BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75772

Numer sesji rady: XX
Z dnia: 25 lutego 2004 r.
B.R.0041-20/2004


PROTOKÓŁ NR 20/2004


obrad XX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 25 lutego 2004 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą p. Leonardem Maciejewskim na czele, poinformowała, że Państwo Posłowie i Radny Województwa Kujawsko – Pomorskiego podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki służbowe. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powitała Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, p. Tomasza Kosiadę Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Inowrocławiu, p. Mirosławę Szpulecką Kierownika Powiatowego Zespołu w Inowrocławiu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pani Przewodnicząca powitała przewodniczących merytorycznych komisji rad miast i gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wprowadziła autopoprawkę do pkt. 11 porządku obrad – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2003 roku. Polegała ona na skreśleniu zapisu „wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską p. Zenona Bąkowskiego” a dopisaniu „wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Stanisława Owedyka”. Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są inne propozycje i uwagi do proponowanego porządku obrad.

Nie było więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad wraz z autopoprawką przedstawionej przez Panią Przewodniczącą.


Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XX sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Lech Skarbiński, sekretarz obrad XIX sesji Rady Powiatu, poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu XIX sesji. Stwierdził, że protokół rzetelnie odzwierciedla przebieg obrad. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XIX sesji z 28 stycznia 2004 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XX sesji radnego p. Marka Szubargę, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała p. Marka Szubargę na sekretarza obrad XX sesji.


5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XIX sesji 28 stycznia 2004 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.


6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XIX sesji 28 stycznia 2004 roku.


Informacja została przyjęta.


7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 21 stycznia 2004 roku do 4 lutego 2004 roku.

Radny p. Marek Rosa nawiązał do pkt. VIII. Sprawy różne, ppkt. 8, w którym Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do pisemnego poinformowania dyrektorów wszystkich liceów ogólnokształcących istniejących na terenie Powiatu Inowrocławskiego o braku akceptacji Zarządu co do zamiaru tworzenia niepublicznych gimnazjów w budynkach w/w placówek. Radny poprosił o wyjaśnienie tego zapisu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wyjaśnił radnemu p. Markowi Rosie, że od kilku już lat były czynione starania dyrektorów liceów ogólnokształcących aby uruchomić publiczne gimnazja przy liceach. Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji przychylnie patrzył na tą propozycję. Wyrazem tego było wystąpienie do wszystkich wójtów, burmistrzów gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego oraz do Prezydenta Miasta Inowrocławia z zapytaniem o ich stanowisko w tej sprawie. Wszyscy wójtowie, burmistrzowie i Prezydent Miasta Inowrocławia nie wyrazili zgody na tworzenie takich gimnazjów. Zarząd Powiatu kilkanaście dni temu uznał, że nie należy wyrażać zgody na uruchamianie niepublicznych gimnazjów przy liceach. Zarząd Powiatu dał pierwszeństwo do uruchamiania gimnazjów publicznych.

Do przedłożonej Informacji nie wniesiono innych wniosków i uwag. Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, czy prawdą jest, że nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe od 1 stycznia br. nie otrzymują dodatków motywacyjnych, jeżeli tak, to na jakiej podstawie podjęto tą decyzję ?

Radny p. Lech Skarbiński, w imieniu mieszkańców ulicy Szymborskiej i Osiedla Bajka, zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni drogi powiatowej na 150- metrowym odcinku ulicy Szymborskiej od numeru 105. Znajdują się tam bardzo duże dziury, droga jest wyboista, jadąc samochodem można uszkodzić zawieszenie.

Radna p. Franciszka Łopatyńska przypomniała, że na jednej z poprzednich sesji Przewodnicząca Rady Powiatu poruszyła sprawę dotyczącą terenu między budynkiem Starostwa a Sanatorium „Metalowiec”. Radna zauważyła, że od kilku dni prowadzone są na tym terenie prace porządkowe, skierowała pytanie do Pana Starosty, czy jest już właściciel tego gruntu i jakie są prognozy jego zagospodarowania ? Następnie pani radna zapytała, na jakim etapie znajdują się sprawy związane z powołaniem audytora, czy w projekcie budżetu na ten rok zabezpieczono środki na płace dla audytora ?

Radny p. Jerzy Naumann zapytał, w jakim terminie zostanie naprawiona ulica Krzywoustego, która obecnie jest w bardzo złym stanie ?

Radny p. Marek Rosa złożył interpelację w sprawie przeprowadzenia ponownych rozmów na temat tworzenia gimnazjów przy liceach. Radny zaproponował aby propozycję tę skierować do Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu Rady Powiatu, która wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej oraz przewodniczącymi podobnych komisji branżowych w gminach zajmie się tą sprawą.
Druga kwestia dotyczyła firm zachodnich, które od kilku lat na terenie Polski zajmują się tzw. „szybkim i intensywnym tuczem świń”. Polega to na wejściu na dany teren, eksploatacji przez 4-5 lat oraz mocnej degradacji, po czym teren zostaje przez te firmy opuszczony. Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że wydawanie pozwoleń na istnienie takich ferm lub odmowa wydania leży w gestii Starosty. Radny zapytał, czy jakaś firma zwracała się o wydanie takiego pozwolenia i jakie jest stanowisko Starostwa w tej kwestii ?

Radny p. Andrzej Nowakowski zapytał, jak długo na terenie Miasta Inowrocławia będą „straszyły” nieczynne, zardzewiałe Kioski Ruchu. Takich „zabytkowych” obiektów jest na terenie miasta kilka i nie są one na pewno jego ozdobą. Usunięcie ich, zdaniem radnego, nie stanowi większego problemu.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003.

Z projektem uchwały wystąpił Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego p. Stanisław Mroczek. Poinformował, iż podstawę do opracowania niniejszego sprawozdania stanowi przepis art. 38b, ust. 3 znowelizowanej ustawy o samorządzie powiatowym. Artykuł ten dał podstawy do powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz określił zakres jej działania. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji, którym jest Starosta Inowrocławski należy między innymi opracowanie sprawozdania za rok ubiegły. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana w grudniu 2002 roku, działa na szczeblu powiatowym i liczy 10 członków. Komisja ta współdziała z Komisją Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego. Komisja odbyła 7 posiedzeń, jednym z ważniejszych przedsięwzięć było opracowanie projektu „powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2004-2006”. W wyniku działalności Komisji oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami osiągnięto pewną poprawę stanu bezpieczeństwa obywateli w powiecie. Spadła ilość:
- włamań o 7,1 %,
- kradzieży samochodów o 13 %,
- bójek i pobić o 1,5 %
- kolizji drogowych o 8 %
- wypadków drogowych o 19 %
- miejscowych zagrożeń o 25 %,
- fałszywych alarmów o 14,4 %.
W 2003 roku Komisja wykonała wszystkie zadania ustawowe, a także przyjęte we własnym planie działania na rok 2003. Całość dokumentacji pracy Komisji znajduje się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003. Projekt uchwały w tej sprawie komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działań profilaktycznych i wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że przejawy patologii społecznej mają bezpośrednie przełożenie na młodzież uczęszczającą do naszych placówek. Młodzież ta jest szczególnie zagrożona w zakresie uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków. Innego typu zagrożeniami są subkultury młodzieżowe, przemoc, agresja i wymuszanie. We wszystkich placówkach oświatowych, na bieżąco, czynione są starania aby tych zagrożeń było jak najmniej. Istnieje monitoring, ścisła współpraca z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską, przez co zwiększyła się liczba patroli wokół placówek oświatowych i szkół. Zjawiska odurzania, czy wymuszania w szkołach są zjawiskami incydentalnymi. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zanotowano zjawisko spożycia bielunia przez 4 osoby, 2 szkolne przypadki nadużyć alkoholu przez grupy 2-3 uczniów, zatrzymanie przez Policję ucznia za posiadanie i handel narkotykami oraz 2 przypadki użycia gazu w pomieszczeniach szkolnych. Głównym zadaniem wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych jest zapobieganie tym wszystkim zjawiskom. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały, zaopiniowała go pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrał radny p. Andrzej Orczykowski. Odniósł się do podanej informacji na temat działań profilaktycznych, opracowywanych przez poszczególne placówki, polegających na badaniu stanu zagrożenia patologiami występującymi wśród młodzieży (narkotyki, alkoholizm, nikotyna). Zapytał jakie konsekwencje wyciągane są przez dyrektorów szkół w odniesieniu do uczniów palących papierosy na terenie szkół oraz czy dyrektorzy szkół wiedzą jak reagować w przypadku pojawienia się zjawiska agresji wśród uczniów.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Poinformował, że przy współudziale pracowników Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji prowadzone są szkolenia dyrektorów i rad pedagogicznych na temat patologii wśród młodzieży. Jeżeli zaś chodzi o palenie papierosów wśród uczniów, jest zakaz palenia na terenie szkół, lecz poza terenem szkoły nie można tego wyegzekwować, tym bardziej w przypadku uczniów pełnoletnich.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działań profilaktycznych i wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2003 roku.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich p. Ryszard Florek. Z zadowoleniem stwierdził, że znacznie spadła liczba złożonych skarg i wniosków w 2003 roku do Starostwa Powiatowego. Nie odnotowano skarg na pracę Starostwa, zmniejszyła się o 50 % liczba skarg na pracę jednostek podległych Starostwu. Najistotniejszym jest jednak fakt, że odnotowano tylko 1 zasadną skargę, którą rozpatrzył zgodnie z art. 65 kpa inny właściwy organ. Tego pozytywnego zjawiska należy upatrywać w poprawie stylu pracy Starostwa i jednostek podległych oraz większej świadomości obywateli o kompetencjach i zadaniach realizowanych przez samorząd powiatowy. Pan Naczelnik poinformował, że w 2003 roku Starostwo Powiatowe „załatwiło” około 275 tys. spraw i wydało 37.682 decyzje. Organy nadrzędne uchyliły 4 decyzje oraz przekazały do ponownego rozpatrzenia 9 decyzji. Sposób i tryb załatwianych skarg i wniosków był przedmiotem stałego, bieżącego nadzoru członków Zarządu Powiatu i Sekretarza Powiatu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 20 lutego br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały, nie wniosła żadnych uwag. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2003 roku.

12. Informacja z działalności Biura Powiatowego w Inowrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2003 z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS).

Z Informacją tą wystąpił Kierownik Biura Powiatowego w Inowrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Tomasz Kosiada (stanowi ona załącznik do protokołu). Poinformował, że Biuro Powiatowe realizuje zadania wynikające: z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), ze Specjalnego Akcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD). Biuro Powiatowe w Inowrocławiu zajmuje się identyfikacją i rejestracją takich gatunków zwierząt jak: bydło, trzoda chlewna, owce i kozy. W masowej akcji kolczykowania bydła, trwającej od 9 grudnia 2002 r. do 31 marca 2003 r., zakolczykowano, zaewidencjonowano i dokolczykowano łącznie 34.115 sztuk bydła. W wyniku działań Agencji w ubiegłym roku zakolczykowano i zaewidencjonowano 100 % bydła dorosłego oraz wszystkie nowourodzone sztuki, które zostały zgłoszone do zakolczykowania przez posiadaczy. Od stycznia 2004 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obowiązek znakowania zwierząt spoczywa na posiadaczu zwierzęcia. Kolejnym zadaniem Agencji jest przygotowanie rolników do składania „Wniosków o wpis do ewidencji producentów” oraz „Wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004”. Zaplanowano w tym temacie 170 spotkań promocyjno – informacyjnych, w wyniku których zostanie przeszkolonych ponad 5000 rolników. Spotkania są prowadzone przy współudziale Powiatowego Zespołu Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej oraz Banku Spółdzielczego. Biuro Powiatowe bierze aktywny udział w informowaniu rolników o programie SAPARD. Przeprowadzono 8 szkoleń, w których wzięło udział 178 osób, a ponad 200 osobom udzielono indywidualnych konsultacji. W strukturach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa funkcjonują Biura Powiatowe, Oddziały Regionalne i Centrala, wszystkie połączone w jedną sieć komputerową. W ubiegłym roku został uruchomiony system komputerowy w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz w zakresie nadawania numerów ewidencyjnych gospodarstwom. W Biurze Powiatowym w Inowrocławiu pracuje 6 osób. Wszyscy odbyli cykl szkoleń i pozytywnie zdali 4 egzaminy, 4 osoby odbywają staż. W chwili obecnej jest prowadzony audyt zewnętrzny.

Głos zabrała radna p. Franciszka Łopatyńska. Poinformowała, że uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Biuro Powiatowe na temat sposobu wypełniania „Wniosków o wpis do ewidencji” i „Wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004”. Zainteresowanie rolników tym tematem było duże, zaś pracownicy Biura w sposób profesjonalny pomagali rolnikom w wypełnianiu tych wniosków i odpowiadali na trudne pytania. Następnie Pani radna zapytała:
- czy jest prawdą, że będą opodatkowane dopłaty bezpośrednie dla rolników, jeżeli tak, to w jakiej wysokości ?,
- czy osoba mająca notarialną dzierżawę, korzystająca jednocześnie z limitów na uprawę buraka cukrowego i mleka, powinna po upływie dzierżawy zwrócić właścicielowi wysokości tych limitów proporcjonalnie do ilości hektarów ?

Pan Tomasz Kosiada udzielił odpowiedzi na powyższe pytania. Powiedział, że jeżeli chodzi o opodatkowanie dopłat bezpośrednich, nie może jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ znajduje się to poza Agencją. Dopłaty są udzielane użytkownikowi – wnioskodawcy, który oświadcza, że użytkuje określony grunt zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. Dopłaty są przyznawane na grunty, będące własnością użytkownika lub na grunty przez niego dzierżawione. Jeżeli zaś chodzi o limity, Agencja również w to nie ingeruje. Dopłata dotyczy gruntu użytkowanego, limity produkcyjne nie są związane z dopłatami.

Radny p. Piotr Luber dodał, że limity są przypisane do nazwiska.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odniósł się do wypowiedzi Kierownika p. Tomasza Kosiady, który poinformował, że w szkoleniu wzięło udział 1796 osób. Zapytał, jaki to jest procent rolników.

Pan Tomasz Kosiada odpowiedział, że na terenie naszego powiatu uprawnionych do występowania o płatności obszarowe jest 5050 rolników.

Radny p. Piotr Luber zwrócił się z prośbą do pana kierownika, aby w miarę możliwości wprowadził zmiany organizacyjne, zmierzające do zmniejszenia kolejek rolników, przychodzących do Biura Powiatowego Agencji.
Pan Tomasz Kosiada odpowiedział, że w Biurze Obsługi Klienta pracuje dwóch pracowników oraz stażysta. Jeden pracownik prowadzi szkolenia w terenie. Aby uniknąć długich kolejek, rolnicy mogą również przesłać pocztą wypełnione wnioski. Ostateczny termin złożenia wniosku o płatności obszarowe to 15 czerwca 2004 r., wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego może być złożony przez rolnika w miesiącu maju. Jeżeli rolnik nie będzie ubiegał się o dopłaty oraz nie posiada zwierząt podlegających oznakowaniu, nie musi występować o nadanie numeru.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podziękowała Panu Tomaszowi Kosiadzie za przedstawione informacje a następnie ogłosiła 10 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poprosiła o uwzględnienie 3 autopoprawek do budżetu na 2004 rok. Pierwsza autopoprawka – wewnętrzna, na skutek zaistniałych błędów maszynowych i rachunkowych w załącznikach do budżetu ( załącznik do protokołu), druga autopoprawka na skutek otrzymanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik do protokołu) oraz trzecia – dotyczy zmiany kwoty wydatku na zadanie: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2368 Barcin-Złotniki Kujawskie” z 300.000 zł na 140.000 zł i wprowadza się zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533 Lipie-Modliborzyce – kwota160.000 zł” (załącznik do protokołu).
Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Inowrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2004 rok (załącznik do protokołu).
Nad kształtem tegorocznego budżetu Zarząd Powiatu rozpoczął prace zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie procedury opracowania budżetu na 2004 rok. 17 września 2003 r. Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu przygotowaną informację o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów. W oparciu o wnioski wypracowane przez komisje Rady Powiatu, wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz informacje z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dotacjach, został przygotowany projekt budżetu na 2004 rok. Pani Skarbnik poinformowała, że uchwalona 13 listopada 2003 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego diametralnie zmieniła sposób finansowania samorządów. Zwiększono udziały powiatu w podatkach bezpośrednich likwidując jednocześnie subwencję drogową i niektóre dotacje celowe (na rodziny zastępcze, urzędy pracy, centra pomocy rodzinie i nadzór nad lasami). W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność podległych jednostek powiatu, niezbędne remonty i kontynuację rozpoczętych inwestycji, budżet na 2004 rok zamknął się deficytem w wysokości 3.000.000 zł przy prognozowanych dochodach w kwocie 79.988.394 zł i planowanych wydatkach w kwocie 82.988.394 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek i przedstawił stanowisko komisji w sprawie projektu budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego br. zapoznała się z powyższym projektem budżetu wraz z autopoprawkami i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radna p. Wanda Bańkowska przedstawiła stanowisko Klubu Radnych SLD w sprawie projektu budżetu na 2004 rok (załącznik do protokołu).

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, czy Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską przedstawiła swoją opinię na temat projektu budżetu ?

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odpowiedziała, że procedury opiniowania projektu budżetu były wieloetapowe. W pierwszym etapie, który miał miejsce jeszcze w ubiegłym roku, wszystkie komisje opiniowały informację o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów – wstępny projekt budżetu. Wypracowane wnioski i opinie wszystkich komisji zostały przesłane do Zarządu Powiatu i ujęte w projekcie budżetu. Ostatni etap miał miejsce bezpośrednio przed dzisiejszą sesją, kiedy to ponownie komisje wyraziły opinię o projekcie budżetu. Pani Przewodnicząca dodała, że opinie wszystkich komisji są przedstawione w projekcie budżetu. Komisją wiodącą była Komisja Budżetu i Finansów.

Radny p. Andrzej Kozłowski mówił o trudnej sytuacji finansowej powiatu i trudnym budżecie. Przy tylu wydatkach i takich dochodach trudno było opracować budżet zrównoważony, bez zaciągnięcia kredytu. Radny zauważył, że w samym projekcie budżetu winno być zaznaczone, iż z wydatków zaplanowanych na inwestycje, z kwoty 3.360.773 zł – 50 % środków pochodzić będzie z zewnątrz. Dodał, że pani skarbnik na posiedzeniu komisji informowała, że w projekcie budżetu nie są przewidziane podwyżki płac dla administracji samorządowej, dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dla pracowników pomocy społecznej. Radny zapytał: „jak to się dzieje, że nie są planowane podwyżki płac, kiedy na przykład w domach pomocy społecznej na płace i pochodne jest wzrost budżetu o 5 %, w Starostwie o 6,7 %, w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym o prawie 11 %, w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności o 23,6 %, w oświacie podwyżek nie ma. Natomiast Ministerstwo Finansów przysyłając wskaźniki do projektu budżetu podało, jakie podwyżki można zastosować- 2,2 % podwyżki płac, jest to podwyżka obligatoryjna, wynikająca z zapisów Karty Nauczyciela. Radny wskazał możliwości pozyskania środków finansowych na te podwyżki:
1. wprowadzić do budżetu kwotę 385.982 zł z rezerwy ogólnej oraz kwotę 139.000 zł z działu „inwestycje” tj.:
- 35.000 zł- zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych,
- 8.000 zł- zakup komputerów do Zarządu Dróg Powiatowych,
- 80.000 zł- zakup okien do Starostwa,
- 16.000 zł- zakup komputerów do Starostwa.
Razem jest to kwota 524.982 zł, którą można przeznaczyć na podwyżki płac dla nauczycieli. Radny p. Andrzej Kozłowski zgłosił tę propozycję w formie wniosku.
Następnie powiedział, że obecnie można zauważyć tendencję podwyższania przez samorządy wydatków na edukację, podobnie został skonstruowany projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004. Uczciwie mówiąc, to na oświatę brakuje nie 3.000.000 zł a 1.383.798 zł. Wynika to z faktu, że do dochodów oświaty, oprócz subwencji oświatowej, wlicza się również inne dochody oświatowe – jest to kwota ponad 1.225.000 zł. O tą kwotę wyższe są dochody oświatowe, nie wynoszą one 37.815.567 zł, lecz 39.041.452 zł. Nie można nie przyjąć do dochodów oświatowych kwoty 597.698 zł na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy. Dochody w dziale Oświata w całości przychodów Starostwa Powiatowego stanowią 48,81 %.
Druga propozycja dotyczyła zmiany zapisu jednego z działów Oświaty, a mianowicie działu „pozostała działalność w oświacie – zakup usług remontowych”, na który przeznaczono kwotę 800.000 zł. Radny stwierdził, że taki zapis nie będzie gwarantował możliwości pozyskania środków z zewnątrz. Zapis powinien brzmieć: „inwestycje oświatowe - realizacja zadań inspekcji nadzoru budowlanego i innych służb”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zabrał głos na temat planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004. Przytoczył opinię prawną, która mówi, że Zarząd Powiatu (Wójt, Burmistrz, Prezydent) do 15 stycznia przedstawia do zatwierdzenia Radzie Powiatu (Radzie Gminy) projekt zestawienia przychodów i wydatków powiatowego (gminnego) funduszu na dany rok. Według tego zestawienia, między przychodami i wydatkami istnieje niespójność. Radny postawił wniosek, aby na stronie 34 projektu budżetu w załączniku nr 14, po zestawieniu przychodów i wydatków, rozszerzyć istniejący zapis, który będzie brzmiał następująco: „Po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Powiatu, wyboru wniosków do realizacji w 2004 roku dokona Zarząd Powiatu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”. Taki zapis umożliwi radnym uczestnictwo w pracach nad podziałem kwoty wydatków tego funduszu. Następnie radny przypomniał, że do obecnej chwili nasz powiat nie jest zadłużony, jest to sytuacja prawidłowa, sytuacja jednak pogorszyła się i potrzebny jest kredyt. Po głębokiej analizie, przeprowadzonej przez Klub Radnych Porozumienie Samorządowe, wynika, że wystarczający byłby kredyt w wysokości 1.500.000 zł., postulat ten radny zgłosił w formie wniosku.

Radny p. Jerzy Gawęda zauważył, że budżet, który mamy dzisiaj przyjąć, generalnie jest podporządkowany realizacji zamierzeń rządowych. Przekazano samorządom zadania nie wskazując środków na nie. Można zastosować formy kredytowania, lecz należy jasno wskazać źródła spłaty kredytów. W projekcie budżetu na 2004 rok nie sprecyzowano w jaki sposób będzie następowała spłata kredytu oraz jakie będzie miało przełożenie istnienie tego deficytu w przyszłym roku. Radny nawiązał również do trudnej sytuacji finansowej szpitala i pojawiającego się niebezpieczeństwa przejęcia przez powiat zobowiązań szpitala. Powiat nie ma na to środków ani nie posiada źródeł ich pozyskania. Została przyjęta zasada pozbywania się majątku, w tej chwili należałoby się zastanowić nad zmianą tej zasady, wyodrębniając część majątku w celu pozyskiwania środków finansowych bądź też jako zastaw. Analizując budżet widać ogromne potrzeby w każdej dziedzinie życia. Radny powiedział, że nie może się zgodzić z taką „filozofią” budżetu, który nie określa źródeł zrównoważenia, kiedy środki finansowe z kredytu są kierowane na konsumpcję a nie na inwestycje, będzie głosował przeciwko uchwaleniu budżetu.

Głos zabrała mecenas p. Iwona Dorna. Określiła zasady zatwierdzania planu wydatków i przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Został on opracowany zgodnie z art. 420 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z powołanym przepisem Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu do zatwierdzenia projekt planu wydatków i przychodów. Z ustawowego sformułowania wynika, że Rada Powiatu zatwierdza przedstawiony projekt lub odmawia zatwierdzenia. Nie ma możliwości dokonywania przez Radę Powiatu jakichkolwiek zmian. Na str. 34 projektu budżetu znajduje się plan przychodów i wydatków, zaś na str. 35 zestawiono wszystkie wnioski o dotacje z tego funduszu. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska w sposób szczegółowy normuje zasady dofinansowania działań przez poszczególne podmioty. Wniosek radnego p. Piotra Szwagrzyka o opinię Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jest zasadny, tym bardziej, że Zarząd Powiatu jest zobowiązany przygotować szczegółowe sprawozdanie ze sposobu wydatkowania tych środków przy okazji sprawozdania z wykonania budżetu. Za wydatkowanie środków odpowiada Zarząd Powiatu dlatego, że nie są one środkami budżetowymi, znajdują się one na odrębnym koncie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że Zarząd Powiatu uznał za słuszną uwagę zgłoszoną przez radnego p. Piotra Szwagrzyka i zaproponował autopoprawkę do projektu budżetu na str. 34 w załączniku nr 14 – Plan Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, polegającą na rozszerzeniu istniejącego zapisu i nadaniu mu następującego brzmienia: „Po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Powiatu, wyboru wniosków do realizacji w 2004 roku dokona Zarząd Powiatu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt ustosunkowała się z kolei do wypowiedzi radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Powiedziała, że w planie tegorocznego budżetu, na inwestycje zapisana jest kwota 3.360.773 zł, w tym zewnętrzne źródła finansowania stanowią kwotę 1.838.075 zł i środki własne powiatu w kwocie 1.522.698 zł., na remonty zaplanowano kwotę 3.038.993 zł – łącznie jest to kwota 6.399.766 zł. W kwocie tej środki własne powiatu wynoszą 4.561.691 zł i zewnętrzne źródła – 1.838.075 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że Zarząd Powiatu uwzględnił sugestie Komisji, które proponowały, aby ewentualny kredyt przeznaczyć na inwestycje. Na Oświatę przeznaczona jest kwota 36.860.575 zł, w tym zewnętrzne źródła w kwocie 838.075 zł na kontynuację budowy hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy, stanowi to 43,4 % budżetu, na edukację zaplanowano kwotę 4.162.373 zł. Razem na Oświatę przeznacza się kwotę 40.184.873 zł, natomiast subwencja wynosi 37.815.567 zł, różnica w wysokości 2.369.306 zł zostanie pokryta ze środków własnych powiatu. Jeżeli chodzi o fundusz płac, to budżet na 2003 rok zakładał plan na płace i pochodne 3.855.751 zł. W październiku ubiegłego roku wszystkie jednostki, zaoszczędzone przez siebie środki finansowe z funduszu płac, musiały przeznaczyć na Oświatę. Uchwałą Rady Powiatu „zdjęto” ze środków Starostwa kwotę 104.833 zł, pozostała część przeszła do planu roku 2004. We wszystkich jednostkach, w bieżącym roku, zabezpieczono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nie zaplanowano podwyżek płac.

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że nie ma podwyżek płac, lecz jest wzrost zatrudnienia. Jeżeli chodzi o Oświatę, to należy doliczyć dochody poza subwencją w wysokości 1.200.000 zł, które powodują zupełnie inną strukturę wydatków.

Radny p. Andrzej Antoniewicz stwierdził, że jest to budżet kompromisowy między okrutnymi prawami ekonomii a interesem społecznym. Wszelkie działania będą zmierzały do zrównoważenia budżetu. W imieniu Klubu Radnych PSL wniósł o przyjęcie budżetu na 2004 rok.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski w imieniu Zarządu Powiatu zapewnił Wysoką Radę, że z wielką starannością i szczegółowością konstruowano projekt budżetu. Po raz pierwszy nie udało się go zrównoważyć. Największe problemy dotyczyły Oświaty, szukając oszczędności trzeba było podejmować bardzo trudne decyzje. Starosta nie zgodził się z niektórymi propozycjami oszczędnościowymi, przedstawionymi przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Poinformował, że przecież Powiat Inowrocławski do ubiegłego roku, jako jeden z siedmiu powiatów w Polsce, nie posiadał żadnego zadłużenia, należy do najściślejszej czołówki w kwestii dotyczącej kosztów utrzymania administracji. Zarząd Powiatu ma nadzieję i liczy na to, iż w trakcie roku budżetowego okaże się, że nie ma konieczności zaciągania 3 milionowego kredytu, że wystarczy kwota mniejsza. Jeżeli chodzi o sprawy majątku powiatu, Zarząd podejmuje decyzje o zbywaniu majątku zbędnego, nie wyzbywa się wszystkiego. Starosta Inowrocławski w imieniu Zarządu Powiatu poprosił o przyjęcie projektu budżetu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała radnych pp. Andrzeja Kozłowskiego i Piotra Szwagrzyka, czy podtrzymują zgłoszone przez siebie wnioski. Przy czym przypomniała, że Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zgłosił w trakcie dyskusji autopoprawkę do projektu budżetu w załączniku nr 14 – Plan Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Rady p. Andrzej Kozłowski odpowiedział, że tak.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował za zgłoszoną autopoprawkę, wycofując jednocześnie swój wniosek. W sprawie wysokości zadłużenia, po konsultacji z radnym p. Andrzejem Kozłowskim, zaproponował kredyt w wysokości 2.000.000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odczytała wnioski radnego p. Andrzeja Kozłowskiego:
1. „Wprowadzić do budżetu kwotę 385.982 zł z rezerwy ogólnej oraz kwotę 139.000 zł z działu inwestycje, tj.
35.000 zł –zakup samochodu osobowego do Zarządu Dróg Powiatowych,
8.000 zł –zakup komputerów do Zarządu Dróg Powiatowych,
80.000 zł –zakup okien do Starostwa Powiatowego,
16.000 zł –zakup komputerów do Starostwa Powiatowego
Razem: 524.982 zł przeznaczyć na podwyżki płac dla nauczycieli”.

Głosowanie (27)
za – 8 radnych
przeciw – 19 radnych
wstrzymało się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek nie uzyskał akceptacji.

2. „Kwotę 800.000 zł z działu: pozostała działalność w oświacie (zakup usług remontowych) wprowadzić do inwestycji oświatowych pod nazwą Realizacja zaleceń inspekcji nadzoru budowlanego i innych służb”.

Głosowanie (27)
za – 8 radnych
przeciw – 19 radnych
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek nie uzyskał akceptacji.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała wniosek radnego p. Piotra Szwagrzyka: „W wydatkach na inwestycje rozdzielić środki pozyskane z zewnątrz i pokryte kredytem zaciągniętym przez Starostwo. Po dokładnym przeanalizowaniu budżetu wystarczy suma 2.000.000 zł”.

Głosowanie (27)
za – 8 radnych
przeciw – 19 radnych
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek nie uzyskał akceptacji.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok wraz we wszystkimi autopoprawkami.

Głosowanie (27)
za – 19 radnych
przeciw – 8 radnych
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnej p. Franciszce Łopatyńskiej przypomniał, że kilka miesięcy temu grunty między budynkiem Starostwa a Sanatorium „Metalowiec” zostały nabyte przez osobę fizyczną z Inowrocławia. W planach przestrzennego zagospodarowania terenu, z przed wielu lat, został zaprojektowany obiekt sanatoryjny dla PKP. Sprawy związane z uporządkowaniem tego terenu leżą w gestii władz Miasta Inowrocławia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała radną p. Franciszkę Łopatyńską, czy odpowiedź Pana Starosty satysfakcjonuje ją.

Radna p. Franciszka Łopatyńska odpowiedziała, że tak.

Radnemu p. Markowi Rosie Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, iż w sprawie utworzenia gimnazjów publicznych przy liceach, jest możliwość ponownego wystąpienia z tą propozycją do wójtów, burmistrzów i prezydenta. Starosta uznał za zasadną interpelację radnego p. Marka Rosy. Druga interpelacja radnego dotyczyła budowy dużych ferm trzody chlewnej przez firmy zachodnie. Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że do Starostwa, jak na razie, nie wpłynął ani jeden wniosek o pozwolenie na budowę takich ferm. Na terenie naszego powiatu nie działa żadna firma zagraniczna zajmująca się tuczem trzody chlewnej. Również Marszałek Województwa wystąpił z pismem do wszystkich starostów, aby byli ostrożni przy wydawaniu takich pozwoleń.

Radnemu p. Andrzejowi Nowakowskiemu Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, że wystąpi do władz Miasta Inowrocławia o interwencję w sprawie szpecących, nieczynnych Kiosków Ruchu.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski udzielił odpowiedzi na interpelację radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, który zapytał, czy prawdą jest, że od 1 stycznia br. nauczyciele nie otrzymują dodatków motywacyjnych. Poinformował, że do tej pory wypłacono nauczycielom dodatki za miesiąc styczeń i luty br. W miesiącu marcu przyznane zostaną nowe dodatki motywacyjne, wszelkie zaległości zostaną uzupełnione.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek udzielił odpowiedzi na pytania radnych pp. Jerzego Naumanna i Lecha Skarbińskiego. Poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych zlecił firmie „Inodrog” wykonywanie remontów cząstkowych, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, ulicy Krzywoustego. Obecnie jest naprawiana ulica Marcinkowskiego, w następnej kolejności zostanie naprawiona ulica Szymborska.

15. Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Jerzy Gawęda podniósł problem pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską. Powiedział: „Komisja ta nie funkcjonuje, jest nie zarządzana. Radni, będący jej członkami, dowiadują się o posiedzeniu telefonicznie, dzień wcześniej, nie otrzymawszy pisemnych zawiadomień ani stosownych materiałów”. Pan radny dodał, że na posiedzeniu komisji w miesiącu lutym członkowie zaproponowali zorganizowanie spotkania z przewodniczącymi klubów radnych w celu omówienia sprawy funkcjonowania komisji. Komisje wydają opinie w wielu ważnych kwestiach, mieszkańcy muszą mieć pewność, że decyzje te są następstwem pełnej analizy i wiedzy radnych. W taki sposób nie można pracować. Radny poprosił o pilne wyjaśnienie sprawy.

16. Zakończenie

O godzinie 14.30 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Marek Szubarga


Protokołowała
Karolina Florczyk