BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527636

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/309/05
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.
Uchwała nr XXXVI/309/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [l]), art. 67 ust 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.1 i § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.[3])

uchwala się, co następuje:

§1


Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr III, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
[3] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Do Rady Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.
Jednocześnie Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu przyjęła roczne sprawozdanie z działalności PS ZOZ w Inowrocławiu za rok 2004 Uchwałą Nr VIII/IV /2005 z dnia 16 maja 2005 r.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi: art. 67 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż "... podmiot sprawujący nadzór analizuje roczne sprawozdanie z działalności jednostki organizacyjnej ..." w ramach kontroli i oceny legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności gospodarki finansowej, jak również, że do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki; jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z (..j odrębnych przepisów.
Zatem zgodnie z w/w przepisami prawa Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zobowiązany jest do sporządzenia
i przedstawienia sprawozdania z działalności, które nie wchodzi w skład sprawozdania finansowego jednostki.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.309.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,3MB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 11:12
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.309.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,2MB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 11:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.309.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1008KB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 11:13
  Typ MIME: application/pdf