BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520718

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/326/05
Dotyczy: przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, w Szkołę Policealną w Inowrocławiu.
Uchwała nr XXXVII/326/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.


w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, w Szkołę Policealną w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit "g", art. 58 ustawy z dnia 7 września 199Ir. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. [1] ), art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [2] ) i art. 2c ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999r. Nr 12, poz. 256 z późn. zm. [3] )

uchwala się, co następuje:

§1


1. Przekształcić z dniem 1 września 2005r. Policealne Studium Zawodowe, wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik administracji, technik informatyk, technik BHP w Szkołę Policealną w Inowrocławiu, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, dla absolwentów: 3 - letnich liceów profilowanych, 4 -letnich techników, 2 -letnich liceów uzupełniających i 3- letnich techników uzupełniających, o okresie nauki nie dłuższym niż 2,5 roku.
2. Siedziba Szkoły Policealnej mieścić się będzie w Inowrocławiu przy ulicy
Średniej 9.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788,
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[3] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 122, poz. 1312,Nr 104,poz. 1104, z 2001r. Nr III, poz. 1194, Nr 144, po z. 1615,NrI47,poz. 1644.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Zgodnie z art. 2c art. 2c ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. z 1999r. Nr 12, poz. 256 z późn. zm.) z dniem 1 września 2005r. dotychczasowe szkoły policealne stają się szkołami policealnymi o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), który mówi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki publiczne oraz że zakładanie
. i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań własnych powiatu. Art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) określa zasady zakładania szkół i placówek publicznych. Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm. ) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.


Starosta
Leonard Maciejewski