BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520764

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: XL/353/05
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR XL/353/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
NR XL/353/05 RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Plan pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005r. uchwalony uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/331/05 z dnia 27 lipca 2005r. przewiduje przedłożenie informacji o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu. Okresowa analiza stanu zatrudnienia przyczyni się do doskonalenia oraz bardziej efektywnego i racjonalnego wykorzystania kadry urzędniczej do realizacji zadań publicznych.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.353.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,2MB
  Data dodania: wtorek, 13 grudnia 2005, godz. 07:53
  Typ MIME: application/pdf