BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519586

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/367/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR XLII/367/06
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 25 stycznia 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[2]) w związku z pkt 1 i 6 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami, znajdujących się na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu, przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespół operacyjny, o łącznej powierzchni do 112,1 m2, o łącznej wartości księgowej 58.015,12 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy piętnaście 12/100 PLN), wraz z wyposażeniem, w tym stanowiącym majątek trwały sali endoskopowej o wartości księgowej 678.100,00 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto 00/100 PLN), na prowadzenie działalności medycznej przez podmiot zewnętrzny zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.

Załączniki:

uzasadnienie367.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 285KB
  Data dodania: poniedziałek, 6 lutego 2006, godz. 09:53
  Typ MIME: application/pdf