BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520646

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/306/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014".
Uchwała nr XXXVI/306/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014"

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się co następuje:

§1


Dokonać zmiany Uchwały Nr XXI/140/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014" w sposób następujący:
a) zawiesić realizację zadań określonych w punkcie 3.1.2. na str. 45 Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014" z uwagi na wystąpienie nowych potrzeb,
b) w punkcie 3.1.2. na str. 45 "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014" wprowadzić nowe zadania określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i nr 167 poz.1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Wystąpienie nowych potrzeb przy jednoczesnej potrzebie racjonalizacji nakładów finansowych, wymusiły konieczność dokonania zmian w pierwotnie przyjętej wersji Strategii.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.306.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 18KB
  Data dodania: wtorek, 14 marca 2006, godz. 07:27
  Typ MIME: application/pdf