BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526507

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/372/06
Dotyczy: stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.
Uchwała nr XLIII/372/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.[1]) w związku z uchwałą nr XL/348/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego,

uchwala się, co następuje:

§1


W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Lucjana Kwiatkowskiego z Okręgu Wyborczego nr 6, z listy nr 6 - Komitetu Wyborczego PSL, pozycja 1, stwierdzić, iż na jego miejsce wstępuje kandydat z tej samej listy - Pan Stanisław Krajnik z Okręgu Wyborczego nr 6, listy nr 6 - Komitet Wyborczy PSL, pozycja 4, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§2


Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Wywołanie uchwały stanowi konsekwencję stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego uchwałą nr XL/348/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego. Tym samym zaistniała potrzeba uzupełnienia składu Rady Powiatu poprzez stwierdzenie obsadzenia mandatu radnego i wstąpienie na miejsce Lucjana Kwiatkowskiego Pana Stanisława Krajnika, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów w Okręgu Wyborczym nr 6, listy nr 6, poz. 4 - Komitet Wyborczy PSL, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa wart. 190 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 194 ust. 1 powołanej ustawy, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego powiatu, rada powiatu, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa wart. 190 ust. 1 pkt 4.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka