BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75786

Numer sesji rady: XIII
Z dnia: 30 lipca 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 13/2003


obrad XIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 30 lipca 2003 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: "Otwieram obrady XIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu z Wicestarostą Inowrocławskim p. Tadeuszem Majewskim na czele. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powitała p. Wiesława Szczepańskiego - Przewodniczącego Kujawskiego Stowarzyszenia Sclerosis Multilpex, przewodniczących rad miast i gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego, wójtów i burmistrzów, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 25 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do proponowanego porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XIII sesji.

3. Przyjęcie protokołów obrad XI i XII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radna p. Franciszka Łopatyńska, sekretarz obrad XI sesji Rady Powiatu poinformowała, że zapoznała się z treścią protokołu obrad XI sesji, który odzwierciedlał przebieg obrad i nie budził zastrzeżeń. Protokół był do wglądu w Biurze Rady i nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie protokołu przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół XI sesji z dnia 25 czerwca 2003 roku.

Radny p. Jerzy Naumann, sekretarz obrad XII sesji Rady Powiatu poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu obrad XII sesji, który odzwierciedlał przebieg obrad i nie budził zastrzeżeń. Protokół był do wglądu w Biurze Rady i nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie protokołu przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół XII sesji z dnia 9 lipca 2003 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XIII sesji radnego p. Andrzeja Nowakowskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała radnego p. Andrzeja Nowakowskiego na sekretarza obrad XIII sesji.

5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętej na XII sesji Rady Powiatu w dniu 9 lipca 2003 roku.

Została przyjęta bez uwag.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 1 lipca 2003 roku do 16 lipca 2003 roku.

Została przyjęta bez uwag.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Piotr Szwagrzyk
a) prosił o podanie radnym informacji dotyczących umocowania prawnego i określenia zasad funkcjonowania audytora w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu. Zapytał również, jakie kroki podjął Zarząd Powiatu, aby móc go zatrudnić do końca bieżącego roku.
b) Środki na remont Pałacu Mieszczańskiego (przyszłej siedziby muzeum) stanowią istotną część budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Radny p. Piotr Szwagrzyk prosił o informację, jak daleko posunięte są roboty remontowe i kiedy się one zakończą, aby wreszcie muzeum mogło prowadzić działalność w nowej siedzibie.
c) Radny p. Piotr Szwagrzyk zgłosił fakt znikomego udziału nauczycieli i młodzieży szkolnej w okolicznościowych uroczystościach. Apelował o podjęcie skutecznych działań na rzecz zmiany istniejącego stanu rzeczy.

Radny p. Lech Skarbiński przekazał Radzie Powiatu informację dotyczącą protestu zgłoszonego przez właścicieli sklepów i domów przy ul. Św. Ducha. W/w uznali fakt ukarania ich przez Straż Miejską mandatami za umieszczenie reklam nad ich sklepami i na domach, za rzecz niedopuszczalną. Radny wyjaśniał, że kupcy uruchamiając przed laty działalność mieli ustne zapewnienie, iż sprawa ta należy do właścicieli obiektów. Straż Miejska natomiast powołała się na stosowną ustawę z 1986 r. i ukarała mandatami tych, którzy nie dostosowali się do zapisów ustawy. Kupcy wyrazili swoje zdziwienie z faktu dotychczasowego zaniechania działań w tej sprawie przez pracowników i decydentów urzędów. Uznali również, że reklamy wzbogacały kolorystycznie ulicę Św. Ducha, oświetlały ją i czyniły wieczorami i nocą bardziej bezpieczną.

Radna p. Barbara Kozłowska ustosunkowała się do otrzymywanych odpowiedzi na składane przez nią interpelacje od Pana Prezydenta Miasta Inowrocławia (pismo radnej p. Barbary Kozłowskiej w załączeniu).

Radna p. Franciszka Łopatyńska zgłosiła nagminne kradzieże rur tzw. deszczowych (do nawadniania) z pól na terenie gmin Dąbrowa Biskupia, Inowrocław i Gniewkowo. Mimo iż fakty kradzieży zgłaszane są na Policję, zjawisko to nadal istnieje, zaś rolnicy są wobec niego bezsilni. Radna zgłosiła wątpliwość w skuteczność działań Policji oraz domyśla się, czy czasem kradzieże rur nie są traktowane przez Policję w kategoriach małej szkodliwości społecznej. Stwierdziła jednak, że owa "mała szkodliwość" nie ma zupełnie akceptacji wśród rolników i stanowi bardzo poważny problem do rozwiązania.

Radna p. Regina Czerwińska przedstawiła prośbę skierowaną do władz Powiatu Inowrocławskiego dotyczącą dofinansowania planowanego w 2004 r. remontu kapitalnego zabytkowego obiektu czyli tzw. "Sokolni" (wniosek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w załączeniu).

Radny p. Stefan Janeczek zapytał o stan zaawansowania prac na budowie hali sportowo - widowiskowej w Kruszwicy, bowiem w ostatnim czasie dał się zauważyć fakt wstrzymywania robót na tej inwestycji.

Rana p. Wanda Bańkowska zapytała Komendanta Powiatowego Policji o powody likwidacji Komisariatu w Pakości i o plany utworzenia w Pakości Posterunku. Posterunek - według wiedzy radnej - nie będzie pracował przez całą dobę, będzie zatrudniał mniej funkcjonariuszy, nie prowadzi się tez wówczas działalności prewencyjnej, zaś Pakość nie jest zbyt bezpiecznym miasteczkiem. Wiele złych rzeczy dzieje się w Pakości nocą. Radna zgłosiła swoje wątpliwości co do celowości podjętej przez Komendanta decyzji. Podkreśliła, że władze Pakości prowadzą rozmowy z Komendą Powiatową Policji w tej sprawie i że jest zapewnienie o utrzymaniu etatów 21 policjantów w planowanym Posterunku w Pakości. Rodzi się zatem pytanie: po co dokonywać wzmiankowanych przekształceń organizacyjnych w pakoskiej policji.

Radna p. Regina Czerwińska zapytała o losy działki znajdującej się miedzy ulicą Szymborską i ulicą Solną (naprzeciwko sklepu "Albert") - kto ją kupił i co zamierza się na niej zbudować. Dotychczas jest tam wysypisko śmieci, trawa bardzo wysoka, a wizerunek miasta jest przez to bardzo niedobry.

Radna p. Urszula Iwicka - Przewodnicząca Rady Powiatu zaznaczyła, że występuje w imieniu części mieszkańców bloków Nr 9 i Nr 11 przy ul. Władysława Łokietka. Między tymi blokami, w trakcie ich budowy, zostały zrealizowane tzw. "zatoczki". W początkowym zamiarze nie były one traktowane jako miejsca parkingowe. Obecnie jednak kierowcy - mieszkańcy wspomnianych bloków wjeżdżają w to miejsce i traktują je jako parking, choć po przeciwnej stronie jezdni są ładne zatoczki dla samochodów osobowych mogących tam swobodnie garażować. Radna wniosła, aby wystąpić do Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o określenie celowości wspomnianych zatoczek i aby Straż Miejska sprawdziła, czy parkowanie w tym miejscu jest zgodne z przepisami ruchu drogowego. Żeby do zatoczki dotrzeć, trzeba przejechać przez szeroki chodnik. Przeszkadza to zarówno mieszkańcom wspomnianych bloków, ale także i przechodzącym tamtędy innym mieszkańcom naszego miasta.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy p. Jan Madziarski. Poinformował, że rzecz dotyczy czterech działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Sprzedaż działek w drodze przetargu spowoduje pozyskanie środków finansowych do budżetu powiatu oraz prawidłowe zagospodarowanie tego terenu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią
Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 28 lipca br. komisja omawiała przedłożony projekt uchwały, zaopiniowała go pozytywnie jednomyślnie 4 głosami. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 24.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy p. Jan Madziarski. Poinformował, że wymieniona nieruchomość, będąca własnością Powiatu Inowrocławskiego, użytkowana była przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Mieściła się tam poradnia medycyny pracy, pracownia rentgenowska, poradnia chorób płuc i gruźlicy oraz poradnia antynikotynowa. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość ta stała się zbędna do prowadzenia statutowej działalności PSZOZ w Inowrocławiu - o czym powiadamia Dyrektor PSZOZ - wywołanie uchwały staje się zasadne. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrała p. mecenas Iwona Dorna i wniosła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu w § 1 słów "ustnego nieograniczonego". Poinformowała, że wynika to z faktu, iż w podstawie prawnej podany jest przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami, nakładający obowiązek przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Pozostawiając zapis "ustnego nieograniczonego", Rada uchwaliłaby tryb przetargu, pomimo, iż nie jest organem właściwym do wyboru formy przetargu. Pani mecenas dodała, że jej zamysłem jest ujednolicenie zapisu we wszystkich uchwałach dotyczących zbywania nieruchomości.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 28 lipca br. pozytywnie jednomyślnie (4 głosami) zaopiniowała projekt uchwały. Komisja proponuje, aby w projekcie uchwały § 2 otrzymał następujące brzmienie: "Całość środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 24, przeznaczyć na potrzeby PSZOZ w Inowrocławiu". Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Lech Skarbiński stwierdził, że radni mieliby ułatwioną pracę, gdyby do projektu uchwały były dołączone mapki geodezyjne przedstawiające nieruchomości przeznaczone na sprzedaż. Radny zaproponował, aby w przyszłości takie mapki dołączać do projektów uchwał. Na sesjach Rady Powiatu radni wyrażają zgodę na sprzedaż nieruchomości i na tym jakby kończy się ich rola, nie znają procedur przetargowych, nie wiedzą co dalej dzieje się z daną nieruchomością. Radny p. Lech Skarbiński zaproponował, aby po wyrażeniu przez radnych zgody na zbycie nieruchomości, temat wrócił z powrotem pod obrady komisji i Rady.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski nie zgodził się z wnioskiem Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską i poprosił o przyjęcie uchwały w brzmieniu takim, jak zaproponował Zarząd Powiatu. W budżecie powiatu są zapisane wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.250 tys. zł, którymi zostaną pokryte wcześniej zaplanowane wydatki. Pan Wicestarosta odniósł się z kolei do wypowiedzi radnego p. Lecha Skarbińskiego. Poinformował, że przetargi są jawne, zainteresowani mogą zapoznać się z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę. Informację z realizacji sprzedaży nieruchomości Zarząd Powiatu przedstawia w sprawozdaniu z działalności Zarządu, można je również przedstawiać na posiedzeniach komisji.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że wniosek przedstawiony przez Wiceprzewodniczącego Komisji radnego p. Andrzeja Nowakowskiego nie jest sprzeczny z wypowiedzą Pana Wicestarosty. Poprawki do budżetu można zawsze wprowadzić.

Radna p. Wanda Bańkowska w imieniu Klubu Radnych SLD poprosiła o 5 min. przerwę po zamkniętej już dyskusji, a przed głosowaniem.

Radny p. Jerzy Gawęda poprosił Panią mecenas Iwonę Dorną o wyjaśnienie spornych kwestii pod względem prawnym.

Pani Iwona Dorna odwołała się do przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Art. 55 tej ustawy wskazuje na jaki cel samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który posiada osobowość prawną, może otrzymać dotacje od jednostki samorządu terytorialnego (np. na zadania inwestycyjne, w tym na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego). Sprawa jest na tyle poważna, że wymagałaby dokładnego przeanalizowania budżetu jako planu przychodów i wydatków. Według opinii Pani mecenas, zawarcie takiego zapisu komplikuje sposób realizacji budżetu.

Radny p. Andrzej Antoniewicz powiedział, że intencją Zarządu Powiatu było jak najszybsze pozyskanie wpływów do budżetu powiatu w celu zabezpieczenia wydatków zaplanowanych w budżecie. Poprosił radnych o przyjęcie uchwały.

Radny p. Stanisław Owedyk poinformował, iż dowiedział się, że Rada Powiatu poprzedniej kadencji podjęła już decyzję o przekazaniu środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości jednostkom wcześniej je użytkującym.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt wyjaśniła, że budżet jest konstruowany na dany rok. W uchwale budżetowej 2002 roku był zapis, określający przeznaczenie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na potrzeby szpitala, lecz dotyczył on tylko 2002 roku.

Mecenas p. Iwona Dorna dodała, że dokonanie proponowanego zapisu nie jest spójne z podstawą prawną projektu uchwały, a którą jest ustawa o gospodarce nieruchomościami. Przy konstruowaniu innych zapisów, należałoby wskazać odpowiednią podstawę prawną. Ponadto zapis proponowany przez Komisję Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejska wymusiłby zmianę uchwały budżetowej. Ujęcie takiego zapisu w uchwale jest niezgodne z przepisami prawa.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odniosła się do wypowiedzi radnego p. Lecha Skarbińskiego, który prosił o to, aby informacje na temat zbywania nieruchomości były przekazywane wszystkim komisjom stałym Rady Powiatu. Pani Przewodnicząca przypomniała, że Rada Powiatu podjęła uchwałę o powołaniu siedmiu komisji stałych i określiła zakres ich działania. Uchwała ta określa kompetencje poszczególnych komisji i jest aktualnie obowiązującą.

Radny p. Jerzy Gawęda poprosił, aby w informacji z pracy Zarządu Powiatu były ujęte kwestie związane z przetargami, ich przebiegiem i zakończeniem.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka dodała, że planie pracy Komisji Rewizyjnej można ująć kontrolę zachowania procedur przetargowych. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zamknęła dyskusję nad omawianym projektem uchwały i ogłosiła 5 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską radny p. Andrzej Nowakowski poinformował, że w przerwie posiedzenia Komisja odbyła spotkanie. Jej członkowie, w wyniku głosowania, zdecydowali o wycofaniu wcześniej zgłoszonego wniosku.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały (ze zgłoszoną autopoprawką).

Glosowanie ( 25)
za - 23 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 24.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy p. Jan Madziarski. Poinformował, że omawiane nieruchomości to teren po byłym Domu Dziecka w Orłowie, wyodrębnione w wyniku podziału terenu. Nieruchomości te zostaną zbyte w drodze przetargu. Wniósł o podjęcie uchwały.

Pani Mecenas Iwona Dorna wniosła autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na dopisaniu w tytule uchwały i w § 1 słów "w drodze przetargu".

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską głos zabrał jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 28 lipca br. pozytywnie jednomyślnie (4 głosami) zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Orłowie Gmina Inowrocław.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy p. Jan Madziarski. Poinformował, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej (pałac), położonej w Orłowie Gmina Inowrocław, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych, jest to teren po byłym Domu Dziecka. Z uwagi na fakt, iż teren znajduje się w strefie "A" ochrony zabytków według opinii konserwatora, nieruchomość ta winna być użytkowana łącznie. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 28 lipca br. pozytywnie jednomyślnie (4 głosami) zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Orczykowski zauważył, że w § 1 projektu uchwały nie ma zapisu określającego formę sprzedaży nieruchomości.

Pani mecenas Iwona Dorna przychyliła się do uwagi radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, aby określić tryb zbycia i dopisać słowa "w drodze przetargu".

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Orłowie Gmina Inowrocław.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. W imieniu Zarządu Powiatu poprosiła Wysoką Radę o wyrażenie zgody na zabezpieczenie przyznanej dopłaty w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 1.800 tys. zł. na rzecz Banku Millenium. Zobowiązanie to jest szczególne i nie będzie skutkowało dla budżetu powiatu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Powiedział, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 17 lipca 2003 roku omawiała przedstawiony projekt uchwały oraz zapoznała się ze stanowiskiem Skarbnika. Komisja stwierdziła, iż uzyskanie dofinansowania warunkowane jest ustanowieniem przez wnioskodawcę stosownego zabezpieczenia. Komisja pozytywnie jednomyślnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały, za przyjęciem głosowało 5 członków komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska informując, że podział środków uwzględnia poszczególne formy pomocy osobom niepełnosprawnym. Zobowiązania dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, ustawodawca przekazał do nadzoru merytorycznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dofinansowanie jest zróżnicowane i uzależnione od stopnia inwalidztwa. PCPR dokonało rozliczenia środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, zostały one wydatkowane w 97 %. Na likwidację barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych wpłynęło 13 wniosków. Wysokość dofinansowania zadań związanych z likwidacją barier wynosi do 80% kosztów całego przedsięwzięcia, nie więcej niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski informując, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 17 lipca 2003 roku zapoznała się z treścią projektu uchwały. Komisja zaopiniowała ją pozytywnie jednomyślnie, obecnych 4 członków. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 25 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnym - solenizantom: radnemu p. Bogdanowi Paradzie, radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu, radnemu p. Piotrowi Luberowi i radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi. Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła 20 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu sprawie przyjęcia Programu działań w na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Główny Specjalista ds. Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych p. Wanda lany. Wyjaśniła, że omawiany program został opracowany w oparciu o standardowe zasady wyrównania szans osób niepełnosprawnych przyjęte w roku 1993 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz aktualny stan prawny. W programie ujęto kompetencje powiatu w ścisłym związku z zadaniami gmin. Stwarza on perspektywę zintegrowanego działania na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszego powiatu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 16 lipca br. pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 17 lipca br. również omawiała projekt uchwały, zaopiniowała go pozytywnie jednomyślnie. Komisja proponuje zaostrzenie kryteriów w zakresie przyznawania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusy rehabilitacyjne dotyczące częstotliwości wydawania skierowań. Zaoszczędzone z tego tytułu środki komisja proponuje przeznaczyć na działania zmierzające do łamania barier architektonicznych oraz dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 22 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w zakresie sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego.

Z projektem uchwały wystąpił Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Ratajczak. Zarekomendował projekt uchwały, który dotyczył działalności z zakresu sportu i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego. Działalność sportowa i turystyczna to szczególnie ważne dziedziny z zakresu edukacji i wychowania. Sport i turystyka powinny kształtować nawyk zdrowego stylu życia. Należy tutaj zwrócić uwagę na sport wśród młodzieży niepełnosprawnej. Powiat Inowrocławski przystąpił do Regionalnej Organizacji Turystycznej, dzięki czemu będzie promował walory turystyczno - krajoznawcze powiatu i pozyskiwał fundusze na niezbędne inwestycje związane z infrastrukturą turystyczną. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz informując, że na posiedzeniu w dniu 15 lipca br. członkowie komisji pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos w dyskusji zabrał radny p. Jerzy Gawęda. Mówił o konieczności wypracowania spójnego systemu funkcjonowania sportu szkolnego w obrębie miasta, gmin wchodzących w skład powiatu. Według radnego Powiat Inowrocławski pełniłby rolę koordynatora - gospodarza takiego spotkania.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 23 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w zakresie sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka informując, że propozycja dokonanych zmian w Statucie Powiatu Inowrocławskiego wynika z postanowień zawartych w znowelizowanej ustawie o samorządzie powiatowym. W projekcie uchwały uwzględniono również zapisy, które umożliwiają aktualność Statutu nawet w przypadku ewentualnych zmian w treści ustaw, na podstawie których funkcjonuje samorząd powiatowy. Zachodzi zatem konieczność dostosowania Statutu Powiatu Inowrocławskiego do ustawowych wymogów prawa, co uzasadnia wywołanie niniejszej uchwały. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Statutowo - Regulaminowej wystąpił Jej Wiceprzewodniczący p. Piotr Szwagrzyk. Poinformował, że komisja w dniu 22 lipca br. zapoznała się z opiniami wszystkich komisji stałych Rady Powiatu, które pozytywnie zaopiniowały zmiany Statutu. Komisja Statutowo - Regulaminowa również pozytywnie jednomyślnie (4 głosami) zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich p. Ryszard Florek. Przedstawił przesłanki, które doprowadziły do wywołania projektu przedmiotowej uchwały:

- zmiany kompetencji w zakresie załatwianych spraw w związku z nowelizacją wielu aktów prawnych,
- zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego (powołanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, utworzenie Biura Paszportowego),
- konieczność stworzenia nowego usytuowania prawnego w strukturze organizacyjnej niektórych stanowisk pracy.
Zaproponowane w Regulaminie zmiany wybiegają w przyszłość. Dotyczy to np. powołania Audytora Wewnętrznego. Następnie Naczelnik przedstawił autopoprawki do Regulaminu Organizacyjnego (stanowią one załącznik do protokołu). Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Statutowo - Regulaminowej wystąpił Jej Wiceprzewodniczący p. Piotr Szwagrzyk. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 22 lipca br. pozytywnie jednomyślnie (4 głosami) zaopiniowała projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że budżet, w wyniku zmian, zostanie zwiększony o kwotę 32.400 zł. Spowodowane to zostało otrzymaniem w/w kwoty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na prowadzenie upraw leśnych. Uruchomiona została również rezerwa w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na zakup komputera wraz z oprogramowaniem. Dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w wyniku powstałych oszczędności, tworząc pozycję "wydatki na zakupy inwestycyjne". Umożliwiło to zakup dwóch komputerów i drukarki dla Biura Rady oraz drukarki laserowej dla Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej. Pani Skarbnik poinformowała, że tą uchwałą wprowadza się plan finansowy przychodów i wydatków dla nowo utworzonego środka specjalnego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Komisja na posiedzeniu w dniu 17 lipca br. omawiała powyższy projekt uchwały, zaopiniowała go pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Pani mecenas Iwona Dorna zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej omawianego projektu uchwały, polegającą na dopisaniu jeszcze jednej zmiany w ustawie o finansach publicznych (Nr 65, poz. 594).

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, kto z radnych chciałby, aby Pan Starosta odpowiedział pisemnie na zgłoszoną interpelację, a kto życzy sobie ustnej ( w tej chwili) odpowiedzi, bez odpowiedzi pisemnej.

Radny p. Piotr Szwagrzk poprosił o odpowiedź ustną na pierwszą zgłaszaną interpelację i odpowiedź na piśmie na kolejne interpelacje.

Radna Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, radna p. Franciszka Łopatyńska, radny p. Lech Skarbiński poprosili o odpowiedź na piśmie.

Radna p. Regina Czerwińska poprosiła o odpowiedź ustną na pierwszą zgłaszaną interpelację i odpowiedź na piśmie na drugą zgłaszaną interpelację.

Radna p. Wanda Bańkowska i radny p. Stefan Janeczek poprosili o odpowiedź ustną.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski odpowiadając radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi, który zgłosił potrzebę powołania w Starostwie Audytora Wewnętrznego poinformował, że zostanie on powołany na początku 2004 r. i w tym celu zostanie przeszkolony pracownik Starostwa, który uzyska uprawnienia i będzie mógł prowadzić audyt.
Jeżeli chodzi o remont "Sokolni" p. Wicestarosta poinformował, że minął już termin składania wniosków do projektu budżetu powiatu na 2004 r. Zarząd rozpoczął już pracę nad przyszłorocznym budżetem. W miarę możliwości, jeżeli zostaną wygospodarowane środki, Zarząd Powiatu przeanalizuje możliwość przekazania ich na ten cel.

Odpowiadając radnemu p. Stefanowi Janeczkowi, który pytał o zaawansowanie prac i wydatków związanych z budową hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy, Pan Wicestarosta poinformował, że ogólny udziałfinansowy Powiatu Inowrocławskiego to kwota 917.589 zł, w tym udział Miasta Kruszwicy - 500.000 zł.

Odpowiedzi na interpelację radnej p. Wandy Bańkowskiej udzielił Komendant Powiatowy Policji p. Zdzisław Feit. Poinformował, że posterunek policji w Pakości będzie pracował w systemie trzyzmianowym. Obecnie obsługuje on dwie gminy, lecz planuje się, aby każda gmina posiadała własny posterunek policji, który bezpośrednio podlegałby Komendantowi Powiatowemu Policji. Posterunek policji w Pakości pełni głównie funkcję prewencyjną, posiada dobry system łączności.

20. Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Stanisław Owedyk poinformował, że Komisja Rewizyjna zajęła się sprawą spalarni odpadów pomedycznych PSZOZ. Dyrektor tej placówki zapoznał Komisję z dokumentacją, przedstawił sposób działania urządzeń tam pracujących. Komisja zgodnie stwierdziła, że ze strony dyrekcji szpitala zostały podjęte wszystkie możliwe czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem spalarni. Ekspertyzy wykazały, iż sposób spalania jest zgodny z instrukcjami, a wszelkie nieprawidłowości leżą po stronie podwykonawców odpowiedzialnych za cały ciąg technologiczny.

Radna p. Franciszka Łopatyńska przypomniała, iż na sesji czerwcowej zabierała głos w sprawie uszkodzonego tomografu komputerowego. Obecnie tomograf jest już naprawiony i udostępniony dla pacjentów. Wyraziła z tego faktu zadowolenie.

21. Zakończenie.

O godzinie 14.15 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: "Zamykam obrady XIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu", zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Andrzej Nowakowski

Protokołowała
Karolina Florczyk

Załączniki:

zal_1.pdf  -> pobierz
Załącznik do protokołu nr 13/2003, pismo radnej p. Barbary Kozłowskiej.
  Rozmiar: 453KB
  Data dodania: piątek, 10 października 2003, godz. 09:05
  Typ MIME: application/pdf
 
zal_2.pdf  -> pobierz
Załącznik do protokołu nr 13/2003, autopoprawki do Regulaminu Organizacyjnego.
  Rozmiar: 109KB
  Data dodania: piątek, 10 października 2003, godz. 09:05
  Typ MIME: application/pdf