BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518969

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: XL/348/05
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego
UCHWAŁA NR XL/348/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego.


Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. [1]) uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego z Okręgu Wyborczego Nr 6 z listy Nr 6 Komitetu Wyborczego PSL, poz. 1 wskutek jego śmierci.

§ 2. O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 6 w formie obwieszczenia.

§ 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu przesłać Wojewodzie Kujawsko Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XL/348/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego.W dniu 19 listopada 2005 roku zmarł radny p. Lucjan Kwiatkowski. Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborca do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) wskutek śmierci radnego następuje wygaśnięcie jego mandatu. Wygaśnięcie mandatu stwierdza w tym przypadku rada powiatu w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka