BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527650

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/383/06
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu" nr Z/2.04/III/3.2/355/05, w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa).
Uchwała nr XLIII/383/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu" nr Z/2.04/III/3.2/355/05, w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa).

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104)

uchwala się, co następuje:

§1


Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu" nr Z/2.04/III/3.2/355/05, w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§2


Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w §1 nie może przekraczać 766.640,- zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

§3


Zabezpieczenie ustala się na okres od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w §1 do dnia 25 stycznia 2011 r.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


25 stycznia 2006 r. Powiat Inowrocławski "Beneficjent" zawarł umowę nr Z/2.04/III/3.2/355/05/U/167/06 z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim "Instytucja Pośrednicząca" o dofinansowanie Projektu pn. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu" nr Z/2.04/IIII/3.2/355/05, w ramach
Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa).
W myśl § 7 zawartej umowy, Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania tj. 766.640,- zł, w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy - tj. do dnia 25 stycznia 2011 r.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). Z powołanego przepisu wynika, iż jednostka samorządu terytorialnego może udzielić poręczeń i gwarancji określając termin i wysokość zabezpieczenia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski