BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519503

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/373/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005
Uchwała nr XLIII/373/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005.

Na podstawie art.12 pkt 11 w związku z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zpóźn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Art. 38 b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nakłada na starostę złożenia sprawozdania z działalności komisji za rok ubiegły. Starosta jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w swoim sprawozdaniu przedstawił działania powyższej komisji, ilość posiedzeń itd., informuje Radę Powiatu o najważniejszych przedsięwzięciach zrealizowanych przez komisję. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.373.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 780KB
  Data dodania: czwartek, 2 marca 2006, godz. 13:38
  Typ MIME: application/pdf