BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75771

Numer sesji rady: XIX
Z dnia: 28 stycznia 2004 r.
B.R.0041-19/2004PROTOKÓŁ NR 19/2004

obrad XIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 28 stycznia 2004 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36/38.Przed oficjalnym rozpoczęciem posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnemu – solenizantowi p. Lucjanowi Kwiatkowskiemu, który miał swoje święto między sesjami.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą p. Leonardem Maciejewskim na czele, p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Jana Kopcia Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Następnie Pani Przewodnicząca powitała przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji. Przewodnicząca powitała również p. Mariana Walnego dyrektora ds. projektów i programów z firmy ABRYS z Poznania oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 23 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XIX sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Andrzej Sieradzki, sekretarz obrad XVIII sesji Rady Powiatu, poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu XVIII sesji. Stwierdził, że protokół rzetelnie odzwierciedla przebieg obrad. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XVIII sesji z 30 grudnia 2003 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XIX sesji radnego p. Lecha Skarbińskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu funkcję sekretarza obrad XIX sesji.

5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętej na XVIII sesji 30 grudnia 2003 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XVIII sesji 30 grudnia 2003 roku.

Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 29 grudnia 2003 roku do 14 stycznia 2004 roku.


Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Marek Rosa skierował zapytanie do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, zaś autorem tegoż zapytania był radny Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich p. Zbigniew Tylkowski. Sprawa dotyczyła drogi nr 557 (1539 według nowej numeracji) biegnącej od Nowej Wsi Wielkiej poprzez Krążkowo do Pęchowa, gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 246. Za Krążkowem znajduje się granica powiatu inowrocławskiego z powiatem bydgoskim. Na odcinku wspomnianej drogi (od strony Bydgoszczy) systematycznie jeździ polewaczka z solanką, a nawet pług śnieżny. Na odcinku drogi od granic powiatu do Pęchowa (około 2 km.) nie podejmowano dotąd żadnych czynności związanych z jej zimowym utrzymaniem. Wspomniany fragment dróg (część drogi wojewódzkiej nr 246 i droga powiatowa nr 1539) jest bardzo ruchliwy (jeżdżą tamtędy „Busy” relacji Inowrocław-Bydgoszcz). Trzeba spowodować szybkie udrożnienie tej drogi i zażegnać ewentualne zagrożenie (wysłać polewaczkę z solanką).

Radna p. Franciszka Łopatyńska zwróciła uwagę na fakt, że mimo iż Wielkopolski Bank Kredytowy obsługuje Powiat Inowrocławski, stosowne opłaty interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego pobiera umieszczona tam ajencja Banku PKO BP, a brakuje natomiast kasy „naszego” banku. Prosiła o wyjaśnienie sprawy i podjęcie stosownych działań w celu przeprowadzenia korzystnych zmian dla mieszkańców powiatu i jednocześnie interesantów załatwiających sprawy we wspomnianym wyżej Wydziale Starostwa. Poinformowała Radę Powiatu, że na terenie Wydziału Komunikacji i Dróg nie ma żadnej informacji o tym, że stosowne opłaty (bez obowiązującej prowizji) można uiszczać w Banku WBK.

Radny p. Lech Skarbiński wskazał, aby Zarząd Dróg Powiatowych w sezonie wiosenno-letnim pilnie odnowił pasy drogowe na skrzyżowaniu ulic Górniczej i Szymborskiej i przyjściach dla pieszych. Radny podkreślił, że we wspomnianym miejscu wyraźnie odczuwa się nasilenie ruchu drogowego. Zaniechanie działań może doprowadzić do zwiększonego niebezpieczeństwa dla pieszych, głównie dzieci.

Radny p. Andrzej Kozłowski wskazał – jego zdaniem na niejasną wypowiedź p. Starosty Leonarda Maciejewskiego na XVII sesji Rady Powiatu, a dotyczącą problematyki oświatowej na obszarze Gminy Kruszwica. Radny uznał wspomnianą wypowiedź pod swoim adresem za sprzyjającą do prowadzenia wewnętrznych rozgrywek na terenie Kruszwicy przez miejscowych działaczy PSL, które jest koalicjantem w obecnej Radzie Powiatu. Radny powołał się na zapis umieszczony w protokole posiedzenia Zarządu Powiatu 24.10.2001 roku, w którym stwierdza się, iż ówczesny Zarząd Powiatu był za utrzymaniem Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach. Radny zaznaczył, że nigdy nie wypowiadał się za likwidacją wspomnianej placówki oświatowej, jak również i kruszwickiego ogólniaka. Działania kruszwickich działaczy PSL w tej sprawie radny określił jako mijające się z prawdą i nieprzyzwoite.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz o możliwych wariantach funkcjonowania Zakładu jako podmiotu działającego na rynku usług zdrowotnych w 2004 roku.


Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas. Poinformował, że jeżeli chodzi o sytuację finansową Zakładu to występują tu dwa elementy:
1. wynik finansowy roku 2003
2. ewentualne podstawy finansowe działalności w 2004 roku.
Obecnie trudno powiedzieć jaki jest wynik finansowy roku 2003, ponieważ rok finansowy zamyka się 30 marca 2004 roku. Ostateczny wynik finansowy będzie zależał od kilku elementów. Gdyby oprzeć się na stanie ksiąg finansowych na koniec roku, to Zakład poniósłby stratę z działalności w wysokości 6.266 tys. zł., a zobowiązania wymagalne i niewymagalne oscylowałyby w granicach 17.400 tys. zł. i w stosunku do bilansu otwarcia wzrosły o 3 mln. zł. Ta sytuacja jest sytuacją hipotetyczną albowiem nie jest wyjaśniona do końca sprawa stopnia realizacji porozumienia i zapłaty za świadczenia ponadlimitowe, w tym stany zagrożenia życia. Porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarte 30 marca 2003 roku przewiduje, iż do 15 lutego br. NFZ rozliczy się z PS ZOZ w Inowrocławiu w sytuacji, kiedy pojawią się dodatkowe środki finansowe. Według wiadomości dyrektora takie środki w systemie się pojawiły i to upoważnia do tego, aby wystawić faktury na te usługi. Takie faktury zostały wysłane do NFZ i nie zostały one odesłane.
Dyrektor PS ZOZ poinformował, że umowa z NFZ na 2004 rok zawiera kilka warunków, w tym najważniejszy – to zwiększenie finansowania usług szpitalnych oraz ratownictwa medycznego i finansowanie rzeczywistego wykonania w pierwszych dwóch miesiącach roku 2004. Istnieją realne przesłanki do prawidłowego funkcjonowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców na dwa miesiące. Co będzie dalej nie wiadomo.
Jeśli chodzi o analizę możliwych wariantów funkcjonowania PS ZOZ, to zostały założone cztery podstawowe filary działalności. Dyrektor zaznaczył, że to nie jest program, to są rozważania o możliwych kierunkach.
Wariant I – zachowawczy, nie polepsza sytuacji finansowej Zakładu, wręcz przeciwnie
Wariant II – na przetrwanie, nie stwarza perspektyw na przyszłość, a wiąże się z dużymi kosztami
Wariant III – zachowawczy, jedyny, który stwarza możliwości perspektywy kontynuacji działań zakładu opieki zdrowotnej. Wymaga zaistnienia pewnych, bezwzględnych okoliczności, które będą gwarantowały jego wykonanie:
1. musi być zgoda załogi i związków zawodowych na zmianę systemu wynagradzania z czasowego na czasowo-prowizyjny oraz zmiany w zapisach umów cywilno-prawnych, do tej pory wariant ten nie zyskał akceptacji,
2. absolutne zwiększenie wartości kontraktów- zwiększenie przynajmniej od 8% do 40% z proponowanych ilości (kwota 6-7 mln. zł.),
3. większy i stały udział samorządów w finansowaniu inwestycji,
4. zgoda społeczeństwa na to, iż zostanie częściowo ograniczony dostęp do świadczeń.
Wariant IV – to wariant o Spółkach Użyteczności Publicznej. Był bardzo mocno forsowany, miało to się skończyć z końcem roku i z dniem 1 stycznia br. te wszystkie ustawy miały wejść w życie, ale nie weszły. Dyrektor poinformował, na czym miałoby to polegać. Ustawodawca założył, że w ciągu dwóch lat najpóźniej do 31 grudnia 2005 roku publiczne zakłady miałyby się przekształcić albo w spółki prawa handlowego, albo z dniem 31 grudnia 2005 roku z mocy ustawy zostać zlikwidowane i samorządy miałyby zdecydować, czy przekształcać je w zakłady, czy w jednostki budżetowe. Nie miało być innych podmiotów – albo zakłady budżetowe, albo spółki użyteczności publicznej. Miałoby to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego finansom publicznym tj. budżetowi państwa i budżetom samorządów (zadłużenie zakładów samorządowych - 7 miliardów). Ta ustawa miała gwarantować, że zakłady nie będą się dalej zadłużały i nie będą generować dalej tego długu. Ta ustawa zakłada również, że przekształcenie w spółki użyteczności publicznej ma następować w drodze naprawy finansów i obsługi zobowiązań. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 27 stycznia br. szczegółowo zapoznała się projektem uchwały i wysłuchała informacji dyrektora PS ZOZ o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja wnioskuje o przyjęcie informacji, a wobec braku konkretnych danych finansowych za 2003 rok oraz nieznanego ostatecznego kształtu Narodowego Funduszu Zdrowia, proponuje odbycie konkretnej dyskusji w sprawie kształtu funkcjonowania Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w stosownym terminie, wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PS ZOZ po badaniu przez biegłych rewidentów. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu, które odbyło się 26 stycznia br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały ze wskazaniem wariantu III z poszerzeniem o wariant IV. Komisja wysunęła następujący wniosek: Komisja popiera działania dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie dochodzenia na drodze negocjacyjno-sądowej z tytułu wykonanych usług ponadlimitowych oraz realizacji „ustawy 203”. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, czy te warianty zostały przedłożone związkom zawodowym i jak zostały zaopiniowane.

Radny p. Andrzej Kozłowski wskazał, że sytuacja służby zdrowia w kraju jest beznadziejna, a rządzący od kilku miesięcy nie podejmują stosownych decyzji, chociażby odnośnie wydzielenia szpitali, które tworzyłyby sieć na terenie kraju. Sytuacja jest trudna tym bardziej, że kiedy parlament podejmował decyzję o pobieraniu bez przyzwolenia społeczeństwa składki w wysokości 0,25% z poborów (nawet emerytów i rencistów) na ubezpieczenia zdrowotne miało to poprawić sytuację służby zdrowia. Okazało się, że jest to wierutna nieprawda. Podniósł, że warianty przedstawione przez dyrektora z pewnością nie otrzymają przyzwolenia społecznego i przyzwolenia pracowników szpitala. Nie podzielił stanowiska ujętego w wariancie, które mówi, że w większym zakresie samorząd ma wspierać inwestycje szpitala, głównie dlatego, iż powiatu nie stać. Według radnego jest to nierealne i jedyną możliwością jest czekanie na ustalenie „sieci szpitali” i włącznie inowrocławskiego szpitala do tej „sieci”, a przy okazji w miarę korzystne wynegocjowanie kontraktu i częściowe spłacanie zobowiązań. Trudno sobie wyobrazić, żeby Powiat Inowrocławski – 170 tys. mieszkańców nie miał szpitala i dostępu do szerokiego wachlarza usług medycznych.

Radna p. Wanda Bańkowska przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Powiatu w Inowrocławiu (załącznik do protokołu).

Radny p. Piotr Szwagrzyk zauważył, że chorego nie interesuje, jaka opcja rządzi i jaki klub go popiera. Zwrócił się do dyrektora PS ZOZ p. Eligiusz Patalasa i powiedział, „ że z przyjemnością obserwuję Pana pracę i pracę szpitala – Wy robicie naprawdę więcej niż możecie – dziękuję Wam za to”.
Ustosunkowując się do wypowiedzi dyrektora, powiedział, że skoro są dodatkowe środki w Funduszu, to niedopuszczalnym jest, aby Fundusz za świadczenia ponadlimitowe nie zapłacił. Zapytał, jaką kwotę Fundusz powinien zapłacić za wykonanie usług ponadlimitowych. Zapytał również ile kosztowała zmiana Kas Chorych na Narodowy Fundusz Zdrowia i albo rząd ma konkretny plan, albo go nie ma. Jeżeli nie ma to niech ustąpi i się „z nami nie bawi”.

Radny p. Zdzisław Tyburek zasygnalizował sprawę wyjazdu lekarzy i wysoko kwalifikowanych pielęgniarek do krajów skandynawskich. Powstały nawet podmioty gospodarcze w Polsce, które wyszukują wysokiej klasy fachowców i na własny koszt ich szkolą – pod względem języka, jak i obyczajów. Następuje dość duża emigracja i za parę lat będzie uporządkowana sprawa finansowa, a nie będzie lekarzy i wysokiej klasy pielęgniarek.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas udzielił odpowiedzi radnym:

- radnemu p. Jerzemu Gawędzie – związki zawodowe zapoznały się z przedstawionymi wariantami, w miesiącu listopadzie i nie zostały one przez nie zaakceptowane. Ze zrozumieniem odniósł się do stanowiska przedstawicieli związków zawodowych, bo od tego jest strona związkowa, żeby pewnych praw pracowniczych bronić, w tym prawa do godnego wynagrodzenia, nie mniej jednak dyrektor będzie namawiał do pewnych racjonalnych zachowań. Rozmowy trwają, ale jakie będą efekty nie wiadomo.

- radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu – tak jak radny zauważył sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo zła. Dyrektor zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z możliwości finansowej samorządu. Jak tworzono ustawę, to było z góry założone, żeby tą ustawą usamodzielnić zakłady i doposażyć w środki finansowe na tzw. fundusz początkowy, celem zabezpieczenia w pierwszym roku inwestycji i działalności pierwszego miesiąca. Niestety o wiele rzeczy nie zadbano i w wielu punktach samorządom zabrano przychody zostawiając obowiązki. To wcale nie znaczy, że patrząc perspektywicznie możemy powiedzieć, „że nie to nie”. Prędzej, czy później (jak liczymy to globalnie), albo pozwolimy, żeby koszty inwestycji obciążały koszty świadczeń- świadczenia nie będą wtedy tanie i szpital będzie świadczył ich mniej, albo będziemy szukać środków. W myśl obowiązujących przepisów, jedyną możliwością jest właściciel. Według szacunków dyrektora na inwestycje potrzeba - od 1mln. do 1,5mln. zł. i ta skala jest do dyskusji.

- radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi – świadczeń ponadlimitowych wykonano za 6.880 tys. zł. – nie rozliczonych, a rozliczonych za 290 tys. zł., czyli razem za ponad 7 mln. zł. Z tych 6.880 tys. zł., które nie zostały rozliczone, 5.900 tys. zł. to są świadczenia w stanach bezwzględnego zagrożenia życia. PS ZOZ zapewnia minimum poczucia bezpieczeństwa i mieszkańcy Powiatu do tej pory nie musieli się czuć zagrożeni, zarówno, jeśli chodzi o działanie ratownictwa medycznego (mimo, iż ono nie było finansowane), jak i w zakresie lecznictwa szpitalnego.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas zgodził się w pełni z radnym p. Zdzisławem Tyburkiem, informując, że istnieją już wyspecjalizowane firmy, które zaczynają „ściągać” kwalifikowaną kadrę do krajów skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Trwa intensywny nabór lekarz specjalistów, szczególnie z zakresu laryngologii, okulistyki, chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Uznano, że polskie zasoby są tanie, tańsze niż holenderskie, włoskie i hiszpańskie. Nasze szpitale nie mają pieniędzy na szkolenia, minister nie ma pieniędzy na rezydentury i tworzy się luka pokoleniowa. Mimo, iż lekarzy się kształci to się ich nie specjalizuje, bo nie ma pieniędzy. Dyrektor wskazał, że dla mieszkańców powiatu, dla pracowników PS ZOZ najważniejsze jest, żeby tu na naszym terenie zapewnić (przynajmniej przez ten okres „zawieruchy”) taki sam dostęp do świadczeń, podobny poziom i jakość tych świadczeń. NFZ miał zapewnić trzy podstawowe rzeczy:
1. każdy pacjent miał mieć w każdym miejscu w kraju jednakowy dostęp do usług,
2. miały być jednakowe ceny, jednakowe warunki dla wszystkich świadczeniodawców,
3. miała być kontrola nad systemem.
Żaden z tych warunków nie został spełniony. Nie ma jednakowych cen w całym kraju. Nie ma jednakowego dostępu do każdych usług, dla każdego i jest zupełny wolontaryzm, jeżeli chodzi o kontraktowanie usług zdrowotnych, co do ilości i cen. Zaapelował do radnych, aby skupić i zastanowić się, jakie działania podjąć żeby zabezpieczyć podstawowe świadczenia.

Radny p. Jerzy Gawęda zwrócił się z pytaniem do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, która proponuje wariant III. Zapytał na jakiej podstawie i w oparciu o jakie analizy ekonomiczne komisja zdobyła swoją wiedzę, żeby stwierdzić, że jest to wariant najbardziej optymalny.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że projekt uchwały był przedłożony do zaopiniowania dwóm komisjom (Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej). Wiodącą komisją, czyli decydującą o ostatecznym zaopiniowaniu projektu uchwały była Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej i taką opinię komisji wiodącej p. Przewodniczący przedstawił. Ponadto do informacji Wysokiej Rady podał wnioski, które wyniknęły w dyskusji Komisji Budżetu i Finansów i to ta komisja proponuje wariant III.
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że chciałby tę opinię poznać, a czy ją przedstawi Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, czy Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, to pozostawił do wyboru.
Przewodnicząca ponownie zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Radny p. Jerzy Gawęda poprosił o odpowiedź na pytanie, które zadał przed zamknięciem dyskusji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że ani Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, ani Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów nie podniósł ręki więc wnioskuje, iż nie uważał za stosowne udzielić odpowiedzi na zadane przez radnego pytanie. Dlatego dyskusja została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 25 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymał się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz o możliwych wariantach funkcjonowania Zakładu jako podmiotu działającego na rynku usług zdrowotnych w 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego”.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Witold Kowalewski. Poinformował, że ustawa o ochronie środowiska oraz ustawa o odpadach nałożyły na Zarząd Powiatu opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami. Wspomniany Program opracowała wyłoniona w drodze przetargu firma „ABRYS” z Poznania. Autor projektu – dyrektor p. Marian Walny uczestniczy w dzisiejszych obradach i może udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania radnych. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Bogdan Parada. Poinformował, że komisja 26 stycznia br. analizowała przedłożony projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrał dyrektor firmy Abrys p. Marian Walny – współautor „Programu”. Poinformował, że 16 osobowy zespół opracowujący Program wizytował wszystkie gminy Powiatu i wszystkie obiekty typu: oczyszczalnie i składowiska. Zespół zebrał 360 stronicową dokumentację, która stanowi pewne zebrane w jedną całość kompendium wiedzy. Po dokonaniu oceny i po skonfrontowaniu stanu środowiska z przepisami i terminami, nakreślono listę zadań, które należałoby podjąć. Poinformował również, że zadań własnych Powiatu za dużo nie ma, takie jest ustawodawstwo. Najwięcej zadań ma Powiat w dziedzinie poza inwestycyjnej dotyczącej prowadzenia bazy danych, rejestrów i kontroli. Najtrudniejszym okazał się temat związany z gospodarką odpadami. Trudny nie ze względów technicznych, nie ze względów finansowych, tylko trudny społecznie, dlatego, że zmusza samorządy do współpracy. Najważniejsza jest tu strona organizacyjno-prawna i umiejętność ewentualnego dogadania się samorządów, czy zainicjowania przez władze Powiatu do działań wspólnych.

Radna p. Joanna Harenda poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy zasadne jest budowanie w Powiecie Inowrocławskim kolejnych zakładów utylizacji.

Radny p. Jerzy Naumann zapytał, jak będzie rozwiązany problem zbierania padliny na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że zapoznał się przedstawionym Programem i stwierdził, iż jest on profesjonalnie przygotowany. Poinformował, że z wielkim zainteresowaniem go czytał i dużo rzeczy się dowiedział. Wskazał na zapis: „W Powiecie Inowrocławskim brak danych dotyczących budynków krytych pokryciami dachowymi zawierającymi azbest”. Radny stwierdził, że wieś w 100% pokryta jest dachami eternitowymi.

Dyrektor p. Marian Walny udzielił odpowiedzi radnym:

- radnej p. Joannie Harendzie – nie sugeruje się budowy nowego zakładu, bo zakład w Inowrocławiu jest. Natomiast sugeruje się tu rzecz bardzo ważną – budowę struktury organizacyjno-prawnej do zarządzania systemem gospodarki opadami komunalnymi, chodzi o zbudowanie systemu zarządzania. Ten system w ogólnych zarysach jest opisany w Planie gospodarki odpadami.

- radnemu p. Jerzemu Naumannowi – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminy obowiązek dotyczący usuwania padliny. Gminy rozwiązują to różnie, lecz muszą sobie z tym radzić.

- radnemu p. Markowi Rosie – jest krajowy program dotyczący azbestu. Do 2007 roku muszą powstać powiatowe i gminne programy usuwania azbestu, czyli nie ma obowiązku zrobienia tego natychmiast. Powstanie problem zamożności i kogo na to będzie stać.

Radny p. Stanisław Owedyk wskazał za zapis: „ stan hałasu komunikacyjnego uległ i ulega systematycznej poprawie dlatego, że poprawia się stan jakości dróg są pewne ekrany komunikacyjne”. Zauważył, że za bardzo to się nie poprawia bo: drogi są coraz gorsze i czy są ekrany komunikacyjne w Powiecie Inowrocławskim, to radny nie wie. Zapytał, skąd taki optymizm.

Dyrektor p. Marian Walny wyjaśnił, że pewne ogólne wnioski są wynikiem analizy raportów Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska i są one pewnym uogólnieniem w skali kraju. Jeżeli chodzi o hałas to do 2012 lub 2013 roku, wszyscy Starostowie mają obowiązek wykonania tz. mapy akustycznej powiatu. Generalnie sprawy hałasu leżą w gestiach wojewodów i wojewodowie na podstawie raportów WIOŚ, na podstawie sieci moritoringu państwowego ewentualnie wzbogaconego o dane dostarczone przez zarządzających drogami mają obowiązek podzielić obszar województwa na strefy, o różnym stopniu zagrożenia hałasem i mają obowiązek wskazać te, które są najbardziej zagrożone i opracować program ochrony przed hałasem. Program taki wprowadzany jest przez wojewodę w drodze zarządzenia i jest elementem prawa miejscowego.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego”.

Przed ogłoszeniem 20 minutowej przerwy Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odniosła się do notatki prasowej i poinformowała zaproszonych gości, że obiad jest nie tylko dla radnych, jest dla wszystkich i każdy płaci z własnych pieniędzy.
Ogłosiła 20 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 roku.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Wywołanie tej uchwały uzasadniała stosownym zapisem w Statucie Powiatu Inowrocławskiego. Z projektem planu pracy mogli zapoznać się radni w materiałach przesłanych im korespondencyjnie na XIX sesję Rady Powiatu. Przewodnicząca poinformowała, że proponowana tematyka konsultowana była i uzgodniona z przewodniczącymi klubów, radnym niezależnym i z przewodniczącymi stałych Komisji Rady. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (21)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 roku.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przestawienie projektów planów pracy poszczególnych komisji.

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek.
Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.
Projekt planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego na I półrocze 2004 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.
Projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu na I półrocze 2004 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz.
Projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na I półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski.
Projekt planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na I półrocze 2004 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Bogdan Parada.
Projekt planu pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski.

W stosunku do projektów planów pracy komisji stałych, radni nie wnieśli żadnych uwag i propozycji.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 roku.

13. Informacja Przewodniczących Komisji o realizacji planów pracy za II półrocze 2003 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie stosownych informacji.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za II półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.
Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego za II półrocze 2003 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.
Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu za II półrocze 2003 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz.
Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za II półrocze 2003 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski.
Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za II półrocze 2003 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Bogdan Parada.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską za II półrocze 2003 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski.

W stosunku do przedstawionych sprawozdań, radni nie wnieśli żadnych uwag.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że radni, którzy składali interpelacje prosili o odpowiedź pisemną.

Radny p. Andrzej Kozłowski poprosił o odpowiedź pisemną i ustną.
Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnej p. Franciszce Łopatyńskiej poinformował, że we wszystkich jednostkach, a także w Starostwie, nie tylko w gablotach ale i obok poczty są informacje o sposobie załatwiana wszelkich przekazów dla WBK. Również w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.
Odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu Pan Starosta powiedział, że gdy Zarząd Powiatu decydował o likwidacji Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu i Zespołu Szkół Samochodowych, to p. radny głosował za przyjęciem tej propozycji. Podkreślił, że radny p. Andrzej Kozłowski był bardzo gorącym orędownikiem utrzymania Szkoły Rolniczej w Kobylnikach i Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy i gdyby gdziekolwiek Pan Starosta uczynił taką uwagę, że radny był za likwidacją, to popełniłby błąd i skrzywdził taką opinią. Jeżeli ktoś zrozumiał to inaczej, to Pan Starosta radnego przeprosił.

15. Wnioski i oświadczenia.


Radny p. Jerzy Gawęda złożył oświadczenie, a nawet w pewnym sensie protest. Stwierdził, że nie może dochodzić do sytuacji takiej, jaka miała miejsce przy omawianiu sprawozdania finansowego szpitala. Nie może być sytuacji, w której jest przerywana dyskusja, czy zadawanie pytań. Poinformował, że omawiając sprawę szpitala miał kilkanaście pytań, niestety dyskusja została zamknięta. Prawem radnego jest uzyskać informację pełną. Prosił, aby na przyszłość takich działań nie podejmować, dyskusja powinna być prowadzona w pełni i do końca.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odpowiedziała radnemu p. Jerzemu Gawędzie. Lista dyskutantów była wyczerpana. Pan radny pytał dlaczego komisja opowiada się za wariantem III. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów nie wyraził woli udzielenia odpowiedzi, w związku z tym Przewodnicząca uważała temat za zamknięty. Poinformowała, że nie zamykała nikomu do tej pory, na żadnej sesji, przy żadnym projekcie uchwały dyskusji, chyba, że był formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że nie będzie prowadził polemiki „co kto myślał”. Są zasady formalne, które nie były przestrzegane. Przypomniał, że zadał pytanie nie o sprawozdanie, tylko z jakich dokumentów czerpała wiedzę komisja proponując takie rozwiązanie i na to pytanie nie było odpowiedzi, a adresatem były komisje.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że zostanie przygotowana interpretacja prawna, bo nie może być takiej sytuacji, gdzie jeden radny będzie zmuszał do odpowiedzi drugiego radnego.

16. Zakończenie.


O godzinie 14.40 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Lech SkarbińskiProtokołowała
Jadwiga Antczak