BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520629

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/379/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji gospodarstw pomocniczych działających przy domach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr XLIII/379/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji gospodarstw pomocniczych działających przy domach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji gospodarstw pomocniczych działających przy domach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Powiatu w Inowrocławiu zlikwidowano z dniem 1 października 2005 r. Gospodarstwa pomocnicze działające przy Domach Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Ostrowie, Parchaniu i Warzynie.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.


Starosta
Leonard Maciejewski