BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519656

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/342/05
Dotyczy: informacji o sytuacji organizacyjnej domów pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXXIX/342/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 października 2005 r.


w sprawie informacji o sytuacji organizacyjnej domów pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć informację o sytuacji organizacyjnej domów pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Sytuacja domów pomocy społecznej uległa zmianie po likwidacji działających przy nich Gospodarstwach Pomocniczych oraz połączeniu Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu z Domem Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.342.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 638KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 08:39
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.342.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 263KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 08:40
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.342.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 573KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 08:41
  Typ MIME: application/pdf