BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522880

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/72/2003
Dotyczy: określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców
Uchwała Nr X/72/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.

Na podstawie art. 34 ust. l pkt 3 i ust. 6, art. 68 ust l pkt 7 i art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 ) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Określić zasady zbywania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz ich najemców, gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Określić zasady zbywania garaży będących lokalami użytkowymi, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego ich najemcom w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3


Tracą moc uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu:
1) Nr XXVIII/218/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.
2) Nr XXXIII/260/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/218/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/72/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość Radzie Powiatu przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych i użytkowych ich najemcom.
Zgodnie z art. 68 ust. l pkt 7 wymienionej wyżej ustawy istnieje możliwość zastosowania do ceny mieszkania bonifikaty.
Uwzględniając aspekt społeczny związany z maksymalnym nabywaniem mieszkań przez najemców zasadnym jest udzielenie bonifikat w wysokości przedstawionej w uchwale.
Proponowane zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego przyczynią się do wzrostu liczby osób chętnych do nabywania lokali, a tym samym spowodują wzrost wpływów do budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski