BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519120

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/346/05
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
Uchwała nr XXXIX/346/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

Na podstawie art. 25 c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:


§1


Przyjąć informacje złożone przez podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych o: osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia oraz działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 25 c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
Zgodnie z treścią powołanego przepisu podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie powiatu informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.346.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 136KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 13:10
  Typ MIME: application/pdf