BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519074

Data: 25 stycznia 2006r.
Nr uchwały: XLII/366/2006
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR XLII /366/2006
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 25 stycznia 2006r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:§ 1. Przyjąć Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/240/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLII / 366 /2006
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 25 stycznia 2006r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

Przyjęcie nowej wersji Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wynika przede wszystkim z konieczności dokonania zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa, tj. utworzenie Biura Inicjatyw Europejskich. Powołanie Biura Inicjatyw Europejskich podyktowane zostało potrzebą usprawnienia procesu absorpcji środków europejskich na rzecz powiatu inowrocławskiego i jego jednostek oraz koniecznością stworzenia komórki odpowiedzialnej za zarządzanie projektami i dotacjami otrzymanymi przez powiat. Biuro przejmie dotychczasowe zadania Powiatowego Centrum Integracji Europejskich, które działało w strukturze Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu oraz realizować będzie nowe zadania w zakresie pozyskiwania środków europejskich na rzecz powiatu, dokonywać analizy potrzeb społeczno-gospodarczych powiatu pod kątem inwestycji finansowanych ze środków UE. Nowe struktury pozwolą nie tylko na efektywne opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, ale także przyczynią się do rzetelnego przygotowania analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów. Zapewnią bieżącą koordynację działań związanych z otrzymanymi dotacjami i innymi źródłami finansowania.
W 2005 roku uległy również zmianie kompetencje niektórych Wydziałów Starostwa Powiatowego, w szczególności: Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Zdrowia. Wprowadzenie dodatkowych zadań do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wiąże się z praktycznie realizowanym nadzorem nad gospodarką lokalami mieszkalnymi w powiecie, nadzorem nad przeglądami technicznymi i rozliczaniem ponoszonych kosztów eksploatacyjnych w obiektach budowlanych jednostek organizacyjnych powiatu. Zmiany kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wynikają z wejścia w życie nowych ustaw: o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, a także ze zmianą ustaw - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i ustawy o lasach. Zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych realizowane w komórce organizacyjnej Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia, w myśl znowelizowanej ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach przejął Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Przyjęcie do Regulaminu zadań wynikających ze znowelizowanych aktów prawnych oraz utworzenie Biura Inicjatyw Europejskich przyczyni się do pełniejszej i skuteczniejszej realizacji zadań nałożonych na Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.366.doc  -> pobierz
Treść regulaminu organizacyjnego
  Rozmiar: 384KB
  Data dodania: środa, 1 lutego 2006, godz. 12:05
  Typ MIME: application/msword
 
zal.r.1.366.doc  -> pobierz
Załącznik nr 1 do regulamianu - wykaz jednostek, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: środa, 1 lutego 2006, godz. 12:05
  Typ MIME: application/msword
 
zal.r.2.366.doc  -> pobierz
Załącznik nr 2 do regulamianu - struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
  Rozmiar: 41KB
  Data dodania: środa, 1 lutego 2006, godz. 12:06
  Typ MIME: application/msword