BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520645

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/312/05
Dotyczy: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR XXXVI/312/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]), w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Inowrocławiu ul. Poznańska 97, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany przy wniosku Zakładu z dnia 17 czerwca 2005 r.

§ 2. Opinia zawarta w § l zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzję o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/312/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Do Rady Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wydanie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zakładu.
Powyższa opinia jest wymagana jako załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego i wydawana jest dla potrzeb Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, będącego organem restrukturyzacyjnym właściwym do wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji.
Ponadto Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu uchwałą Nr X/IV/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. pozytywnie zaopiniowała projekt programu restrukturyzacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684). Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m. in. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu, jak również, że podmiot, który utworzył zakład, wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu programu (...)
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.312.cz.1.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 546KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 07:33
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.312.cz.2.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 744KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 07:33
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.312.cz.3.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 550KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 07:34
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.312.cz.4.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 423KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 07:34
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.312.cz.5.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 409KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 07:35
  Typ MIME: application/pdf