BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75767

Numer sesji rady: II
Z dnia: 29 listopada 2002 r.
PROTOKÓŁ Nr 2/2002


I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


II sesja Rady Powiatu w Inowrocławiu odbyła się 29 listopada 2002 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Roosevelta 36/38.
Posiedzenie otworzyła o godz. 8.00 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Wypowiadając formułę: "Otwieram obrady II sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu" rozpoczęła posiedzenie witając radnych oraz przybyłych gości. Stwierdziła, że w sesji uczestniczyło 25 radnych (na 29 ogółem), co stanowiło wystarczające quorum, aby Rada Powiatu mogła podejmować prawomocne decyzje.

II. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że w związku z wygaśnięciem mandatu p. Ryszarda Brejzy, zaszła potrzeba obsadzenia tegoż mandatu przez radną p. Reginę Czerwińską, która na liście Komitetu Wyborczego "Porozumienie Samorządowe" uzyskała kolejno największą ilość głosów. Prowadząca obrady poinformowała, że p. Regina Czerwińska złożyła na piśmie oświadczenie, że wyraża zgodę na przyjęcie mandatu i że nie utraciła prawa wybieralności.

Przystąpiono do głosowania:

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę.


III. Złożenie ślubowania przez radną p. Reginę Czerwińską.

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała rotę ślubowania, zaś radna p. Regina Czerwińska wypowiedziała słowo "ślubuję", dodając formułę "tak mi dopomóż Bóg".

IV. Przyjęcie porządku obrad.

Prowadząca obrady p. Urszula Iwicka wniosła o poszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego p. Wiesława Kończala. Zaproponowała rozpatrzenie tegoż projektu uchwały w pkt. XI porządku obrad, nadając dalszym punktom obrad kolejno wyższą cyfrę.

Przystąpiono do głosowania wniosku.

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę na poszerzenie porządku obrad. Przystąpiono do głosowania poszerzonego porządku obrad.

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

V. Przyjęcie protokołu obrad I sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wniósł, aby sporządzony protokół poszerzyć o pełną rekomendację, jakiej udzielił Wicestaroście p. Tadeuszowi Majewskiemu Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski.

Radny p. Andrzej Antoniewicz poparł zgłoszony wniosek. Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół I sesji, z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez radnego p. Piotra Szwagrzyka.

VI. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wysunęła kandydaturę radnego p. Andrzeja Antoniewicza, który wyraził zgodę na zgłoszoną propozycję. Innych kandydatur nie było. Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednogłośnie powierzyła obowiązki sekretarza obrad radnemu p. Andrzejowi Antoniewiczowi.

VII., VIII., IX. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na I sesji w dniu 19 listopada 2002 r. i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu, Informacja Starosty Inowrocławskiego o stanie i sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na I sesji w dniu 19 listopada 2002 r., oraz Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zostały przyjęte przez Radę Powiatu bez uwag i zastrzeżeń.

X. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zgłosił dwie interpelacje (tekst oryginalny):

1. W dniu 11 listopada br. na uroczystości pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich było zaledwie kilka delegacji szkół, kilku radnych, brakło ustępującego prezydenta miasta. W tak uroczystym dniu, w którym młodzież szkolna zarówno gimnazjalna jak szkół średnich, nauczyciele, radni powinni być nie na zasadzie z musu, ale z przekonania patriotycznego. Jest czas do następnej uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i myślę, że osoby odpowiedzialne uczynią odpowiednią pracę.

2. Na ul. Orłowskiej jest zakładany gaz, w związku z tym są robione wykopy. Pod asfaltem jest bruk z kostki granitowej - jest to droga powiatowa. Wykonawca kostkę wywozi wg oświadczenia pracownika do Bydgoszczy, na tyle zdążył się dowiedzieć.

Wnioski:
a) Kostki granitowe winny być składowane w odpowiednio zabezpieczonym miejscu i użyte tam gdzie jest potrzeba.

b) Nie powinno dojść już więcej do takiej sytuacji, trzeba to rozwiązać systemowo, zaznaczam że sygnalizowano taką sytuację przy remoncie ul. Toruńskiej i Roosevelta.
c) Osoby, które projektują i nadzorują inwentaryzację powinny w warunkach przetargu to widzieć.

Przewodnicząca Rady Powiatu uznała racje radnego p. Piotra Szwagrzyka zgłoszone w pierwszej interpelacji podkreślając jednak fakt, iż nie wskazał jak zgłoszony problem skutecznie rozwiązać. Przypomniała również statutowy zapis o tym, co powinny zawierać i czego dotyczyć zgłaszane interpelacje.

XI. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Kończala.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu. Poinformowała, że radny p. Wiesław Kończal złożył w dniu 25 listopada br. oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu, bowiem został wybrany burmistrzem Pakości. Te okoliczności zadecydowały o potrzebie wywołania tejże uchwały.
Przystąpiono do głosowania:

Głosowanie (26)


Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę.

XII. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Stwierdziła, że wywołanie tej uchwały spowodowane zostało potrzebą wprowadzenia do budżetu Powiatu Inowrocławskiego środków z dotacji i subwencji. Wniosła o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, dlaczego tak późno zdecydowano o wypłacie trzeciej raty podwyżek dla nauczycieli, skoro decyzja Wojewody w tym względzie datowana była dużo wcześniej. Niezrozumiały był dla niego fakt, że zwiększono budżet o środki przeznaczone na etat palacza c. o. w DPS - ie w Kołudzie Małej. Czyżby - zapytał - wcześniej, przy konstruowaniu budżetu, o tym fakcie nie wiedziano? Zapytał również, dlaczego przeoczono pracownicze jubileusze w Bursie Szkolnej Nr 1 i w związku z tym nie zaplanowano środków na wypłatę jubileuszowych wypłat.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, jakie przyczyny zadecydowały, że Starostom płaci się za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Podkreślił, że te sprawy reguluje prawo pracy.

Skarbnik p. Anna Berendt nawiązała do wypłat podwyżek nauczycielskich i wyjaśniła, że przepisy prawa nie zezwalały bez zgody Rady Powiatu na wspomniane wypłaty.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zwrócił się do radcy prawnego, aby wytłumaczono sprawę wypłat za niewykorzystane urlopy Starostów i problem odprawy pieniężnej dla byłego Wicestarosty p. Mariana Świątkowskiego.

Radca prawny stwierdziła, że wypłaty nastąpiły bez naruszenia prawa.

Radna p. Zyta Szumlańska i radny p. Franciszek Żak zapytali o podstawę prawną wspomnianych wypłat (przepisy prawa ogólnego czy prawa samorządowego) i wysokość oszczędności w wypadku, gdyby ekwiwalentu zainteresowanym nie wypłacono.

Radny p. Marek Rosa zapytał o wysokość sum ewentualnych wypłat.

Skarbnik p. Anna Berendt określiła wysokość tej sumy na około 15 tys. złotych.

Prowadząca obrady zarządziła 10 min. przerwy. Po wznowieniu obrad przystąpiono do głosowania

Głosowanie (26)

za - 18 radnych
przeciw - 8 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu. Uzasadniała potrzebę wywołania tej uchwały zapisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz szerokim i trudnym zestawem zadań do wykonania przez Starostę Inowrocławskiego.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zapytał w imieniu Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe", jak proponowany zarobek kształtuje się w stosunku do dotychczasowej pensji Starosty?

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że podwyższony został dodatek specjalny z 32 % do 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, co konkretnie wpłynęło na zwiększenie wysokości dodatku specjalnego i zaproponował, aby projekt uchwały skierować do pracy w Komisji Budżetu i Finansów. Inicjatywę te poparli radni p.p. Piotr Szwagrzyk i Andrzej Kozłowski.

Przewodnicząca Rady Powiatu wskazała na uciążliwości pracy Starosty wynikające z faktu realizowania trudnego budżetu, trudnych zadań i generalnie trudnej kadencji.Radny p. Marian Świątkowski określił wypowiedzi radnych p.p. Andrzeja Kozłowskiego, Jerzego Gawędy i Piotra Szwagrzyka jako "granie na zwłokę", gdyż Komisji Budżetu i Finansów jeszcze nie powołano. Przywołał też przykład I sesji Rady Miasta, gdzie prawicowi radni ustalili wysokie wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Radny p. Marek Szubarga zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały.
Przystąpiono do głosowania wniosku radnego p. Marka Szubargi.

Głosowanie (26)

za - 18 radnych
przeciw - 8 radnych
wstrzymało się - 0


Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła decyzję o zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały.

Przystąpiono do głosowania wniosku radnych p.p. Jerzego Gawędy, Andrzeja Kozłowskiego i Piotra Szwagrzyka o skierowanie projektu uchwały do Komisji Budżetu i Finansów.

Głosowanie (26)

za - 8 radnych
przeciw - 18 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu wniosek odrzuciła.

Przystąpiono do głosowania uchwały

Głosowanie (26)

za - 18 radnych
przeciw - 8 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

Przewodnicząca Rady Powiatu, na wniosek Klubu "Porozumienie Samorządowe" zarządziła 15 min. przerwy.

XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu.

Z projektem uchwały wystąpił Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Marian Świątkowski. Poinformował, Wiceprzewodniczącym tejże Komisji został radny p. Piotr Szwagrzyk. Zapoznał Radę Powiatu z zadaniami i zakresem działania Komisji Statutowo - Regulaminowej oraz wymienił propozycje wszystkich pozostałych stałych komisji Rady Powiatu. Wniósł o podjecie uchwały.

Radny p. Andrzej Nowakowski wniósł w imieniu Klubu SLD o zmianę nazwy Komisji Promocji i Rozwoju i poszerzenie jej o tematykę unijną. Zaproponował nazwę komisji "Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską". Krótko uzasadnił tę zmianę potrzebą dostosowania się do nadchodzących problemów wynikających z naszego ewentualnego wejścia do Unii Europejskiej.

Radny p. Andrzej Kozłowski uznał brak merytoryczności w przedstawionej przez Komisję Statutowo - Regulaminową propozycji o likwidacji Komisji Społecznej, która działała w poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Uznał, że trzeba teraz szczególnie pomagać biednym i rola Komisji Społecznej byłaby bardzo pożyteczna i potrzebna i powinna ona być powołana.

Radna p. Zyta Szumlańska wniosła o rozdzielenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Poparła też argumentację radnego p. Andrzeja Kozłowskiego.

Radny p. Piotr Szwagrzyk stwierdził, że popełnił błąd popierając projekt uchwały na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Statutowo - Regulaminowej. Poparł stanowisko radnej p. Zyty Szumlańskiej i radnego p. Andrzeja Kozłowskiego.

Starosta p. Leonard Maciejewski poinformował, że Klub SLD rozważał te sprawę na spotkaniu 28 listopada br. i radni tego Klubu uznali liczbę 7 komisji za optymalną. Wniósł o podjęcie uchwały w proponowanym w projekcie kształcie.

Na wniosek radnego p. Andrzeja Antoniewicza Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. przerwę.

Po wznowieniu obrad głos zabrał radny p. Andrzej Antoniewicz i podkreślił, że występuje w imieniu Klubu PSL. Podkreślił, że w bieżącej kadencji jest o połowę mniej radnych, a zatem o 100 % więcej pracy dla nich jako samorządowców. Zaznaczył, że jego koledzy klubowi liczą na wspomaganie merytoryczne komisji ze strony Naczelników Wydziałów Starostwa. Poparł propozycje zgłoszone wcześniej przez radnych p.p. Andrzeja Nowakowskiego i Andrzeja Kozłowskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapowiedziała dać wszystkie zgłoszone przez radnych propozycje pod głosowanie.

Radny p. Stanisław Owedyk uznał proponowaną ilość komisji za dostateczną. Podkreślił natomiast potrzebę zwiększonej wydajności pracy członków poszczególnych komisji.

Radny p. Andrzej Kozłowski wskazał, że praca w komisjach nie wiąże się z wysokością diet radnych, zatem ich praca w większej ilości komisji podyktowana jest wyłącznie troską o interes społeczny.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podkreśliła, że projekt uchwały jest merytoryczny i nie ma żadnego podtekstu o charakterze politycznym.

Radna p. Zyta Szumlańska zaznaczyła, że przy rozwiązaniu zawartym w projekcie uchwały zostanie pozbawiona możliwości pracy w dwóch komisjach, choć bardzo tego chce. Podobne stanowisko wyraził radny p. Piotr Szwagrzyk.

Po tej wypowiedzi Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego p. Andrzeja Nowakowskiego.

Głosowanie (27)

za - 26 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu przyjęła zgłoszony wniosek.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego.

Głosowanie (26)

za - 8 radnych
przeciw - 18 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu me przyjęła zgłoszonego wniosku.

Przystąpiono do głosowania uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.

Głosowanie (26)

za - 18 radnych
przeciw - 8 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

XV. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, która wskazała na pilną potrzebę jej podjęcia ze względu na niezbędne opiniowanie przez merytoryczne komisje zgłaszanych projektów uchwał. Omówiła również technikę zgłaszania kandydatur do poszczególnych komisji.

Radny p. Marek Szubarga wniósł o podjęcie uchwały w sprawie powołania tylko Komisji Budżetu i Finansów, bowiem jej funkcjonowanie określił jako niezbędne "od zaraz" w pracy powiatowego samorządu. Wniosek uzasadnił tym, że posiedzenie jest ograniczone w czasie, a potrzeba podjęcia uchwały jest bardzo pilna.

Tę propozycję zakwestionował radny p. Andrzej Kozłowski, który zarzucił próbę zmiany porządku obrad Rady Powiatu bez jej zgody.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że nie jest to próba zmiany porządku obrad Rady a wnioskiem o zmianę treści uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zgłosiła wniosek dotyczący zmiany tytułu projektu uchwały.

Starosta p. Leonard Maciejewski wniósł, aby rozpatrzyć wniosek zgłoszony przez radnego p. Marka Szubargę.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego p.Marka Szubargę.

Głosowanie (26)

za - 18 radnych
przeciw - 8 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu przyjęła zaproponowany wniosek.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Komisji Budżetu i Finansów

ZgłaszającyKandydatura
1. Stanisław Owedyk- Barbara Kozłowska
2. Stefan Janeczek- Jan Biernacki
3. Joanna Harenda - Zdzisław Tyburek
4. Andrzej Antoniewicz- FrancIszek Żak
5. Piotr Szwagrzyk - Regina Czerwińska
6. Zyta Szumlańska- Piotr Szwagrzyk


Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie, a Rada Powiatu jednogłośnie (26) wyraziła zgodę na zamknięcie listy kandydatów do Komisji Budżetu i Finansów.

Radny p. Andrzej Kozłowski zaprotestował sposób głosowania na poszczególnych kandydatów.

Radczyni prawna nie dopatrzyła się jednak w zgłoszonym proteście prawnych racji i uzasadnień.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapoznała radnych, jakie Kluby Radnych zostały zgłoszone i zadeklarowały swoje funkcjonowanie:
1. Obywatelski Ruch Samorządowy (3 radnych)
2. Klub Radnych SLD (14 radnych)
3. Klub Radnych "Porozumienie Samorządowe 2002" (5 radnych)
4. Klub Radnych PSL (6 radnych)

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła 5 min. przerwę.

Po wznowieniu obrad przystąpiono do imiennego głosowania kandydatów do Komisji Budżetu i Finansów

Imię i nazwisko kandydataGłosy
zaprzeciwwstrzymało się
1. Jan Biemacki 188--------
2. Regina Czerwińska26--------------
3. Barbara Kozłowska188--------
4. Piotr Szwagrzyk818--------
5. Zdzisław Tyburek188--------
6. Franciszek Żak188--------


Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że członkami Komisji Budżetu i Finansów zostali: Jan Biernacki, Regina Czerwińska, Barbara Kozłowska, Zdzisław Tyburek, Franciszek Żak. Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła 5 min przerwę na ukonstytuowanie się Komisji.

Po wznowieniu obrad radni zostali poinformowani, że Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został radny p. Zdzisław Tyburek, a Z-cą Przewodniczącego radny p. Franciszek Żak.

Przystąpiono do głosowania uchwały

Głosowanie (26)

za - 18 radnych
przeciw - 8 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie odwołania Pana Ryszarda Skolasińskiego ze stanowiska Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski, który zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o odwołanie p. Ryszarda Skolasińskiego z funkcji Sekretarza Powiatu. Stwierdził, że po blisko 4 latach pracy, należy jego działalność określić jako dobrą, na co wskazywały pozytywne wyniki licznych kontroli. Wniosek o odwołanie podyktowany został obawą, że nowe zadania - ich zakres i stopień trudności - mogą budzić niepokój o prawidłową ich realizację przez dotychczasowego Sekretarza. Wniósł o podjęcie uchwały o odwołanie Pana Ryszarda Skolasińskiego ze stanowiska Sekretarza Powiatu.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, czy odwołanie Sekretarza jest decyzją polityczną, czy też ma charakter wyłącznie merytoryczny.

Starosta uznał względy polityczne za bezpodstawne, bowiem Sekretarz był i jest nadal członkiem SLD. Podkreślił, że nowy Sekretarz Powiatu powinien być człowiekiem młodszym, znającym pracę z komputerem, umiejącym korzystać z internetu.

Radny p. Marek Rosa zauważył, że 3 lata wstecz podczas rekomendacji p. Ryszarda Skolasińskiego zapewniano Radę Powiatu o jego przymiotach. Czyżby nagle ich zabrakło? - zapytał. Wyraził przekonanie, że odwołany Sekretarz nie otrzyma odprawy z tytułu odejścia z funkcji.

Przystąpiono do głosowania uchwały

Głosowanie (26)

za - 18 radnych
przeciw - 8 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że kontynuacja obrad nastąpi w sali narad w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego (w sali obrad Urzędu Miejskiego rozpocznie o godz. 13.00 obrady Rada Miasta Inowrocławia).

XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Na stanowisko Sekretarza Powiatu zarekomendował p. Mariana Świątkowskiego. W swoim wystąpieniu nawiązał do I sesji Rady Powiatu, podkreślając merytoryczność kandydata, jego dużą wiedzę prawniczą i doświadczenie samorządowca. Starosta uznał umiejętności p. Mariana Świątkowskiego za pożyteczne w przyszłej pracy na stanowisku Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego. Wniósł też poprawkę w zapisie projektu uchwały dotyczącą zmiany daty rozpoczęcia urzędowania nowego Sekretarza z 30 listopada na 1 grudnia 2002 r.

Radny p. Andrzej Kozłowski wyraził zdziwienie pytając, czy na I sesji Rady Powiatu, przed 12 dniami, nie było wiadomo o tym zamierzeniu i powołaniu p. Mariana Świątkowskiego na stanowisko Sekretarza Powiatu? Zaistniałą sytuację uznał za manipulację i próbę "zgarnięcia wszystkiego, co jest do wzięcia przez SLD".

Pan Marian Świątkowski wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Sekretarza Powiatu.

Przystąpiono do głosowania uchwały.

Głosowanie (22)

za - 20 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 2 radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zarządziła 10 min. przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady Powiatu wniosła o zmianę porządku obrad i rozpatrzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał a dotyczących zrzeczenia się mandatu radnego przez p. Mariana Świątkowskiego oraz jego rezygnacji z członka Zarządu Powiatu.

Przeciwko tej propozycji zaprotestował radny p. Andrzej Kozłowski uzasadniając swój sprzeciw faktem nieobecności na sali części radnych z opozycji, którzy udali się na pogrzeb matki radnego p. Lecha Skarbińskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu podkreśliła wagę zgłoszonego przez siebie wniosku i jej prawo do takiej inicjatywy.

Radny p. Jerzy Gawęda zaproponował rozpatrzenie tych projektów uchwał w późniejszym terminie.

Radny p. Andrzej Antoniewicz określił propozycje p.p. radnego Andrzeja Kozłowskiego i radnego Jerzego Gawędy jako niedorzeczność legislacyjną oraz uznał za niedopuszczalne próby "grania na emocjach". Zdecydowanie opowiedział się za rozpatrzeniem zgłoszonych projektów uchwał.

Radny p. Marek Rosa spytał, czy p. Marian Świątkowski mógł zostać Sekretarzem Powiatu będąc jednocześnie jeszcze członkiem Zarządu Powiatu?

Radczyni nie dopatrzyła się w zgłoszonej wątpliwości żadnych uchybień
prawnych.
Radny p. Andrzej Kozłowski kwestionował fakt braku nagrywania posiedzenia na taśmę magnetofonową.

Radczyni nie uznała jednak tego wniosku za zasadny i oddaliła go.

Radny p. Jerzy Gawęda w swoim wystąpieniu stwierdził, że SLD nie jest gotowy do sprawowania władzy w powiecie.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącą Rady Powiatu p. Urszulę Iwicką, a dotyczącego uzupełnienia porządku obrad o dwa nowe projekty uchwał.

Głosowanie (21)

za - 17 radnych
przeciw - 4 radnych
wstrzymało się - 0

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu poszerzyła porządek obrad o zgłoszone wcześniej propozycje.

XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnego Mariana Świątkowskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Odczytała również oświadczenie p. Mariana Świątkowskiego, w którym zrzeka się on mandatu radnego.

Przystąpiono do głosowania uchwały

Głosowanie (20)

za - 16 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 4 radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Odczytała także oświadczenie p. Mariana Świątkowskiego, w którym prosi Radę Powiatu o przyjęcie jego rezygnacji i zwolnienia z funkcji członka Zarządu Powiatu.

Przystąpiono do głosowania uchwały.

Głosowanie (21)

za - 17 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 4 radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta p. Leonard Maciejewski stwierdził, że podziela troskę radnego p. Piotra Szwagrzyka o słaby udział młodzieży szkolnej w uroczystościach o charakterze patriotycznym. Poinformował obecnych, że o tym ważnym problemie przypomina się na zebraniach z dyrektorami szkół. Wskazał na fakt, że często szkoły mają jeszcze stare sztandary, a młodzież sztandarowa nie dysponuje dobrze prezentującymi się ubiorami. Zobowiązał się przekazać uwagi radnego p. Piotra Szwagrzyka do poszczególnych szkół.
Odpowiadając na pytanie dotyczące wywozu krawężników ulicznych z ul. Orłowskiej, Starosta poinformował, że skieruje stosowne pismo do Prezydenta Inowrocławia, bowiem ten ciąg komunikacyjny jest zarządzany przez władze miejskie.

XXI. Wnioski i oświadczenia

Radny p. Marek Rosa zapytał (z upoważnienia nieobecnego w tej części obrad radnego p. Piotra Szwagrzyka), czy obrady Rady Powiatu będą transmitowane przez telewizję lokalną?

Starosta odpowiedział, że telewizja lokalna transmitowała I sesję wyłącznie z własnej inicjatywy.

Radny p. Andrzej Kozłowski zaproponował, aby wyznaczyć stały dzień tygodnia, godzinę i miejsce odbywania sesji Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wyjaśniła, że podejmie taką decyzję z chwilą, gdy gminy i miasto Inowrocław wyznaczą sobie własne terminy sesji. Przypomniała radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych (bez spełnienia tego warunku, nie zostaną wypłacone diety). Zaapelowała o wyłączanie telefonów komórkowych w czasie obrad. Zakończyła posiedzenie o godz. 14.00 wygłaszając formułę: "Zamykam obrady II sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Andrzej Antoniewicz

Protokołował
Bogdan Wojtkowiak