BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519536

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/356/05
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Uchwała nr XLI/356/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[1]) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


W Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdzonego przez Wojewodę Bydgoskiego w dniu 7 września 1998 r. z późn. zm., zatwierdzić następujące zmiany:
1) w§25:
a) w pkt l:
- lit. x otrzymuje brzmienie:
"x) Zakład Mikrobiologii Lekarskiej z Pracownią Mikrobiologiczną, Pracownią Prątka, Pracownią Komputerową, Pracownią Kontroli Zakażeń Szpitalnych,";
b) w pkt 2:
- lit. p otrzymuje brzmienie:
"p) Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa,";
- lit. aa otrzymuje brzmienie:
"aa) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna";
- skreśla się lit. bb-cc oraz lit. hh;
c) w pkt 7 skreśla się lit. o;
2) w schemacie organizacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Zatwierdzić tekst jednolity Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § l oraz zmian zatwierdzonych:
1) Uchwałą Nr IX/45/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
2) Uchwałą Nr XI/63/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
3) Uchwałą Nr XIV/85/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
4) Uchwałą Nr XVII/111/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. -w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
5) Uchwałą Nr XXIII/172/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
6) Uchwałą Nr XXV/190/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
7) Uchwałą Nr XXXII/249/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
8) Uchwałą Nr XXXVI/305/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia
29 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
9) Uchwałą Nr XL/327/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
10) Uchwałą Nr XV/105/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
11) Uchwałą Nr XXIII/151/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
12) Uchwałą Nr XXVII/210/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
13) Uchwałą Nr XXXIII/257/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
14) Uchwałą Nr XXXVI/311/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie ż dniem podjęcia.


[1] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Do Rady Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie tego Zakładu.
Z wniosku Dyrektora wynika, iż zmiany w strukturze organizacyjnej PS ZOZ w Inowrocławiu związane są m. in. z wdrażanym przez Zakład Programem restrukturyzacyjnym. Jednym z zamierzonych działań Zakładu, które mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej, wskazanych w tym Programie są zmiany w strukturze organizacyjnej PS ZOZ polegające na ograniczeniu ilości samodzielnych poradni. W związku z powyższym Poradnie: Wad Postawy i Preluksacyjną łączy się z Poradnią Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, a Poradnię Antynikotynową łączy się z Poradnią Chorób Płuc i Gruźlicy. Wprowadzenie nowych rozwiązań nie spowoduje ograniczenia świadczonych dotychczas usług zdrowotnych. Natomiast dalsze kontraktowanie usług zdrowotnych oddzielnie dla każdej Poradni, wiąże się z koniecznością dostosowania ich do aktualnie obowiązujących standardów.
Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa, utworzona w wyniku połączenia Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Poradni Antynikotynowej, będzie poradnią świadczącą usługi z zakresu leczenia chorób płuc, gruźlicy i uzależnień od palenia tytoniu.
Analogicznie w przypadku Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjnej utworzonej w wyniku połączenia Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Poradni Wad Postawy i Poradni Preluksacyjnej będzie poradnią wykonującą świadczenia z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, preluksacji i leczenia wad postawy.
Zmiany nazw Pracowni w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej mają charakter formalny, nie wiążą się z tworzeniem nowych pracowni diagnostycznych. Wynikają one z realizacji zalecenia w tym zakresie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii. Natomiast nie zmienia się dotychczasowy zakres działalności wyżej wymienionego Zakładu.
Ponadto decyzja o likwidacji Stanowiska ds. Inwentaryzacji i Kontroli Gospodarczej została podjęta z powodu przypisania uprawnień i obowiązków w zakresie kontroli gospodarczej Stanowisku Audytora Wewnętrznego, a zadania w zakresie inwentaryzacji mogą być przypisane Działowi Ekonomiczno-Finansowemu.
Powyższa zmiana nie wiąże się ze zwolnieniami pracowników. Osoba kierująca likwidowaną komórką od 1 stycznia 2006 r. uzyska świadczenia emerytalne. Pozostali pracownicy zostaną przeniesieni do Działu Ekonomiczno - Finansowego.
Wprowadzenie zmian w Statucie PS ZOZ w Inowrocławiu zostało zatwierdzone Uchwałą Nr XV/IV/2005 Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 7 listopada 2005 r.
Natomiast przyjęcie jednolitego tekstu Statutu PS ZOZ z uwzględnieniem wprowadzonych zmian jest niezbędne do przedłożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.).
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż zmiany statutu dokonywane są w trybie ustalonym do zatwierdzania statutu.
Zatem zmiany statutu uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który zakład utworzył.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.1.356.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 169KB
  Data dodania: piątek, 6 stycznia 2006, godz. 09:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.2.356.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,0MB
  Data dodania: piątek, 6 stycznia 2006, godz. 09:09
  Typ MIME: application/pdf