BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519639

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/374/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z realizacji do 2005 roku "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006".
Uchwała nr XLIII/374/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji do 2005 roku "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006".

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1595 z późn.zm. [1])

uchwala się co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie z realizacji do 2005 roku "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Plan pracy Rady Powiatu na I półrocze 2006 roku stanowiący załącznik do uchwały Nr XLII/370106 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 stycznia 2006 roku, zawiera punkt o złożeniu sprawozdania z realizacji do 2005 roku "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006", przyjętego uchwałą Nr XVII/114/2003 w dniu 3 grudnia 2003 roku. Realizacja w/w programu wpływa na bezpieczeństwo powiatu. Przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.374.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,6MB
  Data dodania: poniedziałek, 6 marca 2006, godz. 12:33
  Typ MIME: application/pdf