BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75782

Numer sesji rady: XIV
Z dnia: 24 września 2003 r.PROTOKÓŁ NR 14/ 2003


obrad XIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 24 września 2003 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Posłowie podziękowali za zaproszenie i przysłali prośbę o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki sejmowe. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powitała p. Bolesława Szulca radnego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, p. Jana Kopcia Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, p. Jacka Olecha Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia, p. Aleksandrę Wanty Kierownika inowrocławskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. Radny p. Sławomir Szeliga Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej, Rodziny i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Inowrocławia prosił o przyjęcie usprawiedliwienia, z przyczyn obiektywnych nie może być obecny. Przewodnicząca Rady Powiatu powitała również p. Mirosławę Orzechowską Kierownika Żłobka Miejskiego „Ptyś” w Inowrocławiu, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

W imieniu Wysokiej Rady Przewodnicząca złożyła życzenia imieninowe radnym, którzy mieli swoje święto między sesjami.2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wniosła autopoprawkę do porządku obrad. Zaproponowała, aby po pkt. 18 dopisać pkt. 19 o następującym brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej odmowy zwrotu prawa jazdy”.
Zapytała, czy są jeszcze inne propozycje. Innych propozycji nie było.
Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie porządek obrad z naniesioną autopoprawką.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XIV sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radny p. Andrzej Nowakowski sekretarz obrad XIII sesji Rady Powiatu poinformował, że zgodnie ze statutowymi zapisami dotyczącymi sporządzania protokołów z sesji, Biuro Rady wyłożyło do wglądu na 5 dni przed terminem obecnej sesji protokół obrad XIII sesji, która odbyła się 30 lipca br. Radni nie wnieśli do przedłożonego projektu żadnych poprawek i uzupełnień. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół XIII sesji z dnia 30 lipca 2003 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XIV sesji radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie wybrała radnego p. Andrzeja Orczykowskiego na sekretarza obrad XIV sesji.

5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętej na XIII sesji w dniu 30 lipca 2003 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Została przyjęta bez uwag.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 lipca 2003 roku.

Została przyjęta bez uwag.

7. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 17 lipca 2003 roku do 10 września 2003 roku.

Radna p. Franciszka Łopatyńska powiedziała, że z przedstawionej informacji wynika, iż została sprzedana jedna nieruchomość przy ulicy Szymborskiej. Zapytała, czy suma uzyskana ze sprzedaży została rozdysponowana i co z pozostałymi nieruchomościami w Orłowie i Kościelcu Kujawskim. Drugie pytanie dotyczyło remontu dachu I LO w Inowrocławiu. Radna zapytała, czy kwota 3 tys. zł. przeznaczona na remont zapewnia całkowite bezpieczeństwo i zabezpiecza przed zaciekami, które uszkadzają instalację elektryczną i powodują powstawanie grzyba na ścianie, w szczególności w sali gimnastycznej. Ponadto radna zapytała, kto wygrał przetarg na modernizację instalacji grzewczej w szkole i bursie szkolnej przy ul. Poznańskiej.
Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnej p. Franciszce Łopatyńskiej nawiązał do sprzedaży działek wokół szpitala i przypomniał, że pod budownictwo jednorodzinne zostały wydzielone 24 działki. Zostały one sprzedane w dwóch przetargach. Do tej pory nie zostały sprzedane działki pod budownictwo wielorodzinne i usługi. Jeżeli chodzi o remonty dachów w szkołach to Pan Starosta poinformował, że jest to problem najtrudniejszy do realizacji. Trudno powiedzieć, czy starczy środków aby pokryć to wszystko o czym p. radna mówiła. Natomiast sprawa Zespołu Szkół Specjalnych przedstawia się następująco. W miesiącu maju Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich wystąpił do Komisji Regulacyjnej z wnioskiem o zwrot tej nieruchomości. Obiekt ten był przekazany przez jego właściciela na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z przeznaczeniem dla dzieci wyznania mojżeszowego, przede wszystkim dla sierot, półsierot i dzieci pozamałżeńskich. Z informacji uzyskanych w Archiwum Państwowym w Toruniu wynika, że w 1939 roku do momentu wybuch II wojny światowej nie było ani jednego dziecka o tymże wyznaniu (sieroty, półsieroty, czy dziecka pozamałżeńskiego). Stąd też nie został spełniony cel przekazania tego obiektu dla Gminy Żydowskiej. Do tej pory Komisja Regulacyjna nie podjęła stanowiska. Pan Starosta poinformował, że odbył spotkanie w miesiącu czerwcu z kierownictwem tejże szkoły, z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców i pracownikami szkoły przedstawiając alternatywne możliwości dyslokacji szkoły.

Radna p. Franciszka Łopatyńska podniosła sprawę przetargu nieograniczonego, który odbył się 3 września br. i zapytała, kto wygrał przetarg.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski poinformował, że dwie firmy wygrały przetarg:
- „Budino”- na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
- „Euroterm” – na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Radna p. Regina Czerwieńska odniosła się do pkt 4 w dziale III. Powiedziała, że budżet uległ zwiększeniu o kwotę 26.864 zł. na opiekę społeczną i oświatę. Również w pkt 7 w tym samym dziale dokonano zmiany na kwotę 14.985 zł. na opiekę społeczną. Zapytała, czy kwoty wymienione w obu punktach zostały przeznaczone na opiekę społeczną

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że zmiany w budżecie mają miejsce kilka razy w roku. Decyzjami wojewody zmniejsza się lub zwiększa wydatki. Jeżeli wojewoda zwiększa środki na opiekę społeczną, czy oświatę to muszą one być przeznaczone tylko i wyłącznie na te cele.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy są jeszcze zapytania. Więcej zapytań nie było.

Informację przyjęto.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Andrzej Kozłowski skierował następujące zapytanie do Pana Starosty i Zarządu Powiatu: dlaczego i na jakiej podstawie nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych zaprzestano od 1 września br. wypłacania dodatków motywacyjnych. Rada Powiatu mocą uchwały przyjmowała Regulamin przyznawania tychże dodatków, a ustawa wyraźnie mówi, że ustalenie Regulaminu przypada Radzie Powiatu, a jakiekolwiek poprawki muszą być uzgodnione ze strukturami związków zawodowych i z Radą. Bez takich uzgodnień, przy uprzednim zapisie tych wypłat w budżecie w dziale wynagrodzenia, te dodatki nie mogą być nieprzyznane i niewypłacone. Radny uznał wstrzymanie wypłat dodatków motywacyjnych za nieprawidłowość, która powinna być w najbliższym czasie naprawiona. Wyraził też zdziwienie, że mimo iż w Zarządzie Powiatu zasiada aż dwóch dyrektorów szkół, mogło dojść do takiego zdarzenia. Krytycznie wyraził się o merytorycznym nadzorze Wicestarosty p. Tadeusza Majewskiego, któremu podlegają sprawy oświatowe bulwersujące środowisko nauczycielskie całego powiatu.
Zapytał jak mogło dojść do sytuacji, że Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt zapewniała na jednej z poprzednich sesji, że od 1 lipca br. są środki finansowe przeznaczone na podwyżki uposażeń, choć otrzymali je wyłącznie pracownicy Starostwa, a pominięto w wypłacie pracowników administracyjno-obsługowych szkół. Radny wyraził tym faktem swoje zdziwienie i stwierdził, że już przy budowie tegorocznego budżetu nie powinno się praktykować, aby środki z subwencji oświatowej przeznaczać na muzeum, kulturę i sport.

Radna p. Franciszka Łopatyńska nawiązała do treści Informacji o pracy Zarządu Powiatu przedłożonej Radzie Powiatu na sesji 28 maja br., w której zawarto kwestię złomowania wyeksploatowanych samochodów będących w gestii Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, a konkretnie samochodu dostawczego „Nysa” będącego własnością Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu. Radna zapytała, czy wspomniany DPS w Parchaniu otrzymał inny pojazd i jakie są ewentualne prognozy na otrzymanie samochodu dostawczego. Radna wskazała, że samochód jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania DPS-u w Parchaniu.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, jak zakończył się spór o finansowanie dróg powiatowych zarządzanych przez administrację samorządową Inowrocławia. Radny zapytał o ewentualne ustalenia w tej spornej sprawie i czy drogi powiatowe w mieście Inowrocławiu nadal będą się znajdowały w administracji Miasta Inowrocławia, bądź też powrócą do samorządu powiatowego.

Radny p. Andrzej Nowakowski wyraził zaniepokojenie wobec rosnących zdarzeń i sytuacji, mających bezpośredni wpływ na zagrożenie zdrowia i życia ludności. Zapytał, czy i jakie starania poczyniono, aby wyposażyć Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w odpowiednią drabinę, której wysokość umożliwiałaby sprawne działania ratowników na poziomie wyższym niż szóste piętro. Radny wskazał na bezsilność Jednostki, gdy zachodzi konieczność interwencji ratowniczych na wyższych poziomach, bo posiadana dotąd drabina sięga właśnie tylko do szóstego piętra.
Nawiązał również do nasilających się w ostatnim okresie niebezpiecznych wydarzeń w szkołach (przykład Torunia i liczne chuligańskie wybryki m.in. rozpylanie gazu – na naszym terenie). Radny prosił, aby kompetentne władze przedstawiły konkretne działania (prewencyjne, monitoringowe, decyzyjne itp.), które skutecznie zwalczą te zjawiska w mieście i powiecie inowrocławskim.

Radna p. Wanda Bańkowska zapytała, jaki jest obecnie stan prawny zespołu pałacowo – parkowego w Kościelcu Kujawskim, jak zaawansowane są sprawy roszczeń spadkowych oraz jakie plany ma Zarząd Powiatu względem wspomnianego obiektu.
Zwróciła również uwagę na zaniedbania na drodze powiatowej Dziarnowo – Kościelec Kujawski. Pobocza tej drogi zarośnięte są krzewami, a nawet chaszczami. Fakt ten utrudnia poruszanie się po tej drodze dzieciom, które dojeżdżają na zajęcia szkolne do Kościelca Kujawskiego. Istniejący stan stwarza poważne zagrożenie i może doprowadzić do wypadków. Dotychczasową niebezpieczną sytuację należy pilnie zlikwidować.
Określiła fragment drogi powiatowej między Inowrocławiem a Batkowem jako fatalny. Trzeba szybko i skutecznie temu zaradzić, szczególnie z tego powodu, że ruch na tej drodze jest obecnie bardzo duży ze względu na zorganizowany tam objazd spowodowany przebudową fragmentu ul. Kruśliwieckiej i Szosy Bydgoskiej, która stanowi część tradycyjnej i głównej drogi z Pakości do Inowrocławia.

Radna p. Urszula Iwicka nawiązała do swojej interpelacji zgłoszonej na sesji 30 lipca 2003 roku. Wyraziła brak satysfakcji z udzielonej jej odpowiedzi. Raz jeszcze podkreśliła, że jej główną intencją było – co zawarła w zgłoszonej wcześniej interpelacji – aby nie parkować samochodów we wspomnianych zatoczkach. Zamiarem radnej było to, aby właściciel gruntu tj. KSM zakazała parkowania aut w tym miejscu tj. między blokami. Straż Miejska wskazała KSM jako administratora gruntu. Radna uznała, że KSM jest winna wskazać, czy tam wolno parkować, czy nie. Skrytykowała sposób i treść otrzymanej odpowiedzi w interesującej ją sprawie. Radna ponowiła interpelację.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok.

Z projektem uchwały wystąpiła Kierownik inowrocławskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy p. Aleksandra Wanty. Poinformowała, że Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa powstał z połączenia dwóch jednostek administracji zespolonej wojewody: Inspekcji Ochrony Roślin i Inspekcji Nasiennej i funkcjonuje na terenie województwa kujawsko – pomorskiego od 1 kwietnia 2002 roku jako jeden organ administracji rządowej. Zadania Inspekcji określa ustawa o ochronie roślin uprawnych z 12 lipca 1995 roku i ustawa o nasiennictwie z 24 listopada 1995 roku. Do głównych zadań Inspekcji należy:
- ocena polowa materiału siewnego i szkółkarskiego, zgłoszonego do uznania za kwalifikowany,
- ocena i kontrola materiału siewnego i sadzeniaków ziemniaka,
- wydawanie zezwoleń na obrót materiałem siewnym oraz wytwarzanie materiału szkółkarskiego,
- nadzór nad obrotem materiału siewnego i szkółkarskiego,
- pobieranie prób do oceny jakościowej materiału siewnego,
- ocena stanu zagrożenia przez organizmy szkodliwe,
- kontrola roślin lub powierzchni pod ich uprawę pod kątem występowania organizmów szkodliwych,
- pobieranie prób i badanie roślin, produktów roślinnych, gleby, podłoży na obecność organizmów szkodliwych,
- świadczenie usług w zakresie pobierania prób, badań laboratoryjnych i oceny stanu fitosanitarnego oraz szkoleń z zakresu ochrony roślin,
- wydawanie świadectw zdrowotności i świadectw fitosanitarnych,
- wydawanie zezwoleń na konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin,
- nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin,
- przestrzeganie okresów karencji i prewencji,
- nadzór nad stanem technicznym sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin.
Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 17 września br. komisja omawiała przedłożony projekt uchwały, zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie ( „za” 5 ). Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Jan Biernacki zapytał, jakie konsekwencje ponosi użytkownik opryskiwacza jeżeli nie zastosuje się do zaleceń Inspekcji. Zapytał, w jakiej wysokości Inspekcja nakłada mandaty.

Kierownik inowrocławskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy p. Aleksandra Wanty powiedziała, że jeżeli osoby nie wywiązują się ze swoich obowiązków, Inspekcja może je karać mandatami od 100 do 500 zł. Jednak Inspekcja stara się stosować pouczenia i tylko w przypadkach ciągłego uchylania się nakłada mandaty.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego „Ptyś” w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że w związku z planowaną likwidacją Żłobka Miejskiego „Ptyś” w Inowrocławiu, Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia skierował na jej ręce pismo, które wpłynęło 10 września br., dotyczące zaopiniowania przez Radę Powiatu w Inowrocławiu projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego „Ptyś” w Inowrocławiu. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej projekt takiej uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga m.in. opinii właściwych organów powiatu, którego ludności udziela się świadczeń zdrowotnych. Warunki, które powinien spełniać taki projekt określone zostały w art. 43 ust. 1 cytowanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinna określać : sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż trzy miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji. Pani Przewodnicząca poinformowała, że do projektu uchwały Rady Powiatu załączony jest projekt uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja w dniu 16 września br. po zapoznaniu się powyższym projektem uchwały oraz po wysłuchaniu informacji radnej p. Joanny Harendy zaopiniowała go pozytywnie („za” głosowało 3 członków komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosowania). Obecnych na posiedzeniu 4 członków komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.
W związku z tym, że opinia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej była pozytywna Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła, aby w paragrafie 1 skreślić słowo „negatywnie” i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie (27)

za – 26 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p Urszula Iwicka stwierdziła, Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego „Ptyś” w Inowrocławiu.

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że w wyniku przeprowadzonego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (wyłączając szkołę specjalną, szkoły dla dorosłych oraz szkoły kształcące na podbudowie ZSZ) przyjęto ogółem 2844 uczniów, dla których utworzono 86 oddziałów. Na tak duży nabór do naszych szkół wpłynęło wiele czynników: wyjątkowa aktywność dyrektorów placówek, samorządów uczniowskich, rad pedagogicznych i wprowadzenie nowych kierunków. W technikach uruchomione zostały nowe kierunki, takie jak: technik analityk, technik hotelarz, technik organizacji usług gastronomicznych, kształtowania środowiska i poligraf. Również w liceach profilowanych zaproponowano nowe, atrakcyjne zawody jak np: mechatronika, zarządzanie informacją, kształtowanie środowiska i kierunek usługowo – gospodarczy. Naczelnik podkreślił, że nabór był bardzo dobry. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja w dniu 22 września br. zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Obecnych 4 członków komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Poinformował, że Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 20 sierpnia br. zgodnie ze swoimi kompetencjami i procedurą obowiązującą w tym zakresie dokonał wyboru kandydata biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego PS ZOZ za rok 2003. Tym kandydatem jest Biuro Usług Księgowych „Ewelina” Jadwiga Nawrot z Inowrocławia. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 17 września br. zapoznała się z przedłożonymi przez Zarząd Powiatu materiałami w celu wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PS ZOZ. Z przedłożonych materiałów wynika, iż najkorzystniejszą ofertę przestawiło Biuro Usług Księgowych „Ewelina” w Inowrocławiu. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie przy pełnej frekwencji jej członków ofertę Biura Usług Księgowych „Ewelina” w Inowrocławiu. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła, aby w paragrafie 1 przedmiotowego projektu uchwały wpisać w miejsce wykropkowane: „Biuro Usług Księgowych „Ewelina” Jadwiga Nawrot 88-100 Inowrocław ul. Świętokrzyska 53 m. 31/32 i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie ( 25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i garaży położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży ich dotychczasowym najemcom.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że nieruchomości objęte uchwałą zabudowane są budynkami wielorodzinnymi oraz kompleksem garaży, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się, z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2000 roku prawo to zostało potwierdzone. Są tam pobudowane dwa bloki mieszkalne o łącznej ilości 40 wydzielonych lokali mieszkalnych oraz 32 garaże. Sprzedaż przedmiotowych lokali i garaży odbywać się będzie na zasadach określonych w Uchwale Nr X/72/2003 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 22 wrześniu br. zapoznała się z przedmiotowym projektem uchwały, zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Obecnych 4 członków komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i garaży położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży ich dotychczasowym najemcom.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że opisana w projekcie uchwały nieruchomość będąca we władaniu Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu z dniem 1 stycznia 1999 roku stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2000 roku prawo to zostało potwierdzone. Zespół Szkół Samochodowych został przeniesiony do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego, nieruchomość po w/w placówce oświatowej staje się zbędna. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 22 września br. omawiała przedmiotowy projekt uchwały, zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Obecnych 4 członków komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55.

15. Rozpatrzenie projekty uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Zdzisław Tyburek zapoznał Wysoką Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Odczytał Uchwałę Nr 12/2003 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoscy z dnia 22 września 2003 roku (opinia wraz z uchwałą w załączeniu).

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że Rada Powiatu w Inowrocławiu Uchwałą Nr VI/38/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku przyjęła budżet na 2003 rok. Uchwalony został budżet zrównoważony. W I półroczu br. Rada Powiatu podjęła 3 uchwały zmieniające budżet, a Zarząd Powiatu 5 uchwał (w granicach przysługujących kompetencji). W wyniku tych zmian plan budżetu Powiatu Inowrocławskiego na dzień 30 czerwca 2003 roku został zamknięty dwustronnie kwotą 77.486.733 zł. Kwota 614.452 zł. wypracowanej nadwyżki budżetowej roku ubiegłego do dnia 30 czerwca br. nie została rozdysponowana. Zarząd Powiatu nie stracił płynności finansowej, nie naruszono dyscypliny finansów publicznych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek i przedstawił opinię komisji w zakresie „informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 roku”. Poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską zgłosiła wniosek następującej treści: „ Komisja wnioskuje o aktywniejszy sposób zbywania nieruchomości np. poprzez Biura Obrotu Nieruchomościami. Pozostałe komisje Rady nie zgłosiły żadnych wniosków. Przewodniczący komisji poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2003 roku i wniósł o przyjęcie informacji przez Radę Powiatu. Obecnych na posiedzeniu komisji było 4 członków, za przyjęciem informacji głosowało 4 członków.

Radny p. Andrzej Kozłowski podniósł, że wiele spraw nie zostało dopilnowanych przez Zarząd Powiatu:
1. Nie wykonano planu przychodów z zakresu sprzedaży majątku, zbyt mała aktywność i stąd taka sytuacja.
2. Sytuacja ekonomiczna szpitala- pogarszająca się pomimo, że plan zakładał, iż sytuacja będzie się poprawiać.
3. Nie wykonano wydatków budżetu powiatu, ale jednocześnie w grupie zawodowej pracowników obsługi oświaty nie dano podwyżki, choć dano innym grupom Starostwa.
4. Nadwyżka budżetowa, a przez to i przychody tak pięknie wyglądające cyfrowo- 55% nie tak się kształtują, bo w tych przychodach m. in. jest ujęta 1 rata subwencji oświatowej, która zmniejsza przychody II półrocza br.
W związku z powyższym trudno optymistycznie spojrzeć na realizację budżetu za I półrocze br., który zdaniem radnego był źle skonstruowany.
Radny zapytał, czy kwota zapisana w planie budżetu jako środki własne Powiatu dla rodzin zastępczych- 463.890zł, jest to kwota tylko na materiały i wyposażenie (obligująca Powiat do tych wydatków), czy nie jest ta kwota czasem wynikiem zmniejszenia dotacji celowej budżetu Państwa w wyniku nadpłacenia środków w ubiegłym roku.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała, że kwota 463.890 zł., która jest zapisana w rozdziale 854 „Rodziny zastępcze”- są to środki na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków i to są środki własne Powiatu. Przedstawiła kryteria przydziałów tych środków, w zależności od potrzeb wychowanków.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p Ryszard Oczachowski odniósł się do uwagi radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Poinformował, ze wyrównanie płac dla administracji i obsługi przedstawia się następująco:
Pieniądze miały być wypłacone od 1.07.2003 br., musiano zmienić aneksy do umów i każdy dyrektor otrzymał wzór takiego aneksu. Po ustaleniu punktów powstał taki problem , że większość musiała przejść z grupy wyższej do niższej. Obecnie nie wszyscy dyrektorzy oddali aneksy umów. Brakuje dokumentów z 3 placówek.
Naczelnik powiedział, że do 10 października br. wszyscy pracownicy administracji i obsługi otrzymają spłaty od 1 lipca br.

Radny p. Andrzej Kozłowski nie był usatysfakcjonowany odpowiedzią p. Skarbnik, bo jeżeli w rodzinach zastępczych jest 286 wychowanków, to niemożliwym jest żeby ponad 90 wychowanków kończyło 18 lat.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska udzieliła szczegółowej odpowiedzi radnemu. Zgodziła się z radnym, że na 286 dzieci- 90 nie kończy 18 lat. Podkreśliła, że to zadanie własne powiatu jest realizowane w oparciu o środki jakie otrzymuje PCPR z powiatu. Poinformowała, że są wychowankowie usamodzielniani, którzy zawieszają swoje potrzeby ujęte w planie, ponieważ nie mają mieszkania, ale również obecnie są osoby, które mają dzisiaj 21 lat i nie były usamodzielniane w formie rzeczowe, według ustawy.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że w zeszłym roku przy uchwalaniu budżetu „Klub Porozumienie Samorządowe” był przeciwny temu, że nie ujęto w budżecie tych środków, które zostały źle wydatkowane w rodzinach zastępczych, gdzie kwota około 50 tys. zł. była do zwrócenia rodzinom zastępczym, jako za małe naliczanie świadczeń, które im przysługiwały. Również kwota około 350 tys zł., którą należało zwrócić wojewodzie.
Podkreślił, że chodzi o środki, które należałoby zwrócić rodziną zastępczym, jako źle naliczone (za mało). Z opracowania wynika, że wypłacono tylko 1 rodzinie zastępczej spłatę za 2002 rok w wysokości 1.160 zł. Zapytał jak wygląda sprawa pozostałych spłat.

Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska poinformowała, że PCPR nie wypłacił za mało pieniędzy tylko za dużo zostało wypłacone. W związku z tym nie rozumiała pytania.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że chodzi mu o kwotę około 50 tys zł., której nie wypłacono rodzinom zastępczym.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt wyjaśniła, że dotyczyło to budżetu 2002 roku. W ubiegłym roku wojewodzie odprowadzono 51 tys. zł. tytułem niewydatkowanej dotacji.
Radny p. Andrzej Orczykowski wycofał pytanie i poinformował, że na następną sesję przygotuje zapytanie w oparciu o materiały źródłowe.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odniósł się do uwagi radnego p. A. Kozłowskiego dotyczącej sprzedaży majątku powiatu i z pewną pokorą przyznał radnemu rację, Zarząd Powiatu może nie wykazał od początku roku wystarczającej skuteczności w pozyskiwaniu środków, ale od początku czynione to było w sposób świadomy i w dobrze pojętym interesie. Były ogromne problemy i tak jest do chwili obecnej ze zbyciem majątku powiatu, który wielokrotnie wystawiany był na przetargi, a chętnych do jego kupna nie było i nie ma. Zarząd Powiatu może nie przysporzył Powiatowi pieniędzy, ale kieruje się względami humanitarnymi, a także potrzebami i interesami Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

za- 20 radnych
przeciw – 2 radnych
wstrzymało się – 4 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 roku.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie Regulaminu tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że wywołanie niniejszej uchwały jest niezbędne ze względu na konieczność przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Zgodnie z dyspozycją paragrafu 32 ust. 4 Statutu Powiatu Inowrocławskiego zasady i sposób przeprowadzenia głosowania tajnego określa każdorazowo Rada Powiatu w drodze uchwały. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

17. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła Przewodniczących poszczególnych Klubów Radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

- Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej radny p. Leonard Maciejewski zgłosił kandydaturę radnej p. Joanny Harendy,
- Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego radny p. Andrzej Antoniewicz zgłosił kandydaturę radnego p. Andrzeja Sieradzkiego,
- Przewodniczący Klubu Radnych Obywatelskiego Ruchu Samorządowego radny p. Lech Skarbiński zgłosił kandydaturę radnej p. Franciszki Łopatyńskiej,
- Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego radny p. Andrzej Orczykowski zgłosił kandydaturę radnej p. Zyty Szumlańskiej.
- Radna p. Franciszka Łopatyńska zgłosiła kandydaturę radnej p. Barbary Kozłowskiej.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu wybrała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w składzie:
1. Barbara Kozłowska
2. Joanna Harenda
3. Franciszka Łopatyńska
4. Andrzej Sieradzki
5. Zyta Szumlańska.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej ukonstytuowali się, Przewodniczącą Komisji została radna p. Barbara Kozłowska.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Zgodnie z obowiązującym prawem Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wystąpił do Rady Powiatu z kandydaturą p. Bogdana Parady na członka Zarządu Powiatu. Zapoznał radnych z kwalifikacjami zawodowymi kandydata i jego dotychczasową działalnością samorządową. Uznał kandydaturę radnego p. Bogdana Parady za właściwą do pełnienia funkcji członka Zarządu.

Radny p. Bogdan Parada wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Barbara Kozłowska przedstawiła zasady przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych ma wątpliwości, co do procedury przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu.

Nikt z radnych nie zgłosił żadnych wątpliwości.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że karty do głosowania zostały ostemplowane i policzone (obecnych 25 radnych).
Przystąpiono do głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna p. Barbara Kozłowska wyczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy pobierali karty do głosowania, dokonywali skreśleń w wyznaczonym pomieszczeniu i wrzucali je do urny znajdującej się na sali obrad. Członkowi komisji kontrolowali przebieg głosowania. Po obliczeni głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że zgłoszony kandydat na członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu otrzymał następującą ilość głosów:
za – 22 radnych
przeciw – 3 radnych
wstrzymujących nie było.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że członkiem Zarządu Powiatu w Inowrocławiu został wybrany radny p. Bogdan Parada. Protokół podpisali wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Przewodnicząca poinformowała, że paragraf 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „ W wyniku głosowania tajnego na członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wybrany został radny p. Bogdan Parada”. Punkt 2 pozostaje bez zmian, jak również treść pozostałych paragrafów.

Głosowanie (25)
za – 22 radnych
przeciw – 3 radnych
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Radny p. Bogdan Parada otrzymał gratulacje i kwiaty od Przewodniczącej Rady. Również Starosta Inowrocławski i Wicestarosta Inowrocławski złożyli gratulacje. W krótkim wystąpieniu nowo wybrany członek Zarządu podziękował za zaufanie. Zapewnił, że jego wieloletnie doświadczenie pozwoli mu na dobre sprawowanie tej funkcji.


19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej odmowy zwrotu prawa jazdy.

Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że w dniu 12 września br. wpłynęła na jej ręce skarga od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zgodnie z kompetencjami skarga rozpatrzona winna być przez Radę Powiatu. Przedmiotową skargę zaopiniowała Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską i stosowne stanowisko przekazała Przewodniczącej. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego przesłał informację dotyczącą przedmiotowej skargi do komisji. Komisja na posiedzeniu w dniu 22 września br. zapoznała się i rozpatrzyła informację, którą przedstawił Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg p. Zbigniew Bańkowski. Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Nowakowski zapoznał Wysoką Radę z treścią skargi i całą procedurą z tą skargą związaną. Powiedział, że komisja stwierdziła, iż procedury administracyjne, które były prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg były prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem. Komisja uznała skargę za bezzasadną. Ponadto komisja zgłosiła wniosek, aby Wydział Komunikacji i Dróg lub Starosta po zasięgnięciu dokładnej opinii radców prawnych wystąpił z wnioskiem do prokuratury o ściganie tego przestępstwa, ponieważ mamy do czynienia z poświadczeniem nieprawdy i nieprawnym używaniem prawa jazdy w okresie, kiedy Pan ten nie miał do tego prawa. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała radcę prawnego p. Iwonę Dornę , czy Rada Powiatu jest kompetentna , aby wystąpić do organów ścigania.

Radca prawny p. Iwona Dorna powiedziała, że występują tutaj dwie kwestie:
1.stanowisko właściwej komisji Rady w przedmiocie przedłożonej skargi zostało określone w ten sposób, iż uznano skargę za bezzasadną
2. sugestia komisji, która została zgłoszona powinna być potraktowana, jako pewna propozycja dalszego prowadzenia sprawy.
Zgodnie z przepisami postępowania karnego organ administracji, który w trakcie prowadzonych czynności uzyskał wiedzę na temat popełnienia przestępstwa może stosowne zaświadczenie złożyć. Zgodnie z sugestią Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, po ponownym zajęciu stanowiska prawnego w tym zakresie, bo niewątpliwie trzeba tę kwestię jeszcze raz przeanalizować, czy istnieją przesłanki żeby taki wniosek formalny złożyć, jest to do rozpatrzenia i do podjęcia decyzji przez właściwy wydział i Pana Starostę. Zaznaczyła, że nie jest to element uchwały, jest to informacja dodatkowa. Przedmiotem rozpoznania jest skarga, czy jest ona zasadna, czy niezasadna.

Radny p. Piotr Luber wyraził swoje wątpliwości, jak ma głosować, ponieważ wojewoda jest organem administracyjnym a do Rady przysyła skargę na Starostę. Rada Powiatu prawa nie stanowi.

Radca prawny p. Iwona Dorna wyjaśniła, że skarga została skierowana przez skarżącego za pośrednictwem pełnomocnika do organu niewłaściwego - do wojewody. Wojewoda na podstawie przepisów postępowania administracyjnego przekazał tę skargę do rozpatrzenia organowi właściwemu. Ponieważ zgodnie z w/w przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Starosty jest Rada, dlatego ta skarga taki zatoczyła krąg. Wojewoda w piśmie przekazującym prosił jedynie o poinformowanie stosownego biura Urzędu Wojewódzkiego o sposobie rozpatrzenia tej skargi.

Radny p. Piotr Luber powiedział, że w dalszym ciągu nie potrafi tego rozstrzygnąć i niech się tym zajmie sąd.

Radny p. Franciszek Żak zgłosił wniosek formalny, aby uchwałę przegłosować i zamknąć dyskusję.

Radca prawny p. Iwona Dorna ustosunkowała się do wypowiedzi radnego p. Piotra Lubera i powiedziała, że w tej sprawie nie ma drogi sądowej tz. jest to sprawa z zakresu administracji i rozstrzygana może być tylko w trybie administracyjnym. Rada powinna tę skargę według właściwości załatwić, po rozpoznaniu sprawy na podstawie dokumentów, które zostały przedstawione. Rada nie zamyka w żaden sposób trybu administracyjno-prawnego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego p. Franciszka Żaka o zamknięcie dyskusji.

Głosowanie (25)
za- 22 radnych
przeciw – 2 radnych
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek uzyskał akceptację Rady Powiatu.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie: „ Po rozpatrzeniu skargi z dnia 8 września 2003 r. L.dz 111/2003 na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej odmowy zwrotu prawa jazdy uznać skargę za bezzasadną”.
Treść pozostałych paragrafów nie ulega zmianie.
Głosowanie (25)
za – 22 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 3 radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej odmowy zwrotu prawa jazdy.

Przedstawienie przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu sprawozdań z ich działalności w I półroczu 2003 roku.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.
Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego za I półrocze 2003 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.
Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu za I półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann.
Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za I półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski.
Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za I półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską za I półrocze 2003 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski.

W stosunku do przedstawionych sprawozdań, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że ustną odpowiedź na zgłoszoną interpelację prosi radna p. Franciszka Łopatyńska. Pozostali radni, którzy składali interpelację proszą o odpowiedź pisemną.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poprosił, aby odpowiedzi radnej p. Franciszce Łopatyńskiej udzielił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński.
Poinformował również, że szczegółowej odpowiedzi na piśmie udzieli radnemu p. Jerzemu Gawędzie, jednak chciałby zapoznać wszystkich radnych, jak przedstawia się sprawa dotycząca dróg powiatowych w mieście.
Przypomniał, że blisko 3 lata temu na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem a Miastem Inowrocławiem przekazano 34,750 km. dróg powiatowych w Inowrocławiu do zarządzania przez samorząd miejski. Sporządzono osobną umowę, w której określone zostało, że dla przykładu w roku ubiegłym Starostwo przekazało 450 tys. zł. na utrzymanie dróg powiatowych w Inowrocławiu, a oprócz tego Miasto Inowrocław jest dysponentem środków z tytułu wyłączenia pasa drogowego oraz reklam i pożytków, jakie miasto zbiera z tytułu niestrzeżonych, ale opłacanych parkingów na drogach powiatowych w Inowrocławiu. W roku bieżącym Zarząd postanowił z uwagi na uboższy budżet nieco te środki zmniejszyć, bowiem drogi powiatowe w Inowrocławiu stanowią 6,1% ogółu dróg w Powiecie. Wszyscy mają świadomość, że Miasto Inowrocław ponosi większe wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w mieście, ale Powiat takie posiada środki, bo pozostaje jeszcze ponad 500 km. dróg do utrzymania w powiecie. Podjęto próbę wzajemną, aby negocjować warunki na rok przyszły, bowiem Prezydent Miasta wystąpił do Starostwa o zerwanie umowy z końcem października br. Starostwo proponuje miastu w roku przyszłym podwyższyć kwotę o 200 tys. zł., byłaby to kwota około 510 tys. zł. plus te wszystkie pożytki, o których było mówione wcześniej. Istnieje przypuszczenie, że łącznie byłaby to kwota około 1.150 tys.zł. Zarząd Powiatu uważa, że miasto powinno przyjąć takie warunki. Miasto środki z pożytków w całości przeznacza na utrzymanie Zakładu Robót Publicznych, co nie jest zgodne z zawartym porozumieniem. W ostateczności Zarząd Powiatu zastanowi się, czy nie poczynić starań, aby wszystkie drogi w Inowrocławiu przekazać na własność miastu.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński udzielając odpowiedzi radnej p. Franciszce Łopatyńskiej poinformował, że stan techniczny pojazdów samochodowych, które są w użytkowaniu domów pomocy społecznej i domów dziecka jest wyeksploatowany. Jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu, to posiadają oni tylko jeden samochód marki „Polonez”. Zarząd Powiatu próbuje pozyskać środki, wystąpił do PFRON-u, lecz od 2 lat środki na częściową partycypację w zakupie samochodu rozporządzeniem Prezesa PERON-u są wstrzymane. Obecnie jedynym wyjściem (nie tylko dla DPS w Parchaniu) jest umieszczenie w projekcie budżetu na przyszły rok paragrafu inwestycyjnego dla DPS –ów.

Radna p. Barbara Eska poprosiła o odpowiedź ustną na interpelację zgłoszoną przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, a dotyczącą nie wpłacenia dodatków motywacyjnych nauczycielom w szkołach ponadgimnazjalnych.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski poinformował, że Zarząd Powiatu nie podjął decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatków motywacyjnych. Wyjaśnił, że dodatek motywacyjny nie jest stałym składnikiem płacy zasadniczej, jest to składnik uznaniowy. Dodatki motywacyjne są przyznawane na okres 3 lub 6 miesięcy i 31 sierpnia br. wygasły przyznane dodatki motywacyjne. Dyrektorzy dysponują odpowiednim budżetem w swoich placówkach i obecnie są na etapie przeliczania środków. Sytuacja finansowa w oświacie jest bardzo trudna. Do 30 września br. będzie wiadomo, jak wygląda sprawa ze środkami i wtedy dyrektorzy placówek podejmą stosowną decyzję.

Wnioski i oświadczenia.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.

Zakończenie.

O godzinie 15.10 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „ Zamykam obrady XIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”, zakończyła posiedzenie.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Andrzej Orczykowski


Protokołowała
Jadwiga Antczak