BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519514

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/341/05
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
Uchwała nr XXXIX/341/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć informację Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącą analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych stanowi niezwykle istotny element kształtowania polityki oświatowej na terenie powiatu. Decyduje on o sieci szkół, profilach kształcenia, wewnętrznej organizacji placówek oraz polityce kadrowej. Analiza przeprowadzonej rekrutacji pozwala też określić trendy edukacyjne (wybór profili kształcenia, zapotrzebowanie na określony typ szkół itp.) na lata następne.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. W myśl art. 12 pkt 4 powyższej ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.341.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 344KB
  Data dodania: czwartek, 3 listopada 2005, godz. 13:43
  Typ MIME: application/pdf