BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526521

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/328/05
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie" dofinansowanego kwotą 200.000,- zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała nr XXXVII/328/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.

w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie" dofinansowanego kwotą 200.000,- zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [l] ) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. [2])

uchwala się, co następuje:

§1


Upoważnić.. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie", w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się przez Powiat Inowrocławski egzekucji, dofinansowanego kwotą 200.000,- zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§2


Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w § l stanowi kwotę 200.000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

§3


Zabezpieczenie ustala się na okres 5 lat od dnia zakończenia zadania o którym mowa w § 1.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003.r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Powiat Inowrocławski zawarł z Województwem Kujawsko - Pomorskim umowę, której przedmiot stanowi dofinansowanie przez Województwo, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotą 200.000,- zł zadania: Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Zgodnie z § 9 powołanej umowy Województwo sprawuje kontrolę nad prawidłowością przeznaczenia obiektu na cele rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. W przypadku zmiany przeznaczenia obiektu w okresie 5 lat od dnia zakończenia zadania kwota dofinansowania podlegać będzie zwrotowi.
Warunkiem przekazania środków jest złożenie zabezpieczenia przez Powiat Inowrocławski poprzez poddanie się egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, iż tytułem egzekucyjnym jest w szczególności akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.) z którego wynika, iż jednostka samorządu terytorialnego może udzielić poręczeń i gwarancji określając termin i wysokość zabezpieczenia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski