BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518952

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/77/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała Nr XI/77/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-wym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 i Nr 45, poz. 391)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r.( z późn. zm.) w sposób następujący:

1. w dochodach budżetowych:

- w § 1 pkt.1 „Dochody” kwotę „77.263.367,- zł” zastąpić kwotą „77.361.421,- zł”
- w § 1 pkt.2 lit.a „dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zlecone ustawami” kwotę „9.416.200,- zł” zastąpić
kwotą „9.170.200,- zł”
- w § 1 pkt.2 lit.b „dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
własnych powiatu” kwotę „14.935.220,- zł” zastąpić kwotą „15.429.274,- zł”

2. w wydatkach budżetowych:

- w § 2 pkt.1 „Wydatki” kwotę „77.263.367,- zł” zastąpić kwotą „77.361.421,- zł”
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 „wydatki bieżące” kwotę „75.688.767,- zł”
zastąpić kwotą „75.786.821,- zł”
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”
kwotę „49.884.004,- zł” zastąpić kwotą „49.923.819,- zł”


3. w planie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ( dochody budżetu państwa )
kwotę „1.461.000,- zł” zastąpić kwotą „1.431.000,- zł”

4. w planie przychodów i wydatków:

a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzić
faktyczny stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2003 r.
w kwocie 3.312,- zł jednocześnie zmniejszając planowane wydatki o kwotę
196.688,- zł,
b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wprowadzić faktyczny stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2003 r. w kwocie 481.436,- zł jednocześnie zwiększając planowane wydatki
o kwotę 381.436,- zł.

5. wymieniony w § 5 załącznik nr 6 (plan przychodów i wydatków środków specjalnych )
zastąpić skorygowanym planem, zgodnie z załączonym zestawieniem.

§ 2

1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-dżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

2. Zmiany w planie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ( dochody budżetu państwa ) przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowi-ska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geode-zyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

4. Skorygowany zbiorczy plan środków specjalnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/77/ 2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2003 r. i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI
1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 maja 2003 r. Nr WFB.I- 3011/27/2003 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 494.054,- zł w dziale 853 „Opieka społeczna”, § 213 „Dotacje celowe otrzymane z budże-tu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”, z czego:
• rozdział 85304 „Rodziny zastępcze” o 199.400,- zł z przeznaczeniem na pomoc pie-niężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umiesz-czonych w nich dzieci oraz na usamodzielnienie i pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze, a także na two-rzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
Po stronie wydatków o ww. kwotę zwiększa się § 3110 „Świadczenia społeczne” w dziale i rozdziale jw.,
• rozdział 85301 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 294.654,- zł z prze-znaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym na skutki wprowadzonego w 2002 r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela oraz na pomoc pieniężną dla usa-modzielniających się osób opuszczających niektóre placówki opiekuńczo – wycho-wawcze.
O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw. jednocześnie zmniejszając o kwotę 90.067,- zł przyznane uprzednio środki własne powiatu. Po do-konaniu tej korekty planowane wydatki w ww. rozdziale dofinansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości 194.431,- zł.
2. Po przeprowadzeniu analizy budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu
( rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy” ) stwierdzono niedofinansowanie bieżącej działalności Urzędu w związku z czym wygospodarowane środki w kwocie 90.067,- zł z rozdziału 85301 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” przeznaczono na zasilenie dzia-łalności tej jednostki równocześnie korygując budżet PUP-u poprzez przeniesienia plano-wanych wydatków między paragrafami.
Po dokonanych zmianach planowane wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocła-wiu dofinansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości 259.987,- zł.

3. Na skutek decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 maja 2003 r.
Nr WFB.I-3011/29/2003 dokonano:
• zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, roz-dziale 01021 „Inspekcja Weterynaryjna”, § 211 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleco-ne ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 246.000,- zł.
O ww. kwotę zmniejszono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
• zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych jed-nostkom samorządu terytorialnego (dochody budżetu państwa ) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01021 „Inspekcja Weterynaryjna”, § 235 „Docho-dy budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu te-rytorialnego” o kwotę 30.000,- zł.
Z dniem 28 kwietnia br. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu funkcjonuje jako państwowa jednostka budżetowa podległa Wojewódzkiemu Inspektoratowi Wete-rynarii.

4. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą Janikowo w sprawie przekazania Powia-towi środków w wysokości 200.000,- zł jako pomoc finansową na remont drogi nr 650 Rybitwy – Janikowo ul. Przemysłowa dokonano zmniejszenia o kwotę 150.000,- zł planowanych dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Zmniejszenie spowodowane zostało tym, iż w bu-dżecie pierwotnym zgodnie z deklaracją Gminy Janikowo na remont ww. drogi zapisano kwotę 350.000,- zł. W związku z powyższym korekta jest zasadna.

5. W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za I półr. br. dokonano korekty planu dochodów poprzez:
a) wprowadzenie ponadplanowych i nieplanowych dochodów własnych w rozdzia-łach:
- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 20,- zł
- 75020 „Starostwa powiatowe” 8.282,- zł
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 300,- zł
- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” 625,- zł
- 80114 „Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół” 50,- zł
- 80120 „Licea ogólnokształcące” 600,- zł
- 80130 „Szkoły zawodowe” 6.000,- zł
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego” 1.361,- zł
- 85301 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” 2.150,- zł
- 85302 „Domy pomocy społecznej” 948,- zł
- 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne” 100,- zł
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” 60,- zł
razem zwiększenie + 20.496,- zł

b) zmniejszenie planowanych dochodów w poz. „Pozostałe odsetki”
w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę - 20.496,- zł

6. Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 28.707 ,- zł
z przeznaczeniem na:
a) wypłaty nagród jubileuszowych w związku z udokumentowaniem
przez pracowników w trakcie roku okresów zatrudnienia oraz
na zabezpieczenie środków na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń w :
- DPS Ludzisko 15.000,- zł
- DPS Tarnówko 2.350,- zł
b) dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian
Wierzycieli Skarbu Państwa Oddział Inowrocław na
dofinansowanie postawienia Obeliska (Pomnika) ku czci
pomordowanych Polaków 300,- zł
c) częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(za okres od 18 lutego 2003 r. do 31 maja 2003 r.) byłego dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 11.057,- zł
7. Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 2.541,- zł, „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” o 4.000,- zł, „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialne-go” o 2.000,- zł i „Różne opłaty i składki” o 7.800,- zł a zwiększenie poz. „Wynagrodze-nia osobowe pracowników” o 2.541,- zł i „Zakup materiałów i wyposażenia”
o 13.800,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń i zakup niezbędnych materiałów.

8. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano
przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami poprzez:
zwiększenie o kwotę 2.000,- zł poz. „Zakup usług pozostałych” w rozdziale 80134
„Szkoły zawodowe specjalne”, dziale 801 „Oświata i wychowanie” a zmniejszenie o ww.
kwotę poz. „Zakup materiałów i wyposażenia” w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”,
dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Zmiany spowodowane zostały koniecz-nością usunięcia szkód wyrządzonych podczas włamania do budynku szkoły.

9. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano utworzenia w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85446 „Dokształcanie i doskonalenie na-uczycieli”, poz. „Zakup usług pozostałych” na kwotę 7.600,- zł a zmniejszenia o ww. kwotę analogicznej pozycji w rozdziale 80146 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.
W utworzonym rozdziale klasyfikacji budżetowej ewidencjonowane będą wydatki zwią-zane ze szkoleniem pedagogów, psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu.

10. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powia-towego dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i pa-ragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 11.510,- zł poz. „Zakup materiałów i wyposaże-nia” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzic-twa narodowego” a zwiększenie poz. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do-finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” o kwotę 3.900,- zł i „Zakup usług pozostałych” o kwotę 7.610,- zł w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne for-my wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”, dziale 854 „Edukacyjna opieka wycho-wawcza”. Przeniesień dokonano w związku z koniecznością dofinansowania wypoczynku letniego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ( 5,- zł dziennie na uczestnika obozu ) I LO w Inowrocławiu 750,- zł, II LO w Inowrocławiu 700,- zł, III LO w Inowrocławiu 600,- zł, Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu 2.650,- zł, Zesp. Szk. Ponad-gimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu 1.000,- zł, Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych w Ko-ścielcu 450,- zł, Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy 960,- zł, Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu 500,- zł Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Inowro-cławiu 1.400,- zł i Związek Harcerstwa Polskiego – Inowrocław Rejon 2.500,- zł.

11. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w Starostwie Powia-towym ( rozdział 75020 Starostwa powiatowe) poprzez zmniejszenie poz. „Zakup usług remontowych” o 50.014,- zł i „Podróże służbowe krajowe” o 1.500,- zł a zwiększenie poz. „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” o 14,- zł, „Zakup energii” o 50.000,- zł oraz „Podróże służbowe zagraniczne” o 1.500,- zł.
Zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na delegacje za-graniczne, energię elektryczną, cieplną i wodę oraz na dotacje dla gmin na zadania powie-rzone w zakresie budownictwa zgodnie z kalkulacją.

II. ŚRODKI SPECJALNE
W wyniku złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany pla-nów środków specjalnych dokonano ich aktualizacji. W związku z powyższym skorygowano również zbiorczy plan środków specjalnych, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwa-ły.

III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Na skutek wprowadzenia faktycznych stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 1.01.2003 r. zaszła konieczność dokonania zmian:
• planowanych wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez zmniejszenie o kwotę 196.688,- zł poz. „Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj-nych jednostek sektora finansów publicznych”.
• planowanych wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez zwiększenie o kwotę 381.436,- zł poz. „Zakup usług pozostałych”.

Starosta
Leonard Maciejewski