BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75775

Numer sesji rady: XVII
Z dnia: 3 grudnia 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 17/2003obrad XVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 3 grudnia 2003 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


Przed oficjalnym rozpoczęciem posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka w jej imieniu złożyła życzenia imieninowe radnym – solenizantom, którzy mieli swoje święto miedzy sesjami: p. Zdzisławowi Tyburkowi, p. Andrzejowi Antoniewiczowi, p. Andrzejowi Kozłowskiemu, p.Andrzejowi Nowakowskiemu, p. Andrzejowi Orczykowskiemu, p.Andrzejowi Sieradzkiemu.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: Radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą p. Leonardem Maciejewskim na czele, p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Jerzego Mazę Burmistrza Gniewkowa, poinformowała, że Wójt Gminy Inowrocław p. Tadeusz Kwiatoń podziękował za zaproszenie i prosił o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki służbowe. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powitała p. Grzegorza Roszaka przedstawiciela Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, p. Irenę Granowską Przewodniczącą Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, p. Stefana Smużyńskiego Komendanta Straży Miejskiej, p. Teresę Gmurę Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Leszka Foksowicza Przewodniczącego Komisji Praworządności i Ładu Publicznego Rady Miejskiej Inowrocławia, p. Grzegorza Pińskiego Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Osiedla „Piastowskie”, p. Krzysztofa Dulskiego Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” (przybył w zastępstwie Pan Kwiatkowski), p. Elżbietę Okońską Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców Osiedla „Zdrojowe”, p. Ludomira Marciniaka Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Osiedla „Cegielnia”, p. Marka Stręka Przewodniczącego Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Janusza Nalewaja Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Gniewkowie, p. Tomasza Sołtysa Przewodniczącego Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewkowie (przybyła w zastępstwie Pani Jaworska), p. Zdzisława Wiśniewskiego Przewodniczącego Rady Osiedlowej Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gniewkowie, p. Ireneusza Osińskiego Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rojewie, p. Stanisława Szwagrzyka Przewodniczącego Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego w Dąbrowie Biskupiej, p. Ewę Szymańską Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej, p. Zbigniewa Tylkowskiego Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa w Złotnikach Kujawskich. Następnie Pani Przewodnicząca Urszula Iwicka powitała p. Mariana Frontczaka Przewodniczącego Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Poinformowała, że część zaproszonych gości poproszono do uczestnictwa w debacie nad projektem uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006”, podziękowała za przyjęcie zaproszenia.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 27 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka poprosiła Wysoką Radę o wykreślenie z porządku obrad pkt. 3. Przyjęcie protokołu obrad XVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu. Przypomniała, że XVI sesja Rady Powiatu odbyła się 26 listopada br. i nie było możliwości sporządzenia protokołu tej sesji oraz zapoznania się z nim. Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są inne propozycje i uwagi do proponowanego porządku obrad.

Nie było więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Przewodniczącej, aby z porządku obrad wykreślić pkt. 3.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wyraziła zgodę, aby wykreślić z porządku obrad pkt.3. Następnie poddała pod głosowanie porządek obrad XVII sesji

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XVII sesji.


3. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XVII sesji radnego p. Marka Rosę, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała p. Marka Rosę na sekretarza obrad XVII sesji.


4. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 19 listopada 2003 roku do 24 listopada 2003 roku.


Radny p. Andrzej Kozłowski wyraził swoje niezadowolenie z faktu, iż w ramach racjonalizacji sieci szkolnej Zarząd zaproponował włączenie Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, co nie będzie wiązało się z utrudnieniem młodzieży dostępu do szkół oraz nie ograniczy możliwości kształcenia. Radny stwierdził, że jest to nieprawda i świadczy o bardzo powierzchownym zapoznaniu się z tematem.

Radny p. Piotr Szwagrzyk nawiązał do pkt. VII. Sprawy Różne, ppkt. 4, w którym Starosta przekazuje, iż przyjął do wiadomości informację Zarządu Dróg Powiatowych o wszczęciu procedury przetargowej związanej z zimowym utrzymaniem dróg, bieżącym utrzymaniem jezdni i chodników, utrzymaniem sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania poziomego i pionowego. Radny poinformował, iż do tej pory w informacji o pracy Zarządu Powiatu nie znalazł żadnej wzmianki o zaistniałej sytuacji w Zarządzie Dróg Powiatowych, a dotyczącej przesunięcia środków między zadaniami. Jest to sprawa bardzo ważna i trudna, wymaga pewnych wyjaśnień ze strony Zarządu Powiatu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu, że proponowane zmiany dyslokacyjne, dotyczące omawianej placówki szkolnej, mają charakter wyłącznie aplikacyjny. Nie zapadły jeszcze żadne decyzje, Zarząd z wielką skrupulatnością podchodzi do problemu.

Radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, że w sposób bardzo dokładny i staranny, powołana przez niego komisja, zbadała sytuację zaistniałą w Zarządzie Dróg Powiatowych. Powołana komisja nie stwierdziła naruszenia ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych. Pan Starosta dodał, iż według jego oceny Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych popełnił samowolę i został ukarany karą dyscyplinarną.

Informacja została przyjęta jednomyślnie.


5. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Piotr Szwagrzyk zapytał o to, czy Zarząd Powiatu – w związku ze zmianami w zakresie pobierania przez władze miasta opłat parkingowych w śródmieściu Inowrocławia – zdąży wydać Miastu do 15 bm. (lub wcześniej) stosowną opinię w przedmiotowej sprawie. Wydanie takiej opinii w określonym terminie, warunkuje rytmiczną pracę Rady Miasta w zakresie ustalenia nowych opłat za parkowanie pojazdów.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, dlaczego nie zostały dokonane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Szpitala zgodnie z regulaminem określającym, iż grudniowe wynagrodzenia winny być wypłacone najpóźniej w dniu 1 grudnia 2003 r. Jest okres przedświąteczny oraz pracownicy Szpitala mają różne zobowiązania finansowe wobec instytucji, które nie mają obowiązku uwzględniania faktu, że Szpital nie dokonał w terminie wypłaty wynagrodzeń swoim pracownikom. Jest to również najcięższe naruszenie praw pracowniczych. Zdaniem radnego zaistniała sytuacja całkowicie zaskoczyła pracowników Szpitala.

Radna p. Barbara Kozłowska złożyła interpelację na piśmie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny p. Andrzej Kozłowski zwrócił uwagę, że na drodze Kruszwica – Skulsk na odcinku 1 km zostały rozsypane wysłodki buraczane (w znacznej ilości). Na niektórych krótkich 10-metrowych odcinkach, powstało błoto zagrażające bezpieczeństwu ludzi i użytkowników drogi, szczególnie podczas hamowania pojazdów.


6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006”.


Z projektem uchwały wystąpił Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego p. Stanisław Mroczek. Poinformował, iż podstawę do opracowania niniejszego programu stanowią przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 38a ust. 2, pkt 3). Art. 38a powołał komisję bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przewodniczącym tej komisji jest Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski, w jej skład wchodzi: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu, przedstawiciele samorządów, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Do zadań tej komisji należy między innymi przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Program został opracowany przez zespół autorski a do jego opracowania w dużej mierze przyczyniły się wyniki ankiety przeprowadzonej na terenie naszego powiatu, opracowanej pod kątem oceny zagrożenia powiatu i związanych z tym oczekiwań mieszkańców. Opracowany program jest dokumentem otwartym, do którego w trakcie realizacji można wnosić zmiany i poprawki. Ukazuje on rodzaj zagrożeń na terenie powiatu, wskazuje drogę do ich eliminowania oraz realizatorów a także koordynuje ich działania. Źródłami finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach programu będą:
- środki przekazane przez administrację rządową na konkretny cel,
- środki przekazane na ten cel przez administrację samorządową,
- wpłaty sponsorów i osób fizycznych,
- wpłaty firm i instytucji reklamujących się za pośrednictwem programu,
- dochody z organizacji imprez kulturalnych i sportowych,
- środki z funduszów międzynarodowych.
Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Wanda Bańkowska. Poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 1 grudnia br. komisja omawiała przedłożony projekt uchwały, zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie („za” 4, nieobecny 1 członek komisji). Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej poza pozytywną opinią wysunęła wniosek, w którym zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu o zobligowanie odpowiednich służb, inspekcji i straży do czynnego, realnego i codziennego włączenia się w realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006”. Wniosła o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Orczykowski nawiązując do wypowiedzi Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Kryzysowego p. Stanisława Mroczka stwierdził, iż należałoby wyegzekwować od odpowiednich służb powiatowych realizację tego programu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że przedstawiony program jest programem bardzo dobrym. Główne nasze zadanie, to jego pełna realizacja. Zaczynamy poznawać naszych dzielnicowych poprzez podanie informacji w gazetach. Nadal jednak rozbiegają się oficjalne informacje od odczuć społecznych W wielu przypadkach nie warto zgłaszać nieszczęśliwych wypadków, gdyż procedury policyjne, sądowe są uciążliwe i często nie przynoszą oczekiwanych efektów. Znaczne kwoty zostały wydane na uruchomienie monitoringu w szkołach i placówkach oświatowych, co miało przyczynić się do zmniejszenia przestępczości. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła o wyjaśnienie programowych założeń, mówiących o podnoszeniu świadomości społeczeństwa, zapytała, jak wygląda realizacja tych założeń, jak wygląda współpraca samorządów osiedlowych z odpowiednimi służbami w zakresie bezpieczeństwa, czy istnieje mapa szczególnych zagrożeń powiatu.

Radny p. Andrzej Orczykowski wspomniał o problemie, nad którym Rada Powiatu nie ma bezpośredniej kontroli, a mianowicie o ukazywaniu przemocy w mediach. Powiedział, iż można by było podjąć uchwałę, która wyrażałaby negatywne stanowisko w tej kwestii.

O głos poprosił p. Leszek Foksowicz Przewodniczący Komisji Praworządności i Ładu Publicznego Rady Miasta Inowrocławia. Podziękował za zaproszenie na sesję Rady Powiatu i powiedział, że opracowany program powinien być wspólnym dla miasta i powiatu. Główną przyczyną wzrostu przestępczości jest wzrost bezrobocia na terenie miasta i powiatu. Należałoby wypracować wspólną linię działania poprzez spotkanie się w tym temacie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu i Komisji Praworządności i Ładu Publicznego Rady Miasta. Pan Leszek Foksowicz mówił również o współpracy samorządów osiedlowych z Policją, Strażą Miejską – wciąż jest wiele uwag do pracy tych służb w tym zakresie.

Pani Irena Grankowska Przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka również podziękowała za zaproszenie na sesję Rady Powiatu i podzieliła się swoimi uwagami na temat bezpieczeństwa zwłaszcza dzieci. Jako Przewodnicząca organizacji pozarządowej współpracuje ze szkołami, z przedszkolami. Poprzez te wszystkie placówki oświatowe prowadzone są szkolenia w zakresie profilaktyki, zauważyć można jednak brak współpracy rodziców ze szkołami. Należałoby wypracować skoordynowany, wspólny dla wszystkich służb, system wspierania działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minut przerwy.

Wznowienie obrad po przerwie.

Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego p. Stanisław Mroczek przedstawił skład powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego:
Przewodniczący komisji - p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski,
Członkowie
- p. Jan Biernacki – delegowany przez Radę Powiatu,
- p. Andrzej Orczykowski – delegowany przez Radę Powiatu,
- p. Sławomir Skonieczny Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – delegowany przez Starostę Inowrocławskiego,
- p. Dariusz Witczak pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kruszwica – delegowany przez Burmistrza Kruszwicy,
- p. Jarosław Tomczyk pracownik Urzędu Miasta i Gminy Gniewkowo – delegowany przez Burmistrza Gniewkowa,
- p. Tomasz Sibora przedstawiciel Prezydenta Miasta Inowrocławia,
- p. mł. insp. Wiesław Dzierbicki Z-ca Komendanta Powiatowego Policji – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji,
- p. podinsp. Edward Cieślarek Naczelnik Sekcji Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji.

Głos zabrała p. Elżbieta Okońska Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Osiedla „Zdrojowe” i w imieniu wszystkich przewodniczących samorządów osiedlowych podziękowała za zaproszenie. Zwróciła uwagę na dość poprawną współpracę z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską.

Prokurator Rejonowy p. Andrzej Burzyński poinformował, że Prokuratura Rejonowa sprawuje nadzór procesowy w stosunku do 5 jednostek policyjnych, są to: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Komisariat Policji w Kruszwicy, Komisariat Policji w Gniewkowie, Komisariat Policji w Janikowie i Komisariat Policji w Pakości. Powiedział, iż można zauważyć niewielki spadek przestępczości, jednak nadal dużo jest rozbojów, kradzieży i wymuszeń. Wszystkie procedury sądowe są uciążliwe i długotrwałe, jednak należy zgłaszać wszystkie przestępstwa. Bardzo trudne sprawy, to sprawy związane z przemocą w rodzinie, poświęca się im dużo uwagi. Następnie Pan Prokurator zwrócił się z apelem do Wysokiej Rady o zwrócenie uwagi na warunki lokalowe, w jakich funkcjonuje Prokuratura, poinformował, iż zwrócił się z pismem do Pana Starosty o rozważenie możliwości przekazania budynku znajdującego się w pobliżu Sądu.

Pan Zdzisław Feit Komendant Powiatowy Policji wysoko ocenił współpracę z samorządem, z mieszkańcami całego powiatu. Pan Komendant zgodził się z wypowiedzią swojego przedmówcy i stwierdził, że każde przestępstwo jest złem. Poprosił o akceptację powiatowego programu zapobiegania przestępczości.

Radny p. Zenon Bąkowski zwrócił uwagę na zbyt dużą pobłażliwość organów ścigania wobec początkujących przestępców.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi. Przypomniał, że miasto Inowrocław mieści się w strukturach powiatu i program zapobiegania przestępczości powinien objąć cały obszar. W mieście Inowrocławiu popełnianych jest 67 % ogółu przestępstw.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka powiedziała, że Rada Powiatu jest otwarta na współpracę ze wszystkimi samorządami Powiatu Inowrocławskiego. Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby po zatwierdzeniu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006” przesłać go wszystkim zainteresowanym: przewodniczącym rad miast i gmin, prezydentowi, burmistrzom, wójtom, przewodniczącym samorządów osiedlowych, zainteresowanym organizacjom.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wysunął wniosek, aby wystąpić do lokalnych mediów z negatywnym stanowiskiem w sprawie ukazywania przez nie przemocy.

Pani Mecenas Iwona Dorna podkreśliła, że Rada Powiatu działa w granicach prawa. Może ona podejmować uchwały, zajmować stanowiska lub opiniować różne kwestie, jeżeli wynikają one z przepisów prawa. Nie można podejmować uchwał w sprawie apeli, pewnych haseł, czy inicjatyw. Każdy radny może jako radny powiatu kierować swoje wystąpienia, pisma, wnioski bezpośrednio do adresatów. Druga bardzo ważna kwesta to wolność prasy i mediów, gdzie podmioty zewnętrzne nie mają wpływu na treść zamieszczanych i pokazywanych tematów. Obecnie nie ma również podstawy prawnej do przygotowania i podjęcia uchwały przez Radę Powiatu.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że chodzi mu o to, aby sprawa ta została ujęta w formie stanowiska całej Rady.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zaproponował, aby przyjąć tą uchwałę, wypracowane wnioski przekazać na posiedzenie komisji, która opracuje stanowisko i przedstawi je na następnej sesji.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, iż skieruje ten wniosek na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego, która wypracuje stanowisko i przedstawi je Wysokiej Radzie.

Propozycja ta została przyjęta jednomyślnie.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006” .


7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że uchwała dotyczy nieruchomości będących we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy. Zabudowane są one warsztatem szkolnym oraz myjnią samochodową, będą sprzedawane łącznie. Z uwagi na to, że stały się one zbędne dla prowadzenia wyżej wymienionej placówki oświatowej, wywołanie powyższej uchwały staje się zasadne. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 3 grudnia br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały, zaopiniowała go pozytywnie jednomyślnie. Komisja wysunęła wniosek, aby zbyć te nieruchomości gruntowe, stanowiące dwie działki – łącznie.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, czy jest dobrym pomysłem wyzbywanie się całego majątku w sytuacji niepewnych źródeł pozyskiwania środków np. na inwestycje.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, że majątek zbędny dla powiatu zbywany jest w drodze przetargu a pozyskane środki zasilają budżet powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20.


8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że projekt uchwały będzie omawiała łącznie z przygotowaną autopoprawką. W związku z otrzymaną kwotą 30.000 zł z rezerwy oświatowej subwencji nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Ogółem budżet zostaje zwiększony o kwotę 402.987 zł. Wprowadzane kwoty nie spowodują zmiany wysokości deficytu budżetowego. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek i przedstawił stanowisko komisji w sprawie projektu uchwały zmieniającej budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 1 grudnia br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i stwierdziła jednomyślnie (4 obecnych), iż wprowadzane zmiany są zasadne. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, czy spraw dotyczących braku środków w oświacie nie można było rozpatrywać wcześniej. Przekazując wszystkie środki na potrzeby oświaty, nie traktujemy sprawiedliwie innych działów i potrzeb pozostałych placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Pani Skarbnik Anna Berendt wyjaśniła, że środki nie są zabierane innym placówkom. Przeprowadzono wnikliwą analizę, przeliczając absencję chorobową i udało się wygospodarować te środki.

Radna p. Zyta Szumlańska przypomniała, że z budżetu powiatu można finansować zakupy sprzętu i remonty w szpitalu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że z budżetu powiatu przekazano środki w wysokości około 1 mln zł. na wybudowanie spalarni odpadów medycznych, przekazano środki na modernizację oddziału ginekologicznego i długoterminowego.

Radny p. Zenon Bąkowski poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską dokładnie analizowano założenia do projektu budżetu na 2004 rok. Przewodniczący stwierdził, iż pewnych rezerw środków można doszukać się w funkcjonowaniu Domów Pomocy Społecznej i gospodarstw pomocniczych, rozdysponowanie 12 mln zł nie wymaga zatrudniania około 80 pracowników administracji.

Radna p. Zyta Szumlańska poruszyła problem braku środków finansowych w oświacie.

Pan Ryszard Oczachowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odpowiadając radnej p Zycie Szumlańskiej poinformował, że w roku 2004 swoje kwalifikacje może podnieść 82 nauczycieli. Z podanych informacji wynika, że subwencja w przyszłym roku będzie wynosiła 37.850 tys. zł, zostanie ona od stycznia zwiększona z uwagi na fakt przyjęcia od nowego roku szkolnego dodatkowej grupy uczniów.

Radny p. Andrzej Kozłowski stwierdził, że już przy uchwalaniu budżetu na 2003 rok sygnalizowano, iż środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych są niewystarczające. Dzisiejszy projekt uchwały jest konsekwencją tego i wymaga podjęcia w celu zabezpieczenia środków na oświatę do końca br.

Radny p. Piotr Szwagrzyk mówił o ważnym źródle finansowania szkół, jakim jest komitet rodzicielski, w znacznym stopniu finansuje on przeprowadzane remonty i modernizacje.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie (26)

za – 21 radnych
przeciw – 3 radnych
wstrzymało się – 2 radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.


9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi poinformował, iż pismo od Pana Prezydenta, dotyczące ustalenia opłat parkingowych, wpłynęło do Starostwa w piątek (28.11.2003 r.) zaś odpowiedzi udzielono we wtorek (2.12.2003 r.). Przedstawione propozycje zostały zaakceptowane z jedną uwagą: w związku z przejęciem od 1 stycznia 2004 r. zarządzania drogami powiatowymi w mieście (34,7 km), Starostwo prosi o włączenie do strefy płatnego parkowania odcinka ulicy Solankowej, od ulicy Staszica do ulicy Roosevelta.

Radnemu p. Jerzemu Gawędzie Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, iż fakt niewypłacenia wynagrodzenia pracownikom szpitala jest rzeczą skandaliczną. Nie było w tym winy kierownictwa szpitala, jednak jest zapewnienie Narodowego Funduszu Zdrowia, że pensje zostaną wypłacone.

Radnej p. Barbarze Kozłowskiej Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, że sprawa zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: NMP, Laubitza, Toruńskiej, Jacewskiej i Orłowskiej jest w trakcie omawiania. Generalna Dyrekcja Dróg przedstawiła kilka wariantów rozwiązania tego problemu, po konsultacjach z fachowcami w tej dziedzinie Starostwo wyraziło opinię pozytywną dla jednego z proponowanych rozwiązań.

Radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu, który zwrócił uwagę na rozsypane wysłodki Pan Starosta zaproponował nawiązanie kontaktu w tej sprawie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Kruszwicy.


10. Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Andrzej Kozłowski oświadczył, iż Zarząd Powiatu postąpił zbyt zachowawczo w pozyskaniu środków finansowych na oświatę.

Radny p. Marek Rosa w związku z wcześniejszą wypowiedzią Prokuratora Rejonowego p. Andrzeja Burzyńskiego, zwrócił się z prośbą do Starosty Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego o przybliżenie radnym tematu związanego z przekazaniem budynku.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wnioskował, aby na przyszłą sesję przygotowano informację na temat obecnej sytuacji spalarni odpadów medycznych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odpowiedziała, że w projekcie planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2004 r. ten temat został ujęty.

Radna p. Zyta Szumlańska odczytała swój wniosek, w którym zwraca się z prośbą, aby do czasu sesji, na której zostanie przyjęty budżet na 2004 rok przedstawiono następujące informacje dotyczące szkół, działających na terenie Powiatu Inowrocławskiego:
a) zarządzanie i kierowanie szkołą
- ilość uczniów,
- ilość klas,
- ilość nauczycieli,
- awanse zawodowe (ilość złożonych wniosków w 2004 i 2005),
- jak zostały rozdysponowane środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b) działanie szkoły na rzecz własnego środowiska
- współpraca z rodzicami,
- współpraca z instytucjami, np. Kościół, domy opieki,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i ich przeznaczenie (remonty, wyposażenie szkół, świetlic, sal gimnastycznych, zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli)
d) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (możliwość zatrudniania osób kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, w tym niepełnosprawnych, jak szkoły przeciwdziałają bezrobociu)
e) współpraca z samorządem (struktura zatrudnienia w szkołach, jak promowana jest idea samorządności w szkołach, czy szkoły biorą udział w uroczystościach).
Radna zadeklarowała, że przygotuje ten wniosek i złoży go w Biurze Rady.

Radny p. Andrzej Antoniewicz poinformował, iż z uwagi na ważność spraw związanych z budżetem oświaty, jedno posiedzenie Zarządu Powiatu będzie poświęcone tylko sprawom oświaty i analizie budżetu na 2004 rok. Dodał, że wysokość funduszy, przeznaczonych na nagrody i dodatki motywacyjne, jest zagwarantowana w Karcie Nauczyciela.
Radny p. Jerzy Naumann powiedział, że tematy te były już omawiane na posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi na wnioski i oświadczenia. Radnemu p. Markowi Rosie odpowiedział, że budynek, o którym mówił radny został wyceniony na kwotę 580 tys. zł. Po pierwszym przetargu, który nie doprowadził do sprzedaży, Zarząd Powiatu obniżył cenę do 480 tys. zł, lecz również nie było zainteresowanych. Chęć przejęcia tej nieruchomości w formie darowizny zgłosiła Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu, jednak nadal Zarząd stara się sprzedać tę nieruchomość i pozyskać środki do budżetu powiatu. Starosta dodał, że kupnem tego obiektu jest zainteresowana Gmina Inowrocław, zostaną podjęte negocjacje.
Radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, że miała miejsce awaria spalarni odpadów medycznych i nie została ona jeszcze usunięta, ponieważ trwa spór pomiędzy kierownictwem szpitala a wykonawcą. Rodzi się kolejny problem, gdyż po wejściu do Unii Europejskiej spalarnia ta, pomimo, że zostanie naprawiona, najprawdopodobniej nie będzie spełniała norm europejskich. W związku z tym dyrektor szpitala wystąpił z propozycją dofinansowania zakupu specjalnego wozu, który przewoziłby spalone materiały do spalarni spełniającej normy europejskie a znajdującej się w innym mieście. Koszt takiego wozu to kwota około 172 tys. zł.


11. Zakończenie

O godzinie 14.00 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Marek Rosa

Protokołowała
Karolina Florczyk