BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522870

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/75/2003
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok
Uchwała Nr XI/75/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 67 ust 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383 i poz. 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w związku z § 27 ust. 6 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdzić sposób pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok w kwocie 433 311,93 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście 93/100) poprzez zmniejszenie funduszu Zakładu w wysokości 191 902,50 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwa 50/100) i rozliczenie w latach następnych w wysokości 241 409,43 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć 43/100).

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/75/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.Roczne sprawozdanie finansowe publicznego zakładu opieki zdrowotnej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694).
Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) nie precyzują organów uprawnionych do zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tym niemniej wymieniają organy uprawnione do tworzenia tych jednostek.
Statut PS ZOZ w Inowrocławiu w § 27 ust. 6 zawiera, iż roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Powiatu w Inowrocławiu.
Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu w dniu 26 maja 2003 r. podjęła uchwałę opiniującą pozytywnie wykonanie planu przedsięwzięć gospodarczo-finansowych oraz sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2002.
W związku z powyższym należy przyjąć, że decyzję w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powinien podjąć jego organ założycielski – Powiat, reprezentowany przez Radę Powiatu w Inowrocławiu.
W planie przedsięwzięć gospodarczo-finansowych PS ZOZ na rok 2002 zakładana była strata w wysokości 2 934 718 zł.

Na koniec 2002 r. Zakład zamknął działalność stratą w wysokości 433 312,93 zł. Wpływ na pomniejszenie straty miał wzrost dynamiki przychodów nad dynamiką wzrostu poniesionych kosztów. We wniosku skierowanym do Rady Powiatu PS ZOZ wnosi o pozytywne zatwierdzenie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok 2002 poprzez zmniejszenie funduszu Zakładu oraz rozliczenie w latach następnych. Powyższa propozycja została zawarta w „Sprawozdaniu finansowym za rok 2002” – tabela 1.7.2. „Propozycje co do sposobu podziału straty za rok 2002”.
Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną PS ZOZ w Inowrocławiu Uchwałą Nr XIII/III2003 z dnia 26 maja 2003 r.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały i przedstawienie jej pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


STANOWISKO
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wystąpił do Rady Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2002 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 tegoż Zakładu oraz sposobu pokrycia straty za rok 2002. Do wniosku załączono pozytywną opinię zawartą w uchwale Nr XIII/III/2003 z dnia 26 maja 2003 r. Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu w sprawie zaopiniowania wykonania planu rzeczowo-finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu za rok 2002 oraz zaopiniowania sprawozdania finansowego i sposobu pokrycia straty PS ZOZ w Inowrocławiu za rok 2002.
W roku 2002 PS ZOZ w Inowrocławiu wypracował przychody na poziomie
61.228 tys. zł co stanowi wykonanie w 108 % planu Zakładu na 2002 r., bowiem zakładano osiągnięcie przychodów w wysokości 56.709 tys. zł.
Działalność swoją PS ZOZ w 2002 r. zamknął stratą bilansową netto w wysokości 433.312 zł. W stosunku do zaplanowanej na ten rok straty – 2.934.718 zł nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 2.501.406 zł. Tak więc planowana strata zmniejszyła się o 85 %. Wpływ na pomniejszenie straty miał wzrost dynamiki przychodów nad dynamiką wzrostu poniesionych kosztów. We wniosku Dyrektor wnosi o zatwierdzenie sposobu pokrycia straty za 2002 r. poprzez zmniejszenie funduszu Zakładu o kwotę 191.902,50 zł oraz rozliczenie kwoty 241.409,43 zł w latach następnych.

Jak wynika z raportu biegłego rewidenta, pomimo poprawie wyniku finansowego brutto w 2002 r. w stosunku do roku ubiegłego (wzrost usług, niższy wzrost kosztów), kontynuowanie działalności Zakładu w przyszłości będzie uzależnione od wsparcia finansowego z zewnątrz lub po wprowadzeniu zmian strukturalnych. Zakład nie posiada płynności finansowej, nie wszystkie więc zobowiązania mogą być pokryte z wpływów z należności i posiadanych środków.