BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520719

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/338/05
Dotyczy: delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Uchwała nr XXXVIII/338/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 września 2005 r.


w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na podstawie art. 38a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:

§1


Delegować do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku następujących radnych:
- p. Jana Biemackiego
- p. Andrzeja Orczykowskiego

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Traci moc uchwala nr III/29/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 18 grudnia 2002 r.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne:
W grudniu 2005 r. kończy się kadencja członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w skład której wchodzi dwóch radnych powiatu inowrocławskiego, a zatem zachodzi potrzeba powołania nowych członków komisji.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 38a ust.5 pkt 2 i ust.9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka