BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520723

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/310/05
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.
Uchwała nr XXXVI/310/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[l]) i art. 67 ust 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[2]) oraz art. 3 ust.1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 oraz art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.[3]) w związku z § 27 ust. 6 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,

uchwala się, co następuje:

§1


Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Zatwierdzić sposób pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004 w kwocie 4.578.534,35 PLN (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery 35/100 PLN) poprzez zmniejszenie funduszu zakładu o kwotę 86.683,04 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy 04/100 PLN) i rozliczenie w latach następnych kwoty 4.491.851,31 PLN (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 31/100 PLN).

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz.'668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r, Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r, Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z.2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
[3] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz, 1324 i Nr 229, poz. 2276 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wystąpił do Rady Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.
Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w dniu 16 maja 2005 r. podjęła uchwałę opiniującą pozytywnie roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.
Zakład 2004 r. zamknął stratą netto z prowadzonej działalności w wysokości 4.578.534,35 zł. W porównaniu do straty netto osiągniętej w 2003 r. jest ona niższa o kwotę 2.722.908,05 zł. Jest to efekt ograniczenia przez PS ZOZ w Inowrocławiu kosztów w omawianym roku obrotowym.
We wniosku skierowanym do Rady Powiatu Dyrektor Zakładu wnosi o zatwierdzenie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok 2004 poprzez zmniejszenie funduszu zakładu o kwotę 86.683,04 zł oraz rozliczenie w latach następnych kwoty 4.491.851,31 zł. Powyższa propozycja została zawarta w sprawozdaniu finansowym PS ZOZ w Inowrocławiu za rok 2004 - tabela 1.7.2. Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok 2004.
Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr VII/IV /2005 z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004 oraz zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego i sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 67 ust 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) art. 3 ust. l pkt 7, art. 53 ust. 1 i art. 70 ust. l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z § 27 ust. 6 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Przepisy te stanowią, iż roczne sprawozdanie finansowe publicznego zakładu opieki zdrowotnej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego. Jednocześnie ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej nie precyzuje organów uprawnionych do zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tym niemniej wymienia organy uprawnione do tworzenia tych jednostek i sprawowania nadzoru. Natomiast § 27 ust. 6 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu mówi, że roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Powiatu w Inowrocławiu.
W związku z powyższym należy przyjąć, że decyzję w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powinna podjąć Rada Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.310.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,2MB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 10:11
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.310.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 626KB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 10:12
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.310.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 663KB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 10:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.310.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 418KB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 10:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.310.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 542KB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 10:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.310.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 665KB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 10:15
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.7.310.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,2MB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 10:16
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.8.310.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: środa, 20 lipca 2005, godz. 10:17
  Typ MIME: application/pdf