BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75778

Numer sesji rady: XVI
Z dnia: 26 listopada 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 16/2003


obrad XVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 26 listopada 2003 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.Przed oficjalnym rozpoczęciem posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka w jej imieniu złożyła życzenia imieninowe radnemu p. Leonardowi Maciejewskiemu Staroście Inowrocławskiemu, który miał swoje święto między sesjami.

Poinformowała o przyznanych stypendiach przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczniom Szkół Ponadgimnazjalnych:
Annie Fołdzie i Krzysztofowi Kubiakowi uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu i Szymonowi Danielskiemu uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu .
Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła wyróżnionym gratulacje i zapoznała obecnych z treścią pisma Marszałka o przyznaniu wyróżnienia.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Posłowie podziękowali za zaproszenie i przysłali prośbę o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki sejmowe. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie naszego powiatu, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 27 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie było.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XVI sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Stanisław Owedyk, sekretarz obrad XV sesji Rady Powiatu, poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XV sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XV sesji z 29 października 2003 r.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XVI sesji radnego p. Bogdana Paradę, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała p. Bogdana Paradę na sekretarza obrad XVI sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XV sesji 29 października 2003 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XV sesji 29 października 2003 roku.


Informacja została przyjęta.

7. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 21 października 2003 roku do 12 listopada 2003 roku.


Radny p. Jerzy Gawęda poprosił o rozszerzenie informacji, na czym ma polegać racjonalizacja sieci szkolnej. Ponadto prosił, aby Zarząd na następnym posiedzeniu Rady przedstawił informację dotyczącą szpitala - jakie dyrekcja szpitala i Zarząd podejmują działania, żeby przywrócić równowagę ekonomiczną tej placówki.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że Zarząd szczegółowo analizuje bardzo trudną sytuację finansową oświaty na terenie naszego powiatu, choć jest ona jeszcze niepełna, bowiem nie otrzymano z resortu precyzyjnych danych, jaka będzie wysokość subwencji oświatowej. Dopiero po otrzymaniu informacji można będzie w sposób jednoznaczny określić, czego można się spodziewać i jakie powstaną ewentualne zagrożenia. Nie mniej jednak Zarząd na etapie obecnym zastanawia się i rozważa, co należałoby uczynić, przewidując i tak trudną sytuację w oświacie w roku przyszłym.

1.Obecnie nie jest wiadomo jaki będzie los nieruchomości przy ul. Poznańskiej, gdzie znajduje się Zespół Szkół Specjalnych. Komisja Regulacyjna, która ma zdecydować o tym, kto będzie prawnym właścicielem tej nieruchomości jeszcze nie podjęła decyzji. Zarząd zastanawia się, czy nie należałoby dokonać dyslokacji tejże placówki do bursy w Mątwach.

2. Zarząd rozważa, czy nie byłoby uzasadnionym przenieść Liceum Ogólnokształcące w Kruszwicy do obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

3. W roku przyszłym zamierza się nieco zmienić politykę kadrową w szkołach.

Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Jerzy Gawęda prosił, aby Komisja Rewizyjna Rady Powiatu zapoznała radnych z wnioskami pokontrolnymi dotyczącymi przeniesienia środków między inwestycjami niezgodnie z uchwałą budżetową oraz o rozpoczęciu prac remontowych drogi bez przeprowadzenia przetargu i bez zakończenia procedury z nimi związanej (chodzi o drogi omawiane na poprzedniej sesji Rady Powiatu).

Radny p. Lech Skarbiński wystąpił w imieniu mieszkańców Rynku i przyległych do niego ulic. Sprawa dotyczyła kontenerów na śmieci, które od 1.XI zostały zlikwidowane na ulicy Kościelnej i ulicy Rzeźnickiej. Obecnie mieszkańcy Rynku i wspomnianych ulic muszą odnosić śmieci do najbliższych kontenerów, które znajdują się na Placu Klasztornym i przy ulicy 6-tego Stycznia (około 350-400m). Jest to bardzo uciążliwe, głównie dla ludzi starszych i szczególnie w okresie zimowym. Część zainteresowanych składuje śmieci w wymienionych kontenerach, inni natomiast wyrzucają je do koszów ulicznych na Rynku i ulicy Królowej Jadwigi. Praktykuje się także „podrzucanie” śmieci do pobliskich bram i klatek schodowych. Radny prosił, aby jego interpelację przekazać do władz miasta Inowrocławia.

Radny p. Andrzej Orczykowski wskazał na przeprowadzoną kosztem 1,5 mln. zł. modernizację ulicy Mątewskiej. Koszty tej modernizacji poniosły w całości władze miasta, choć najprawdopodobniej ulica Mątewska przejdzie w najbliższym czasie pod zarząd Powiatu. Około 100-metrowy odcinek tej ulicy nie został wyremontowany z powodu ograniczonych środków finansowych oraz faktu, że Starostwo nie włączyło się finansowo do remontu tego fragmentu drogi (również z powodu braku pieniędzy). Radny zapytał, czy Starostwo ma w planach ten odcinek drogi wyremontować oraz czy w zamierzeniach budżetowych Powiatu ten remont zostanie w najbliższym czasie uwzględniony.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kościelcu Gmina Pakość.Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych o oznaczeniu geodezyjnym nr 115/6. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 listopada br. omawiała przedłożony projekt uchwały, zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie ( „za”-5). Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kościelcu Gmina Pakość.

10. Rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną dodatkowe środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Powiedział, że Prezes Zarządu PFRON-u pismem z 29 października br. poinformował o przekazaniu dodatkowej kwoty w wysokości 261.279 zł. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez Powiat Inowrocławski. Zarząd Powiatu na posiedzeniu 12 listopada br. przyjął podział w/w kwoty w sposób przedstawiony w projekcie uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 21 listopada br. zapoznała się z projektem uchwały, zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie „za”- 4 osoby, przy 1 nieobecnej. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radna p. Zyta Szumlańska podniosła, że w projekcie uchwały określono, iż środki mają być przeznaczone na rehabilitację zawodową, społeczną oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. W poprzednim podziale środków dodatkowo otrzymanych z PFRON-u nie było punktu dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zapytała, czy to dotyczy tworzenia stanowisk dla osób niepełnosprawnych, czy kontynuację zatrudnienia, czy może refundację częściową osób już zatrudnionych. Zapytała również dlaczego ten punkt nie znalazł się przy podziale dodatkowych środków.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński poinformował, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie ma możliwości finansowania tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Radna p. Zyta Szumlańska powiedziała, iż zrozumiała to tak, że Powiat nie ma teraz zadań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej p. Wanda Jany poinformowała , że ustawa po nowelizacji nie pozwala Staroście tworzyć nowych miejsc pracy na wnioski z zakładów pracy. W uchwale pierwotnej, w której dokonano podziału środków otrzymanych z PFRON-u nie przewidziano środków na ten cel ponieważ nie było takiej możliwości. Natomiast są zobowiązania wynikające z umów zawartych do tej pory (refundacje wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy zawarte przed 2003 rokiem).

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (29)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną dodatkowe środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii. Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że przedłożone sprawozdanie obejmuje okres od powstania Komisji Inwentaryzacyjnej do 24 października 2003 roku. Plan pracy Komisji tz. kolejność przejmowanych nieruchomości ustala Przewodnicząca Komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu 25 listopada br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały („za”- 5). Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że od kilku lat zabiega o rozwiązanie problemu rozpoczętej inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. Tak jak przewidywał Powiat przejął inwestycję bez żadnych na nią środków. Jest to potężny ciężar spoczywający na budżecie. Ponowił wiosek zgłaszany już kilkakrotnie, żeby jak najszybciej rozwiązać niekorzystną umowę z wykonawcą.
Poprosił o przybliżenie sprawy związanej z przejęciem III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski ustosunkował się do problemów podniesionych przez radnego p. Piotra Szwagrzyka. Przypomniał, że realizacja inwestycji w Ostrowie była podjęta około 11 lat temu. Z chwilą powstania Powiatów zastaliśmy ten stan i przejęliśmy inwestycję nie dokończoną. Aby doprowadzić do uruchomienia tego obiektu potrzeba około 7 mln. zł. i jest to nierealne, zważywszy na budżet Powiatu. Stąd też od 3 lat były prowadzone różnego rodzaju prace na tym obiekcie, które zabezpieczyły ten budynek. Wszystkie interwencje skierowane do wojewody, jak dotychczas nie przyniosły żadnego skutku finansowego. Poinformował, że dzięki życzliwości i wsparciu radnego p. Piotra Szwagrzyka tym obiektem zainteresowana jest Fundacja Kanadyjska, która w ramach porozumienia uczestniczyłaby w dokończeniu tej inwestycji. Ponadto były sugestie ze strony Urzędu Wojewódzkiego, aby rozważyć by siłami kilku Powiatów (radziejowskim, aleksandrowskim) dokończyć to zadanie. Jeżeli chodzi o III Liceum Ogólnokształcące to Zarząd nie zgadza się z decyzjami, które dotyczą budynku, bowiem pierwotnie wojewoda uwłaszczał na tą część, która według stanu na 15 czerwca 1990 roku była zajęta przez naszą szkołę. W tym budynku mieści się również Zespół Szkół Medycznych i Biblioteka Pedagogiczna , dla którego organem prowadzącym jest Marszałek Województwa i na podstawie przepisów z roku 1990 prawo do otrzymania decyzji ma Urząd Marszałkowski. Na takie rozwiązania złożono skargę do Ministra Skarbu i czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.

Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy.

Wznowienie obrad po przerwie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006.


Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że przedstawiona strategia zawiera diagnozę sytuacji aktualnej, plany i projekty przeprowadzania działań na rzecz beneficjentów opracowanych programów. Art. 10 ustawy o pomocy społecznej enumeratywnie wylicza zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej i w znacznej części rozwiązania zawarte w strategii im odpowiadają. Rozeznanie potrzeb pozwoliło na ujęcie chociażby w znikomych proporcjach działań wspomagających na rzecz mieszkańców Powiatu (problematyka bezdomności), mimo, że nie jest to zadanie Powiatu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że na posiedzeniu 21 listopada br. komisja zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały. W trakcie dyskusji wysunięto następujący wniosek: zwrócić się do Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o wskazanie osoby kompetentnej celem omówienia problemów związanych z rodzinami zastępczymi. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. Wszystkie komisje Rady Powiatu projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Natomiast Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską poza pozytywną opinią wysunęła wniosek, w którym prosi o zwrócenie uwagi szkołom i policji na większą obustronną współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu wykrywania i przeciwdziałania patologii dzieci i młodzieży. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Jerzy Gawęda zauważył, że z materiałów wynika, iż policja w 2002 roku interweniowała 1786 razy. Zapytał, czy informacje o każdym przypadku interwencji trafiają do PCPR-u.

Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska powiedziała, że nie trafiają. Poinformowała ,że opracowując tę strategię posłużyła się doniesieniami prasowymi, podając skalę rozpoznanego zjawiska.

Radny p. Jerzy Gawęda podniósł, że jest sprawą pilną, aby wypracować spójny system, żeby instytucje, które są uprawnione do kontrolowania tych zjawisk bardziej współpracowały ze sobą nawzajem.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że z przedłożonej strategii wynika, iż istnieje problem pomocy pokrzywdzonym kobietom z dziećmi i nie można wyjść temu naprzeciw. Poinformował, że będąc w Radzie Miasta udało się oddać budynek szkoły z przeznaczeniem na schronisko dla osób bezdomnych, ale mężczyzn (Schronisko Brata Alberta). Natomiast nadal istnieje problem kobiet z dziećmi i nie można przejść obok tak zwyczajnie. Chodzi, aby przy minimum nakładów osiągnąć maksimum efektów. Zaproponował wniosek, aby strategicznie znaleźć jeden budynek z przeznaczeniem dla rodzin, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji.

Radna p. Zyta Szumlańska nawiązała do wypowiedzi przedmówcy i poinformowała, że w czasie jednego ze spotkań z przedstawicielem Powiatu zajmującym się promocją powiatu i rozdysponowania środków przedakcesyjnych i akcesyjnych padło zdanie, iż w funduszach akcesyjnych będzie duża suma przeznaczona na organizacje pozarządowe. Zapytała, czy Zarządu i Rada Powiatu widzi jakąkolwiek możliwość pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków na ich cele statutowe i również na pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska odpowiadając radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi powiedziała, że bezdomność jest zadaniem gminy. Powiat widzi ten problem i nic nie stoi na przeszkodzie, aby miasto zwróciło się do Powiatu , o któryś z niezagospodarowanych budynków i miasto tam utworzyło schronisko dla bezdomnych kobiet. Poinformowała, że zostało podpisane porozumienie z Prezydentem Miasta, że udostępnione będzie osobom starszym 9 miejsc w różnych domach pomocy społecznej na czas określony. Zostały opracowane procedury, na jakiej zasadzie takie osoby będą z tej pomocy korzystały.
Dyrektor PCPR poinformowała, że organizacje pozarządowe mają lepszy start do środków przedakcesyjnych i akcesyjnych. Piszą projekty, wysyłają i otrzymują duże pieniądze. Tego przykładem jest p. Grankowska, która otrzymuje bardzo duże pieniądze na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Przystąpiono do głosowanie.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował o podjętych działaniach w sprawie wyjaśnienia rozpoczętych prac remontowych drogi Cierpice- Inowrocław. Powiedział, że powołał komisję, która dokonała bardzo szczegółowej analizy całego zdarzenia . Wystąpił również do Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej w tejże kwestii. Po otrzymaniu stosownych dokumentów zajęte zostanie właściwe stanowisko.

Odpowiadając radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu poinformował, że zgłoszoną interpelację skieruje do Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Radny p. Andrzej Oczykowski podniósł sprawę modernizacji ulicy Mątewskiej. Starosta Inowrocławski przypomniał, że na terenie Powiatu jest 545 km. dróg, a w mieście Inowrocławiu 43,750 km. dróg powiatowych. Na mocy porozumienia, które zostało zawarte z miastem, zarządcą tych dróg było Miasto Inowrocław. Władze Inowrocławia nie zgadzają się kwotą, jaka była przeznaczona w roku bieżącym na utrzymanie dróg. W roku ubiegłym Starostwo przekazało kwotę 450 tys. zł. Oprócz tych pieniędzy (1/12 każdego miesiąca), miasto ma dodatkowe pożytki z tytułu zarządzania drogami. Są to pożytki z tytułu wyłączenia pasa drogowego, pożytki pochodzące z reklam przy ulicach powiatowych w mieście Inowrocławiu oraz pożytki pochodzące z opłat parkingowych – parkingów niestrzeżonych w mieście. W roku ubiegłym łączna kwota, która wpłynęła do miasta z tych tytułów wynosiła ponad 845 tys. zł. Zarząd zaproponował miastu na rok przyszły kwotę 550 tys. zł. plus wszystkie pożytki, jakie miasto miałoby z zarządzania tymi drogami. Miasto wysunęło inne propozycje, nie do przyjęcia i stąd też postanowiono, że od 1 stycznia 2004 roku przestanie obowiązywać zawarte porozumienie. Jeżeli chodzi o ulicę Mątewską, to trzeba zaznaczyć, że miasto poniosło bardzo wysokie koszty związane z naprawą tej ulicy. Zabrakło pieniędzy na dokończenie tej drogi na odcinku około 100 metrów. Starostwo nie ma w żadnych planach na rok przyszły tego zadnia, ale zostaną poczynione starania, by ten odcinek został naprawiony.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk odpowiadając radnemu p. Jerzemu Gawędzie poinformował, że komisja odbyła dwa spotkania w przedmiotowym temacie, chodzi o przesunięcie środków finansowych i poczynienia pewnych czynności bez podjętej uchwały. Na pierwsze posiedzenie zaproszone zostały zainteresowane osoby, zadano szereg pytań. Na drugim posiedzeniu komisja chciała zakończyć sprawę, jednak zauważono, że zbyt pochopne zakończenie tak ważnego tematu jest nie wskazane. Komisja nie otrzymała na piśmie odpowiedzi od Rzecznika Dyscypliny Finansowej, nie otrzymano protokołu z przeprowadzonej kontroli przetargów w ZDP (kontrolę zlecił Starosta Inowrocławski). W między czasie członkowie komisji zapoznali się z protokołami posiedzeń Zarządu Powiatu, przesłuchali fragmenty nagrania posiedzenia Rady Powiatu z 29 października br. i pewne ukierunkowania są. Przewodniczący komisji poinformował, że jeżeli będzie pełen komplet dokumentów to o wynikach i wysuniętych wnioskach Wysoką Radę poinformuję.


14. Wnioski i oświadczenia.


Radna p. Zyta Szumlańska prosiła o poświęcenie kilku minut problemowi zatrudniania osób niepełnosprawnych i tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ten rok stan prawny jest znany, ale nie wiadomo jak ta sprawa będzie wyglądała w przyszłym roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że to jest punkt porządku obrad „wnioski i oświadczenia”. Podkreśliła, że to nie jest ani wniosek, ani oświadczenie. Wyjątkowo, jako, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu taką uchwałę podjęto, w tym punkcie obrad poprosiła osobę kompetentną o wyjaśnienie.

Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia p. Wanda Jany wyjaśniła, że jeżeli chodzi o rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, to 1 stycznia 2004 roku ustawodawca w swojej ustawie dodał art. 26 b, który mówi, że pracodawcy będą mieli obowiązek składać informację w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bezpośrednio o osobach zatrudnianych przez nich, czyli powstanie centralny rejestr osób niepełnosprawnych. PFRON bezpośrednio będzie dofinansowywał pracodawcę za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w kwocie 130% najniższego wynagrodzenia, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 110% najniższego wynagrodzenia, z lekkim stopniem niepełnosprawności – 50% najniższego wynagrodzenia. W tym tylko zakresie będzie pomoc z PFRON-u.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zgłosiła wniosek: aby na następną sesję wszyscy radni otrzymali na piśmie informację o stanie prawnym osób niepełnosprawnych na rok 2004.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie powyższy wniosek, który przyjęto jednomyślnie.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zgłosiła wniosek, aby na koniec każdej sesji kompetentna osoba przekazywała radnym informację o ważnych wydarzeniach, uroczystościach w Powiecie, o ile takie będą miały miejsce między sesjami.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że wszystkie zaproszenia na różne uroczystości są do odbioru w Biurze Rady Powiatu lub wysyłane na adres zamieszkania.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że bardzo ważne zagadnienie poruszyła radna p. Franciszka Łopatyńska. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Biuro Rady na zakończenie każdej sesji informowało radnych o ważnych wydarzeniach w Powiecie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała, aby na następnej sesji 3 grudnia br. Pan Starosta udzielił odpowiedzi na zgłoszony wniosek.

15. Zakończenie.


O godzinie 13.00 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Bogdan Parada

Protokołowała
Jadwiga Antczak