BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520708

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/78/2003
Dotyczy: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
Uchwała Nr XI/78/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.


w sprawie procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004Na podstawie art.53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§ 1


1. Zarząd Powiatu w terminie do 30 lipca br. przygotuje wstępną informację o dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 zawierającą zestawienie potrzeb oraz zestawienie przewidywanych dochodów.

2. W celu opracowania wstępnego budżetu, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu poinformuje mieszkańców powiatu, jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże o przystąpieniu do w/wym. prac.

3. Wnioski i uwagi do projektu budżetu należy składać do 15 lipca br.
Wnioski o dofinansowanie winny zawierać :
a) rodzaj przedsięwzięcia,
b) uzasadnienie jego celowości,
c) wysokość jego nakładów finansowych,
d) źródła finansowania.

§ 2


W terminie do 17 września br. Zarząd Powiatu przygotuje wstępny budżet zawierający informacje o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów na 2004 r. i przedstawi go Komisjom problemowym Rady w celu dokonania wstępnej analizy. Wnioski wynikające z analizy Komisje przedstawią Zarządowi Powiatu w terminie
do 30 września br.

§ 3


W oparciu o wstępny budżet oraz wnioski Komisji, o których mowa w § 2, Zarząd Powiatu opracuje projekt budżetu na 2004 rok.

§ 4


I. Projekt uchwały budżetowej o której mowa w § 3 winien zawierać :
a) prognozowane dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
b) planowane wydatki budżetowe w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem :
- wydatków bieżących a w szczególności wynagrodzeń, pochodnych od
wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków majątkowych,
c) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
d) plany przychodów i wydatków :
- zakładów budżetowych
- środków specjalnych
- gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
- funduszy celowych,
e) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
f) dotacje,
g) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

II. Projekt budżetu może zawierać :
a) upoważnienie dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do zaciągania kredytów
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu oraz
określenie maksymalnych wysokości kwot do których Zarząd Powiatu może
samodzielnie zaciągać zobowiązania,
b) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów
i wydatków w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami i rozdziałami
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
c) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków na rachunkach
bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu powiatu,
d) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd
Powiatu w Inowrocławiu.

Do projektu budżetu dołącza się część informacyjną :
a) informacje o stanie mienia Powiatu zawierającą między innymi :
- dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych ( wieczyste użytkowanie, zarząd, udziały, akcje i podobnego charakteru ),
- dane o zmianach w stanie mienia i innych prawach majątkowych,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu,

b) informację o planowanych dochodach, obejmującą :
- wykonanie za poprzedni rok budżetowy,
- przewidywane wykonanie za bieżący rok budżetowy,
- uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetowych,
c) informację o planowanych wydatkach, obejmującą :
- wykonanie za poprzedni rok budżetowy,
- przewidywane wykonanie za bieżący rok budżetowy,
- uzasadnienie planowanych wydatków,
- wykaz zadań inwestycyjnych, obejmujący nazwę i lokalizację, wartość kosztorysową z wyszczególnieniem robót budowlano – montażowych, poniesione i planowane nakłady, źródła finansowania planowanych nakładów, zwięzły opis stanu zaawansowania prac i ich zakres rzeczowy.

§ 5


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przyjmuje uchwałą projekt budżetu i w terminie do 15 listopada br. przedkłada go Radzie Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


§ 6


1. Rada Powiatu w Inowrocławiu dokona analizy i oceny projektu budżetu poprzez pracę
w Komisjach problemowych.

2. Komisje – proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu – zobowiązane są wskazać źródło jego finansowania.

3. Wnioski poszczególnych Komisji podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu
i Finansów.

§ 7


1. Opinie Komisji winny być przedstawione na piśmie Przewodniczącej Rady Powiatu
co najmniej na 28 dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej.

2. Przewodnicząca Rady przedkłada je wraz z opinią Komisji Budżetu i Finansów Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu w terminie 21 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.

§ 8


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu może na podstawie wniosków Komisji dokonać autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej.§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 10


Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/313/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 czerwca 2002 r.

§ 11


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie do Uchwały Nr XI/78/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.
Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa Rada Powiatu. Powołując się na przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w niniejszej Uchwale określa się obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu, wymaganą szczegółowość projektu budżetu, materiały informacyjne stanowiące załączniki oraz terminarz prac.
W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest zasadne.

Starosta
Leonard Maciejewski