BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75781

Numer sesji rady: XV
Z dnia: 29 października 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 15/2003obrad XV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 29 października 2003 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: Radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p.Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Posłowie podziękowali za zaproszenie i przysłali prośbę o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki sejmowe. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie naszego powiatu, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

W imieniu Wysokiej Rady Przewodnicząca złożyła życzenia imieninowe radnym, którzy mieli swoje święto między sesjami oraz p. Jadwidze Antczak pracownikowi Biura Rady, p. Bogdanowi Wojtkowiakowi Kierownikowi Biura Rady, p. Tadeuszowi Majewskiemu Wicestaroście Inowrocławskiemu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki w imieniu Rady Powiatu złożył życzenia imieninowe Przewodniczącej Rady Powiatu p. Urszuli Iwickiej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie było.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XV sesji.


3. Przyjęcie protokołu obrad XIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Andrzej Orczykowski, sekretarz obrad XIV sesji Rady Powiatu, poinformował, że zgodnie ze Statutem protokół XIV sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XIV sesji z dnia 24 września 2003 r.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na
sekretarza obrad XV sesji radnego p. Stanisława Owedyka, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała p. Stanisława Owedyka na sekretarza obrad XV sesji.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XIV sesji w dniu 24 września 2003 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Została przyjęta jednomyślnie.


6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XIV sesji w dniu 24 września 2003 roku.


Została przyjęta jednomyślnie.

7. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 12 września 2003 roku do 15 października 2003 roku.


Radny p. Marek Rosa powiedział, że z przedstawionej informacji wynika, iż Zarząd przyjął informację na temat sytuacji finansowej w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Wynika z niej, że okres 7 miesięcy zamknął się stratą około 4 mln zł i w związku z tym Zakład wyemitował weksle na sumę 2 mln zł. Radny zapytał, czy nie zachodzi obawa, że tych weksli w przyszłości będzie coraz więcej i większość trafi do jednej osoby, która stanie się właścicielem Szpitala. Radny poprosił o dokładniejsze przedstawienie Banku Współpracy Europejskiej w Warszawie, który wyemitował te weksle.

Radna p. Franciszka Łopatyńska odniosła się do pkt IX Informacji. Przypomniała, że 26 lutego br. na VII sesji, na której była przyjmowana informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, apelowała o możliwość zakupu drabiny umożliwiającej prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych powyżej 6 piętra, prośbę tę na ostatniej sesji ponowił radny p.Andrzej Nowakowski. Radna wyraziła zadowolenie z faktu, iż Zarząd Powiatu upoważnił Starostę do podjęcia działań w tej sprawie. Zapytała jak daleko są posunięte działania zmierzające do realizacji tego zadania.

Radny p. Piotr Szwagrzyk ponownie poruszył temat sytuacji finansowej Szpitala. Gdyby Kujawsko – Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia uregulował zobowiązania za świadczone przez Szpital usługi, wtedy sytuacja finansowa wyglądałaby zupełnie inaczej. Radny zapytał, czy są jakieś sygnały, że zobowiązania te zostaną uregulowane.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że obecnie zobowiązania Szpitala sięgają 17 mln zł. Przypomniał, że Szpital Powiatowy realizuje tzw. „ustawę 203”, która nakazywała regulacje płac dla wszystkich pracowników służby zdrowia (podwyżka wynagrodzeń o 203 zł). Z tego tytułu nastąpiło zwiększenie zobowiązań Szpitala o ponad 10,5 mln zł. W ubiegłym roku Szpital wykazał ponad kontrakty usługi medyczne na kwotę 3,5 mln zł., zaś Narodowy Fundusz Zdrowia zrefundował zaledwie 1,2 mln zł. W bieżącym roku, w pierwszym półroczu, wykonano usługi na kwotę 3 mln zł., nie otrzymując ani złotówki od Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdyby zrefundowano poniesione koszty z tytułu „ustawy 203” i wykonanie ponadkontraktowych usług medycznych, Szpital nie miałby żadnego zadłużenia. Wielokrotne rozmowy i interwencje jak na razie nie przyniosły żadnych rezultatów. Resort Zdrowia obecnie zastanawia się nad restrukturyzacją Szpitali.
Odpowiadając radnej p. Franciszce Łopatyńskiej Starosta Inowrocławski p.Leonard Maciejewski przypomniał, że były już wielokrotnie podejmowane starania, aby wyposażyć Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w wóz strażacki sięgający drabiną na 10, 11 piętro. Zakup takiej drabiny wiąże się z wydatkiem rzędu 1,3 mln zł. Powiat podjął starania w szukaniu firm i instytucji, mogących wesprzeć finansowo zakup takiej drabiny. Zarząd wystąpił z wnioskiem do p. Ryszarda Brejzy Prezydenta Miasta Inowrocławia, aby rozważył możliwość dofinansowania zakupu drabiny i zabezpieczył na ten cel środki w budżecie Miasta na 2004 rok.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zapytał Starostę Inowrocławskiego, czy w sprawie zadłużenia Szpitala były prowadzone tylko rozmowy, czy również uzgodnienia na piśmie.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, że wielokrotnie były prowadzone rozmowy z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, jednocześnie Zarząd Powiatu wystąpił do Posłów z naszego terenu z prośbą o interwencję w tej sprawie. Starosta dodał, że partnerem do pertraktacji i rozmów z kierownictwem Funduszu jest Dyrektor Szpitala.

Głos zabrał p. Eligiusz Patalas Dyrektor PSZOZ w Inowrocławiu i przedstawił sytuację finansową za 9 m-cy br. Strata finansowa za ten okres to kwota 4,7 mln zł., zobowiązania oscylują w granicach 16 mln zł. Porównując nasz Szpital do innych o podobnym zakresie działań, można stwierdzić, że przy braku płynności finansowej i braku prawidłowego źródła finansowania usług medycznych, wynik nie jest zły. Od trzech lat trwają próby znalezienia banku lub instytucji finansowej, która udzieliłaby kredytu długoterminowego i pozwoliłaby na konwersję zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe. Do roku 2003 większą część zobowiązań stanowiły zobowiązania krótkoterminowe czyli takie, od których były naliczane odsetki ustawowe podwyższające koszty finansowe do około 1 mln zł. rocznie. Działania dyrekcji Szpitala skupiły się na doprowadzeniu do konwersji długu przynajmniej części zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe i tym samym obniżeniu kosztów finansowych. W związku z faktem, iż przez trzy lata nie udało się znaleźć instytucji, która udzieliłaby kredytu długoterminowego (przy zgodzie Rady Powiatu na zaciągnięcie kredytu do wysokości 6 mln zł.), Szpital był zmuszony do skorzystania z programu weksli komercyjnych „Solaris” Banku Współpracy Europejskiej w Warszawie. Program weksli komercyjnych nie przewiduje przejmowania majątku, Bank nie jest zainteresowany przejęciem nieruchomości Szpitala. Polega on na tym, że Zakład jest emitentem weksli, które są z kolei deponowane w banku będącym ich nabywcą. Bank z powodu nabycia weksli deponuje na rachunku depozytowo – rozliczeniowym PSZOZ-u środki finansowe, którymi Zakład reguluje zobowiązania. W tym celu podpisane zostaje porozumienie z Bankiem jako nabywcą wierzytelności PSZOZ-u na warunkach wynegocjowanych przez PSZOZ z wierzycielami. Pozwala to obniżyć koszty z tytułu należnych odsetek do około 90-100 %. Pierwsza emisja weksli (na sumę 2 mln zł) i konwersja wierzytelności obniżyła koszty finansowe o około 400 tyś zł. Program ten jest 4 letni z roczną karencją, wykup pierwszego weksla w wysokości 50 tys. zł. ma nastąpić w miesiącu lipcu 2004 r. Bank Współpracy Europejskiej jest to Bank działający na rynku zgodnie z prawem, jest zarejestrowany i posiadający w 100 % kapitał polski. Dyrektor dodał, że przy braku płynności finansowej nie ma możliwości prowadzenia działalności bez kredytowania.

Radna p. Zyta Szumlańska przypomniała, że w poprzedniej kadencji Rada Powiatu podjęła uchwałę, która dokładnie precyzowała finansową gospodarkę Szpitala. Do pewnej sumy decyzję w sprawie finansowania placówki podejmuje dyrekcja Szpitala, powyżej – Zarząd Powiatu i Rada Powiatu. Pan Dyrektor powiedział, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągniecie kredytu do kwoty 6 mln zł. Radna zapytała kiedy to było, gdyż z wypowiedzi Pana Dyrektora wynika, że PSZOZ przystąpił do programu weksli w ubiegłym roku. Poza tym żadne informacje na ten temat nie były przedstawiane radnym, czy Zarząd Powiatu o tym wiedział i czy Szpital przewidział w swoim budżecie na następne lata wykup kolejnych transz weksli. Radna poprosiła o przedstawienie genezy rozpoczęcia starań o wejście w ten program i kto w ubiegłym roku wyraził na to zgodę.

Dyrektor Szpitala p. Eligiusz Patalas odpowiedział, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na kredyt w 2000 roku, a Szpital przystąpił do programu w bieżącym roku (od 2002 r. trwały negocjacje). Program weksli komercyjnych jest instrumentem finansowym długofalowym. Była podjęta w tej sprawie uchwała Rady Społecznej i był poinformowany Zarząd Powiatu. Plany finansowe Szpitala tworzone są z roku na rok – na bieżąco. Program weksli komercyjnych nie wymagał poręczenia organu założycielskiego czyli Powiatu. Wymagał on tylko oceny sytuacji finansowej Zakładu do roku 2003. Zakład przedstawił również prognozę bilansu na trzy lata.

Radny p. Andrzej Antoniewicz dodał, że gdyby podjęto decyzję, że Szpital ma funkcjonować tylko z godnie z przydzielonymi limitami, wielu pacjentów nie otrzymałoby porady lekarskiej ani leczenia specjalistycznego. Ponieważ cały system lecznictwa jest niewydolny, wszystkie starania dyrekcji Szpitala, zmierzające do poprawy funkcjonowania placówki, zasługują na uznanie i akceptację.

Radny p. Piotr Szwagrzyk stwierdził, że ze zdumieniem słucha tej wypowiedzi. Przecież wszystkie pytania i uwagi wynikają z troski o Szpital, a działania dyrekcji są akceptowane.

Radna p. Zyta Szumlańska z kolei nawiązała do sprawy konstruowania budżetu na 2004 r., gdzie planuje się wydatki na służbę zdrowia w wysokości 57 % wydatków ubiegłorocznych, podczas kiedy na szkolnictwo planuje się 160 %.

Więcej uwag i pytań do informacji nie było. Została ona przyjęta.


8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Piotr Szwagrzyk:
a) wskazał na bardzo poważne zaniedbania, które zawiera afisz umieszczony w Biurze Obsługi Klienta, informujący obywateli o trybie wymiany dowodów osobistych. Wspomniany afisz został wydany Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W merytorycznej części wspomnianej informacji został pominięty bardzo ważny i istotny szczegół dotyczący wymogów fotografii potrzebnej do wystawienia nowego dowodu osobistego. Wspomniany brak, to pominięcie warunku, że zdjęcie obywatela musi uwzględniać odkrytą część głowy z lewym uchem. Radny uznał zaistniałą sytuację jako chorą i bardzo naganną.
b) nawiązał do poprzedniej sesji, podczas której pytał o audytora i warunki jakie winien on spełniać. Prosił o przybliżenie i scharakteryzowanie tej osoby, gdyż funkcja do której został on wyznaczony wymaga dokładnego przeanalizowania i oceny jego kompetencji, wieku, postawy.

Radny p. Lech Skarbiński:
a) w lipcu br. radny pozostawił w godz. 14.55-15.00 swój samochód przy ul. Kościuszki w Inowrocławiu i nie był świadomy, że znajduje się w strefie płatnego parkingu, bowiem nie zjawił się nikt ze służby parkingowej, celem pobrania stosownej opłaty. Zainteresowany otrzymał z Urzędu Miasta upomnienie w celu zapłacenia kwoty 0,80 zł wraz z kosztami upomnienia w sumie o wartości 8,80 zł. Do kosztów wspomnianego upomnienia dołączono karę w wysokości 50 zł. Rady zapytał:
- czy prawo zezwala na jednoczesne upominanie i karanie za opisane wyżej zdarzenie,
- jaka jest uczciwość parkingowych, skoro ci w ciągu 5 min. nie podeszli do kierowcy samochodu, nie zainkasowali opłaty, nie dali żadnego zaświadczenia i najprawdopodobniej spisali tylko numery rejestracyjne auta.
b) z kontaktu radnego z bezrobotnymi wynika, że kandydaci na zatrudnianych muszą przed ewentualnym podjęciem pracy uzyskać stosowne zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy. Badania lekarskie i konieczne analizy medyczne obciążają zainteresowanych kwotą około 130-150 zł. Pracodawcy wiedzą, że wspomniane koszty winny być – zgodnie z przepisami – ich udziałem, ale asekurują się, zwracając zainteresowanym wyłożone pieniądze dopiero po przeprowadzonych badaniach i pozytywnej opinii lekarza w sprawie zdolności do pracy, oraz po próbnym okresie pracy w zakładzie (najczęściej po miesiącu pracy). Radny wnioskował, aby nad przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie reguł czuwały odpowiednie komisje: Komisje Zdrowia Rady Miejskiej Inowrocławia, Rady Powiatu w Inowrocławiu, Rady Gminy w Inowrocławiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PUP, Zakłady Opieki Zdrowotnej. Przy wspomnianych instytucjach znajdują się środki przeznaczone na pomoc społeczną i socjalną. Zaznaczył, że możliwości wsparcia tychże bezrobotnych mogą być bardzo różne, a zgłoszona przez niego propozycja, to jedna z ofert do rozpatrzenia uwzględniająca dwa aspekty: dokona się przebadania lekarskiego zainteresowanych i uwolni ich od konieczności finansowego obciążenia za przeprowadzone usługi medyczne.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka skomentowała wcześniej zgłoszoną przez radnego p. Lecha Skarbińskiego interpelację wskazując, że radny winien w poruszonej przez siebie sprawie, skierować stosowne pismo do Straży Miejskiej a nie traktować tego jako interpelację.
W stosunku do drugiej interpelacji radnego p. Lecha Skarbińskiego, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty badań lekarskich przyszłych i aktualnych pracowników ponosi potencjalny bądź aktualny pracodawca. Nad przestrzeganiem tej zasady czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Zaznaczyła, że jej kompetencje nie umożliwiają możliwości ingerencji w treść i metody pracy komisji samorządowych (zdrowia) szczebla powiatowego, miejskiego czy gminnego. Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że nie rozumie, co przez zgłoszoną w interpelacji propozycję, chciał radny p. Lech Skarbiński uzyskać. Z wypowiedzią polemizował radny p. Lech Skarbiński, zaś Przewodnicząca podtrzymywała wcześniej przedłożone racje i zgłosiła propozycję, aby przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poprosił na posiedzenie kierownika Przychodni Medycyny Pracy z intencją zapoznania radnych z obowiązującymi procedurami badań w tej Przychodni.

Radny p. Stanisław Owedyk złożył interpelację na piśmie, która jest załącznikiem do niniejszego pisma.
Radny p. Andrzej Kozłowski:
a) nawiązał do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji Rady Powiatu, a dotyczącej niewypłacenia nauczycielom dodatków motywacyjnych oraz nieprzyznania nagród Starosty i Dyrektora Szkoły w placówkach podległych Radzie Powiatu w Inowrocławiu. Uzyskaną odpowiedź na tę interpelację uznał radny za wymijającą oraz niepełną i stwierdzającą, że wspomniane wyżej dodatki wynagrodzenia są ruchome i tym samym nie muszą być przez pracodawcę obligatoryjnie wypłacone. Radny przywołał stosowne zapisy Karty Nauczyciela (art. 30 pkt 1). Przypomniał, że Rada Powiatu uchwaliła na dodatki motywacyjne kwotę około 140 tys. zł w br. Radny zapytał, dlaczego te pieniądze nie mają być wypłacone nauczycielom tym bardziej, że składniki wynagrodzenia nauczycieli ujęte są w Regulaminie wynagradzania nauczycieli przyjętym mocą uchwały przez Radę Powiatu w 2000 r. Zmiana tego Regulaminu wymaga uzgodnień ze związkami zawodowymi. Do takich uzgodnień próbowano dojść 8.10.2003 r., ale związki zawodowe zaprotestowały w tej sprawie. Jeżeli 8.10. nie uzgodniono stanowisk, to po upływie miesiąca (czyli od 1 grudnia) z mocy prawa można nie przyznać nauczycielom dodatków motywacyjnych. O wspomnianym fakcie winna być jednak poinformowana Rada Powiatu. Radny zgłosił swoje obawy, że łamany jest art. 30 pkt 4 Karty Nauczyciela. Obawy dotyczą głównie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, bowiem wynagrodzenie np. stażystów winno wynosić średnio 82 % kwoty bazowej pracowników państwowej sfery budżetowej, a nauczyciela kontraktowego 125 % wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Zgłosił obawy, że nie są przestrzegane wspomniane zapisy ustawowe w stosunku do tych dwóch grup uposażeniowych nauczycieli (w przeciwieństwie do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy mają wysokie dodatki stażowe, rekompensujące ewentualne niedobory). Radny prosił o przedstawienie stosownych danych i wyliczeń finansowych. Fundusz nagród burmistrza i dyrektora szkoły stanowi 1 % osobowego funduszu płac. Rada Powiatu w przyjętym w 2000 r. Regulaminie wynagradzania nauczycieli wyraźnie to stwierdza. Radny uznał, że Karta Nauczyciela obliguje organ prowadzący do przyznania tych środków (w budżecie na 2003 r. zagwarantowano na ten cel 240 tys. zł). O ile Powiat tych środków nie posiadał, trzeba było rozpocząć negocjacje ze związkami zawodowymi wcześniej, niż uczynił to radny p. Andrzej Kozłowski w swojej interpelacji. Fakt ten uznał radny za łamanie postanowień Karty Nauczyciela i łamanie uchwały Rady Powiatu. Zarzucił, że nie podjęto działań zmierzających do przegrupowania środków na wspomniany cel. Radny stwierdził, że w świetle przedstawionych przez siebie argumentów, trzeba będzie znaleźć środki i wypłacić dodatki motywacyjne i nagrody.
b) zapytał kierownictwo Szpitala o okoliczności śmierci 38-letniej p.Ziółkowskiej, głównej księgowej w Powiatowej Straży Pożarnej, której wszczepiono gronkowca.

Radny p. Jerzy Naumann:
a) poparł w całości treści zgłoszone w interpelacji radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, a dotyczące sporu w sprawie wypłaty dodatków motywacyjnych i przyznawania nagród nauczycielom. Wyraził nadzieję, że do końca grudnia br. zaległe wypłaty zostaną dokonane przy aktywnym uczestnictwie w realizacji tego zadania ze strony 2 członków Zarządu Powiatu – nauczycieli.
b) wniósł także o zainstalowanie znaku zakazu zatrzymywania i postoju przy bloku Nr 40 na ul. Krzywoustego po prawej stronie tejże ulicy. Po jej lewej stronie znajduje się „zatoczka”. Uzasadniał, że tą ulicą jeżdżą autobusy linii nr 23, 27, 1, 26 i trudno jest przejechać ulicą obok parkujących tam samochodów. Dotychczas znajdujący się tam znak zakazu został zlikwidowany.
c) wnioskował, aby na ulicy Krzywoustego Policja wzmocniła patrole w celu spowodowania ograniczenia prędkości przejeżdżających tamtędy pojazdów. Nadmienił o niebezpiecznym przypadku, który miał miejsce na tej ulicy z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 11.
d) zapytał, kiedy ostatecznie zostanie załatwiona sprawa linii autobusowej Nr 23 przejeżdżających bardzo ciasną ulicą Jagiełły, która nie jest dostosowana do dużych autobusów „MAN” obsługujących tę linię.

Radna p. Urszula Iwicka:
a) wskazała na dumę Inowrocławia, czyli na znaczne obszary terenów zielonych w mieście. Zieleń miejska jest jednak poważnie zagrożona chorobą kasztanów i kasztanowców, podobnie zresztą jak to się dzieje w całym kraju. Inne miasta czynią już kroki zmierzające do uratowania tych drzew. W Inowrocławiu jest bardzo dużo kasztanowców, i o ile nie zostaną one uratowane, to uzdrowiskowe miasto stanie się bardzo ubogie w zieleń.
b) przypomniała, że za stan opieki zdrowotnej społeczeństwa odpowiadają gospodarze poszczególnych samorządów terytorialnych. Mieszkańcy Inowrocławia – zdaniem radnej – nie mają zabezpieczonej lekarskiej pomocy stomatologicznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Prawie 80-tys. miasto, w którym przez lata obywatele płacili i płacą składkę zdrowotną, zmusza chorych z bólem zęba w nocy do wizyty u stomatologa ale tylko za pieniądze. Inowrocław jest miastem ludzi w dużym stopniu bezrobotnych i o niewielkich dochodach, których nie stać na zabieg w prywatnym gabinecie dentystycznym, a podstawowa opieka zdrowotna o charakterze stomatologicznym tych potrzeb zdrowotnych nie zabezpiecza poza godzinami pracy dnia codziennego.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu dotyczącego bazy materialnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, mieszczą się w budynkach kilkudziesięcioletnich i stuletnich. Do roku 1999 organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne było Kuratorium Oświaty. Przez wiele lat placówki oświatowe nie były dofinansowane pod względem remontów bieżących i kapitalnych. Remonty były przeprowadzane ze środków pochodzących z Komitetu Rodzicielskiego. Majątek przejęty przez Powiat był w złym stanie technicznym, wymagał on remontów, udało się również przeprowadzić kilka napraw kapitalnych (dachy budynków). Informacja ta zawiera również wykaz remontów i niezbędnych kwot na najbliższe lata. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 27 października br. komisja omawiała przedłożony projekt uchwały, zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie („za” 5). Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, kiedy zostaną przeprowadzone wyszczególnione w tabeli remonty mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski odpowiedział, że prace zostaną wykonane do końca 2004 roku.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu dotyczącego bazy materialnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p.Janusz Matysek. Poinformował, że przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych trwają cały rok, obejmują one ustalenie standardu zimowego utrzymania dróg dla Powiatu Inowrocławskiego i tak:
- Standard Pierwszy Powiatowy – to jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana w miejscach decydujących o możliwości ruchu w czasie do 12 godzin od ustania zjawiska z dopuszczeniem przerwy w komunikacji do 12 godzin,
- Standard Drugi Powiatowy – to jezdnia odśnieżona na całej szerokości a w miejscach zasp jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek i posypana w miejscach decydujących o możliwości ruchu w czasie do 24 godzin od ustania zjawiska oraz dopuszczający przerwy w komunikacji do 24 godzin.
Na ogólną długość dróg powiatowych (bez miasta Inowrocławia) wynoszącą 508,669 km zimowym utrzymaniem zostało objętych:
- w standardzie pierwszym – 110,390 km, co stanowi 22 %,
- w standardzie drugim – 362, 109 km, co stanowi 71 %.
Pozostałe drogi powiatowe o długości 36,170 km (7 %) nie są utrzymywane na bieżąco. Ponadto stałym dozorem w zakresie rozmrażania jest objętych 101 miejsc szczególnie niebezpiecznych na 44 drogach o ogólnej długości 52,061 km. Pan Dyrektor poinformował, że do zimowego utrzymania dróg, w drodze przetargu nieograniczone, została wybrana firma „MELBUD” Marcinkowo. W miesiącu wrześniu przeprowadzono przegląd nawierzchni jezdni i poboczy, rowów i wodościeków, przepustów i mostów. W trybie natychmiastowym rozpoczęto prace naprawcze. Obecnie trwa zamykanie nawierzchni metodą remontu cząstkowego oraz likwidacja usterek w odwodnieniu pasa drogowego. Obiekty inżynierskie nie wymagają interwencji remontowej dla przetrwania okresu zimowego. Wniósł o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dniu 23 października br. spotkała się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych p. Januszem Matyskiem i zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały. Komisja zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie („za” 5). Wniosła o podjęcie uchwały.

Radca prawny p. Iwona Dorna zgłosiła autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, z uwagi na fakt nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym. Zmiana ta dotyczy zmiany ustawy o ochronie zabytków i choć nie dotyczy przedmiotowej uchwały, musi zostać dopisana w celu ujednolicenia podstawy prawnej uchwał. Następnie radca prawny p. Iwona Dorna poprosiła o dopisanie w podstawie prawnej, na końcu „oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.”, oraz poprosiła o poprawienie błędu pisarskiego w § 2 - zamiast słowa „podpisania” wpisać słowo „podjęcia”.

Radny p. Marek Rosa zadał pytanie, kto podejmuje decyzje o tym jaki ciąg drogi jest zakwalifikowany do danego standardu zimowego utrzymania dróg. Radnemu chodziło głównie o producentów mleka, do których na czas muszą dojechać cysterny, w celu odbioru mleka.

Odpowiedzi udzielił Pan Dyrektor Janusz Matysek. Poinformował, że ta kwestia była analizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych. Do Pierwszego Standardu są zaliczone te drogi, które znajdują się w sieci dróg podstawowych, np. droga: z Inowrocławia do Rojewa, z Inowrocławia do Ośniszczewka, z Inowrocławia przez Tupadły do Janikowa, z Janikowa do Mogilna, z Janikowa przez Rybitwy do Złotnik Kujawskich, z Pakości przez Wojdal do Złotnik Kujawskich.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Poinformował, że projekt tej uchwały jest konsekwencją wniosku, który złożył Dyrektor Szpitala w sprawie zmiany w systemie organizacyjnym i strukturze organizacyjnej PSZOZ w Inowrocławiu. Uchwała składa się z dwóch części, pierwsza dotyczy przeniesienia poradni specjalistycznych z ulicy Narutowicza do przychodni przyszpitalnej, druga część dotyczy zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu PSZOZ-u. Statut jest zatwierdzany w krajowym rejestrze sądowym, który nie przyjmuje zmian tylko tekst jednolity. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu w dniu 23 października br. zapoznali się ze zmianami w Statucie PSZOZ w Inowrocławiu. Zmiany w Statucie i tekst jednolity komisja zaopiniowała pozytywnie, za zatwierdzeniem głosowali wszyscy członkowie komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radca prawny p. Iwona Dorna wniosła autopoprawkę w podstawie prawnej uchwały poprzez dopisanie na końcu, po ustawie o samorządzie powiatowym, zapisu „oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568”.

Radny p. Zdzisław Tyburek odniósł się do zapisu § 34 pkt 3 Statutu „Rada Powiatu w Inowrocławiu pokrywa ujemny wynik finansowy ze środków publicznych i może określić formę dalszego finansowania Zakładu”. Radny powiedział, że podejmując uchwałę, przy ujemnym wyniku finansowym, budżet Powiatu tego nie udźwignie. Zapytał czy jest to obligatoryjny zapis ustawowy, czy nie ?

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że projekt uchwały dotyczy zmian w już zatwierdzonym Statucie PSZOZ-u. zmiany dotyczą struktury schematu organizacyjnego PSZOZ. Natomiast jednolity tekst jest podłączony do projektu uchwały, ponieważ krajowy sąd rejestrowy nie przyjmuje zmian bez jednolitego tekstu. Tekst ten został już przez Wysoką Radę zatwierdzony poszczególnymi uchwałami podanymi w § 2. Kwestia poruszona przez radnego p. Zdzisława Tyburka nie jest przedmiotem dzisiejszej dyskusji. Przedmiotem dyskusji jest załącznik nr 1 dotyczący schematu organizacyjnego.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, czy Powiat jest przygotowany finansowo na przejęcie zobowiązań Zakładu.

Radca prawny p. Iwona Dorna wyjaśniła procedurę zatwierdzania zmian Statutu. Zmiany są zatwierdzane przez Radę Społeczną w formie uchwały. Następnie kierowany jest wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie zmian w Statucie. Rada Powiatu może zatwierdzić lub nie zatwierdzić proponowane zmiany, lecz nie może zmienić treści Statutu. Zmiany przedstawione Wysokiej Radzie w projekcie uchwały dotyczą wyłącznie schematu organizacyjnego. Zapis § 34 pkt 3 jest to wymóg ustawowy. Ustawodawca zobowiązał organy prowadzące do pokrycia ujemnego wyniku finansowego zakładów.

Radny p. Andrzej Kozłowski stwierdził, że w takim razie błędnie został przygotowany projekt uchwały, ponieważ nie dotyczy on tylko zatwierdzenia zmian lecz również tekstu jednolitego Statutu. Radny postawił wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad dzisiejszej sesji, ponowne przeanalizowanie Statutu przez Radę Społeczną PSZOZ-u, a następnie przez komisje Rady Powiatu.

Głos zabrał Dyrektor Szpitala p. Eligiusz Patalas. Zwrócił się do Wysokiej Rady o podjęcie tego projektu uchwały. Wymaga tego prawo o krajowym rejestrze sądowym, które nie pozwala na rejestrowanie zmian jednostkowych w Statucie, nie można dołączać aneksów ze zmianami do Statutów. Pan Dyrektor odpowiedział na pytanie zadane przez radnego p. Jerzego Gawędę, powiedział, że obecnie większość samorządów nie jest przygotowana na przejęcie zobowiązań szpitali. Rozwiązania prawne, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia, mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe samorządom w obliczu wejścia do Unii Europejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Franciszek Żak powiedział, że w Statucie w § 1 przytoczone są przepisy ustaw, na podstawie których działa Zakład. Zapytał czy te przepisy regulują zapis § 34 pkt 3.

Dyrektor Szpitala p. Eligiusz Patalas odpowiedział, że jest to przeniesiony zapis ustawowy. Wynika z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Z wypowiedzią tą nie zgodził się radny p. Andrzej Kozłowski, który podtrzymał swój wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad sesji.

Radca prawny p. Iwona Dorna powtórnie przedstawiła procedurę zatwierdzania zmian w Statucie zakładów opieki zdrowotnej.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Franciszek Żak wnioskował o przyjęcie tej uchwały.

Radny p. Andrzej Kowzłowski powiedział, że radni powołują Radę Społeczną. Powtórzył wniosek o usunięcie tego punktu z porządku obrad i zobligowanie Rady Społecznej Szpitala do uzupełnienia wątpliwości i uwag radnych, wniesionych do tekstu jednolitego, a następnie przedstawienie go poszczególnym komisjom Rady Powiatu do zaakceptowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że pojawiły się tutaj dwa wnioski – pierwszy o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i drugi, dotyczący odesłania tego projektu uchwały do komisji Rady Powiatu.

Radny p. Andrzej Kozłowski sformułował nowy wniosek o przekazanie tekstu jednolitego Statutu do Rady Społecznej, a następnie do komisji Rady Powiatu.

Radny p. Andrzej Antoniewicz poprosił radnego p. Andrzeja Kozłowskiego o sformułowanie konkretnych uwag, gdyż w tej sytuacji nie może głosować nad tym wnioskiem.

Radny p. Andrzej Kozłowski wycofał swój wniosek i poinformował, że wniesie uwagi, dotyczące tych zapisów, do Rady Społecznej przy PSZOZ w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Głosowanie (26)

za – 22 radnych
przeciw – 2 radnych
wstrzymało się – 2 radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie informacji o oświadczeniach majątkowych.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Przedstawiła informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

Głos zabrał Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Poinformował, że do złożenia oświadczeń majątkowych byli zobowiązani członkowie Zarządu Powiatu, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatowymi jednostkami. Łącznie oświadczenia złożyły 62 osoby w terminie do 30 kwietnia br. W oświadczeniach pojawiło się dużo błędów, w 13 przypadkach nie podano żadnej informacji w rubryce „inne źródła dochodu”, z tego w 9 przypadkach nie podano wysokości dochodów ze stosunku pracy. Wśród 13 wadliwych oświadczeń – 8 należało do dyrektorów placówek oświatowych. Dużo błędów pojawiło się w części mówiącej o posiadanych lub użytkowanych nieruchomościach, w wielu przypadkach nie podano żadnej informacji – 12 oświadczeń ( 19,4 % ogółu złożonych oświadczeń). Konsekwencją tego było popełnienie kolejnego błędu – nie wpisania miejsca położenia nieruchomości – 24 oświadczenia (38,7 % ogółu złożonych oświadczeń). 7 osób (11,3 % ogółu złożonych oświadczeń) dołączyło do oświadczeń niewłaściwe PIT-y (dołączyli PIT – 11 – informacja o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy). Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski dodał, iż przedstawiona informacja o wynikach analizy wykazała, że 64 % złożonych oświadczeń majątkowych zawiera błędy. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych muszą w sposób poważny, rzetelny i odpowiedzialny wykonać ustawowy obowiązek, w celu całkowitego wyeliminowania błędów. W I kwartale przyszłego roku Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa wspólnie z Biurem Prawnym zorganizuje i przeprowadzi szkolenie na temat wypełniania oświadczeń majątkowych.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie informacji o oświadczeniach majątkowych


13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej niezałatwienia sprawy w terminie.

Z projektem uchwały wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.Stanisław Owedyk. Przedstawił opinię komisji dotyczącą skargi na Starostę Inowrocławskiego. Opinia ta stanowi załącznik do protokołu. Następnie Przewodniczący Komisji wniósł o podjęcie uchwały.

Radca prawny p. Iwona Dorna wniosła autopoprawkę w podstawie prawnej polegającą na skreśleniu zapisu „Nr 177, poz. 1725”. Zmiana ta dotyczy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie zmienia ona natomiast ustaw zasadniczych, czyli ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie powiatowym.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej poprosiła o skreślenie w § 1 słowa „zasadną”.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej niezałatwienia sprawy w terminie.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2003 r. dotyczącej procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że uchwałą tą zmienia się § 5 uchwały Nr XI/78/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. i proponuje się brzmienie: „Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przyjmuje uchwałą projekt budżetu i najpóźniej do dnia 15 grudnia 2003 r. przedkłada go Radzie Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej”. Pani Skarbnik uzasadniła, że 14 października br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999-2003 i zgodnie z nowelizacją tej ustawy termin przekazania przez Ministra Finansów informacji niezbędnych do opracowania uchwał budżetowych został przesunięty z 15 października br. na 1 grudnia br. Termin przekazania informacji przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania administracji rządowej został przesunięty z 25 października br. na 1 grudnia br. i w związku z tym termin opracowania projektów uchwał budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego został przesunięty z 15 listopada br. na 15 grudnia br. Wniosła o przyjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p.Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 27 października br. zapoznała się z ww. projektem uchwały i stwierdziła, że zmiana ta jest spowodowana nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Członkowie komisji zaopiniowali go pozytywnie jednomyślnie przy pełnym składzie osobowym komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radca prawny p. Iwona Dorna wniosła autopoprawkę w podstawie prawnej polegającą na skreśleniu dwukrotnego zapisu „Nr 177, poz. 1725”, oraz dopisaniu na końcu podstawy zapisu „oraz art. 40 ust. 1 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 177, poz. 1725)”.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2003 r. dotyczącej procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że Zarząd analizując realizację budżetu za trzy kwartały, dokonał zmian w dochodach i wydatkach jednostek wprowadzając do budżetu nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 614.452 zł. Dochody zostały zwiększone o 143.830 zł w wyniku:
- podpisania umowy z Inspektoratem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. w Bydgoszczy w sprawie przekazania Powiatowi Inowrocławskiemu 12.000 zł na zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników Powiatu oraz zakup sprzętu komputerowego,
- pisma z firmy ubezpieczeniowej Tryg, która zmniejsza fundusz prewencyjny o 700 zł.
Przekazane przez Gminę Kruszwica środki w kwocie 346.148 zł zgodnie z zawartym porozumieniem na budowę Hali Sportowej w Kruszwicy, zwiększają planowane dochody. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 19 września br. zwiększył o kwotę 28.530 zł dotacje na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających Domy Dziecka. Uchwałą tą wprowadza się również ponadplanowe dochody na łączną kwotę 11.853 zł oraz zmniejsza się pierwotny plan z kwoty 430.500 zł na kwotę 172.300 zł w pozycji „odsetki od lokat”. Wydatki natomiast zwiększają się o kwotę 758.282 zł. Kwota 390.228 zł dotyczy zwiększenia działów i rozdziałów wcześniej omawianych. Natomiast kwota 368.054 zł dotyczy zwiększenia wydatków na oświatę i edukację o kwotę 743.361 zł, oraz zmniejszenia wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 111.087 zł i w opiece społecznej o kwotę 264.220 zł.
W wyniku tych zmian budżet Powiatu stał się budżetem z deficytem, którego źródłem pokrycia jest wypracowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 614.452 zł. Pani Skarbnik poinformowała o zmianie zakresu rzeczowego zadań – z zadania: remont drogi Lipie – Modliborzyce, na zadanie: remont drogi Cierpice – Inowrocław i o przeniesieniu kwoty 200.000 zł między ww. zadaniami. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p.Zdzisław Tyburek i przedstawił stanowisko komisji w sprawie projektu uchwały zmieniającej budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 27 października br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i stwierdziła jednomyślnie (5 obecnych), iż wprowadzone zmiany są zasadne. Powiedział, że komisja jednocześnie składa wniosek o zwiększenie kwoty 200.000 zł w zadaniach na 2004 rok na remont drogi Lipie – Modliborzyce. Środki te miałyby być zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2003 przeznaczone na remont, modernizację ww. drogi na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ww. kwota ma zostać przeznaczona na modernizację drogi Cierpice – Inowrocław, uzasadniając, iż droga ta jest w złym stanie technicznym. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radca prawny p. Iwona Dorna wniosła autopoprawkę w podstawie prawnej polegającą na skreśleniu dwukrotnego zapisu: „Nr 177, poz. 1725”, oraz dopisaniu na końcu podstawy prawnej zapisu: „oraz art. 40 ust. 1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 177, poz. 1725)”.

Radna p. Franciszka Łopatyńska przychyliła się do wniosku Komisji Budżetu i Finansów, dotyczącego przekazania środków na remont drogi Lipie – Modliborzyce. Zaznaczyła, że na jednym z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Pan Dyrektor powiedział, że będzie miała miejsce zamiana tych zadań ale remont drogi Lipie – Modliborzyce będzie przeprowadzony w przyszłym roku. Tej informacji nie ma w uzasadnieniu do projektu uchwały. Dodała, że pobocza tej drogi nie są na całej długości umocnione kamieniem wapiennym i rumoszem asfaltobetonowym. Droga ta jest bardzo niebezpieczna, nie poszerzono jezdni. Radna uważa, że zamiana tych zadań na koniec roku budżetowego jest niecelowa.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek odpowiedział, że w miesiącu maju br. przedstawiał ocenę stanu technicznego dróg informując, że około 100 km dróg jest w złym stanie technicznym, wymagającym natychmiastowej interwencji. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską sprawa ta również była przedstawiana i zaakceptowano przeniesienie środków z zadania: remont drogi Lipie - Modliborzyce na zadanie: remont drogi Cierpice – Inowrocław. Droga Lipie – Modliborzyce jest mniej uczęszczana, zaś droga Cierpice – Inowrocław znajduje się w sieci dróg podstawowych. W związku z tym kilka miesięcy temu wystąpiłem do Pani Skarbnik o przeniesienie tych środków i procedura została już rozpoczęta. Droga Lipie – Modliborzyce siłami własnymi została zabezpieczona na poboczach przez umocowanie kamieniem wapiennym, przysypanie rumoszem i według mojej oceny jest w tej chwili bezpieczna. W roku 2004 będzie ona nadal remontowana.

Radna p. Franciszka Łopatyńska powiedziała, że dopóki droga ta nie będzie naprawiona, to odpowiedź Dyrektora p. Janusza Matyska ją nie satysfakcjonuje.

Radny p. Piotr Szwagrzyk potwierdził słowa p. radnej Franciszki Łopatyńskiej. Faktem jest, że dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych dba o drogi powiatowe. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej członkowie przychylili się do prośby Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusza Matyska o przesunięcie tych środków, gdyż droga z Inowrocławia do Orłowa jest naprawdę w złym stanie technicznym. Natomiast było ustalone, że w przyszłym roku droga Lipie – Modliborzyce będzie wyremontowana. W związku z tym radny powiedział, że będzie głosował za przesunięciem tych środków lecz droga ta musi być naprawiona.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że p. Dyrektor Janusz Matysek w maju br. sygnalizował, że ta droga jest w złym stanie technicznym, teraz jest listopad. Jeżeli pieniądze te dopiero teraz, w wyniku podjętej uchwały, zostaną uruchomione na remont drogi Cierpice – Inowrocław, to trzeba uruchomić procedurę przetargową, aby wybrana firma przeprowadziła te prace.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek poinformował, że uruchomił już procedurę przetargową.

Radny p. Marek Rosa stwierdził, że Pan Dyrektor w związku z tym wyprzedził działania Rady, gdyż nie wiedział, że Rada zadecyduje o przesunięciu środków i uruchomił procedurę przetargową. Mówił, że procedura przetargowa może być uruchomiona od jutra, gdyż dzisiaj dopiero Rada podejmie decyzję o przesunięciu środków. Ponieważ procedura trwa jakiś czas, a zbliża się zima, to te pieniądze najprawdopodobniej będą „zmarnowane”. Jeżeli od jutra byłaby uruchomiona procedura przetargowa, jak długo trwa wyłonienie firmy, która przeprowadzi roboty.

Dyrektor p. Janusz Matysek udzielił odpowiedzi na pytanie radnej p. Franciszce Łopatyńskiej, stwierdzając, że zadanie to z planu wieloletniego nie zniknie. Radnego p. Marka Rosę zapewnił, że pieniądze na pewno nie zostaną zmarnowane, bo z chwilą gdy Rada Powiatu zatwierdzi przesunięcie zadania, to zatwierdzi wcześniej przygotowaną procedurę.

Radnego p. Marka Rosę przeraziła wypowiedź p. Dyrektora Janusza Matyska, że z wyprzedzeniem uruchomił on procedurę przetargową nie znając jeszcze decyzji Rady Powiatu. Jest to jasny dowód stawiania Rady Powiatu pod ścianą, że musi uchwalić, bo inaczej pieniądze przepadną, nic innego w tej sytuacji nie można uczynić. Po co właściwie jesteśmy radnymi. Radny poprosił radcę prawnego o zajęcie stanowiska, czy Pan Dyrektor mógł uruchomić procedurę przetargowa nie wiedząc, że to zadanie zostanie wykonane.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła Pana Dyrektora, aby przedstawił na jakim etapie jest procedura przetargowa i czy Zarząd Dróg Powiatowych poniósł z tego tytułu jakiekolwiek koszty.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek odpowiedział, że nie poniósł żadnych kosztów i czeka na decyzję Rady Powiatu o przesunięciu środków. Ponieważ droga Cierpice – Inowrocław wymagała naprawy, wcześniej przygotował się do remontu tymczasowego i naprawy doraźnej drogi Lipie – Modliborzyce.

Radny p. Marek Rosa stwierdził, iż pamięta sesję, na której Pan Dyrektor przedstawiał stan techniczny dróg powiatowych, ale wtedy nie było mowy o żadnych środkach na ten odcinek drogi. Z tego wynika, że decyzja zapadnie dopiero dzisiaj, a Pan Dyrektor już uruchomił procedurę przetargową. Radny ponownie poprosił p. Iwonę Dorną o odpowiedź, czy Pan Dyrektor mógł uruchomić procedurę przetargową nie mając pieniędzy na konkretne zadanie inwestycyjne, poprosił o odpowiedź na piśmie.
Radca prawny p. Iwona Dorna poprosiła o wskazanie na czym polegało uruchomienie procedur zamówień publicznych, bo to jest istota rzeczy. Stwierdziła, że nie jest upoważniona aby oceniać dyrektora jednostki w zakresie podejmowanych przez niego działań, sprawdzić to powinna Komisja Rewizyjna. Nie ma również podstaw, aby żądać dokumentów przetargowych, ponieważ w znacznej części są one niejawne i może być problem z udzieleniem odpowiedzi na piśmie.

Radny p. Marek Rosa zapytał, czy Pan Dyrektor mógł uruchomić procedurę przetargową nie wiedząc, że na to zadanie będą przyznane pieniądze.

Radca prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że w zależności od wysokości kwoty przedmiotu zamówienia, ustawodawca nakłada obowiązek powołania komisji przetargowej. Jeżeli taka komisja została powołana lub zostały przygotowane dokumenty służące następnie do przeprowadzenia przetargu to można tego nie uznać za uruchomienie właściwej procedury przetargowej, która z kolei powoduje uruchomienie środków. Za rozpoczęcie procedur radca prawny uznała ogłoszenie o przetargu, sporządzenie, zatwierdzenie przez kierownika jednostki specyfikacji i istotnych warunków zamówienia i dopiero od tego momentu rozpoczyna się procedura. Jeżeli Pan Dyrektor dopuściłby się tego, że bez zabezpieczenia środków w planie finansowym, ogłosiłby przetarg czy wezwał oferentów do składania ofert, to wtedy jest to naruszenie dyscypliny budżetowej. Jeżeli tylko pracował nad przygotowaniem dokumentacji, to nie jest to naruszenie dyscypliny budżetowej, nie powodowało to wydatkowania żadnych środków.

Radna p. Barbara Kozłowska zaproponowała, aby Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie wyjazdowe w celu sprawdzenia czy na tej drodze rozpoczęto prace remontowe.

Radny p. Marek Rosa zadał pytanie radnemu p. Piotrowi Luberowi, czy jest tam już prowadzona inwestycja.

Radny p. Piotr Luber odpowiedział – tak.

Dyrektor p. Janusz Matysek powiedział, że pozwolił aby firma przed podpisaniem umowy rozpoczęła prace. Dodał, iż wcześniej w miesiącu maju br. otrzymał zapewnienie od Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską i Komisji Rewizyjnej, że posunięcia są właściwe.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski zabrał głos i przyznał rację radnemu p. Markowi Rosie. Dodał, że w miesiącu maju br. toczyły się rozmowy na ten temat, wszyscy wiedzieli o sprawie i zapewne jest to niedopatrzenie, że tego przesunięcia Zarząd Powiatu nie zaproponował wcześniej. Zarówno jedna jak i druga inwestycja pochodzi z tych samych środków. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu taka decyzja została podjęta i zaproponowano przesunięcie środków. Pan Dyrektor Janusz Matysek gdyby czekał na podjęcie decyzji formalno – prawnych, to najprawdopodobniej nie wykonałby żadnego zadania. Kierując się dobrze pojętym interesem ta inwestycja jest w trakcie wykonywania.

Radny p. Jerzy Gawęda stwierdził, że sprawy stają się bardzo poważne, już nie jest to sprawa przesuwania pewnych inwestycji, jest to sprawa instrumentalnego traktowania radnych, brak procedur funkcjonowania Rady, brak możliwości uczestnictwa radnych w tworzeniu prawa – to jest ważny problem Rady. Przyszedł czas, aby jasno określić miejsce radnych i dalszy kierunek drogi. Przyszedł czas, aby wypracować procedury funkcjonowania Rady Powiatu, ponieważ idziemy „donikąd”. Decyzje zapadają poza Radą, jest ona instrumentalnie traktowana, trzeba tę sprawę wyjaśnić.

Radna p. Wanda Bańkowska w imieniu Klubu Radnych SLD poprosiła o 10 minutową przerwę.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 10 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

Głos zabrał Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski i skomentował całą sytuację w sposób negatywny. Poinformował, że będzie zmuszony do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusza Matyska. Powiedział, że radni nie są traktowani przedmiotowo.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, że Zarząd Powiatu uruchomił procedurę przesunięcia środków i był przekonany, że intencją Pana Dyrektora Janusza Matyska jest właściwe postępowanie. Zarząd nie był zorientowany, iż pięć dni temu, w trosce o warunki atmosferyczne, przed podpisaniem z firmą umowy podjął określone działania. Jest to na pewno i dla Wysokiej Rady i dla Zarządu niewłaściwe wywiązanie się z podjętej procedury. Pan Wicestarosta powtórzył, iż na pewno było to zrobione w dobrej wierze, Dyrektor część środków przeznaczył na zadanie zaplanowane w budżecie, które w przyszłym roku na pewno zostanie dokończone. Faktem jest, że stało się niewłaściwie, lecz zostanie to wyjaśnione.

Radny p. Marek Rosa w związku z zaistniałą sytuacją złożył wniosek, aby Rada Powiatu przynajmniej na dzisiejszym posiedzeniu nie dokonała przesunięć między inwestycjami. Jeżeli tego dokonamy, to będzie oznaczało, że popieramy bezprawie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek formalny radnej p. Barbary Kozłowskiej (przekazanie sprawy do kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu).

Głosowanie (26)

za – 25 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek uzyskał akceptację Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Franciszek Żak postawił wniosek przeciwstawny do wniosku radnego p. Marka Rosy a mianowicie , że przesunięcia środków Rada Powiatu powinna dokonać na dzisiejszej sesji. Zdaniem Wiceprzewodniczącego wydatkowanie środków na budowę tej drogi jest właściwe. Należy brać pod uwagę warunki atmosferyczne, które mogą uniemożliwić remont w późniejszym terminie.

Radny p. Marek Rosa zapewnił, że gdy po wyjaśnieniu sprawy dojdzie do głosowania na temat przesunięcia środków między inwestycjami, osobiście będzie za tym głosować, ponieważ jest to potrzebne. Jeżeli jednak w dniu dzisiejszym Rada Powiatu zagłosuje „za”, to złamie prawo jako Rada.

Radca prawny p. Iwona Dorna powiedziała, że przede wszystkim należy rozważyć zaistniały stan faktyczny. Zostało zaciągnięte zobowiązanie bezumowne, tzn. wykonawca przystąpił do realizacji prac. Wyjaśniła, że zobowiązanie zaciągnięte przez jednostkę organizacyjną Powiatu, nie mającą osobowości prawnej, powoduje to, że odpowiedzialność spoczywa na Powiecie. W związku z tym Powiat odpowiada za to zobowiązanie. W tym przypadku środki finansowe były, ale na inną inwestycję. Kierownik jednostki organizacyjne podejmując sam taką decyzję, nie mając stosownych upoważnień, przekroczył swoje umocowania prawne, działał bez stosownego pełnomocnictwa. Od decyzji Rady zależy czy zostanie potwierdzona ta czynność , czy nie. Z uwagi na dobro interesu publicznego i finansów, należałoby głosować za przesunięciem środków.

Radny p. Andrzej Antoniewicz przedstawił swoje uwagi na ten temat. Powiedział, że dzisiaj ponieśliśmy już straty moralne, stała się rzecz niedopuszczalna, gdyby nie wypowiedź radnego p. Marka Rosy odbyłby się duży zamach na demokrację – na szczęście udało się tego uniknąć. Ze swojej strony radny i jednocześnie członek Zarządu Powiatu obiecał, że nigdy więcej taka sytuacja się nie powtórzy. Radny powiedział, że jeżeli będzie głosował na „ta” – to wyłącznie z tego względu, iż remont tej drogi jest zasadny i nie będzie to zamach na praworządność.

Radny p. Andrzej Kozłowski dodał, że ustawa o zamówieniach publicznych jednoznacznie precyzuje, kiedy zamówienie podpisuje się np. z wolnej ręki. Zapytał w jaki sposób Zarząd Powiatu rozwiąże ten problem, czy radni mają dać przyzwolenie na łamanie kolejnego paragrafu prawa – ustawy o zamówieniach publicznych – absolutnie nie. Radny powtórzył, iż Pan Wicestarosta Tadeusz Majewski mówił, że Pan Dyrektor Janusz Matysek działał w dobrej wierze – w jakiej dobrej wierze, w dobrej wierze łamania ustawy o zamówieniach publicznych i finansach publicznych. Doskonale znamy tę ustawę.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski powiedział, że przed chwilą Wysoka Rada przegłosowała, iż Komisja Rewizyjna zbada ten temat i na pewno konsekwencje będą wyciągnięte.

Radny p. Marek Rosa krótko stwierdził, że nad pewnymi zasadami i nad moralnością nie głosuje się.

Radny p. Jerzy Gawęda zauważył, że jeżeli przegłosujemy tę uchwałę, pozostaje drugi problem, a mianowicie firma, która już tam pracuje poza zamówieniami publicznymi i na to Rada nie może dać zgody.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powtórzył jeszcze raz, że zostaną wyciągnięte konsekwencje. W imieniu Zarządu Powiatu poprosił Przewodniczącą Rady Powiatu p. Urszulę Iwicką aby poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zabrała głos jako członek Rady Powiatu. Powiedziała, że pkt 3 na str. 6 mówiący o zamianie zadań i finansowania ich, to nie jest głosowanie nad moralnością. Po drugie głosujemy nad celowością remontowania drogi Cierpice – Inowrocław. Projekt zakłada przeprowadzenie remontu tej drogi ze środków w wys. 200.000 zł, przeniesionych z zadania: remont drogi Lipie – Modliborzyce, która to została w części naprawiona. Nie głosujemy nad bezprawiem, gdyż od oceny tego są określone służby. Został przegłosowany wniosek radnej p. Barbary Kozłowskiej, że Komisja Rewizyjna zbada sprawę.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zapytał, czy są inne fundusze, z których można by było zapłacić wykonawcy za te prace, które zostały już wykonane i powrócić do pierwotnego zadania.

Na pytanie radnego odpowiedziała p. Skarbnik Powiatu Anna Berndt. Poinformowała, że w tym paragrafie Zarząd Dróg posiada środki i w ramach tych środków jest realizowane to zadanie.

Dyrektor p. Janusz Matysek dodał, że istnieje jeszcze środek specjalny, który można wykorzystać na remont drogi Cierpice – Inowrocław.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego p. Marka Rosy (aby nie dokonywać zamiany tych zadań na dzisiejszym posiedzeniu).

Głosowanie (26)

za – 8 radnych
przeciw – 17 radnych
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Powiatu.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Głosowanie (26)

za- 17 radnych
przeciw – 8 radnych
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, ze Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.


16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Radni, którzy składali interpelacje i zapytania poprosili o odpowiedzi na piśmie.


17. Wnioski i oświadczenia.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.

18. Zakończenie

O godzinie 16.40 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Stanisław OwedykProtokołowała
Karolina Florczyk