BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75774

Numer sesji rady: XVIII
Z dnia: 30 grudnia 2003 r.
B.R.0041-18/2003PROTOKÓŁ NR 18/2003obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 30 grudnia 2003 roku o godzinie 8.30 w sali posiedzeń Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 23.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając Formułę: „Otwieram obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Następnie Pani Przewodnicząca powitała posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Marcina Wnuka, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

W imieniu Zarządu Powiatu Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zaproponował poszerzenie porządku obrad o punkt o następującym brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie propozycji Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dotyczącej wysokości finansowania usług zdrowotnych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004”. Poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu nadzwyczajnym 29 grudnia br. zapoznał się bardzo wnikliwie z protokołem negocjacji kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz stanowiskiem p. Eligiusza Patalasa Dyrektora wyżej wymienionego Zakładu. Z materiałów tych jasno wynika, iż w praktyce „sztywne propozycje” NFZ dotyczące ilości i sposobu finansowania świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego i ratownictwa medycznego wykluczały jednostronnie możliwość osiągnięcia kompromisu. W praktyce oznacza to zmniejszenia w 2004 roku liczby świadczeń w szpitalnictwie od 8% do 50% w stosunku do 2003 roku. Tak dramatyczne ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych prowadzi w konsekwencji do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego. Zarząd Powiatu jako odpowiedzialny za ochronę zdrowia w Powiecie, nie aprobuje proponowanych przez NFZ warunków kontraktu. Pan Starosta prosił o wprowadzenie wspomnianego punktu do porządku obrad.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podniósł, aby propozycję Starosty niezwłocznie przyjąć.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze inne propozycje. Innych propozycji nie było.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek Starosty Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego i zapytała kto jest za tym, aby wprowadzić do porządku obrad pkt.10 o następującym brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie propozycji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dotyczącej wysokości finansowania usług zdrowotnych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004”.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że jednomyślnie wniosek uzyskał akceptację.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie poszerzony porządek obrad.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XVIII sesji.

3. Przyjęcie protokołów obrad XVI i XVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Bogdan Parada sekretarz obrad XVI sesji Rady Powiatu poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XVI sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XVI sesji z 26 listopada 2003 roku.

Radny p. Marek Rosa sekretarz obrad XVII sesji Rady Powiatu poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XVII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XVII sesji z 3 grudnia 2003 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XVIII sesji radnego p. Andrzeja Sieradzkiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała radnego p. Andrzeja Sieradzkiego na sekretarza obrad XVIII sesji.

5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XVI sesji 26 listopada 2003 roku i XVII sesji 3 grudnia 2003 roku.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 3 grudnia 2003 roku do 17 grudnia 2003 roku.Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że 10 grudnia br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 roku z 3 mln. deficytem ( pkt 5 str. 3). Zapytał, w jaki sposób Zarząd przewiduje pokrycie tego deficytu i jakie banki są przewidziane do ewentualnego kredytu. Ponadto odniósł się do pkt 17 na str. 13 i stwierdził, że opracowana przez Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie „Strategia” jest „od początku do końca do poprawki”. Nie może być w takiej formie przyjęta.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała radnemu, że zgodnie z przyjętymi uchwałą Rady Powiatu procedurami opracowania budżetu, Zarząd Powiatu już raz przedstawił komisjom założenia do budżetu i wnioski z komisji zostały przekazane Zarządowi. Zarząd przedstawia projekt budżetu na 2004 roku, który przekazano do zaopiniowania na wszystkie komisje i do 10 stycznia wnioski i propozycje zostaną przekazane Komisji Budżetu i Finansów, która jest komisją wiodącą. Następnie Komisja Budżetu i Finansów wszystkie wnioski i uwagi przekaże do Zarządu i Zarząd będzie dalej procedował nad projektem budżetu na 2004 rok. Zarząd Powiatu jeszcze raz przedłoży projekt budżetu na 2004 rok. To jest jeden z etapów opracowywania budżetu. Również „Strategia” będzie tematem posiedzeń komisji i do 10 stycznia br. komisje przedstawią swoje uwagi do proponowanego dokumentu. Wszystko jest w fazie omawiania, opracowywania i decydowania.

Radny p. Piotr Szwagrzyk ponowił pytanie dotyczące 3 mln. deficytu, uznając to pytanie, na tym etapie za zasadne.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że Zarząd jest na etapie opracowywania budżetu na 2004 rok i założył 3 mln. deficyt. Na obecnym etapie opracowywania dokładnie nie wiadomo, czy ten kredyt w takiej wysokości zostanie zaciągnięty. Po wysłuchaniu opinii i stanowisk komisji, Zarząd przygotuje pod obrady Wysokiej Rady konkretną propozycję budżetu. Jeżeli chodzi o „Strategię” to Zarząd wielokrotnie odsyłał do ponownego opracowania i wnosił swoje uwagi. Firma w Krakowie kilkakrotnie weryfikowała ten materiał. „Strategia” jest dokumentem otwartym i na każdym etapie może być poprawiana i zmieniana.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował za odpowiedź i zauważył, że obecnie nie ma możliwości spłaty kredytu, trzeba zacisnąć pasa i należałoby zacząć od radnych.

Radny p. Lech Skarbiński podniósł sprawę Muzeum. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków w kwocie 56 tys. zł. z rozdziału „Ochrona zabytków” do rozdziału „Działalność bieżąca”. Zapytał, co kryje się za tym tytułem- działalność bieżąca.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że działalność bieżąca to między innymi płace i pochodne, opłaty za telefon, ogrzewanie, prąd itp.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poprosił, aby Rada wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli wydatkowania środków w Muzeum.

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że komisje projekty planów pracy na I półrocze 2004 roku przedstawią Wysokiej Radzie w miesiącu styczniu. Radny jest członkiem Komisji Rewizyjnej i zgłasza wniosek „sam do siebie”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wyjaśnił, że chodziło mu o to, żeby Rada wiedziała, iż Komisja Rewizyjna ma zamiar się tą sprawą zająć.

Więcej uwag i pytań do informacji nie było. Została ona przyjęta.

7. Interpelacje i zapytania radnych.


Nikt z radnych nie zgłosił żadnej interpelacji ani zapytania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ponownie wniesionych skarg na Starostę Inowrocławskiego dotyczących niezałatwienia sprawy w terminie.


W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk. Poinformował, że komisja na jednym z posiedzeń grudniowych ponownie rozpatrywała drugą skargę wniesioną na Starostę. Komisja stwierdziła, iż skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności i podtrzymała swoje poprzednie stanowisko. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ponownie wniesionych skarg na Starostę Inowrocławskiego dotyczących niezałatwienia sprawy w terminie.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu proponuje zmiany poprzez przeniesienia planowanych dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Przenosi się z działu 020 „Leśnictwo” do działu 010 „Rolnictwo o łowiectwo” kwotę 5.400 zł. Z uwagi na tz. budżet zadaniowy zmienia się klasyfikację na budowę hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dział 801 „Oświata i wychowanie”. Następne zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami i głównie dotyczy to oświaty. Zarząd (na wniosek dyrektora Muzeum) wyraził zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków w kwocie 56 tys. zł. z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum. Skorygowano również zbiorczy plan dochodów i rozchodów środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych. Pani Skarbnik poinformowała, że budżet nie uległ zmianie. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym komisja zapoznała się z proponowanymi zmianami. Komisja jednomyślnie uznaje, iż wprowadzenie zmian jest zasadne poza jednym faktem: komisja nie wyraża zgody na przeniesienie niewykorzystanych środków w kwocie 56 tys. zł. na dofinansowanie działalności bieżącej w Muzeum. Tak skromne środki powinny być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na remont Muzeum. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski zadał pytanie, dlaczego tak późno przenoszone są środki z działu „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”, które były w znacznej części wpłatami jednostek samorządu do działu „Oświata i wychowanie”.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt wyjaśniła, że przeniesienie to dotyczy zakwalifikowania środków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową tz. budżet zadaniowy.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że Klub Radnych Porozumienie Samorządowe zgadza się z Komisją Budżetu i Finansów i będzie głosował za podjęciem uchwały, jednak nie akceptuje przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 56 tys. zł. na działalność bieżącą Muzeum.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała (niczego nie sugerując), jakie będą konsekwencje na wypadek pesymistycznego wariantu, jeżeli radni poprą wniosek Komisji Budżetu i Finansów, a nie wniosek dyrektora Muzeum.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowała, że do 15 lutego każda jednostka, która otrzymuje dotacje ma obowiązek dokonania jej rozliczenia. W przypadku nie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia, niewykorzystane środki muszą zostać zwrócone Wojewodzie.

Radna p. Zyta Szumlańska zauważyła, że p. dyrektor Muzeum ma na pewno jakieś podstawy do uzasadnienia tego wniosku i szkoda, że jej nie ma. W poprzednich latach też Rada przesuwała środki z remontów na bieżącą działalność i wtedy p. dyrektor miała uzasadnienie wynikające z rocznej działalności.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podniósł, że kwota 100 tys. zł – to dotacja celowa na „Ochronę i konserwację zabytków” i powinna być wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Radny p. Marek Szubarga podzielił stanowisko radnej p. Zyty Szumlańskiej, że na pewno gdyby była p. dyrektor to w sposób szczegółowy uzasadniłaby swoje potrzeby. Jako członek Rady Muzeum poinformował, że wszystkie środki, które otrzymuje Muzeum nie pokrywają jego bieżącej działalności.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, który z naczelników nadzoruje Muzeum.

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Ratajczak poinformował, że Muzeum jest jednostką samodzielną, opracowującą swoje plany budżetowe i wydział nie nadzoruje działalności finansowej Muzeum.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że Rada przeznaczyła w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok 100 tys. zł. na remont Pałacu Mieszczańskiego. Zarząd proponuje, aby z tej dotacji 56 tys. zł. przenieść, na bieżącą działalność Muzeum, a 44 tys. zł. zostało wykorzystane.

Radny p. Lech Skarbiński zauważył, że interpretacja taka, iż pieniądze są potrzebne na działalność bieżącą m.in. na płace jest bezzasadna, ponieważ jest planowanie wydatków i dyrektor jednostki wie, jakim budżetem dysponuje. Sprawa ochrony zabytków jest bardzo ważna i nie można marnować tych środków na cele konsumpcyjne.

Radny p. Andrzej Antoniewicz powiedział, że na posiedzenie Zarządu była poproszona p. dyrektor ze swoim pracownikiem, który szczegółowo i wnikliwie wytłumaczył, dlaczego taka sytuacja zaistniała. Zarząd pilnuje finansów Powiatu i z „bolącym sercem” taką decyzją podjął. Zgodził się z przedmówcami, że jest to sytuacja wręcz niedopuszczalna, ale p. dyrektor podkreśliła, że to Muzeum jednak funkcjonuje i jako placówka muzealna spełnia swoją rolę.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zgodził się, że zgłaszane wątpliwości są uzasadnione. Zapewnił, że Zarząd Powiatu z wielką starannością, skrupulatnością i szczegółowością rozpatrzył wniosek dyrektora Muzeum.

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że budżet jest planowany w styczniu. Wyraził swoje zdziwienie, że po raz kolejny w jednostce organizacyjnej Starostwa dochodzi do łamania prawa. Jeżeli Rada przeznacza 100 tys. zł. na remont Muzeum, to powinien być remont. Jak można w miesiącu grudniu dojść do tego, że nie starczy na wydatki bieżące i płace. Przecież to jest zupełnie inna klasyfikacja budżetowa. Po raz kolejny stawia się radnych przed faktem dokonanym.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zaproponował, aby tego punktu w tej chwili nie rozpatrywać i poprosić dyrektora Muzeum p. Janinę Sikorską Zgłosił wniosek, aby dyskusję nad tym punktem kontynuować po przerwie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zgłosił sprzeciw. Pani dyrektor wiedziała, że ta sprawa będzie przedmiotem obrad i powinna swojej sprawy pilnować.

Radna p. Wanda Bańkowska w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprosiła o 5 minut przerwy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 minut przerwy.
Wznowienie obrad po przerwie.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zgłosił wniosek formalny, aby obrady sesji kontynuować po uroczystym spotkaniu noworocznym.

Radny p. Jerzy Gawęda stwierdził, że należałoby przegłosować zmianę porządku obrad.

Radny p. Zdzisław Tyburek zgłosił wniosek o przerwę w obradach do godziny 11.00.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że procedury związane z wnioskiem p. Starosty są zgodne ze Statutem Powiatu Inowrocławskiego. Paragraf 17 pkt 3 Statutu mówi: „Porządek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego Rady lub radnego Rada Powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji”.

Radny p. Marek Rosa zgłosił wniosek przeciwny do wniosku Starosty.

W imieniu Klubu Radnych SLD Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zgłosił raz jeszcze wniosek o zarządzenie 1,5 godzinnej przerwy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek formalny Starosty Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego.

Głosowanie (27)
za – 18 radnych
przeciw – 9 radnych
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek Starosty Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskigo uzyskał akceptację i ogłosiła 1,5 godzinną przerwę w obradach.

Wznowienie obrad po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnym – solenizantom, którzy mieli swoje święto między sesjami: p. Barbarze Esce i p. Barbarze Kozłowskiej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała Wysokiej Radzie, że procedujemy nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok. Poprosiła dyrektora Muzeum p. Janinę Sikorską o wyjaśnienie, dlaczego ze 100 tys. zł., które Rada przeznaczyła na ochronę i konserwację zabytków, 56 tys. Zarząd proponuje przenieść na działalność bieżącą Muzeum.

Dyrektor Muzeum p. Janina Sikorska poinformowała, że 5 grudnia 2003 roku zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przeniesienie środków budżetowych w kwocie 56 tys. zł. z rozdziału „Ochrona zabytków” do rozdziału „Działalność bieżąca”. Przyznany budżet na rok 2003 w kwocie 250 tys. zł. nie zabezpieczył prawidłowego funkcjonowania samorządowej instytucji kultury. Przy zachowaniu daleko idącej gospodarki oszczędnościowej było niemożliwe, aby przyznane środki na działalność Muzeum gwarantowały realizację wszystkich przyjętych zadań w planie merytorycznym, jak również pokrywały koszty utrzymania obiektów w tym: energia elektryczna, energia cieplna, monitoring, inne wydatki dotyczące Domu Rodziny Jana Kasprowicza, czy obiektu przy placu Klasztornym 2, pałacu mieszczańskiego i Wozowni. Drastyczne zmniejszenie w bieżącym roku środków budżetowych nie zabezpieczało nawet wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników instytucji kultury, bez wydatków związanych ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Trudna sytuacja ekonomiczne Muzeum była przedmiotem dyskusji podczas spotkania Rady Muzeum 11 marca 2003 roku. Członkowie Rady wyrazili duże zaniepokojenie kwotą ograniczonego budżetu, który nie stwarza rozwoju instytucji, a przynosi negatywne skutki w postaci obniżenia poziomu merytorycznego organizowanych imprez. Dyrektor p. Janina Sikorska przedstawiła zestawienie przyznanego budżetu na działalność bieżącą w latach:
- 1999 rok – 345.794 zł.
- 2000 rok – 415.000 zł.
- 2001 rok – 353.650 zł.
- 2002 rok – 341.000 zł.
- 2003 rok - 254.000 zł.
Poinformowała również, że od 2 lat w Muzeum nie było żadnych podwyżek płac i zlikwidowano parę etatów. Obecnie pracuje 13 osób.
Dyrekcja wielokrotnie wnioskowała do Starosty Inowrocławskiego o zwiększenie dotacji. O braku środków budżetowych w 2003 roku Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki informowany był na bieżąco, gdyż do 10-tego każdego miesiąca Muzeum przekazuje rozliczenie z otrzymanych dotacji. Dyrekcja wydaje przyznane środki ze szczególną ostrożnością i rozwagą. Jednakże obecna sytuacja finansowa jest dramatyczna. Brakuje na wypłatę wynagrodzeń – płace za listopad br. przekazane były na konta osobiste pracowników z kilkudniowym opóźnieniem. Otrzymana w 2003 roku dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 77.200 zł. nie jest w stanie uzupełnić braków budżetowych. Poprosiła Wysoką Radę o przesunięcie tych środków, gdyż od tego przesunięcia uzależnione jest funkcjonowanie instytucji.

Radny p. Lech Skarbiński zauważył, że z wypowiedzi p. dyrektor wynika, iż otrzymana kwota 250 tys. zł. na normalne funkcjonowanie instytucji jest za mała – potrzeba kształtuje się w granicach 500 tys. zł. Radny miał wątpliwości, czy kwota 56 tys. zł. satysfakcjonuje p. dyrektor. Zapytał, dlaczego dyrekcja nie wystąpiła do Zarządu w kwietniu lub maju o przesunięcie tych środków tylko na koniec roku i czy to zostało zrobione z rozwagą. Ponadto zapytał, jak można wydatkować kwotę 56 tys. zł. dzisiaj tj. 30 grudnia.

Dyrektor Muzeum p. Janina Sikorska wyjaśniła, że przygotowując plan wydatków dyrekcja objęła między innymi paragrafy: zakup dzieł sztuki, kupno materiałów i wyposażenia itd. Wiedząc, że są ograniczone środki nie dokonano żadnych zakupów, jak również nie zlecono niczego do konserwacji. Działalność Muzeum została zawężona do płac dla 13 pracowników bez podwyżek, opłaty na utrzymanie (ogrzewanie, prąd, telefon).

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że po wyjaśnieniach p. dyrektor Muzeum należałoby rozważyć podjęcie tej uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, dlaczego nie zostało zgłoszone wcześniej do Zarządu, że braknie środków. Zauważył, że została złamana dyscyplina budżetowa, bo nie realizując postanowień uchwały Rady o wykorzystaniu dotacji celowej na remont Muzeum pieniądze wydawane były, na co innego. Zadał pytanie, jak kierownik w jednostce organizacyjnej Starostwa może w taki sposób działać, na czyje przyzwolenie.

Dyrektor Muzeum p. Janina Sikorska poinformowała, że te pieniądze nie zostały jeszcze wydatkowane. Wydatkowano 44 tys. zł. na szeroko pojętą ochronę zabytków. Natomiast Muzeum ma płatności, które trzeba uregulować i jeżeli Wysoka Rada zgodzi się przesunąć środki, to będą wszystkie należności uregulowane jeszcze dziś. Powiedziała, że nie złamała dyscypliny budżetowej. Jeżeli chodzi o pytanie 1, to w miesiącu marcu dyrekcja Muzeum zwróciła się z pismem do Starosty informując, że te środki są niewystarczające. Ponownie w miesiącu sierpniu.

Radny p. Jerzy Gawęda zauważył, że z informacji p. dyrektor wynika, iż Zarząd wiedział o sytuacji finansowej w Muzeum. Zapytał dlaczego Zarząd nie poinformował Rady Powiatu, bo wtedy można byłoby podjąć jakieś działania. Zapytał również, jakie konsekwencje instytucja poniesie jeżeli tych 56 tys. zł. nie otrzyma.

Dyrektor Muzeum p. Janina Sikorska odpowiedziała, że pracownicy nie otrzymają pensji, nie zostanie zapłacony ZUS, prąd, ogrzewanie i telefony.

W imieniu Klubu Radnych SLD jego Przewodniczący p. Leonard Maciejewski poprosił o 10 minut przerwy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 10 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

Przystąpiono do głosowanie wniosku Komisji Budżetu i Finansów. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, kto jest za tym, aby nie przenosić niewykorzystanych środków w kwocie 56 tys. zł. z rozdziału 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” do rozdziału 92118 „Muzea” na dofinansowanie działalności bieżącej.

Głosowanie (28)
za- 9 radnych
przeciw- 18 radnych
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek Komisji Budżetu i Finansów nie uzyskał akceptacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
za – 19 radnych
przeciw – 8 radnych
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski poprosił o 15 minut przerwy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 15 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie propozycji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dotyczącej wysokości finansowania usług zdrowotnych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004.


Z projektem uchwały wystąpił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Poinformował, że dyrekcja szpitala nie podpisała umów na świadczenia zdrowotne na 2004 rok. Propozycje Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych na 2004 rok są nie do przyjęcia. Przewidywane środki wynoszą około 47.300 tys. zł. Przypomniał, że w roku bieżącym Narodowy Fundusz Zdrowia zalega szpitalowi za wykonane ponad limitowe usługi około 7 mln. zł. Niektóre oddziały szpitala są zabezpieczone, dotyczy to okulistyki i kardiologii, ale wiele dziedzin jest niedofinansowanych. Braki sięgają nawet do 40%. Zarząd, który odbył posiedzenie w dniu wczorajszym uznał, że jest to wręcz swojego rodzaju arogancja i po uzgodnieniach z dyrektorem p. Eligiuszem Patalasem wyraża niepokój, nawet swojego rodzaju protest, co do wysokości przewidywanych nakładów na rok przyszły. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały i wysłuchała informacji dyrektora PS ZOZ p. Eligiusza Patalasa. Komisja jest zaniepokojona stanem rzeczy, pozytywnie jednomyślnie opiniuje przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Jerzy Gawęda zauważył, że każda inicjatywa w tej sprawie jest ważna, ale należy również rozważyć sytuację szpitala, która jest dramatyczna. Zaproponował, żeby na najbliższej sesji omówić sytuację szpitala – co należy zrobić, aby można było trudnej sytuacji przeciwdziałać. Zapytał, co dalej ze szpitalem.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, co będzie (jutro tj. 31grudnia kończy się zawieranie kontraktów na 2004 rok) z mieszkańcami Powiatu jeżeli do jutra do godziny 24 nie nastąpi podpisanie kontraktu.

Poseł na Sejm PR p. Marcin Wnuk podzielił uwagi radnych, że sytuacja szpitala jest dramatyczna. Tak drastyczne ograniczanie dostępności do świadczeń wobec mieszkańców Powiatu może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego. Zadeklarował swój udział w dalszych negocjacjach. Poinformował, że w przerwie kontaktował się z dyrektorem oddziału NFZ i jest on gotowy do rozmów.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas poinformował, że negocjacje z Funduszem rozpoczęły się 9 grudnia br., wszystko było robione na ostatnią chwilę. Wiadomym było, że warunki (ogólne) proponowane przez NFZ są gorsze niż w roku 2003, jeżeli chodzi o ceny jednostkowe. W trakcie trudnych negocjacji udało się uzyskać porozumienie w 7 pakietach, na 9 przestawionych przez PS ZOZ. Nie udało się uzyskać porozumienia ze względu na bardzo „sztywne” stanowisko Funduszu w dwóch pakietach – w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz ratownictwa medycznego. Propozycja NFZ dotycząca ratownictwa medycznego zwiększa zadania PS ZOZ o 100%, (zwiększenie liczy ambulansów z obecnych dwóch do czterech w roku 2004), natomiast zmniejsza środki o 30% (z 3,5 mln. zł. do 2,6 mln. zł. w roku 2004). W ramach lecznictwa szpitalnego w 2004 roku doszły nowe zadania tj. finansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego, natomiast poziom finansowania w stosunku do roku 2003 pozostałby ten sam. W rezultacie poza oddziałami okulistycznym, kardiologicznym i oddziałem intensywnej terapii, finansowanie pozostałych – w stosunku do 2003 roku – spadała realnie od 8% do 30%. Dotyczy to poziomu finansowania bez wykonanych nadlimitów. Ujmując kontrakt globalnie, Narodowy Fundusz Zdrowia proponuje zakup świadczeń na 2004 rok w kwocie 46,7 miliona zł. – przy 47,3 miliona zł. w 2003 roku. Propozycja ta w praktyce nie stanowi nawet 50% przedstawionej NFZ oferty i zaledwie zbliża się do poziomu finansowania w 2003 roku. Dyrektor stwierdził, że jako odpowiedzialny za organizację i wykonanie, zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców i w tej formie kontraktu nie podpisze, albowiem, co drugi pacjent musiałby uzyskiwać odmowę przyjęcia. Poinformował również że na ostatnim spotkaniu nie zostały zamknięte negocjacje i p. dyrektor poprosił Fundusz o przestawienie realnych propozycji, a celem urealnienia tych propozycji przedstawienia obowiązku ustawowego Funduszu tj art. 39 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, który zobowiązuje Fundusz do kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego kontraktowania usług zdrowotnych. Pytanie radnego, co ze szpitalem jest źle sformułowane i niezasadne. Należy zadać pytanie, co z ludźmi – co z pacjentami, gdy nie zostanie podpisany kontrakt. Następnie należy zapytać, jakie bezpieczeństwo można zaoferować mieszkańcom, bo nie można znaleźć uzasadnienia do odmawiania w stanach zagrożenia życia lub w stanach, które w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia będą zagrażać życiu. Szpital zabezpiecza około 180 tysięcy mieszkańców Powiatu, a z danych marketingowych wynika, że, ponad 200 tysięcy, albowiem duża grupa to są mieszkańcy Powiatów ościennych. PS ZOZ akceptuje niskie stawki, które proponuje Fundusz znając jego trudną sytuację materialną, natomiast nie akceptuje drastycznych „cięć” w ilości świadczeń. Szpital zwiększa dostępność, a tym samym obniża koszty. Ze względu na to, czy kontrakt będzie podpisany, czy nie, nie zwalnia to szpitala z odpowiedzialności świadczenia usług zdrowotnych, bo Fundusz i tak nie zapłaci za usługi świadczone w styczniu wcześniej niż 24 lutego 2004 roku.

Radny p. Jan Biernacki powiedział, że nastąpiło zachwianie w płatności wynagrodzeń dla pracowników w grudniu. Zapytał, jak ta sytuacja wygląda w styczniu – czy są zabezpieczone środki.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas odpowiedział, że środki na wynagrodzenia styczniowe zostały zgromadzone, kosztem innych płatności.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zauważył, że p. dyrektor przedstawiał dane procentowe, zapytał, jak to wygląda osobowo.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas powiedział, że około 10 tys. leczonych nie uzyskałoby świadczeń.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że dyskusja na temat szpitala jest bardzo ważna, bo od tego jak szpital jest wyposażony i jak będzie funkcjonował, zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego ten temat musi być podjęty.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie propozycji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dotyczącej wysokości finansowania usług zdrowotnych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


W związku z faktem, że nikt z radnych nie złożył żadnej interpelacji ani zapytania, nie było potrzeby udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

12. Wnioski i oświadczenia.


Radny p. Jerzy Gawęda wskazał na potrzebę dokonania następującego zapisu w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok; „raz na kwartał jednostki podległe Starostwu winny składać sprawozdania z bieżącej realizacji budżetu”.

Radny p. Marek Rosa prosił Starostę Inowrocławskiego o spowodowanie zainstalowania oświetlenia na skrzyżowaniu drogi krajowej 25 z drogą wojewódzką w miejscowości Rucewo.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się z prośbą do Przewodniczących Komisji Rady Powiatu, aby w terminie do 8 stycznia 2004 roku zakończyć posiedzenia komisji i wnioski przekazać komisjom wiodącym (projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok i Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego).

13. Zakończenie.


O godzinie 13.20 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Andrzej Sieradzki

Protokołowała
Jadwiga Antczak