BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519235

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/320/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok
UCHWAŁA NR XXXVI/320/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2000r. Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004r. Nr 10, poz. 76, Nr 141, poz. 1492.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/320/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.


Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te określają, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Ponadto art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) stanowi, że starosta składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.320.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 88KB
  Data dodania: wtorek, 19 lipca 2005, godz. 09:54
  Typ MIME: application/pdf