BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522748

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/85/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Orłowie Gmina Inowrocław
Uchwała Nr XIII/85/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Orłowie Gmina Inowrocław.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721 ) oraz art. 12 pkt 8 lit. ,,a'' ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 214, poz. 1806 ), po uzyskaniu opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej pałacem położonej w Orłowie Gmina Inowrocław, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, stanowiącej obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 75/27 o pow. 4,3976 ha oraz 75/26 o pow. 1,3441 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 46038, prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Opisana w uchwale nieruchomość z dniem 01 stycznia 1999 r. stała się, z mocy prawa, mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2001 r., nr GKN III 7723-1-1/5 a/01 oraz nr GKN III 7723-1-1/5/01 prawo to zostało potwierdzone.
Przedmiotowy teren stanowi zespół dworsko-parkowy objęty strefą ,,A'' ochrony konserwatorskiej. Według opinii Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy przedmiotowa nieruchomość winna być zachowana w całości.
W świetle powyższych faktów jak i z potrzeby zagospodarowania nieruchomości wywołanie powyższej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski