BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75744

Numer sesji rady: XI
Z dnia: 25 czerwca 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 11/2003


obrad XI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 25 czerwca 2003 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała radnych i gości o odbytym meczu w piłce nożnej między samorządowcami. Rada Powiatu w Inowrocławiu wystawiła swoją drużynę. Wynik tego spotkania to 4:3 dla powiatowej drużyny.
Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła życzenia imieninowe radnym - solenizantom: radnej p. Wandzie Bańkowskiej i radnemu p. Janowi Biernackiemu.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: "Otwieram obrady XI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Posłowie: p. Anna Bańkowska i p. Marcin Wnuk ze względu na obowiązki parlamentarne nie mogą uczestniczyć w sesji. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powitała przewodniczących rad miast i gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 29 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów głos zabrał jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. omawiała projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego i komisja wnioskuje do Rady Powiatu o wycofanie z porządku obrad sesji powyższego projektu (pkt. 9 porządku obrad).

Nie było więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. Zdzisława Tyburka. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała kto jest za tym, aby 9 pkt. porządku obrad tj. "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego" został zdjęty z proponowanego porządku obrad.

Głosowanie ( 29 )
za - 16 radnych
przeciw - 10 radnych
wstrzymało się - 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że 9 punkt porządku obrad nie będzie rozpatrywany na dzisiejszej sesji. Następnie poddała pod głosowanie porządek obrad XI sesji bez punktu 9.

Głosowanie ( 29 )
za - 28 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu przyjęła porządek obrad XI sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad X sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radny p. Piotr Luber, sekretarz obrad X sesji Rady Powiatu poinformował, że protokół X sesji był do wglądu w Biurze Rady i nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie protokołu przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół X sesji z dnia 28 maja 2003 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XI sesji radną p. Franciszkę Łopatyńską, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała radną p. Franciszkę Łopatyńską na sekretarza obrad XI sesji.

5. Informacja o realizacji uchwal Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na X sesji w dniu 28 maja 2003 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Została przyjęta bez uwag.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwal Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na X sesji Rady Powiatu w dniu 28 maja 2003 roku.

Została przyjęta bez uwag.

7. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 15 maja 2003 roku do 13 czerwca 2003 roku.

Radny p. Andrzej Orczykowski skierował pytanie do Starosty Inowrocławskiego dotyczące rozbudowy hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy (pkt. VIII "Sprawy różne ppkt. 2 ). Ponieważ dość wysokie są koszty budowy tej hali zapytał, czy jest to związane z dodatkowymi kosztami i o ile te koszty się zwiększą.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wyjaśnił, że powstał pomysł poszerzenia hali, powiększenia jej pojemności poprzez dobudowanie jednej części. Zarząd Powiatu rozważał z całą starannością tę propozycję. Starostwo liczy na to, że Urząd Marszałkowski wesprze budowę kwotą około 1/3 kosztów już poniesionych. W pozostałych częściach uczestniczy Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy w Kruszwicy. Zarząd uważa, że należy pozostać przy tym projekcie, jaki został przyjęty przez uczestniczących w przetargu na budowę tejże hali. Gdyby zadecydowano o rozbudowie, to najprawdopodobniej inni wykonawcy, którzy zgłosili akces budowy tego obiektu wnieśli by zastrzeżenia. Przy przetargu na wybór wykonawcy nie było w żadnych założeniach takiej wielkości, jaką się obecnie proponuje. Żeby nie popaść w kolizję z prawem Starostwo wystąpiło do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i na ten moment nie wyraża zgody na rozbudowę.

Radny p. Jan Biernacki zauważył, że zostały rozdysponowane środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapytał o kwotę 1.010.500,00 zł., która pozostała w rezerwie.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że Zarząd podzielił te pieniądze, które fizycznie są na koncie.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał p. Starostę, czy decyzja Zarządu Powiatu dotycząca rozbudowy hali została poprzedzona rozmową z władzami Kruszwicy.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, że prowadził rozmowy z burmistrzem Kruszwicy. Gmina chciałaby uczestniczyć w kosztach rozbudowy, natomiast Zarząd na dzisiaj nie wyraża zgody. Rozbudowa hali generuje wyższe koszty, które spadną na powiat, a nie na gminę.

Więcej uwag nie było.
Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna p. Franciszka Lopatyńska skierowała pytanie do Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu dotyczące stanu szpitalnego tomografu komputerowego. Zapytała, czy tomograf został naprawiony (jeżeli nie, to czy podjęto jakieś działania, aby go uruchomić) oraz o to, czy korzystniej jest go naprawić, bądź przewozić pacjentów karetką lub helikopterem na badania komputerowe do Bydgoszczy. Jest zainteresowana, kto ponosi koszta za taki sposób załatwiania sprawy.
Radna prosiła o odpowiedź dotyczącą losu budynku po Szkole Zawodowej w Gniewkowie oraz o to, czy Zarząd Powiatu odbył w tej sprawie spotkanie z samorządem Gniewkowa. Zaznaczyła, że te pytania kierowane są do radnych powiatowych przed każdą sesją i dlatego zainteresowana jest jednoznaczną odpowiedzią w tej sprawie.

Radny p. Lech Skarbiński zapytał jaki jest efekt prac nad strategią rozwoju Powiatu Inowrocławskiego. Przypomniał, że wiosną br. taki dokument opracowywało Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa przy współudziale pracowników Starostwa oraz radnych (w formie tzw. sesji warsztatowych). Radny był zainteresowany, czy taki program powstał, ile kosztował, kto za niego zapłacił oraz kto wybierał tę firmę.

Radny p. Andrzej Kozłowski wskazał na pilną potrzebę wykoszenia traw na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Kruszwica. Podał przykłady zaniedbań na tym odcinku i podkreślił, że trawa sięga nawet do 50 cm. wysokości. Apelował o szybkie rozwiązanie problemu i poprawę bardzo słabej widoczności dla użytkowników tych dróg.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 200 r. wysokość najniższego wynagrodzenia wraz z wartością jednego punktu w złotych ustala Rada Powiatu stosownie do możliwości finansowych pracodawcy. Z wnioskami o zatwierdzenie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenie wartości jednego punktu zwrócili się: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Latkowie oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 24 czerwca br. komisje omawiały przedłożony projekt uchwały. Komisje stwierdziły, iż przyjęcie proponowanej stawki bazowej oraz wartości jednego punktu nie spowoduje przekroczenia przyjętego wskaźnika wzrostu wynagrodzenia. Za proponowanym projektem uchwały głosowało 9 członków obu komisji, obecnych było 9 członków. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Jerzy Gawęda wnioskował o przestawienie ile obecnie wynosi jeden punkt w tych placówkach, jakie jest średnie wynagrodzenie w każdej z tych placówek i jakich grup zawodowych dotyczy podwyżka?

Radny p. Andrzej Orczykowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe. Stwierdził, że klub nie jest przeciwny podwyżką, chciałby, aby każdy mógł zarabiać godnie ale jest trudna sytuacja szpitala i innych placówek, i można powiedzieć, że podwyżki te są kosztem innych ludzi (chorzy w szpitalu). Klub zasugerował się również tym, iż Prezydent Miasta zamroził wszelkie podwyżki dla administracji. W powyższej sytuacji Klub Radnych Porozumienie Samorządowe wstrzyma się o głosowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka usystematyzowała pytania zadane przez radnych i zapytała p. Skarbnik, jakie będą skutki finansowe dla budżetu uchwalając podwyżkę dla wszystkich jednostek wymienionych w projekcie uchwały. Następnie zapytała o wartość jednego punktu do tej pory.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt wyjaśniła, że skutek finansowy w 2003 roku płace i pochodne dla wszystkich pracowników sfery budżetowej powiatu to kwota 596.774 zł. W pomocy społecznej wynagrodzenie zasadnicze było na poziomie 570 zł. przy wartości jednego punktu 2,50 zł., w placówkach oświatowych wynagrodzenie zasadnicze - 400 zł., wartość jednego punktu - 4 zł. , w Powiatowym Urzędzie Pacy wynagrodzenie zasadnicze - 400 zł., wartość jednego punktu - 4 zł., w Zarządzie Dróg Powiatowych wynagrodzenie zasadnicze - 570 zł., wartość jednego punktu - 3,50 zł. Przypomniała, że w 2002 roku płace w sferze budżetowej były zamrożone. Wniosła o podjęcie uchwały określającej wskaźniki, a o podwyżkach zadecydują kierownicy jednostek stosownie do swoich możliwości finansowych.

Radny p. Jerzy Gawęda poprosił, żeby informację na temat wysokości średnich płac radni otrzymali przed głosowaniem omawianej uchwały.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poprosił o opinię radcę prawnego.

Radca Prawny p. Henryka Kowalczewska wyjaśniła, że uchwała ta dotyczy ustalenia podstawowych wskaźników wynagrodzenia. Rada ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, natomiast w paragrafie 2 zawarta jest procedura wynikająca z rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach. Ponadto rozporządzenie określa, że wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Powiatu, stosownie do swoich możliwości finansowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zadała pytanie dotyczące paragrafu 5, gdzie jest zapis "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..." tz. od 26 czerwca br.

Radny p. Jerzy Naumann zgłosił wniosek formalny - oddalenie wniosku radnego p. Jerzego Gawędy i zakończenie dyskusji.

Radny p. Jerzy Gawęda podtrzymał swój wniosek i poprosił o przedłożenie żądanych informacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że na posiedzeniu obecni są kierownicy podległych jednostek i mogą przedstawić informację o średnich płacach w swoich placówkach. Zapytała radnego p. Jerzego Naumanna, czy wtedy wycofa swój wniosek formalny.

Radny p. Jerzy Naumann odpowiedział, że nie wycofuje swojego wniosku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego p. Jerzego Naumanna - czy odrzucić prośbę radnego p. Jerzego Gawędy o nie przedstawianie informacji o średnich wynagrodzeniach w jednostkach omawianych w projekcie uchwały.

Zapytała, kto jest za tym, żeby Zarząd nie przedstawiał informacji.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29 )
za - 10 radnych
przeciw - 15 radnych
wstrzymało się - 4 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Jerzego Naumanna nie uzyskał akceptacji.
Dalszy ciąg dyskusji.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poprosił Przewodniczącą Rady Powiatu, aby pozwoliła żeby zabrali głos naczelnicy wydziałów, którzy bezpośrednio sprawują nadzór nad tymi jednostkami i w sposób precyzyjny udzielili odpowiedzi. W stosunku do domów pomocy społecznej i domów dziecka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska, w stosunku do jednostek oświatowych - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski,

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska i przedstawiła średnią płacę brutto w następujących jednostkach:
- DPS w Ludzisku - 1289,34
- DPS w Ostrowie - 1327,00
- DPS w Parchaniu - 1376,00
- DPS w Kołudzie Małej - 1275,00
- DPS w Warzynie - 1306,00
- DPS w Inowrocławiu - 1391,00
- DPS w Tarnówku - 1352,90
- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu - 1150,00
- Dom Dziecka w Gniewkowie - 1231,00
- Dom Dziecka w Jaksicach - 1242,00
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - za czerwiec 2003 r. - 1397,00

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski przedstawił średnią płace brutto (wysługa lat, premia plus jubileusz) w oświacie:
- obsługa - 960,00
- administracja - 1440,00
Regulacja płac dla obsługi zamyka się średnio kwotą 40 zł na osobę brutto, a dla administracji 60 zł. brutto.

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy p. Elżbieta Malińska poinformowała, że płaca brutto kształtuje się na poziomie 1506 zł.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek powiedział, że średnie wynagrodzenie brutto wynosi 1612,50.

Radny p. Andrzej Antoniewicz, jako członek Zarządu Powiatu poprosił radnych o przyjęcie omawianego projektu uchwały w wersji zgłoszonej przez Skarbnika Powiatu p. Annę Berendt.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała z jakim dniem dyrektorzy jednostek mogą dokonać podwyżki, zapytała również, czy te około 600 tys. zł. (jako skutki podwyżek) są zabezpieczone w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała, że dziś podjęta uchwała będzie skutkowała wprowadzeniem podwyżek w jednostkach od 1 lipca br. Jednak o podwyżkach decydują dyrektorzy jednostek.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała zmianę w zapisie w § 5 "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty". Ponowiła pytanie, czy te 4% podwyżek są zabezpieczone w budżecie.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poprosiła o 15 minut przerwy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 15 minut przerwy. Wznowienie obrad po przerwie.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowała, że po podjęciu uchwały zaistnieje możliwość finansowa i dyrektorzy omawianych placówek będą mieć narzędzie do dokonania 4% podwyżek, ale od 1 lipca 2003 r.

W związku z wypowiedzią Skarbnika Powiatu p. Anny Berendt, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wycofała swój wniosek formalny i zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 26 )

za - 21 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 5 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego Promocji Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił Główny Specjalista ds. Promocji i Rozwoju Powiatu p. Grzegorz Roczek informując, iż komórka organizacyjna pod nazwą Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Powiatu została utworzona wraz z powołaniem Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Szczegółowy zakres jej zadań określa Regulamin Organizacyjny Starostwa. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie promocji odbywa się co dwa lata. Zakres promocji uzależniony jest ściśle od posiadanych środków i gotowości współpracy na tym polu przez samorządy gmin, które nie wykazują dostatecznego zainteresowania. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym, w którym uczestniczyło 5 członków komisji postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały. Za przyjęciem było 4 członków komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie ( 26 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego Promocji Powiatu Inowrocławskiego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok.

Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas. Poinformował, iż spełniając obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2002 wraz z opinią biegłego rewidenta po badaniu sprawozdania. Ponadto dyrektor przedstawił główne elementy wynikające z przedłożonego zapisu. Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok osiągnął wynik ujemny w kwocie 433.312 zł. W planie założona była strata 2.934.718 zł., czyli wynik jest lepszy od zakładanego o 2.5 mln zł. Rok 2002 to kolejny rok, w którym zakład poniósł straty i w związku z tym w przedłożonym sprawozdaniu przedstawiono sposób pokrycia tych strat. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że w dniu 24 czerwca 2003 roku Komisja Budżetu i Finansów na wspólnym posiedzeniu z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem. Komisje stwierdzają, że przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej szpitala i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu. Komisje wnoszą do Rady Powiatu o przyjęcie przedłożonego sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 10 członków obu komisji.

Radny p. Jerzy Gawęda poprosił o wyjaśnienie zapisu "..kontynuowanie działalności Zakładu w przyszłości będzie uzależnione od wsparcia finansowego z zewnątrz lub po wprowadzeniu zmian strukturalnych". Zapytał, o jakich źródłach finansowania jest tutaj mowa oraz jakie to by miały nastąpić zmiany strukturalne, które pozwoliłby przywrócić płynność finansową.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wyjaśnił, że Starostwo widzi możliwości pozyskiwania środków, które byłby skierowane na potrzeby szpitala. Przypomniał, że w przeciągu kilkunastu ostatnich miesięcy zostały sprzedane 24 działki pod budownictwo jednorodzinne i pieniądze pochodzące ze sprzedaży przekazane zostały dla szpitala. W najbliższych tygodniach w ramach restrukturyzacji szpital dokonuje kolejnego przeniesienia Przychodni Chorób Płuc, Poradni Medycyny Pracy i Pracowni RTG z ulicy Narutowicza do obiektów szpitalnych, a budynek ten będzie wystawiony na sprzedaż.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas odpowiedział, że takie sformułowanie to powtórzenie prognozy przyszłościowej biegłego rewidenta, który jest ekonomistą i ocenia jednostkę według wskaźników ekonomiczno- finansowych.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 27 )
za - 26 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenie sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu restrukturyzacji i naprawczego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na lata 2001 - 2002.

Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Publicystycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas. Poinformował, że uchwałą Nr XXVIII/217/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 roku Zakład został zobowiązany do przedstawienia Radzie Powiatu informacji o sposobie realizacji Programu restrukturyzacji i naprawczego PS ZOZ. Powodem opracowania programu była trudna sytuacja szpitala. Główne założenia programu naprawczego i restrukturyzacji miały na celu podjęcie takich działań, aby dostosować strukturę oraz zatrudnienie do istniejącego zapotrzebowania. Jednocześnie poprawić wynik finansowy przy nie pomniejszaniu dostępności, utrzymywaniu, a nawet podniesieniu jakości świadczonych usług. Omówił, jakie zastosowano w programie naprawczym propozycje działań, aby zatrzymać proces zadłużania się i pogarszania wyników. Pierwsze zmiany dotyczyły samego zarządzania zakładem, druga grupa działań to zmiany dotyczące infrastruktury ograniczenia bazy lokalowej związane z umniejszaniem kosztów, trzeci kierunek, to było ograniczenie zatrudnienia i podniesienie wydajności wykorzystania istniejącej struktury. Nadal wprowadza się Program poprawy jakości, którego celem jest podniesienie jakości świadczeń i dbałości o dobro pacjenta. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda. Poinformowała, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem i zaopiniowała go pozytywnie ("za 5 członków komisji). Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek i poinformował, że w dniu 24 czerwca 2003 roku omawiała przedłożone sprawozdanie. Komisja przyjęła z zadowoleniem, iż realizacja opracowanego programu przebiega prawidłowo. Komisja jednomyślnie wnosi do Rady Powiatu o przyjęcie stosownej uchwały.

Radna p. Zyta Szumlańska stwierdziła, że jest pełna podziwu dla dyrekcji i załogi PS ZOZ-u. Udało się zrealizować większą część założeń, zmniejszyć stratę zakładu, co w obecnej sytuacji ekonomicznej służby zdrowia było bardzo trudne. Z przedłożonego materiału wynika również, iż zakład jest po wstępnym audycie w procesie certyfikacji. Wiąże się to z wysiłkiem całej załogi. Złożyła gratulacje dyrekcji i całej załodze. Z informacji uzyskanych na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej radna wie, że istnieje opracowanie dotyczące dalszej działalności szpitala, dalszego planu restrukturyzacji. Zapytała, czy jest możliwość zapoznania się z tym opracowaniem. Ponadto wystąpiła z propozycją pozyskiwania środków na cele szpitala z funduszy przedakcesyjnych. Chodzi głównie o możliwość zakupu wyposażenia i środków trwałych oraz szkolenie personelu w procesie akredytacji. Radna była zainteresowana, czy Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje możliwością ubiegania się o fundusze w programie zasoby ludzkie na kształcenie personelu średniego (szkolenia).

Radny p. Jerzy Gawęda oceniając program wskazał na niektóre zadania, które zostały zrealizowane. Nie została jednak przywrócona płynność finansowa, zapytał - co dalej?

Radny zgłosił wniosek, aby Zarząd Powiatu na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu przygotował i przedstawił, jakie zamierza podjąć działania w celu doprowadzenia do płynności finansowej.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas ustosunkował się do wypowiedzi radnego p. Jerzego Gawędy. Podkreślił, że nigdzie w programie naprawczym nie było napisane, iż zostanie przywrócona płynność finansowa, przy średnio od 15 do 20% zmniejszających się nakładach na służbę zdrowia. Takiej obietnicy nie było. Natomiast były prognozowania, że około 2004 roku, jeżeli nie zmieni się system finansowania, zakład odzyska płynność finansową i zacznie spłacać swoje zobowiązania.

Jeżeli chodzi o szkolenia, to nie da się utrzymać odpowiedniego poziomu jakości świadczeń bez stałego doskonalenia i pogłębiania wiedzy. Podkreślił, że każde środki na szkolenia są bardzo potrzebne.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 27 )
za- 26 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu restrukturyzacji i naprawczego Publicystycznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na lata 2001 - 2002.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że Zarząd Powiatu występuje z inicjatywą uchwałodawczą, gdzie budżet zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 98.054 zł. Uzasadniła potrzebę proponowanych zmian i wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Powiedział, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2003 roku omawiała przedstawiony projekt uchwały. Komisja stwierdziła, że proponowane zmiany w budżecie na 2003 rok są zasadne. Za przyjęciem zmian głosowało 5 członków komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odniósł się do pkt. 6 ppkt. C na str. 6 uzasadnienia do uchwały i zapytał, jakie były całkowite koszty pokrycia odprawy dla byłego dyrektora PCPR.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt powiedziała, że całkowity koszt odprawy dla byłego dyrektora PCPR to kwota 17.800 zł.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zapytał w jakim trybie została rozwiązana umowa o pracę.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wyjaśnił, że była dyrektor p. Bogusława Nowak została odwołana w normalnym trybie ustawowym.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała o pkt. 6 ppkt a, gdzie uruchamiana zostaje rezerwa ogólna w łącznej kwocie 28.707 zł. Dla dwóch domów pomocy społecznej uruchamiana zostaje rezerwa na zabezpieczenie środków na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń, ale nie ma rozbicia ile na nagrody jubileuszowe, a ile na podwyżki wynagrodzeń. Przewodnicząca zapytała p. Skarbnik, czy wszystkie zmiany podane w projekcie tej uchwały należą do kompetencji Rady Powiatu, czy niektóre zmiany Rada Powiatu scedowała na Zarząd Powiatu.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała, że wszystkie zmiany podane w tej uchwale należą do kompetencji Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała o wysokość kwot przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń.
Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poprosiła o 5 minut przerwy.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt przedłożyła dodatkowe materiały. Ze źródłowych materiałów wynika, że na wynagrodzenie jubileuszowe potrzebna jest kwota 14 350 zł, a 3 tys. na fundusz płac. Dyrektor DPS Ludzisko zwrócił się do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu wynagrodzeń w kwocie 15 tys. Uzasadnił to tym, że w br. dokonał wypłaty 8 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 12 tys. zł. Ewentualna podwyżka uposażeń pracowniczych spowoduje brak kwoty około 3 tys. zł. DPS w Tarnówku również prosi o kwotę 2 350 zł, bo pracownicy w terminie późniejszym zgłosili swoje uzasadnione prawa do nagród jubileuszowych.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 24 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Powołując się na przepisy ustawy o samorządzie powiatowym uzasadniła potrzebę uchwalenia przedłożonego harmonogramu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek informując, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2003 roku omawiała procedurę opracowania budżetu. Komisja stwierdziła, iż przedstawiona procedura spełnia wymagania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Za jej przyjęciem głosowało 5 członków komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski wyraził swoje wątpliwości dotyczące harmonogramu i zapytał, w jaki sposób dyrektorzy jednostek organizacyjnych w miesiącu wrześniu mają przedstawić projekty swoich budżetów.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt wyjaśniła, że ustawa nie zwalnia Zarządu od przystąpienia do prac nad budżetem, na rok następny. To jest projekt, który zawiera zestawienie potrzeb oraz zestawienie przewidywanych dochodów.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 26 )
za - 25 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2003 roku.
Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Wywołanie tej uchwały uzasadniała stosownym zapisem w Statucie Powiatu Inowrocławskiego. Z projektem planu pracy mogli zapoznać się radni w materiałach przesłanych im korespondencyjnie na XI sesję Rady Powiatu. Wniosła o podjęcie uchwały.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 26 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2003 roku.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2003 roku.
Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady p. Urszula Iwicka, która wywołanie tej uchwały uzasadniała stosownym zapisem w Statucie Powiatu Inowrocławskiego. Poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie projektów planów pracy poszczególnych komisji stałych.
Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek.
Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.
Projekt planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego na II półrocze 2003 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.
Projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu na II półrocze 2003 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz.
Projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na II półrocze 2003 roku przedstawiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda.
Projekt planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na II półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber.
Projekt planu pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską na II półrocze 2003 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski.

W stosunku do projektów planów pracy komisji stałych, radni nie wnieśli żadnych uwag i propozycji.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 26 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2003 roku.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, kto z radnych chciałby, aby Pan Starosta odpowiedział pisemnie na zgłoszoną interpelację, a kto życzy sobie ustnej (w tej chwili) odpowiedzi, bez odpowiedzi pisemnej.

Radna p. Franciszka Łopatyńska i radny p. Lech Skarbińki życzyli odpowiedź ustną, natomiast radny p. Andrzej Kozłowski poprosił o odpowiedź na piśmie.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnej p. Franciszce Łopatyńskiej, która podniosła problem dotyczący stanu szpitalnego tomografu poinformował, że tomograf jest nieczynny. Firma japońska, która jest producentem tego aparatu, serwis jej znajduje się w Polsce najprawdopodobniej pod koniec miesiąca dokona naprawy.
Jeżeli chodzi o budynek po szkole Zawodowej w Gniewkowie p. Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu podjął uchwałę, na mocy której przekazuje w użytkowanie samorządowi ten budynek na lat dziesięć, z zastrzeżeniem, że budynek musi być wykorzystany tylko i wyłącznie pod potrzeby oświaty.
Odpowiadając radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu p. Starosta powiedział, że dokument pod nazwą "Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego" został opracowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie. Koszt opracowania tego dokumentu to kwota 66.399 zł., ale środki te pochodzą z Banku Światowego.

18. Wnioski i oświadczenia.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.

19. Zakończenie.

O godzinie 15.30 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: "Zamykam obrady XI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu", zakończyła posiedzenie.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Franciszka Łopatyńska

Protokołowała
Jadwiga Antczak