BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526534

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/6/2002
Dotyczy: wyboru Starosty Inowrocławskiego
Uchwała Nr I/6/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2002 r.


w sprawie wyboru Starosty Inowrocławskiego

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. W wyniku głosowania tajnego na Starostę Inowrocławskiego wybrany został Pan Leonard Maciejewski.

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Powiatu wybrała w głosowaniu tajnym Starostą Inowrocławskim p. Leonarda Maciejewskiego Starosta otrzymał 22 głosy "za", co stanowi bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.
Wywołanie powyższej uchwały było uzasadnione i konieczne.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka