BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75743

Numer sesji rady: I
Z dnia: 19 listopada 2002 r.
Protokół Nr 1/2002


I sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Wszyscy obecni na sali odśpiewali hymn państwowy. Obrady otworzył i rozpoczął posiedzenie I sesji Rady Powiatu radny - senior p. Lucjan Kwiatkowski.
Radny - senior powitał radnych i zaproszonych na sesję gości, a następnie odczytał okolicznościowy adres skierowany do radnych, który przesłała p. poseł Anna Bańkowska.
Stwierdził, że na 29 radnych w posiedzeniu uczestniczyło ich 28 i w takiej sytuacji Rada Powiatu była władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

Radny - senior odczytał rotę ślubowania, a następnie radny - junior p. Wiesław Kończai wyczytywał nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowo "ślubuję". Prowadzący obrady poinformował, że radni mogą do słowa "ślubuję" dodać formułę "Tak mi dopomóż Bóg". Po ślubowaniu radny - senior zapytał, czy sąpropozycje dotyczące zmian w proponowanym porządku obrad sesji.

Starosta p. Leonard Maciejewski zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej.

Zgłoszoną propozycję poddano pod głosowanie.
Rada Powiatu jednogłośnie propozycję przyjęła (28 głosów "za").

Przystąpiono do głosowania nowego porządku obrad.

Głosowanie (28)


Przewodniczący obrad radny - senior p. Lucjan Kwiatkowski stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła zmianę porządku obrad i uwzględniła propozycję zgłoszoną przez Starostę p. Leonarda Maciejewskiego.

3. Przedstawienie sprawozdania przez Starostę Inowrocławskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na XL sesji w dniu 25 września 2002 r. oraz z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady.

Wspomniane wyżej informacje otrzymali wszyscy radni na piśmie, we wcześniej przesłanej im korespondencji. Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego materiału i Rada Powiatu zaakceptowała przedłożone sprawozdania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Projekt uchwały przedstawił radny - senior i wniósł o jej podjęcie. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu przedłożonej uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)


Przewodniczący obrad radny - senior p. Lucjan Kwiatkowski stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

- Radny p. Marian Świątkowski zgłosił kandydatury pp. radnych Barbary Kozłowskiej i Stanisława Owedyka.
- Radny p. Andrzej Antoniewicz zgłosił kandydaturę p. radnego Andrzeja Sieradzkiego.
- Radny p. Piotr Szwagrzyk zgłosił kandydaturę p. radnej Zyty Szumlańskiej.
- Radny p. Lech Skarbiński zgłosił kandydaturę p. radnej Franciszki Łopatyńskiej.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji Skrutacyjnej.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
za - 27 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Barbara Kozłowska
2. Franciszka Łopatyńska
3. Stanisław Owedyk
4. Andrzej Sieradzki
5. Zyta Szumlańska

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Inowrocławiu.

W imieniu Klubu Radnych SLD jego Przewodniczący p. Leonard Maciejewski zgłosił kandydaturę p. Urszuli Iwickiej. Mówca przedstawił bogaty dorobek zawodowy kandydatki, jej osiągnięcia w działalności publicznej i wskazał na odpowiednie walory osobowościowe, które predystynują ją do sprawowania tak odpowiedzialnej i ważnej funkcji.

Radna p. Urszula Iwicka wyraziła zgodę na kandydowanie. Radni nie zgłosili innych kandydatur.

Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna p. Barbara Kozłowska przypomniała radnym zasady głosowania.

Radny p. Marek Rosa zapytał, jak będzie zachowana zasada tajności podczas przeprowadzonego głosowania. Prowadzący obrady wyjaśnił szczegółowo wszystkie wątpliwości związane z wyborami.

Przystąpiono do wyborów. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna p. Barbara Kozłowska wyczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy pobierali karty do głosowania, dokonywali skreśleń w wyznaczonym pomieszczeniu i wrzucali je do urny znajdującej się na sali obrad. Członkowie Komisji kontrolowali przebieg głosowania. Po obliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji poinformowała, że głosów "za" było 20, głosów "przeciw" było 8.

Prowadzący obrady radny - senior p. Lucjan Kwiatkowski stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyboru p. Urszuli Iwickiej na Przewodniczącą Rady Powiatu w Inowrocławiu. Złożył jej gratulacje i wręczył w imieniu radnych bukiet kwiatów. Zgodnie z prawem przekazał jej dalsze prowadzenie obrad. Wybrana podziękowała Radzie i zadeklarowała swoją pracę na rzecz dobra powiatowego samorządu i jego mieszkańców.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zgłosił kandydaturę radnego p. Franciszka Żaka.

Radny p. Leonard Maciejewski zgłosił kandydaturę radnego p. Jana Biernackiego.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zgłosił kandydaturę radnego p. Marka Rosy. Innych kandydatur nie zgłoszono. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów.
Rada jednogłośnie (28) przyjęła propozycję zamknięcia listy kandydatów.

Zarządzono 15 min. przerwę.

Po wznowieniu obrad radna p. Zyta Szumlańska będąca członkiem Komisji Skrutacyjnej zgłosiła swoje zastrzeżenia dotyczące przestrzegania zasady tajności głosowania.

Wyczerpujące wyjaśnienie złożyła w tej sprawie radczyni p. Iwona Dorna, zaś radna p. Zyta Szumlańska uznała je za wystarczające.

Przystąpiono do głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna p. Barbara Kozłowska wyczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy pobierali karty do głosowania, dokonywali skreśleń w wyznaczonym pomieszczeniu i wrzucali je do urny znajdującej się na sali obrad. Członkowie Komisji kontrolowali przebieg głosowania. Po obliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji poinformowała, że kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
p. Jan Biernacki - 19 głosów "za"
p. Marek Rosa - 8 głosów "za"
p. Franciszek Żak - 20 głosów „za”
Głosowało 28 radnych, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę, a Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali p. Jan Biemacki i p. Franciszek Żak.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego p. Ryszarda Brejzy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odczytała oświadczenie p. Ryszarda Brejzy o jego rezygnacji z mandatu radnego i zarządziła glosowanie w tej sprawie.

Głosowanie (28)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Starosty Inowrocławskiego, Wicestarosty Inowrocławskiego i członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

Głosowanie (28)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Inowrocławskiego.

W imieniu Klubu Radnych SLD radny p. Marian Świątkowski zarekomendował p. Leonarda Maciejewskiego na stanowisko Starosty Inowrocławskiego. Wskazał na jego ogromne doświadczenie zawodowe i w służbie publicznej. Podkreślił jego walory osobowościowe oraz fakt, że sprawnie zarządzał powiatem jako Starosta Inowrocławski poprzedniej kadencji.

Radny p. Leonard Maciejewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zgłosił kandydaturę radnego p. Andrzeja Antoniewicza, podkreślając jego walory intelektualne i posiadane doświadczenie w pracy samorządowej.

Radny p. Andrzej Antoniewicz nie wyraził zgody na kandydowanie, Innych kandydatur nie zgłoszono i Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów.

Głosowanie (28)

za - 27 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na zamknięcie listy kandydatów.

Po 15 min. przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do wyborów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna p. Barbara Kozłowska wyczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy pobierali karty do głosowania, dokonywali skreśleń w wyznaczonym pomieszczeniu i wrzucali je do urny znajdującej się na sali obrad. Członkowie Komisji Skrutacyjnej kontrolowali przebieg głosowania. Po obliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji poinformowała, że głosów "za" było 22, głosów "przeciw" było 6.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę, iż Starostą Inowrocławskim został wybrany p. Leonard Maciejewski.

Starosta p. Leonard Maciejewski otrzymał gratulacje i kwiaty od p. Przewodniczącej Rady. W krótkim wystąpieniu podziękował za zaufanie i wybór, i w zarysie nakreślił główne problemy powiatowego samorządu, które wymagają pilnego rozwiązania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Inowrocławskiego.

Zgodnie z obowiązującym prawem Starosta Inowrocławski wystąpił do Rady Powiatu z kandydaturą p. Tadeusza Majewskiego na stanowisko Wicestarosty Inowrocławskiego. Zapoznał radnych z kwalifikacjami zawodowymi kandydata i jego dotychczasową działalnością samorządową. Uznał kandydaturę p. Tadeusza Majewskiego za właściwą do pełnienia funkcji Wicestarosty Inowrocławskiego.

Pan Tadeusz Majewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zarządziła 15 min. przerwę.

Po przerwie radni jednogłośnie (28) zadecydowali, aby nie powtarzać i nie przypominać Regulaminu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna p. Barbara Kozłowska wyczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy pobierali karty do głosowania i wrzucali je do urny znajdującej się na sali obrad. Członkowie Komisji Skrutacyjnej kontrolowali przebieg głosowania. Po obliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że głosów "za" było 20, „przeciw” 8.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały

Głosowanie (28)

za - 20 radnych
przeciw - 8 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę o wyborze p. Tadeusza Majewskiego na Wicestarostę Inowrocławskiego.
Przewodnicząca Rady pogratulowała p. Tadeuszowi Majewskiemu wyboru na stanowisko Wicestarosty.

Nowo wybrany Wicestarosta podziękował radnym za wybór.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

Zgodnie z obowiązującym prawem Starosta Inowrocławski wystąpił do Rady Powiatu z następującymi kandydaturami na członków Zarządu Powiatu:
1. Mariana Świątkowskiego
2. Marka Szubargi
3. Andrzeja Antoniewicza
Wszyscy wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła 15 min. przerwę celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad radni jednogłośnie (28) zadecydowali, aby nie powtarzać i nie przypominać Regulaminu głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna p. Barbara Kozłowska wyczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy pobierali karty do głosowania i wrzucali je do urny znajdującej się na sali obrad. Członkowie Komisji Skrutacyjnej kontrolowali przebieg głosowania.
Po obliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o tym, że poszczególni kandydaci na członków Zarządu Powiatu otrzymali następującą ilość głosów:
p. Andrzej Antoniewicz - 20 głosów "za", 8 "przeciw"
p. Marek Szubarga - 20 głosów "za", 8 "przeciw"
p. Marian Świątkowski - 20 głosów "za", 8 "przeciw"

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.
Przewodnicząca Rady Powiatu pogratulowała wybranym i złożyła życzenia owocnej pracy w Zarządzie Powiatu.

13. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Dyskusję nad projektem uchwały przerwano ze względu na przybycie na salę obrad posłów na Sejm RP p. Anny Bańkowskiej i p. Marcina Wnuka.
Przewodnicząca Rady powitała Gości, a następnie poinformowała o dokonanych przez Radę Powiatu wyborach.

Pani poseł Anna Bańkowska pogratulowała wybranym, a całej Radzie Powiatu życzyła osiągnięć w pracy samorządowej.

Po tym wystąpieniu wznowiono dyskusję nad projektem wspomnianej już wyżej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Statutowo - Regulaminowej.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zgłosił kandydaturę p. Zenona Bąkowskiego.

Radny p. Marek Rosa zgłosił kandydaturę p. Piotra Szwagrzyka.

Radny p. Lech Skarbiński zgłosił kandydaturę p. Franciszki Łopatyńskiej.

Starosta p. Leonard Maciejewski zgłosił kandydaturę p. Urszuli Iwickiej i p. Mariana Świątkowskiego.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w wyborach do wspomnianej komisji.

Rada Powiatu jednogłośnie (28) podjęła uchwałę w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

Nikt z radnych nie zgłosił żadnej interpelacji ani zapytania.

15. Wnioski i oświadczenia.

Wystąpił radny p. Jerzy Gawęda i pogratulował wszystkim nowo wybranym. Wyraził swój smutek podkreślając fakt, że skupiono się na problemach dotyczących funkcji i obsady stanowisk, nie zaś na przedłożeniu programów w jaki sposób rozwiązywać istotne kwestie Powiatu. Stwierdził, że Zarząd Powiatu jest mało merytoryczny, choćby ze względu na brak w nim fachowca - ekonomisty. Uznał za zło, że nie zaproponowano opozycji funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Stwierdził, że ten fakt wpłynął na upolitycznienie Rady.

16. Zakończenie.

Pani Przewodnicząca Rady podziękowała radnym za pracę podczas sesji, pracownikom Biura Rady Powiatu za jej przygotowanie i obsługę, a przedstawicielom mediów za skrupulatne relacjonowanie obrad. Serdecznie dziękowała również zaproszonym gościom za przybycie na inauguracyjną sesję Rady Powiatu.
Formułą: "Zamykam obrady I sesji Rady Powiatu w kadencji 2002-2006". Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie o godz. 21.40.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Protokołował
Bogdan Wojtkowiak


Rekomendacja Starosty dotycząca p. Tadeusza Majewskiego.

Wiele nazwisk i osób wchodziło w rachubę przy zgłoszeniu propozycji na stanowisko wicestarosty. Kandydatury były konsultowane z wieloma ludźmi. Kandydaturą bardzo dobrą, osobą bardzo odpowiedzialną, która daje gwarancję należytej, starannej pracy na tym stanowisku, będzie p. inż. Tadeusz Majewski. Nie wszyscy obecni na sali znają p. Tadeusza Majewskiego (proszę się pokazać).
Urodził się w 1954 r. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Warszawie na Wydziale Zootechnicznym. Tam też ukończył podyplomowe studia w zakresie ekonomii i organizacji przedsiębiorstw rolniczych. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Rolniczej w Poznaniu dotyczące integracji europejskiej w zakresie agrobiznesu i obszarów wiejskich.
Jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy ukończyli studia dotyczące zdobycia umiejętności starań o środki pochodzące z Unii Europejskiej.
Przez wiele lat był kierownikiem gospodarstwa SHR w Polanowicach. Był tam specjalistą ds. produkcji zwierzęcej. Pracował przez wiele lat w gospodarstwie rolnym w Łagiewnikach jako kierownik. Oba wspomniane zakłady rolne w swojej długiej historii osiągały bardzo dobre wyniki. Wyhodowano tam bardzo wiele wartościowych odmian zbóż i buraka cukrowego. Mogą to potwierdzić obecni na sali rolnicy. Pan Tadeusz Majewski ma duży osobisty wkład w dziele hodowli tych nowych odmian.
W ostatniej kadencji p. Tadeusz Majewski był Wiceburmistrzem Kruszwicy. Jego osobisty udział w pracy lokalnego samorządu był bardzo duży i znaczący. Za czasów jego pracy jako Wiceburmistrza i nieco wcześniej, utworzono tzw. zlewnię jeziora Gopła i dokonano tzw. opaski wokół niego. Powstaje sieć kanalizacji o długości około 50 km. i obejmuje ona największe wsie, gospodarstwa rolne i skupiska. Pan Tadeusz Majewski może czuć się współautorem tych wszystkich poczynań na terenie gminy Kruszwica i gmin otaczających Gopło. Tym stwierdzeniem nie chciałby Starosta ograniczać roli pozostałych samorządowców z Burmistrzem p. Markiem Rimerem na czele, bowiem i ich osiągnięcia są bezsporne.
Pan Tadeusz Majewski jest żonaty, ma dwoje dzieci, mieszka w Łagiewnikach. Starosta zaapelował do radnych o oddanie głosów na kandydaturę p. Tadeusza Majewskiego.
Niniejszą rekomendację przedłożył radnym p. Starosta na I sesji Rady Powiatu 19.XI.2002 r. i którą odtworzono z taśmy magnetofonowej na wniosek radnego p. Piotra Szwagrzyka.