BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75768

Numer sesji rady: XXI
Z dnia: 31 marca 2004 r.
B.R. 0041-21/2004PROTOKÓŁ NR 21/2004obrad XXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 31 marca 2004 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/381. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „ Otwieram obrady XXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i poprosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie naszego Powiatu, Wójtów, Burmistrzów, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji. Powitała serdecznie przedstawicieli Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu, przedstawicieli ze stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, Przewodniczących Komisji Rolnictwa w poszczególnych samorządach w naszym Powiecie, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych, mieszkańców Inowrocławia oraz mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego. Poinformowała, że na wśród zaproszonych gości są: Przewodniczących Komisji Bezpieczeństwa poszczególnych samorządów terytorialnych, Prezesi poszczególnych Ogródków Działkowych, Przewodniczący lub przedstawiciele Ochotniczych Staży Pożarnych z naszego Powiatu, Dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, Liderzy Klubów Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, przedstawiciele Stowarzyszeń Bezrobotnych, przedstawiciele Towarzystwa Chrześcijańskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Inowrocławiu, Prezes Kujawskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców p. Marek Słabiński, Redaktorzy Miejscowych Środków Przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.2. Przyjęcie porządku obrad.Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała,
czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXI sesji.


3. Przyjęcie protokołu obrad XX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Marek Szubarga sekretarz obrad XX sesji Rady Powiatu poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XX sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XX sesji z 25 lutego 2004 roku.4. Wybór sekretarza.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXI sesji radną p. Zytę Szumlańską, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie powierzyła radnej p. Zycie Szumlańskiej funkcję sekretarza obrad XXI sesji.5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XX sesji 25 lutego 2004 roku.


Została przyjęta bez uwag.6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od od 10 lutego 2004 roku do 17 marca 2004 roku.


Radny p. Piotr Szwagrzyk wskazał na str. 2 ww. „Informacji…”, gdzie w punkcie 4 napisano, że „ W wyniku roszczeń gminy żydowskiej konieczne stało się przeniesienie Zespołu Szkół Specjalnych z budynku przy ul. Poznańskiej 43-45 i ul. Poznańskiej 14 do części obiektu Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu”. W związku z tym, zapytał Starostę Inowrocławskiego, jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sytuacja, jak wygląda stan prawny i stan negocjacji w tej sprawie ?

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi przypomniał, że spór z wyznaniową gminą żydowską trwa już od ponad roku. Uważano i uważa się nadal, że niezupełnie został spełniony cel przekazania tej Fundacji, akurat na takie przeznaczenie do jakiego uzurpuje tytuł szczególny i prawo wyznaniowa gmina żydowska. Poinformował, że odbyło się kilka rozpraw przed Komisją Regulacyjną w Warszawie, na których nie zapadły żadne rozstrzygnięcia. Według opinii Radcy Prawnego, który nas reprezentuje na wszystkich rozprawach, sprawy idą w tym kierunku, że najprawdopodobniej, ta nieruchomość będzie zwrócona gminie żydowskiej. Jednak, Komisja Regulacyjna oczekuje dość dziwnego stanowiska Zarządu Powiatu, które wyrażałoby zapewnienie dla Komisji Regulacyjnej, że młodzież ze szkoły przy ul. Poznańskiej zostanie przeniesiona. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że nie musi ułatwiać sprawy Komisji Regulacyjnej, ani czynić niepotrzebnych gestów, by umożliwić zwrot tej nieruchomości. Stąd też, Zarząd Powiatu nie wydał takiego oświadczenia i czeka, aby Komisja Regulacyjna, kierując się przede wszystkim i wyłącznie prawem (a nie jakimś współczuciem czy miłosierdziem, czy my mamy tą młodzież gdzie przenieść czy też nie), zdecydowała, czy dokona zwrotu nieruchomości gminie żydowskiej, czy zostawi ją w naszym władaniu.
Starosta Inowrocławski poinformował, że ostatnie posiedzenie Komisji Regulacyjnej odbyło się 22 marca 2004 r. i związku z tym, otrzymał pismo od Komisji Regulacyjnej, w którym wymaga się od Zarządu Powiatu wydania oświadczenia, że posiada inne pomieszczenia i młodzież może zostać do nich przeniesiona oraz, że szkoła będzie nadal funkcjonować. Oświadczył, że zwrócił się do Biura Prawnego, aby w sposób rzetelny, staranny i bardzo rozsądny zaproponowało, jak mamy się w tej sytuacji zachować. Dodał, że Zarząd Powiatu uważa, że nie powinniśmy ułatwiać Komisji Regulacyjnej podjęcia decyzji. Niech kieruje się ona tylko i wyłącznie prawem. Czekamy na ostateczną decyzję.

Radny p. Piotr Szwagrzyk, po udzielonej odpowiedzi przez Starostę Inowrocławskiego na zadane przez niego pytanie, oświadczył, że nie ma zastrzeżeń do pracy Zarządu Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś jeszcze z radnych chciałby wnieś uwagi lub zastrzeżenia.

Radny p. Andrzej Orczykowski wskazał na punkt 3 ze str. 2 omawianej „Informacji…”, gdzie „Zarząd na posiedzeniu 18 lutego 2004r. podjął uchwałę nr 199/2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Izabeli Kwiatkowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu”. W związku z tym zapytał, czy celowym jest powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla jednego nauczyciela, ponieważ eksperci z listy MEN są opłacani i są to koszty dla Powiatu. Czy nie byłoby celowe, ażeby zgromadzić większą grupę nauczycieli i wtedy ta sama Komisja wykonałaby te same czynności za tą samą opłatą, ( ponieważ były takie okresy, kiedy była większa ilość nauczycieli i wtedy Komisja, te stopnie im nadawała). Zapytał, czy konieczne i celowe jest dla jednego nauczyciela zwoływać Komisję ?

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu poinformował, że dla każdego nauczyciela musi być Komisja powołana, obojętnie ilu ich jest. Stąd też, takie Komisję są powoływane. Dodatkowo, poprosił, aby Przewodnicząca Rady Powiatu udzieliła głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z zadanym pytaniem radnego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego o ustosunkowanie się do zadanego pytania radnego p. Andrzeja Orczykowskiego.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski poinformował, że za każdym razem, przy powołaniu Komisji, co jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie Oświaty i z Karty Nauczyciela, dla każdego nauczyciela powołuje się oddzielną Komisję Egzaminacyjną i eksperci z listy MEN otrzymują wynagrodzenie, poza pracownikami Starostwa Powiatowego, którzy również są członkami tejże Komisji. W przypadku jednego egzaminu czy pięciu egzaminów, każdy ekspert otrzymuje pieniądze.

Radny p. Jerzy Gawęda wskazał na str. 3, punkt 7 , gdzie „ Zarząd na posiedzeniu 3 marca 2004r. podjął uchwałę nr 205/2004 w sprawie odmowy potwierdzenia ważności umowy najmu zawartej pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu a Prywatnym Gimnazjum „Sukces” w Inowrocławiu”. W związku tym, poprosił o rozszerzenie informacji, jakie przyczyny spowodowały, że Zarząd odmówił potwierdzenia ważności umowy najmu pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej a Prywatnym Gimnazjum „Sukces”.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi na wyżej zadane pytanie. Poinformował, że bardzo precyzyjnie opisano w „Informacji….” Motywy, u podstaw których Zarząd zajął takie stanowisko. Z mocy uchwały Zarządu Powiatu, dyrektor szkoły ma prawo zawierać umowy nie dłużej niż na 2 lata. W tym przypadku dyrektor podpisał umowę na 3 lata, a zatem zapis ten z mocy przepisów został złamany. Oprócz tego, Zarząd uważa, że byłby bardzo chętny i do tego namawiał wszystkich Burmistrzów, Wójtów, Prezydenta a także Dyrektorów naszych liceów, aby uruchamiać, przy naszych liceach publicznych, publiczne gimnazja. Żaden Wójt, Burmistrz ani Prezydent nie wyraził zgody, w roku ubiegłym, aby uruchamiać gimnazja przy naszych liceach. Natomiast utworzenie gimnazjum, o którym jest tutaj mowa, byłoby niekorzystne dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, bo byłaby to szkoła niepubliczna. Funkcjonowałyby dwie szkoły publiczna i niepubliczna. Być może zachodziłaby kolizja w planie pracy, ponieważ byliby w to zaangażowani nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego. Stąd też, Zarząd uznał, że nie zachowano tej uchwały, która określa uprawnienia dyrektora oraz, że byłaby to kolizja z interesem publicznym szkoły. Dlatego, Zarząd uznał, że porozumienie to musi być uchylone.

Radny p. Jerzy Gawęda stwierdził, że ostatnie zdanie wypowiedziane przez Pana Starostę jest w pewnej sprzeczności. Jeżeli mówimy o tworzeniu gimnazjów społecznych, mogłyby być one tworzone, ale istnieje zapis, „że ewentualne wynajęcie pomieszczeń w czasie lekcyjnym innej szkole w istotny sposób zakłóciłoby działalność dydaktyczną Liceum”. Poinformował, że rozumie to tak, że jeżeli przeszkody zostaną usunięte to będą mogły powstać gimnazja społeczne, czy byłaby taka możliwość ? Poprosił o rozszerzenie powyższej wypowiedzi przez Starostę.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski podkreślił, że u podstaw stanowiska Zarządu było nieuszanowanie tego zapisu, na jaki termin może dyrektor podpisywać umowę. Po drugie, Zarząd uważał, że byłoby to w kolizji z interesem naszej publicznej szkoły. Dodał, że prawie we wszystkich naszych szkołach ponadgimnazjalnych są zajęcia, ale one odbywają się trybie wieczorowym lub w trybie zaocznym i te zajęcia są w soboty i w niedziele, a zatem nie kolidują one z nauką w szkołach stacjonarnych na terenie naszego Powiatu.


Informacja została przyjęta.7. Interpelacje i zapytania radnych.


Radna p. Regina Czerwińska:
a) zwróciła uwagę na fakt, że zgodnie z przewidywaniami, pogorszyła się jakość posiłków w Szpitalu, po rezygnacji z jego dotychczasowych usług żywieniowych. W związku z powyższym, radna zapytała, czy dyrektor Szpitala rozważa możliwość zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług żywieniowych i powrotu do dawnego sposobu zaspokajania potrzeb żywieniowych chorych (w ramach możliwości Szpitala w tym względzie).
b) w imieniu mieszkańców „Osiedla Bajka” radna wniosła o zrobienie chodnika na odcinku od dawnej piekarni do „Osiedla Bajka”. Zaznaczyła, że ten fragment gruntu jest własnością powiatu i przed ewentualną jego sprzedażą, należałoby wspomniany chodnik pobudować z myślą o bezpieczeństwie – głównie dzieci szkolnych. Poza tym, na wspomnianym odcinku nie ma znaku ograniczenia prędkości pojazdów i niebezpieczeństwo wypadku wzrasta.


Radna p. Barbara Kozłowska:
a) zwróciła uwagę, że należy oznakować przystanek MPK obok całodobowego sklepu na narożniku ul. Toruńskiej – Stare Miasto.
b) zauważyła brak rozkładu jazdy linii nr 21 oraz 22 na przystanku przy ul. Łokietka. Poza tym, należy wzmóc kontrolę przestrzegania obowiązujących rozkładów, gdyż przewoźnicy, głownie w godzinach wieczornych, kiedy kursuje mniej autobusów, „w duecie” stoją w odstępach co 20 minut, po czym wyprzedzając się podjeżdżają na przystanek. Epitety, których używają niektórzy kierowcy linii 22 w obecności pasażerów – jeżeli jako pierwszy podjedzie autobus nr 21 – urągają podstawowym zasadom kultury. Uważa, że w stosunku do winnych należy wyciągnąć konsekwencje.
c) zwróciła również uwagę na osoby wracające w godzinach wieczornych z kierunku Poznania w dni wolne od pracy, a są to głównie studenci, którzy muszą w stałe koszty przejazdu wliczyć opłatę za przejazd taksówką, gdyż autobus nr 8 odjeżdża z dworca kilka minut przed przyjazdem pociągu. Poprosiła więc, o skorygowanie rozkładu jazdy autobusu z rozkładem przyjazdu pociągu.

Radny p. Lucjan Kwiatkowski zauważył, że rok przyszły będzie jubileuszowym rokiem 150-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Organem założycielskim dla tej najstarszej w regionie szkoły ponadgimnazjalnej jest obecnie Rada Powiatu w Inowrocławiu. Warto więc, chociażby dla poszerzenia wiedzy o regionie, włączyć się w nurt przygotowań do obchodów tego niezwykłego jubileuszu. Poinformował, że najbardziej spektakularną formą uczestnictwa w przyszłorocznych obchodach, może być materialne wsparcie szkoły w zakresie modernizacji obiektów szkolnych, ich remontu bądź wzbogacenia ich wyposażenia. Oświadczył, że racjonalnym posunięciem byłoby połączenie planowanych od lat przez dyrekcję szkoły prac remontowych z dodatkowymi działaniami, które uświetniłyby jubileuszowe uroczystości znanego w całym kraju „Kaspra”. Poza tym, zasygnalizował najpilniejsze potrzeby, na które dotąd brakuje środków: to remont sali gimnastycznej, naprawy dachów, odnowienie elewacji budynków szkolnych, wymiana okien i różnego rodzaju instalacji. Dodał, że trudno wymienić wszystkie potrzeby i wskazać na konkrety działań. Takiego wyboru dokonać może dyrekcja szkoły i władze Starostwa Powiatowego. Doświadczenie podpowiada, że władze samorządowe zawsze ze zrozumieniem i powszechną akceptacją podchodziły do podobnych inicjatyw. Stwierdził, że i tym razem będzie podobnie, zaś ta najbardziej zasłużona dla miasta i powiatu szkoła zostanie zmodernizowana, odnowiona i wyposażona w sprzęt niezbędny dla funkcjonowania nowoczesnej placówki oświatowo – wychowawczej.


Radny p. Piotr Szwagrzyk:
a) zauważył, że na drodze nr 15 tj. droga Poznań – Toruń, która biegnie przez Inowrocław w ciągu ulicy Toruńskiej na wysokości posesji nr 71-75 są dwa załamania (dziury). Dodał, że droga ta miała kapitalny remont i nową nawierzchnię. W związku z tym, zapytał, jak mogło dojść do tak szybkiej dewastacji i czy naprawa będzie wykonana w ramach gwarancji i jaka jest przyczyna zaistniałej nieprawidłowości. Poprosił Zarząd Powiatu o interwencję w tej sprawie.
b) zapytał, czy Zarząd Powiatu wziął pod uwagę wnioski Komisji Rewizyjnej dotyczące zerwania umowy z inwestorem, wykonawcą inwestycji DPS Ostrowo.

Radny p. Stanisław Owedyk:
a) zwrócił uwagę na stan dróg w mieście i powiecie. Dziury w jezdniach o głębokości 15-20 cm powodują zagrożenie uszkodzenia pojazdów i niebezpieczeństwo wypadku drogowego. Radny zauważył na ul. Niepodległości oznakowania poziome, poprzez obrys białą farbą, dziur w jezdni. Radny wskazał, że ów obrys jest bardzo słabo widoczny i nie spełnia swej funkcji.
b) w imieniu mieszkańca ul. Wilkońskiego 28 radny zapytał i poprosił zarazem o pisemną odpowiedź na to pytanie, a dotyczące wydania przez Starostwo pozytywnej decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie garażu. Radny dodał, że poprzednia decyzja wydana przez Zarząd Miasta była w tym względzie negatywna.
c) radny przypomniał, że w październiku 2003 roku w ramach interpelacji i zapytań radnych, wskazał na potrzebę uruchomienia oświetlenia tzw. Mostu Pakoskiego. Radny uzyskał odpowiedź, że sprawę skierowano do instytucji wojewódzkiej. Po upływie 6 miesięcy stan rzeczy nie uległ jednak żadnej zmianie. Radny ponowił konieczność podjęcie działań na rzecz oświetlenia Mostu Pakoskiego. Żartobliwie zaznaczył, że o ile uzna się znajdujące tam lampy za zbędne, to należałoby o tym fakcie powiadomić złomiarzy.

Radny p. Zdzisław Tyburek nawiązał do sesji Rady Gminy w Rojewie z dnia 26 marca 2004 r., gdzie tamtejsi radni oraz sołtysi wnosili o usuniecie z dróg powiatowych na tamtejszym terenie torów po kolejce wąskotorowej lub ich odpowiednie zabezpieczenie, ponieważ są duże nierówności utrudniające przejazdy na wspomnianych drogach. To niebezpieczeństwo i utrudnienie występuje w czterech miejscach na terenie gminy. Próby interwencji w tej sprawie w dyrekcji Cukrowni Tuczno nie odniosły żadnego skutku.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
a) wskazał, że na drodze powiatowej Kruszwica – Skulsk, ZDP na skrzyżowaniu z drogą do Polanowic i Giżewa ustawił tak nieszczęśliwie znak ograniczenia prędkości, że zasłania on w 75% widoczność wyjeżdżającym z Polanowic na tym skrzyżowaniu. Wyraził zdziwienie, że osoby odpowiedzialne w ZDP za prawidłowe oznakowanie dróg nie znają zasad obowiazujących w przepisach o ruchu drogowym.
Na odcinku drogi powiatowej od Polanowic do wjazdu do Suków i na drodze powiatowej prowadzącej do wsi Suków, stan nawierzchni wymaga natychmiastowego remontu, gdyż jest bardzo zły.
b) zapytał, jaki jest wynik prac Komisji Rewizyjnej i RIO w sprawie wykonania bez przetargu drogi Orłowo – Cierpice oraz tym samym złamania ustawy o zamówieniach publicznych. Radny zapytał także, dlaczego nie wykonano drogi Modliborzyce – Orłowo.

Radny p. Jerzy Naumann zwrócił się w imieniu Komisji Praworządności i Ładu Publicznego Rady Osiedla „Piastowskie” w Inowrocławiu z prośbą o uwzględnienie, w ramach remontów ulic prowadzonych przez Powiat, obniżenia krawężników przy wjazdach z ulicy Krzywoustego na ciągi chodnikowe pomiędzy budynkami nr 8 i 10; 10 i 14 oraz budynkiem nr 14 a zespołem garażowym przy ulicy Łokietka. Podkreślił iż, w obecnej sytuacji zbyt wysokie krawężniki uniemożliwiają przejście osobą niepełnosprawnym oraz znacznie utrudniają płynny przejazd dla pojazdów służb ratunkowych.

Radny. p. Andrzej Orczykowski wniósł, aby p. Starosta wystąpił w trybie nagłym do Rejonu Dróg Krajowych z siedzibą w Latkowie, z potrzebą naprawy fragmentu ulicy Poznańskiej w Mątwach na wysokości końcowego przystanku autobusów miejskich (posesje nr 336, 338, 340 itd.).We wspomnianym miejscu znajduje się znaczące pęknięcie jezdni i zapadnięcie studzienki kanalizacyjnej, które powodują, że przejeżdżające ciężkie samochody wyrządzają w konsekwencji znaczne szkody budowlane w domach usytuowanych we wspomnianym miejscu. Np. w domu przy ul. Poznańskiej 340 nastąpiły pęknięcia glazury, pojawiły się szczeliny na murze, zarysowują się sufity. Zagrożenie jest znaczne. Ta sytuacja to skutek źle przeprowadzonej przed paroma laty naprawy jezdni, którą wykonywała firma „Inodrog”. Przedtem, mimo równie dużego ruchu samochodowego, do podobnych zdarzeń nie doszło. Poprosił o pilne spowodowanie naprawy wspomnianego fragmentu ulicy Poznańskiej. Oprócz tego, zwrócił się do Przewodniczącej Rady Powiatu p. Urszuli Iwickiej z zapytaniem o los wniosku, który dotyczył wystąpienia z protestem do mediów, mającego na celu nie eksponowania scen przemocy.

Wszyscy Radni zgłaszający interpelację zaznaczyli potrzebę udzielenia im odpowiedzi na piśmie.


8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Inowrocławiu imienia Marka Kotańskiego.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że rok 2003 był dla społeczności Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu rokiem pracowitym, ponieważ cała społeczność szkolna tzn. uczniowie, rodzice, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna pracowała nad wyborem kandydata na patrona swojej szkoły. Rozpatrywano trzy kandydatury między innymi p. Józefa Krzymińskiego - byłego Prezydenta Miasta Inowrocławia, p. Marii Grzegorzewskiej – twórca podstaw pedagogiki specjalnej, p. Marka Kotańskiego. Cała społeczność szkolna: rodzice, Rada Pedagogiczna i uczniowie uznali, że najbliższą i najłatwiej przyswajalną postacią dla dzieci będzie postać p. Marka Kotańskiego. Pan Marek Kotański w początku swojej pracy zajmował się między innymi dziećmi specjalnej troski i dziećmi upośledzonymi, później dopiero MARKOT-em.
Naczelnik poinformował, że w związku z powyższym projektem uchwały wystąpiono do rodziny p. Marka Kotańskiego o wyrażenie zgody, aby nadać imię p. Marka Kotańskiego szkole. Taką też zgodę udało się uzyskać. Dodatkowo poinformował, że w naszej uchwale używamy określenia Zespół Szkół Specjalnych. Natomiast w § 2 proponujemy, aby Zespół Szkół Specjalnych wymieniony w § 1 nosił nazwę Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego. Poza tym, przybliżył brzmienie § 1 punktu 7 ramowego statutu szkolnego, który ukazał się w Dz. U. 146 w 2003 roku. Ten punkt brzmi tak: „w nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne, pomija się określenie „specjalna”. Jest to też wymóg unijny, aby między innymi nie było określenia, że ten uczeń czy były uczeń uczęszczał do szkoły specjalnej. Wynika to z resztą później z zapisów przedmiotów, jakie były realizowane. Dlatego też, poprosił o przyjęcie tejże uchwały, bo typ szkoły pozostaje dalej szkołą specjalną, lecz będzie nosiła nazwę, zgodnie z zapisem, im. Marka Kotańskiego.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 22 marca 2004 r. rozpatrywała powyższy projekt i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie (5 głosów „za”). Wniósł o podjęcie tej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że pominięcie słowa „ specjalne” jest zasadne. Rzeczywiście będzie to ukłon dla tych, którzy są pokrzywdzeni przez życie. Opowiedział się za tym, aby w projekcie uchwały nie używać słowa „specjalna”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odniosła się do wypowiedzi radnego p. Piotra Szwagrzyka. Poinformowała, że reguluje to akt prawny wyższego rzędu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Inowrocławiu imienia Marka Kotańskiego. Złożyła również gratulację Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Samorządowi Uczniowskiemu, dzieciom i młodzieży tej szkoły i tego imienia.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Poinformował, że wpłynęły dwa wnioski od członków Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, którzy proszą o przyjęcie ich rezygnacji z pracy w tejże Radzie. Uczyniła to p. Anna Makowiecka i p. Roman Kruszyński. W zasadzie nie podają ci Państwo uzasadnienia swoich decyzji, ale proszą uprzejmie, aby te rezygnacje były przyjęte. W związku z tym, Rada Powiatu dzisiaj dokona po pierwsze: przyjęcia lub nie tych rezygnacji, po drugie przyjmie dwóch nowych członków Rady Społecznej szpitala. Zaproponował dwóch kandydatów do Rady Społecznej. Pierwszy kandydat to p. Urszula Słotkowska. Była ona w poprzedniej kadencji radną i Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów. Można powiedzieć, że Pani Słotkowska jest osobą o nieprzeciętnych kwalifikacjach do pełnienia takiej służby społecznej w tejże Radzie. Poza tym, jest ekonomistą z wyższym wykształceniem, pracowała już w takiej Radzie, byłej Pomorskiej Kasie Chorych, jest biegłym rewidentem w zakresie Finansów i Budżetu, ma wszelakie niezbędne predyspozycje by tę funkcję pełnić. Zwrócił się do Wysokiej Rady z prośbą, aby zechciała przyjąć tę kandydaturę. Drugim kandydatem jest radna p. Urszula Łopatyńska. Radna p. Franciszka Łopatyńska wyraża zgodę na kandydowanie. Jest znana z tego, że jest osobą bardzo ofiarną i troszczącą się o sprawy lokalne i publiczne dla całego Powiatu. Pani radna posiada wyższe wykształcenie, również pełniła podobną funkcję przez kilka lat w Radzie Społecznej, gdzie reprezentowała Pana Wojewodę. Poprosił o przyjęcie wymienionych kandydatur oraz o dokonanie autopoprawki w omawianym projekcie uchwały. Otóż w § 1 punkcie 1 wpisać „Odwołać z dniem 31 marca 2004 r. ze składu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu …..” oraz w punkcie 2 wpisać „W miejsce odwołanych członków powołać z dniem 31 marca 2004 r. do składu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu…” Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Porozumienia Samorządowego wystąpił radny p. Andrzej Orczykowski, który poprosił o 10 minutową przerwę.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie. Poza tym, zapoznano się z kandydaturą p. Urszuli Słotkowskiej. Natomiast podana dzisiaj druga kandydatura, nie była omawiana przez członków Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. W związku z tym poprosił o 10 minutową przerwę, a członków Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej o pozostanie na sali sesyjnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się do Wysokiej Rady z zapytaniem, czy są inne propozycje do powyższego projektu uchwały. Wysoka Rada nie zgłosiła innych propozycji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

Radna p. Joanna Harenda zaproponowała, aby przed podjęciem dyskusji zapoznać Wysoką Radę z opinią Komisji, która w trakcie przerwy obradowała.

Przewodnicząca Rady Powiatu przychyliła się do ww. propozycji i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. Lucjana Kwiatkowskiego.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 marca 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz z treścią rezygnacji z członka Rady Społecznej p. Anny Makowieckiej i Romana Kruszyńskiego. Komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie (5 głosów „za”). Pozytywnie zaopiniowano również zgłoszoną kandydaturę p. Urszuli Słotkowskiej (5 głosów „za”). Na dzisiejszym posiedzeniu za kandydaturą p. Franciszki Łopatyńskiej głosowały 4 osoby, 1 osoba wstrzymała się. Wniósł do Wysokiej Rady o przyjęcie ww. projektu uchwały na dzisiejszej sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie omawianego projektu uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski poinformował, że przez kilka lat był członkiem Rady Nadzorczej, potem Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Oświadczył, że podane kandydatury, które mają zastąpić dwie osoby odwołane na dzisiejszej sesji, ze względu na swoje kompetencje, na szczegółową znajomość zasad pracy, w przypadku p. Urszuli Słotkowskiej i p. Franciszki Łopatyńskiej są trafne. Uważał, że ich czas i fachowość powinny być pomocne w tak trudnej sytuacji szpitala.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz z wniesionymi autopoprawkami.

Głosowanie (28)

za – 24 radnych
wstrzymało się – 4 radnych
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Poinformował, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość, wraz z częścią udziałową w gruncie. Jest to lokal mieszkalny położony w bloku nr 71 A o powierzchni użytkowej 46,70 m², składający się z dwóch pokoi i kuchni, łazienki, wc oraz części przynależnej piwnicy o powierzchni 9,40 m². Na dzień dzisiejszy jest to tzw. „pustostan”. Powiat Inowrocławski ponosi koszty związane z utrzymaniem tego lokalu, toteż sprzedaż wspomnianego lokalu w drodze przetargu jest uzasadniona. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 marca 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość. Członkowie komisji zaopiniowali powyższy projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość.11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpił Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów p. Alina Janowska. Poinformowała, że Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z projektem uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. Zmiany w budżecie spowodowane zostały decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w wyniku której budżet ulega zmniejszeniu o kwotę 699.500 zł., z czego zmniejszeniu ulegają planowane dochody i wydatki w dziale 710 „ na nadzór budowlany” o 1.500 zł., w dziale 750 „ na urzędy wojewódzkie” o 4.900 zł., w dziale 851 „na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o 739. 200 zł.( dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy), w dziale 852 „ na Domy Pomocy Społecznej” o 11.900 zł. Natomiast zwiększeniu o kwotę 58.000 zł. ulegają planowane dochody i wydatki w dziale 854 „na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej”. Zmiany w budżecie spowodowane zostały również otrzymanymi z Ministerstwa Finansów ostatecznymi wysokościami przyznanych kwot subwencji. Subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o 324.753 zł, otrzymaną informacją od Towarzystwa Ubezpieczeń Tryg Polska o przyznaniu funduszu prewencyjnego budżet ulega zwiększeniu o 1.300 zł.. W projekcie uchwały, dokonuje się również w ramach pozycji „zakup usług remontowych” przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami. Przeniesienia dotyczą placówek oświatowych i edukacyjnych. Po wprowadzeniu omawianych zmian budżet Powiatu Inowrocławskiego ulegnie zmniejszeniu zarówno po stronie planowanych dochodów jak i wydatków o kwotę 373.447 zł. Deficyt pozostaje bez zmian. W świetle powyższego, w imieniu Zarządu Powiatu, wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Przedstawił stanowisko Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004r. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 30 marca 2004r. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały oraz złożonymi dodatkowo wyjaśnieniami. Komisja Budżetu i Finansów stwierdza, iż dokonane zmiany w budżecie są zasadne i celowe. Zmiany w projekcie budżetu zostały przyjęte przez Komisję jednomyślnie. Obecnych na posiedzeniu Komisji było 5 członków, Komisja liczy 5 członków. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski poinformował, że z doświadczenia z ubiegłych lat wie, że środki przekazywane przez Pana Wojewodę na administracje publiczną i na inną działalność w każdym roku były niewystarczające. Powiat z własnych środków musiał dokładać do zadań zleconych przez Wojewodę. Dlatego też, zapytał Pana Starostę, czy jest to tylko decyzja „sucha” bez uzasadnienia Pana Wojewody, czy też jakieś uzasadnienie do tej decyzji o zmniejszeniu środków jest, a jeżeli nie to, czy Zarząd Powiatu wystąpił do Pana Wojewody z pismem o uzasadnienie. Wskazał na dział 851, rozdział 85156, gdzie dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 739.200 zł. W związku z tym, poprosił o wyjaśnienia tychże spraw.

Radna p. Zyta Szumlańska wskazała na str. 5 omawianego projektu uchwały, gdzie podano informację o przesunięciu środków na zwiększenie środków na remont placówek oświatowych między innymi: II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. W związku z tym, zapytała o próby pozyskiwania środków na konieczne remonty z Unii Europejskiej z programów PHARE 2001 czy PHARE 2002, czy też z funduszy strukturalnych. Zapytała, czy któraś z wymienionych placówek wystąpiła o takie środki i czy w tym kierunku cokolwiek zrobiono. Zauważyła, że 50% wartości kosztorysowej remontów daje Ministerstwo Edukacji Narodowej, natomiast drugie 50% budżet Powiatu. W tej sytuacji, pozyskanie środków z innego źródła tj. funduszy unijnych byłoby bardzo wskazane.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi na pytania. Oświadczył, że radny p. Andrzej Kozłowski podniósł bardzo istotny problem, bowiem od wielu lat wykonuje się zadania, które są zadaniami rządowej administracji. Według naszych wyliczeń zaangażowanych w Starostwie jest około 47 etatów na realizację zadań administracji rządowej. Dotyczy to, przede wszystkim, spraw z zakresu geodezji szeroko rozumianej, komunikacji, ale nie tylko. Natomiast, Wojewoda rekompensuje nam wydatki na około 14,7 etatu. Wielokrotnie występowano z wnioskiem do Wojewody o uzupełnienie nam środków na utrzymanie tych urzędników, którzy realizują zadania rządowej administracji. Nigdy w zasadzie nie otrzymaliśmy zwiększonych pieniędzy. W roku bieżącym, nie wystąpiliśmy z takim żądaniem, bowiem czyniliśmy to przez 5 lat, bez żadnego skutku. W każdym samorządzie powiatowym jest identyczny problem. Tak być nie powinno. Jedynie, Urząd Wojewódzki w sposób bardzo należyty i staranny rekompensuje w całości Biuro Paszportowe. Otrzymaliśmy 1 etat z pochodnymi i to jest realizowane w 100 %. Natomiast pozostałe koszty, na pozostałych urzędników spadają w całości na nas.

Głos zabrał Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że placówki, o które pytała radna p. Zyta Szumlańska nie wystąpiły z wnioskami, ażeby uzyskać środki z funduszy unijnych. Na dzień dzisiejszy zapewnienie z MEN-u jest takie, że jeżeli my damy 50%, to Ministerstwo Edukacji Narodowej 50% nam dołoży. Natomiast, czekając na środki unijne nie mamy pewności, że środki te otrzymamy. Na chwilę obecną, przygotowany jest wniosek na wyposażenie w sprzęt komputerowy Zespołu Szkół Nr 3 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ponieważ wspomniana Poradnia musi współpracować ze szkolnictwem zawodowym. Poza tym, przygotowywany jest następny wniosek, aby korzystać ze środków unijnych z przeznaczeniem na adaptację budynku dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego.

Radna p. Zyta Szumlańska oświadczyła, że niemniej jednak w PHARE 2001 i PHARE 2002 dofinansowanie jest 25%. Pozostałe środki mogą być z różnych źródeł. Od 10-20% środków własnych, reszta może być kredytowana z banku lub innych źródeł. Jej zdaniem, pozyskanie środków z Ministerstwa nie byłoby w kolizji z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej, tym bardziej, iż termin składania wniosku na PHARE 2002 będzie na przełomie kwietnia i maja. Zapytała, czy nie byłoby celowym wnioski złożyć i być może wtedy z budżetu Powiatu wypłacilibyśmy tylko 25%, a nie 50%.

Naczelnik p. Ryszard Oczachowski ustosunkował się do stwierdzenia i zapytania radnej p. Zyty Szumlańskiej. Poinformował, że wnioski takie zostaną przygotowane, mimo że nie mamy 100% pewności, czy będziemy mogli korzystać z środków ministerialnych i środków unijnych równocześnie, na to samo zadanie.

Radny p. Andrzej Kozłowski poinformował, że podjęcie tej uchwały jest stosowne, ponieważ Ministerstwo wymaga, że 50 % środków własnych musi być zaangażowane. W innym przypadku Naczelnik nie będzie mógł wystąpić o środki do Ministerstwa. Musi być załączony projekt uchwały o zaangażowaniu środków własnych w wysokości 50% kosztorysu danego zadania.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła radnego p. Andrzeja Kozłowskiego o rozwinięcie ww. informacji.

Radny p. Andrzej Kozłowski dodał, że wymóg Ministerstwa Edukacji o dofinansowaniu zaleceń nadzoru budowlanego jest jednoznaczny. Organ prowadzący musi mieć zabezpieczone min. 50% środków wykazanych w kosztorysie, czyli środków własnych. Wnioski składa się najpóźniej do 30 kwietnia br., więc w projekcie uchwały, który jest przygotowany, ten zapis jest stosowny i tak musi zostać, jeżeli chcemy pozyskać środki z Ministerstwa. Inne możliwości nie ma. Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pan Naczelnik wystąpił z wnioskiem do funduszy PHARE na inne zadania, bo zadań w Oświacie jest cała masa. Natomiast, jeśli chodzi o fundusze strukturalne to sprawa jest bardziej skomplikowana. Według wstępnych wyliczeń to w zasadzie wchodzenie w program funduszy strukturalnych poniżej 400.000 zł jest mało opłacalne, zakładając, że przetarg jest na warunkach unijnych oraz, że samo studium wykonalności kosztuje około 25.000 środków własnych.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.


12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Poinformował, że zasadność wywołania niniejszej uchwały wynika z realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania samorządów wojewódzkich i powiatowych. Projekt podziału środków przedstawionych w uchwale został przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 marca br.. Poinformował, że środki z PEFRON- u przekazane do Powiatu na rok 2004 są niższe o ponad 215.000 zł. w porównaniu do roku 2003. Wynoszą one 2.480.188 zł.. Z tej kwoty, która jest do podziału, którą tutaj proponujemy są jakby dwie pozycje. Są to pieniądze znaczone tzn. że decyzje o wysokości przyznania, o tym decyduje Prezes PEFRON – u, który oddzielnym pismem przysłał nam informacje, jakie kwoty na jakie zadania są przeznaczone. I tak: 1) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne jest to kwota 297.239 zł.
Są to zadnia na zwrot kosztów wynagrodzeń, umów z pracodawcami, którzy wcześniej w latach 2000-2001 zawarli umowy między innymi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, gdzie koszty wynagrodzeń obowiązywały w tej ustawie do 23 marca 2003r.
2) zobowiązania dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Jest to kwota 804.840 zł.
Poinformował, że do podziału została kwota 1.378.109 zł. Tę kwotę przedstawiono w rozbiciu na zadania realizowane przez Starostę, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zwrócił uwagę na dwie pozycje, które odbiegają od tej, która była w roku 2003. Dotyczy to zadania nr 3 poz. 4, gdzie jest mowa o likwidacji barier architektonicznych dla osób fizycznych niepełnosprawnych. Otóż z porównań roku 2003 z rokiem 2004 wynikają kwoty mniejsze o prawie 285.000 zł. Na podstawie spływających wniosków w tym roku w porównaniu do roku analogicznego, znacznie zmniejszyło się zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych na łamanie barier architektonicznych w ich mieszkaniach i domostwach. Podkreślił, że zwiększono kryteria i kontrolę przyznawania tychże środków oraz zwiększono ocenę kosztorysów na łamanie tychże barier, które wpływają do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ubiegłych latach, zdarzały się przypadki, że wnioski z kosztorysami na remont łazienki za 10.000 – 15.000 zł.. Po naszej kontroli można było stwierdzić, że przy okazji adaptacji tej łazienki dla osoby niepełnosprawnej chciano sobie wyremontować nie tylko łazienkę. Nadmienił, że żeby otrzymać dotację na te remonty, osoba, która ubiega się o nią musi wyłożyć z własnych pieniędzy 20 % kosztów wspomnianego kosztorysu. W związku z tym, zmniejszyła się liczba chętnych na łamanie barier architektonicznych. Zwiększono o 100.000 zł. dofinansowanie na sprzęt ortopedyczny. Jest to dość znaczna kwota, bo w tym roku zapotrzebowanie jest szczególnie na aparaty słuchowe. Generalnie zapotrzebowanie na ten sprzęt rehabilitacyjny jest bardzo duże. Poza tym, dużą część środków przeznaczono na Domy Pomocy Społecznej. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 marca 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie dyskusji projekt uchwały oceniono pozytywnie, za przyjęciem głosowali wszyscy członkowie Komisji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrała radna p. Zyta Szumlańska. Podziękowała w imieniu pacjentów za przesunięcie środków na sprzęt ortopedyczny, w tym na aparaty słuchowe, dlatego, że potrzeba w społeczeństwie na ten sprzęt jest duża. Natomiast, przestrzegała przed sytuacją, w której pacjenci, jak gdyby trochę na wyrost występują o te środki. Mechanizm jest taki, że Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje zakup aparatu słuchowego w kwocie 540 zł., wtedy, gdy lekarz daje skierowanie. Średniej klasy aparat dla pacjenta ze średnim niedosłuchem kosztuje około 800-900 zł, czyli pacjent musi dopłacić 260 zł lub więcej, ale są też aparaty, które kosztują 1.200 zł, 2.500 zł, 4.000 zł.- są to „mercedesy”. Są schorzenia i wskazania, w których pacjent powinien mieć ten aparat. Dotyczy to np. dzieci i młodzieży. Natomiast, część bardziej zorientowanych i zapobiegliwych pacjentów wie, że może wystąpić o dopłatę do aparatu. Poza tym, wchodzimy do Unii Europejskiej i aparaty te na pewno będą droższe. Pacjenci uważają, że „po co mają jeździć skodą skoro mogą jeździć mercedesem” W tym wypadku zwróciła uwagę, żeby przy przyznawaniu tych środków bardzo wnikliwie przejrzeć wniosek, ponieważ możemy spotkać się z sytuacją taką, jaką spotkaliśmy w przypadku adaptacji łazienek dla niepełnosprawnych.


Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych i placówkach opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że poczyniono starania, aby deficyt w Oświacie nie był dalej pogłębiany, a uległ zmniejszeniu. Nadmienił, że poczyniono w tym kierunku pewne kroki tj. zmniejszenie zatrudnienia, zmniejszenie ilości nadgodzin. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nasza propozycja związana ze zmianą uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków będzie źle przyjęta przez środowisko nauczycielskie i Związki Zawodowe Nauczycieli. Dostaliśmy opinię Związków Zawodowych Nauczycieli i jest ona negatywna. Przytoczył uchwałę z 2000 roku, gdzie mówi ona w §2 ust. 2, że: wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na 1 etat nauczycielski wynosi dla nauczycieli 1,5 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, a dla dyrektorów wynosił 0,4 % planowanego rocznego funduszu nagród osobowych nauczycieli. Teraz proponuje się 1,25 % od najniższego wynagrodzenia tzn. od wynagrodzenia nauczyciela stażysty i to pomnożone przez ilość etatów i w przypadku dyrektorów podobnie 0,4% przeliczone w ten sam sposób jak dla nauczycieli, od najniższego wynagrodzenia nauczyciela stażysty i pomnożone przez ilość etatów. W ten sposób, jeżeli Wysoka Rada przyjęłaby projekt uchwały w brzmieniu tutaj podanym, byłaby możliwość wygospodarowania i wydatkowania kwoty 200.000 zł w skali roku. Wniósł o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Przedstawił stanowisko Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznania, sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godzin doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych i placówkach opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski. Komisja Budżetu i Finansów po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami oraz złożonymi wyjaśnieniami pozytywnie, jednomyślnie opiniuje przedłożony projekt uchwały. Obecnych na posiedzeniu Komisji było 5 osób. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski poinformował, że za chwilę mamy podjąć uchwałę, która zmniejsza pobory środowiska oświatowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Uchwała ta, jest zaprzeczeniem tego co zostało przyjęte miesiąc temu czyli budżetu Powiatu Inowrocławskiego, bo przecież w tym budżecie były zagwarantowane środki na płace nauczycieli i środowiska oświatowego. Dodatkowo w tym budżecie nie była ujęta kwota ponad 300 tyś. zł., którą dzisiaj jako Rada przyjęliśmy uchwałą do zwiększenia środków na Oświatę, wiec trudno tu dzisiaj głosować za czymś, co uderza w środowisko oświatowe, za czymś, gdzie zakładaliśmy, że weźmiemy na to kredyt, bo tak to było zapisane w budżecie. Jeszcze trudniej głosować, jeżeli SLD – owski Minister Edukacji Narodowej i Sportu w odpowiedzi do Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, pisze, że w subwencji uwzględniono na 1 etat kalkulacyjny 70 zł dodatku motywacyjnego. Stwierdził, że są to wierutne bzdury, tych środków w subwencji nie ma. Jeszcze trudniej głosować, jeżeli w subwencji oświatowej uwzględniono fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli na poziomie ok.760 zł, gdzie subwencja jest niewystarczająca, więc ładnie tak odgórnie mówić, że się wszystko zabezpieczyło, gorzej to realizować na dole. Poinformował, że wie, iż dzisiaj radni koalicji będą głosować za przyjęciem powyższej uchwały, choć ostrzegał, że projekt budżetu, nie jest właściwie sformułowany, że są pewne niedociągnięcia. Wówczas nie brano tego pod uwagę. Pokazywał źródła, z których te środki można podjąć i dlatego w tym układzie nie będzie głosować za powyższym projektem uchwały, bo degradacja środowiska nauczycielskiego to nie jest tylko zmniejszenie dodatku motywacyjnego, to jest również zabranie pewnej ilości nadgodzin od 1 września br., a więc zmniejszenie kolejne poborów nauczycielskich.

Radny p. Jerzy Gawęda poinformował, że niedawno został zatwierdzony budżet, budżet oparty już na kredycie. Szkoda, że takich informacji nie przekazano wcześniej. Te informacje o trudnych zadaniach trzeba przedstawić i mówić jasno i oficjalnie. Zastanawiał się, czy to jest pierwszy z elementów, który nam się pojawi przy tym budżecie, czy będziemy, co chwilę zaskakiwani takimi rozwiązaniami. Zwrócił uwagę na jedną rzecz, że skutki tego budżetu, który się podporządkowało pod sytuację rządu, będziemy ponosić w takich właśnie działaniach, że globalnie budżet wygląda w porządku, a później będziemy musieli szukać oszczędności. Jeżeli chodzi o Oświatę, to nie jest to tylko problem nauczania w godzinach lekcyjnych, ale jest to również prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań dzieci. W związku z takimi działaniami nie poprał proponowanej zmiany.

Głos zabrał Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poinformował, że dodatek motywacyjny jest częścią składową wynagrodzenia i z tego powodu pewna grupa nauczycieli może otrzymać mniejszy dodatek, ale w tym projekcie uchwały proponuje się, aby dodatek motywacyjny był przyznawany na okres 3 miesięcy, nie dłużej niż na 6 miesięcy. Wtedy dyrektor będzie mógł sensownie i co kwartał nagrodzić przyznając ten dodatek motywacyjny nauczycielom, którzy w danym kwartale na niego zasłużą. Jeżeli chodzi o dodatki motywacyjne w wysokości 70 zł, o których mówił radny p. Andrzej Kozłowski, to nie spotkaliśmy się z tym w żadnym piśmie, ani w metryczce rozliczającej subwencję. Natomiast organ prowadzący ma prawo ustalenia wysokość takiego dodatku i taki właśnie proponuje.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

za – 20 radnych
przeciw – 7 radnych
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych i placówkach opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.


14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i planu działania na rok 2004.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Witold Kowalewski. Poinformował, że stanowisko koordynatora ds. rolnictwa zostało utworzone podczas kadencji poprzedniej Rady. Pełni je inż. p. Barbara Stroniawska. Sprawozdanie z działalności koordynatora ds. rolnictwa Państwo otrzymaliście. Naczelnik uzupełnił wspomniane sprawozdanie o sprawy, które wynikły podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Otóż nie ma w naszym Powiecie gospodarstw ekologicznych. Jest jednak około 20 gospodarstw sadowniczych proekologicznych, które posiadają odpowiednie certyfikaty i stosują odpowiednią kulturę rolną. Również, w naszym Powiecie nie jest zarejestrowane żadne gospodarstwo agroturystyczne, ale wynika to z faktu, że rolnik, który prowadzi działalność agroturystyczną i wynajmuje pokoje w ilości nie więcej niż 5 i to dla osób w ilości maksymalnej 20 osób, zgodnie z obecnie obowiązującymi jeszcze przepisami nie musi tej działalności dodatkowej agroturystycznej rejestrować. Dodał, że w roku 2003 w ramach ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, zalesiono 36 h, czyli wykorzystano przyznany limit w 100 %. Dodatkowo, ze środków funduszu leśnego zalesiono 3,67 ha, jak również dwaj właściciele działek zalesili na własny koszt 1,27 ha. W roku bieżącym nie obowiązuje już niestety ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i w związku z czym wszyscy wnioskodawcy wstrzymali się z zalesieniami do czasu wyjaśnienia zasad obowiązujących po wejściu do Unii Europejskiej. Dlatego też, w bieżącym roku w naszym Powiecie nie będą prowadzone prace zalesieniowe. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na swoim posiedzeniu w dniu 29 marca 2004 roku rozpatrywała sprawozdanie z działalności koordynatora ds. rolnictwa. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie. Na obecnych 4 członków za przyjęciem sprawozdania głosowały 4 osoby. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i planu działania na rok 2004.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2003 rok.

Z projektem uchwały wystąpiła p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów p. Joanna Piątkowska. Poinformowała, że stosownie do treści ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedłożyła sprawozdanie ze swej działalności w roku 2003. W tymże roku, udzielono 347 porad na rzecz konsumentów. Skargi, z jakimi zwracali się konsumenci dotyczyły nieprzestrzegania przepisów o rękojmi, przepisów dotyczących zgodności towarów z umową kupna – sprzedaży, skargi z zakresu przepisów dotyczących gwarancji, z zakresu umów najmu lokalu mieszkalnego. Dotyczy to całego zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów. Poza tym, skargi z zakresu ubezpieczeń. Sprawy dotyczyły waloryzacji świadczenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności OC, odpowiedzialności AC, skarg z zakresu usług bankowych. Pod tym pojęciem mieszczą się sprawy z zakresu umów kredytu, umów zabezpieczających umowy kredytu bankowego. Konsumenci zwracali się również z umowami zawieranymi w systemie tzw. „argentyńskim”, ze sprawami z zakresu roszczeń z tytułu naprawienia szkody. Są to sprawy zazwyczaj umów o dzieło, roboty remontowe, roboty budowlane, z zakresu umów o abonament telewizyjny. Dotyczy to w szczególności ewentualnych wezwań do zapłaty, kierowanych na rzecz konsumenta, w większości przypadków nieuzasadnionych. Sprawy z zakresu roszczeń z tytułu zadatku, zaliczki, z zakresu oferty agresywnej, usług komunikacyjnych – nie słusznie naliczane kary z tytułu przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bydgoszczy bez biletu. Dodatkowo poinformowała, że w roku 2003 skierowała 69 powództw na rzecz obywateli. Do dwóch postępowań przystąpiła po stronie konsumenta. Sprawy te, dotyczyły przepisów o rękojmi lub niezgodności towaru z umową. W roku 2003 udzielono 347 porad, natomiast roku 2000 udzielono 120 porad na rzecz konsumentów i wytoczono 19 powództw. W roku 2001 udzielono 289 porad i wytoczono 39 powództw. W roku 2002 udzielono 245 porad i wytoczono 92 powództwa. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 marca 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2003 rok. Powyższy projekt uchwały Komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2003 rok.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu inowrocławskiego w 2003 roku.

Z projektem uchwały wystąpił Komendant Powiatowy Policji inspektor p. Zdzisław Feit. Poinformował, że sprawozdanie przedstawione Radzie jest dość obszernie. Pokazany jest w nim stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku. Zwrócił uwagę na to , że w 2003 roku wzrosła przestępczość w Powiecie Inowrocławskim, ogółem, bo dynamika wynosi 103, 7%. Taki wpływ na ten wskaźnik ma przestępczość gospodarcza, bo ujawnialność Policji wzrosła względem tej przestępczości gospodarczej i dynamika wynosi 144,1%. Generalnie na stan bezpieczeństwa ma wpływ przestępczość kryminalna i stanowi ona 70,3% całej przestępczości. Zwrócił uwagę, że zdołano zahamować wskaźnik dynamiki tych przestępstw, bo wynosi on 98,8%. Te przestępstwa najbardziej uciążliwe w społeczeństwie tj. kradzieże z włamaniem, kradzieże pojazdów, rozboje, bójki, pobicia, w tych kategoriach znacznie obniżyliśmy dynamikę wzrostu przestępczości. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że nie jest to poziom zadowalający. Wspomniał, że wzrosła przestępczość narkotykowa. Aktywność służb policji w tym przypadku jest znacznie większa, bo taka przestępczość została ujawniona generalnie na terenie miasta Inowrocławia. Takich czynów odnotowano 183 w 2003 roku. Ogółem w powiecie 199 przestępstw narkotykowych. W 2002 roku takich przestępstw było 80. Skuteczność zwalczania przestępczości, tej przeciwko zdrowiu i życiu, która przede wszystkim chroniona jest przez prawo, jest ona na wysokim poziomie, bo w rozbojach 67,6% i w bójkach i pobiciach 75%. Stan zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na drogach uległ poprawie, o tyle, że zmniejszono ilość zdarzeń drogowych. Natomiast, niestety skutki tych zdarzeń są znacznie tragiczniejsze, bo w 2003 roku odnotowano więcej osób, które zginęły na miejscu wypadku, o 7 osób więcej, natomiast było mniej rannych o 27 osób. Oświadczył, że w roku ubiegłym wylegitymowano 82.610 osób, przeprowadzono ogółem 20.869 interwencji. Niepokojącym jest fakt, że zwiększyła się ilość interwencji w miejscach zamieszkania, bo wynosi ona 7.704 i jest ona większa o 581 interwencji domowych, czyli większa jest przemoc w rodzinie. W dalszym ciągu nierozwiązany jest problem konwojów policyjnych i on w dużym stopniu zajmuje nam czas. W 2003 roku dokonano 2673 konwoje, zaangażowano znaczne siły policyjne, bo przeliczając to na ilość policjantów jest to 4605 policjantów i wykonano ponad 85.000 km. W 2004 roku nałożono nacisk na zwalczanie przestępczości pospolitej, czyli przestępczości przeciwko mieniu i zdrowiu, jak również prowadzone będą działania profilaktyczne przeciwko przestępczości. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie, na którym przeanalizowano roczne sprawozdanie Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku w naszym powiecie. Na tym spotkaniu obecny był zastępca Komendanta Policji, który udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. Komisja przyjęła jednomyślnie pozytywnie roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu inowrocławskiego w 2003 roku. Obecni na posiedzeniu byli wszyscy członkowie Komisji. Wniosła o podjęcie uchwały.

Głos zabrał radny p. Zenon Bąkowski. Uwagę skupił na drobnych przestępstwach. Uważa, że nie są one należycie karane. Podał parę przykładów np. wybita szyba samochodowa i złapany na gorącym uczynku sprawca tego czynu. Najczęściej sprawcą w takiego czynu jest młodzież, która doskonale wie co im wolno. Dodał, ze Policja sprawnie się tym wszystkim zajmuje, ale kończy się to wszystko na tym, „że z uwagi na niewielką wagę przestępstwa nie podejmuje się jakichkolwiek działań”. W związku z tym zapytał, czy nie można byłoby podejść normalnie do sprawy. Osoba, która jest sprawcą łamania prawa powinna być z całą surowością karana.

Radny p. Lech Skarbiński oświadczył, że w ostatnim czasie zauważył zwyżkę ceny skupu złomu. W związku z tym, coraz częściej kradzione są włazy od studzienek kanalizacyjnych, wycinane są całe połacie płotów, wyrywane są kraty z okien zakładów i firm. Odwiedzane są również podwórza, które są ogołacane przez złodziei – złomiarzy. Dlatego też, zapytał, czy kontrolowane są skupy złomów z Inowrocławia i okolic. Chodzi o to, aby zapobiec takim kradzieżom.

Głos w dyskusji zabrał również radny Rady Miejskiej Inowrocławia p. Leszek Foksowicz. Na wstępie podziękował za zaproszenie na sesje Rady Powiatu. Poinformował, że bezpieczeństwo i porządek publiczny jest to temat bardzo ważny. Oświadczył, że Starostwo działa na swoim terenie, ale wyznacznikiem jest miasto Inowrocław. Dodał, ze nie otrzymał omawianego sprawozdania, do którego ustawowo jest zobligowany Komendant Powiatowy Policji. Pozwolił sobie na kilka refleksji w związku z tym sprawozdaniem i jego oceną. Poinformował, że sprawa bezpieczeństwa i porządku w mieście przewija się i stanowi istotny problem, szczególnie zagrożenia mieszkańców tego miasta. Wiąże się to jednoznacznie z postępującym wzrostem bezrobocia na terenie miasta i powiatu, które jest wykładnią wszelkiego rodzaju przestępstw i zagrożeń o charakterze kryminogennym i innym, których doświadczamy jako mieszkańcy tego miasta. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i wzrost zagrożeń szczególnie przestępczości. Zaczyna się od włamania z kradzieżą. Przypomniał, że Starostwo opracowało ankiety, które stanowiły istotny element w programie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na podstawie ankiet stwierdzono rejony, obszary zagrożeń. Określił działania Policji zasadnymi, jeśli są to działania skuteczne. Chodzi o daleko idącą prewencję i oddziaływanie na wszelkiego rodzaju zagrożenia i patologie. Istotnym elementem tej przestępczości są grupy przestępcze, które zajmują się włamaniami i kradzieżą na terenie naszego powiatu. Oświadczył, że nie można się zgodzić z faktem, że mimo wielokrotnych wniesionych uwag, skuteczność działań Policji jest niezbyt właściwa. Przez kilka lat działają grupy złodziejskie i efektów działań Policji w tej sprawie nie ma. Wymienił Osiedle Cegielnia, Rąbin, Sady. Podał, że jeżeli chodzi o kradzieże metali kolorowych, złomu to powoduje to określone zagrożenie dla poruszających się pojazdów, a nawet mieszkańców. Poza tym, wyrywa się znaki drogowe pionowe. Zdziwił się, że do tej pory w ramach skutecznych działań policyjnych nie skierowano działań do skupów złomu. Zapytał Komendanta Policji, jakie działania zamierza poczynić Policja, aby były one skuteczne i efektywne wobec narastającego wzrostu przestępczości. Dodał, że Rada Miejska przyjęła jakiś czas temu uchwałę mającą na celu zwalczanie wspomnianego procederu. Nakazywała ona podmiotom gospodarczym ewidencje przyjmowanego złomu. Wspomniał również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Poinformował, że w granicach miasta jest wprowadzone ograniczenie prędkości do 50km/h. Jednak nagminnie nie przestrzega się wprowadzonego ograniczenia i łamie się zasady np. na ul. Dworcowej. Mimo to, nie ma skutecznej reakcji ze strony Policji. Oświadczył, że powinno się ewidentnie karać za takie naruszenia. Nie przekreślił jednoznacznie działań Policji, ale uważa, że należałoby w większym stopniu wymóc na Policji działania skuteczne.

Komendant Powiatowy Policji inspektor p. Zdzisław Feit odniósł się do ww. pytań. Poinformował, że jeżeli chodzi o niską karalność czynów drobnych, to przede wszystkim, ta pospolita drobna przestępczość przytłacza całą przestępczość i karanie należy do Sądu, nie do Policji. Policja chciałaby, aby pewne środowiska przestępcze były fizycznie izolowane od reszty społeczeństwa. Nie zawsze tak się dzieje, stad tez powstaje wielokrotność popełniania przestępstwa przez jedną czy wiele osób. Jeżeli chodzi o problem złomu, to jest to w tej chwili problem ogólnokrajowy, temat bardzo złożony. Wzrosła gwałtownie cena złomu, z tego też tytułu zapotrzebowanie jest większe. Faktem jest, że uchwały niektórych gmin i miast zobowiązały podmioty gospodarcze, które zajmują się skupem, do ewidencji osób sprzedających złom. Nie jest tak, jak mówił radny Rady Miejskiej p. Leszek Foksowicz, że nie dokonuje się kontroli punktów skupu złomu. Prawda jest taka, że dokonuje się takich kontroli. Dodał, że jakiś czas temu skierowano do Prezydenta Miasta Inowrocławia pismo z informacjami o przeprowadzonych kontrolach tychże punktów. Pismo zawierało informacje o miejscu skupu złomu i uchybieniach w takim punkcie. Poza tym, były w tym względzie pewne sukcesy, ale wiemy, że są one niewystarczające. Zjawisko to jest jednak bardzo powszechne. Zgodził się, że bezrobocie jest duże w naszym mieście i powiecie. Z tego względu najłatwiejszą zdobyczą jest znak drogowy czy studzienka kanalizacyjna. Jest to dość szybki proceder i dochód, bo 1 kg złomu kosztuje 90 groszy. Podał, że jest cicha zmowa między podmiotem gospodarczym a sprzedającym. Trudno powiedzieć, że kupujący nie ma pojęcia o źródle pochodzenia tegoż złomu np. krzyże z nagrobków. Pozostaje też pytanie otwarte, egzekwowanie tej uchwały, bo ona nie jest usankcjonowana w żaden sposób. Zwrócił uwagę na to, że podmiot kupujący nie ma uprawnień do legitymowania osoby sprzedającej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to nie sposób jest dokonać w każdym miejscu pomiarów. Poinformował, że za kilka dni będzie można spotkać fotoradar na ulicach miasta Inowrocławia. Dzięki temu uaktywni się pomiar i będzie on bardziej znaczny i prowadzony z lepszym skutkiem. Oświadczył, że nie jest do końca prawdą, że przestępczość kryminalna wzrasta gwałtownie, bo statystyki policyjne mówią inaczej i jest nieduży spadek przestępczości kryminalnej.

Radny p. Jerzy Gawęda poinformował, że oceniając problem bezpieczeństwa i porządku publicznego oceniamy tylko działania Policji. W związku z tym, trudno ocenić skuteczność tychże działań. Jest to tylko problem interwencji, jest to również problem Prokuratury i Sądów, wyroków, zwolnień przedwarunkowych itd.. Oświadczył, że jest to słabość Państwa od strony egzekwowania prawa. O tym wszyscy mówią, ale nikt nic nie chce zrobić. Dodał, że wiele osób, które wkroczyły na drogę przestępczą zostało życiowo do tego zmuszonych. Walka z przestępczością jest to również tworzenie i zabieganie o miejsca pracy. Jeżeli tych problemów nie rozwiążemy, to będzie to „walka z wiatrakami”. Łącząc dopiero te wszystkie elementy można osiągnąć wyniki.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu inowrocławskiego w 2003 roku.


17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku.

Z projektem uchwały wystąpił Komendant Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej brygadier p. Sławomir Konieczny. Przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu inowrocławskiego. Poinformował, że największe zagrożenie dla powiatu inowrocławskiego stanowią Zakłady Przemysłowe, wykorzystujące w swej produkcji materiały toksyczne, transport drogowy, transport kolejowy przewożący materiały niebezpieczne, rurociągi paliwowe, gazociągi. Rok 2003 był rokiem kontynuowania działań na rzecz rozszerzenia potencjału krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz przekształcenie go w system otwarty na różne podmioty ratownicze, zapoczątkowany w latach ubiegłych. Aktualnie, poszczególne dziedziny ratownictwa realizowane są przez następujących uczestników systemu. Dwie jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP, OSP, szpitalny oddział ratunkowy, pogotowie ratunkowe, służby, inspekcje, instytucje oraz specjaliści z dziedzin ratownictwa, a także podmioty włączane do systemu w drodze umowy cywilno – prawnej. Jednakże podstawowym ogniwem w systemie ratownictwa jest Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego, które jest zintegrowanym stanowiskiem zbierania informacji i podejmowania decyzji. W 2003 roku jednostki ratowniczo – gaśnicze interweniowały w 1528 zdarzeniach, co w porównaniu z rokiem 2002 stanowi spadek o 13 %. Wyjeżdżały do zdarzeń średnio, co 5 godzin i 44 minuty, z tym, że do pożarów co 11 godzin i 30 minut. Najwięcej pożarów zanotowano w miesiącu kwietniu i sierpniu, z których w większość stanowiły pożary upraw, traw, nieużytków i lasów. Liczba miejscowych zagrożeń wynosiła 649. W porównaniu z rokiem 2002 zmalała aż o 25%. Ogromne zaangażowanie strażaków w czasie działań ratowniczych sprawiło, że nie było takiego zdarzenia w naszym powiecie, w wyniku zaistniałego zagrożenia, aby straż pożarna i służby ratownicze nie sprostały zadaniom. W roku 2003 realizowane były zadania z pionu kontrolno – rozpoznawczego. Przeprowadzono 237 kontroli obejmując 314 obiektów, w tym 94 obiekty użyteczności publicznej, 49 w obiektach przemysłowych, 17 w budynkach mieszkalnych, 14 w środkach transportu, 6 w rolnictwie, 5 w lasach, 3 w obiektach zamieszkania zbiorowego, 14 w pozostałych obiektach. W zakresie zabezpieczenia PPOŻ obiektów stwierdzono 202 nieprawidłowości. Priorytetem zadań kontrolno – rozpoznawczych były obiekty użyteczności publicznej i obiekty przemysłowe. Te same zadania będą kontynuowane w roku 2004. Mimo trudnego okresu finansowego udało się pozyskać sprzęt dla PSP za kwotę 433 tyś zł. Kwoty te, pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Kujawsko – Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Starostwa, Spółki akcyjnej ORLEN. Na utrzymanie w pełnej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego otrzymano kwotę 39.556 zł. Jednym z najtrudniejszych i najważniejszych zadań do wykonania w 2003 roku, oprócz interwencji, była budowa strażnicy jednostki ratowniczo – gaśniczej przy ul. M. C. Skłodowskiej. Zadanie to zostało wykonane 24 października 2003 r. i odbyło się uroczyste otwarcie. Natomiast ruszyła ona z zadaniami z dniem 10 grudnia 2003 r.. Obecnie funkcjonujemy w dwóch jednostkach. Korzystając z okazji podziękował wszystkim strażakom zawodowym i ochotnikom, służbom ratowniczym, instytucjom, które realizowały tak trudne zadania ratownicze na terenie Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku. Podziękował panu Staroście za okazaną pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, których było nie mało w ubiegłym roku. Podziękował władzom samorządowym Powiatu Inowrocławskiego, burmistrzom, wójtom i wszystkim sympatykom pożarnictwa. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu 29 marca 2004 roku spotkała się z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, gdzie omówiono ww. sprawozdanie. Wyciągnięto wnioski z dyskusji, ze straż rzeczywiście wypełnia swoje zadania bardzo dobrze, mimo różnorakich problemów. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie. Wszyscy członkowie byli obecni na posiedzeniu. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku.


18.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2006.

Z projektem uchwały wystąpił Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu p. Elżbieta Malińska. Oświadczyła, że przedkładając sprawozdanie z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2006, Powiatowy Urząd Pracy w roku 2003 dążył do racjonalnego wykorzystania środków z Funduszu Pracy, którego dysponentem jest Pan Starosta. Realizacja programu odbywała się przy ścisłej współpracy Urzędu Pracy z samorządem miasta Inowrocławia oraz miast i gmin tutejszego powiatu, które w sowich budżetach zabezpieczają również środki własne z przeznaczeniem na ograniczenie bezrobocia. Z Funduszu Pracy przyznano na przeciwdziałanie bezrobociu decyzją Ministra oraz aktywizację zawodową bezrobotnych na rok 2003 kwotę z algorytmu w wysokości 6.831.034 zł. oraz 1.618.266 zł. na refundację kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych. Chodzi tutaj o praktyczną naukę zawodu. Urząd Pracy, działając w imieniu Starosty Inowrocławskiego pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 2.945.800 zł. na realizację programów zawartych w przedstawionych Państwu sprawozdaniu, co dało ogólna kwotę limitu Funduszu Pracy na rok 2003 w wysokości 11.395.100 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2003 rok z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003, po wnikliwej bardzo analizie został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono go głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2006.


19.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancja wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności dla pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu p. Andrzej Florek. Oświadczył, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, była bardzo potrzebna. Jest to płaszczyzna, na której mogą być realizowane bardzo szczytne i ważkie zadania. Ta ustawa, łącznie z przepisami wprowadzającymi do ustawy, stworzyła normy prawne, w których stowarzyszenia mogą w istotny sposób wpływać na rozwój swoich społeczności lokalnych. Z przeprowadzonych badań przez CBOS w 2002 roku wynika, że w Polsce jest zarejestrowanych kilkadziesiąt tysięcy organizacji pozarządowych. W rejestrach Starostwa Powiatowego, takich organizacji pozarządowych jest 115. Ustawa wskazuje w jaki sposób władze lokalne powinny ułożyć współprace z organizacjami pozarządowymi, aby przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej. Zasady są bardzo czytelne, to: pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja i jakość. Jeśli stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem kultury, pomaganiem dzieciom czy osobom starszym, organizuje lokalne festyny, zawody sportowe, działa na rzecz integracji europejskiej, dba także o lokalne zabytki, to oznacza, że prowadzi działalność społecznie użyteczną. To jest właśnie ten potencjalny obszar współpracy, która może polegać miedzy innymi na zlecaniu realizacji zadań. Oczywiście będzie się to odbywało na podstawie konkursu ofert, na tworzeniu wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych. Jest to równocześnie szansa na wybór najlepszych rozwiązań tych projektów, co może przyczynić się do podniesienia jakości usług, zmniejszenia kosztów realizacji oraz wzmocnienia kontroli społecznej nad wykorzystywaniem publicznych środków finansowych. Ustawa wyodrębnia szczególna grupę organizacji pozarządowych zwanych organizacjami pożytku publicznego, którymi stać się będą mogły między innymi stowarzyszenia, fundacje, podmioty kościelne określone w ustawie. Otrzymanie statusu, organizacji pożytku publicznego, będzie wymagało spełnienia określonych warunków, miedzy innymi, rejestracji w Sądzie, ale da również i przywileje. Chodzi o prawo otrzymywania na swój rachunek 1% podatku od osób fizycznych, czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych. Poinformował, że każda osoba fizyczna przekazując datek w wysokości 1% może ten datek rozliczyć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Tak będzie od przyszłego roku. Dodał, że Zarząd Powiatu przedstawił Państwu program współpracy Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 r. z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancja wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności dla pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Program ten, stanowi załącznik do uchwały, która Państwo posiadacie. Podkreślił niektóre istotne formy proponowanej współpracy tj. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności współdziałania, w celu z harmonizowania tych kierunków; tworzenia w miarę potrzeb przez organy Powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych; umożliwienie organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania; dzierżawa; najem lokalu na działalność; konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zapraszanie przedstawicieli na posiedzenia rady komisji problemowych; zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej biuletynu informacji publicznych. Istotne jest zlecanie zadań organizacjom na zasadach określonych w ustawie. Będzie to odbywało się w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Nie wolno tutaj zapomnieć o szeroko rozumianej promocji działalności organizacji pozarządowych i pożytku publicznego. Zakres zadań, na rok bieżący macie Państwo podany w punkcie 4 załączonego programu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja zaopiniowała proponowany projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono go głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancja wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności dla pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.


20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu p. Andrzej Florek. Oświadczył, że uchwała, którą rekomendował dotyczy przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego” na 10 lat, czyli 2004-2014. Dokument ten, którego autorami są konsultanci z Centrum Dworactwa Strategicznego w Krakowie, powstał w głównej mierze na podstawie podobnych opracowań, jak: Strategii, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych itp., samorządów z terenu Powiatu Inowrocławskiego. Duże znaczenie miały też warsztaty i konsultacje z udziałem przedstawicieli władz samorządowych. Niestety, nie zawsze partnerzy nasi w tym przedsięwzięciu wykazywali należyte zainteresowanie. Miało to swoje następstwa. Przypomniał, że pierwotna wersja została krytycznie oceniona zarówno przez Zarząd, jak i przez Komisje. Ponowiono więc, dyskusję nad dokumentem poszerzając go jeszcze w trakcie dyskusji o zgromadzony cały szereg uwag i wniosków. Zostały one w prezentowanej wersji uwzględnione. Aktualna wersja „Strategii…” powstała dzięki szerszym, społecznym konsultacjom, co stwarza lepsze perspektywy i szanse efektywniejszej realizacji. Dokument konkretnie określa cele strategiczne i cele operacyjne i jest on niezmiernie ważny, ponieważ umożliwia on zabiegi zmierzające w kierunku pozyskania środków pomocowych. Podkreślił, że ten dokument należy traktować jako otwarty, który nie tylko można, ale wręcz należy uzupełniać i modyfikować. Poinformował, że do omawianej „Strategii…” zostaną za chwilę wniesione wnioski przez Komisje Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską. Przedstawi je Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego” został po trzygodzinnej dyskusji przyjęty bardzo pozytywną opinią, przy 1 tylko głosie przeciwnym. Ponadto członkowie Komisji wysunęli w formie autopoprawki parę wniosków, ponieważ „Strategia…” jest dokumentem żywym. Wnioski dotyczą, przede wszystkim, domeny zróżnicowanego rozwoju gospodarczego. I tak w dziale IV, dotyczącym opieki zdrowotnej, w punkcie 4.3.1. strona 49, trzeba to rozszerzyć o następującą rzecz „zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej pomocy społecznej”. Wskazał na stronę 49 punkt 4.3.1. c . Oświadczył, że jest tam treść „realizowanie programów profilaktycznych przez wczesne wykrywanie chorób układu krążenia i chorób nowotworowych oraz zapobieganie skutkom wypadków. Stwierdził, że trzeba to rozszerzyć o „wczesne wykrywanie chorób układu krążenia i chorób nowotworowych, chorób cywilizacyjnych, depresji, uzależnień, wad postawy, uczuleń itp. oraz zapobieganie skutkom wypadków.
Podał drugi wniosek. W punkcie 4.3.2. „dążenie do podniesienia jakości oraz zapewnienia lepszej dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu”. Zaproponował, aby rozszerzyć powyższy tekst o „ dążenie do podniesienia jakości oraz zapewnienia lepszej dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz inne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej samodzielnie praktykujących lekarzy i sanatoria (uzyskanie certyfikatów, łamanie barier architektonicznych, szkolenia itp.). Odpowiedzialność – dyrektorzy publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Termin realizacji - od 2004. Źródła finansowania – środki własne, budżet Powiatu, Narodowy Fundusz Zdrowia, środki zewnętrzne, sponsorzy. Następnie, wskazał na stronę 46, punkt 3.2.1., zaproponował, aby dopisać: „budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Orłowo, Kłopot”. Poinformował, że jeżeli chodzi o domenę, dotyczącą turystyki historycznej uzdrowisk i rekreacji to jest wniosek, aby uzupełnić „Strategię…” o inwestycje: „Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe w Orłowie. Jest ono realizowane przez Fundację „Orion”. Tremin realizacji – 2004-2006. Źródła finansowania – środki własne Fundacji „Orion” i środki unijne. Partnerem do tego przedsięwzięcia jest „bezfinansowo” Starostwo Powiatowe. Zaproponował umieszczenie tego wniosku na str. 71 „Strategii…”, gdyż stwierdził, że jest tam dużo wolnego miejsca. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską p. Zenon Bąkowski poprosił o 15 minutową przerwę.

Radny p. Piotr Szwagrzyk z uwagi na zawiłość treści proponowanych wniosków, zaproponował przesunięcie tego punktu porządku obrad sesji na inny dzień.

Głos zabrał radny p. Andrzej Antoniewicz. Przypomniał, że radny p. Zenon Bąkowski mówił, że „Strategia…” jest to dokument żywy. W związku z tym, w każdej chwili można wnioski wprowadzić. Zaproponował, aby przegłosować pierwotną wersję „Strategii…” przygotowaną na dzisiejszą sesję, a na następną sesję przygotować w sposób rzeczowy i merytoryczny te wszystkie poprawki i je wprowadzić. Zgodził się z tym, że jest to dokument niezbędny dla podmiotów, które będą starały się o jakiekolwiek dofinansowania zewnętrzne. Oświadczył, że nie potrzebne jest dzisiaj to całe zamieszanie. Jeżeli pojawia się problem to trzeba go w racjonalny sposób rozwiązać, a dopiero można się później zastanawiać się, dlaczego tak się stało. Być może próba uzupełnienia tego dokumentu miała na celu podkreślenie jego roli, że to właśnie akurat na sesji Komisja składa tą właśnie autopoprawkę, czyli te uzupełnienia. Tutaj akurat efekt jest wręcz odwrotny, ponieważ jest troszkę niepoważnym to, że w takim dokumencie jak „Strategia…” siedzimy z długopisem i ją poprawiamy. Dlatego, złożył formalny wniosek, żeby dzisiaj Pani Przewodnicząca zaproponowała Radnym przegłosowanie tego pierwotnego dokumentu, czyli „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”, a wnioski, które Komisja wypracowała, na swoim posiedzeniu, żeby przedstawić do zatwierdzenia i do wprowadzenia do tej „Strategii…” na następnej sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zgodziła się z propozycją radnego p. Andrzeja Antoniewicza, dlatego że odpowiada ona za prawne podstawy poddania pod głosowanie poszczególnych wniosków, zarówno Komisji, jak i każdego radnego. Dodała, że nie może się zgodzić z zapisem budowy sieci kanalizacyjnej w Orłowie i Kłopocie zgłoszonym przez Komisję, bez akceptacji albo opinii Gminy Inowrocław. Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący świadczonych usług medycznych to, Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem, do członków Komisji i Przewodniczącego, czy chodzi o publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotne, czyli o koncesjonowane (licencjonowane). Powiedziała, że chce, żeby w Powiecie były świadczone usługi przez licencjonowane zakłady opieki zdrowotnej, a nie nielicencjonowane. I na to trzeba zwrócić uwagę. Nie wiem, kto rekomendował na posiedzeniu Komisji, ze strony Zarządu tę uchwałę i słyszał wnioski Komisji. One są do przeredagowania. Sanatoria są niepublicznymi lub publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Dodał, że jeżeli powstanie sanatorium, które nie będzie zarejestrowane, to leczyć się w takim sanatorium nie chcę.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że po argumentacji radnego p. Andrzeja Antoniewicza uważa, że to jest słuszne i wycofał swój wniosek.

Radny p. Jerzy Gawęda stwierdził, że jest jeden w tej chwili problem, ponieważ balansujemy na pograniczu śmieszności. Poinformował, że Komisja podjęła wnioski. Nie jesteśmy przygotowani, żeby przegłosować program. Program jest na wiele lat, bez względu na to, czy będziemy mówili, że on może być płynny, zmieniany itd.. W interesie Rady jest przełożenie tego punku porządku obrad, żebyśmy nie narazili się na śmieszność. Jest to najrozsądniejsze wyjście z dzisiejszej sytuacji. Postawił wniosek, aby przełożyć dyskusję w tym punkcie, skonsultować wnioski, które Komisja podjęła również z gminami, jeżeli one tego wymagają i potraktować program tak, jak na to zasługuje. Jest to program na lata.


Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską p. Zenon Bąkowski oświadczył, że chciałby znaleźć wyjście z tego problemu. Błędem było to, że materiał nasz nie dotarł do Pani Przewodniczącej i można było uniknąć takiego zamieszania. Zaproponował rozwiązanie problemu tzn. przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”, który został pozytywnie zaopiniowany, przy 1 głosie przeciwnym. Natomiast wnioski, jakie pojawiły się i nie udało się ich teraz praktycznie przekazać Radzie, przygotować prawidłowo na następne posiedzenie Rady.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się do radnego p. Jerzego Gawędy ze słowami, „że nie zgadza się z przymiotnikiem, którego Pan użył, że to jest „śmieszne”. To nie jest śmieszne, to jest dyskusja.

Radny p. Jerzy Gawęda oświadczył, że słowo „śmieszne” użył w innym kontekście. Powiedział, że balansujemy na pograniczu śmieszności. Są to dwa różne określenia. Po drugie, Komisja opiniowała wspomniany projekt łącznie z poprawkami. Po trzecie, Komisja nie upoważniła Przewodniczącego do wycofania poprawek, może to zrobić tylko Komisja.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła radnego p. Andrzeja Antoniewicza o powtórzenie wniosku.

Radny p. Andrzej Antoniewicz przypomniał, że złożył wniosek, aby na dzisiejszej sesji Pani Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie pierwotnego projektu „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”, a wnioski z posiedzenia Komisji zostaną przygotowane merytorycznie w sposób poprawny i przedstawione Zarządowi. Poza tym, należy zasięgnąć opinii właściwych organów samorządu terytorialnego, jeżeli to wkracza w ich kompetencje i przedstawić je na najbliższej sesji.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła mecenas p. Iwonę Dorną o opinię prawną do wniosku radnego p. Andrzeja Antoniewicza.

Mecenas p. Iwona Dorna odniosła się do wszystkich zgłoszonych wniosków. Poinformowała, że zasada jest taka, że głosujemy najpierw wnioski najdalej idące. I zgodnie ze statutem, jeżeli radny p. Jerzy Gawęda mógłby sprecyzować ten wniosek w sposób, jako wniosek formalny, to mamy do wyboru albo wniosek o odrzuceniu uchwały, albo odesłanie projektu uchwały do Komisji. Stwierdziła, że są to najbardziej zbliżone propozycje do Pana Radnego wniosku. W związku z tym zapytała, czy któryś z tych wniosków odpowiada Pana intencji, bo wtedy z pierwszej kolejności ma obowiązek przegłosować wniosek…. Zrozumiała, że nie chodzi o odrzucenie uchwały, tylko żeby ją dopracować i raczej odesłać projekt uchwały do Komisji. Zapytała, czy tak można to rozumieć.

Radny p. Jerzy Gawęda odpowiedział, że stawiał wniosek o przełożenie tego punktu na inny termin posiedzenia Rady, ustalony przez Prezydium, a okres ten były wykorzystany do skonsultowania z organami gmin wniosków, które tego wymagają. Następnie, Komisja wypowiedziałaby się, czy te wnioski wniesie do projektu na sesji, czy po prostu je uchyli.

Mecenas p. Iwona Dorna ustaliła na podstawie powyższej odpowiedzi radnego, że wniosek, w tym przedmiocie, byłby głosowany w pierwszej kolejności, jako najdalej idący. Druga kwestia to kwesta, która została podniesiona przez Pana Przewodniczącego Komisji, dotycząca wycofania uwag do projektu tej uchwały, z tym że, Pan radny zakwestionował, że nie cała Komisja podjęła decyzję w tym przedmiocie, że Państwo owszem opiniowaliście pozytywnie projekt uchwały wraz z załącznikiem, ale przygotowane były zmiany wnioskowane przez Komisje. W związku z tym, zapytała Przewodniczącego, czy wniosek został przegłosowany przez Komisję. Jeżeli nie to, zaproponowała 5 minutową przerwę, żeby członkowie Komisji mogli ten wniosek formalny przegłosować. Wtedy, ta cała sytuacja będzie czytelniejsza i będzie można ustosunkować się do tego wniosku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, w związku z powyższym, zapytała Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską p. Zenona Bąkowskiego, czy 5 minutowa przerwa byłaby wystarczająca na posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską p. Zenon Bąkowski oświadczył, że przerwa nie jest konieczna, ponieważ było głosowanie „Strategii…” w tej formie i za „Strategią…” tą głosowały 3 osoby, a przeciw był 1 głos. Natomiast wnioski są dalszą częścią.

Mecenas p. Iwona Dorna, mimo wszystko, poprosiła Przewodniczącą Rady Powiatu o 5 minutową przerwę na posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, czy można zwołać posiedzenie Komisji nie powiadamiając wszystkich członków Komisji o tym posiedzeniu.

Radny p. Andrzej Antoniewicz oświadczył, że idziemy trochę za daleko, dlatego, że Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską wyraźnie przedstawił wniosek dotyczący zaopiniowania pozytywnego tej „Strategii…” bez wniosków dodatkowych Komisji, przy głosowaniu 3 „za” i 1 „przeciw”, czyli w tym momencie wyczerpujemy warunki, jakie Komisja musiała spełnić opiniując ten projekt pozytywnie. Natomiast, gdybyśmy chcieli dzisiaj zwołać Komisję to nie ma wszystkich radnych, którzy są członkami tej Komisji. Poza tym, stwierdził, że głosowanie Komisji nad pierwotną wersją tej Strategii dzisiaj troszeczkę mija się z celem, ponieważ dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Było zamieszanie z wnioskami i pierwotną wersją „Strategii…”, więc nie wie, czy nie miałoby to dzisiaj wpływu na postawę radnych, którzy są członkami tej Komisji przy głosowaniu nad tą pierwszą wersją. Skoro, wyczerpana jest opinia Komisji, to wydaje się, że przerwa jest niepotrzebna. Poinformował, że nie zauważył tutaj żadnych przeszkód natury prawnej i merytorycznej, aby przystąpić do głosowania projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji oraz Integracji z Unią Europejską p. Zenon Bąkowski dla uporządkowania dyskusji, ponownie odczytał opinię swojej Komisji o omawianym projekcie uchwały: „projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego” zaopiniowany został pozytywnie przy 3 głosach „za” i 1 głosie „przeciwnym”. Członkowie komisji wysunęli dalej następujące wnioski”. Oświadczył, że o tych wnioskach nie będzie prowadzona dzisiaj dyskusja, ponieważ „Strategia…” jest dokumentem żywym i w każdej chwili będzie można wprowadzić pojawiające się wnioski.

Radny p. Jerzy Gawęda poprosił o opinię prawną, czy demokratycznie przyjęte wnioski na posiedzeniu Komisji ma prawo Przewodniczący (jednoosobowo) nie wnieść na posiedzenie sesji, które się dzisiaj odbywa, bo w tym celu odbyło się posiedzenie Komisji.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski w imieniu Klubu Radnych SLD, poprosił o 5 minutową przerwę.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka poinformowała, że został zgłoszony jeden wniosek formalny radnego p. Jerzego Gawędy, aby cały projekt uchwały z materiałami przekazać do Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską.
Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze inne wnioski formalne.

Głos zabrała radna p. Zyta Szumlańska wniosła, aby w dzisiejszej dyskusji uwzględnić obecność Dyrektora CDS – u z Krakowa.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zgłosił formalny wniosek, aby wnioski wypracowane przez Komisję Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, przedstawione przez Przewodniczącego Komisji, jako uzupełnienie „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego” odesłać do ponownego przygotowania, merytorycznego rozpatrzenia i do konsultacji wymaganych w tych przypadkach, gdzie wnioski te wkraczają w kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących również w skład Powiatu Inowrocławskiego. Stwierdził, że procedury są takie, Komisja wypracowała słuszne wnioski, natomiast forma ich przedstawienia Radzie budzi wątpliwości.

Radny p. Jerzy Gawęda oświadczył, że trzeba będzie w tym momencie rozstrzygnąć pewną kwestię, czy należy traktować opinię Komisji o projekcie uchwały warunkowaną od tych wniosków, czy też podejmiemy decyzję, że nie jest uwzględniana opinia Komisji i Rada decyduje, czy program ma być przyjęty.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka poinformowała, że kilka razy Przewodniczący p. Zenon Bąkowski czytał sprawozdanie z posiedzenia swojej Komisji. Pierwsza część, tego sprawozdania, dotyczyła przyjęcia materiałów przedłożonych przez Zarząd i głosowania. Druga część, że Komisja prosi o uwzględnienie wysuniętych wniosków.
Przewodnicząca przypomniała, że radny p. Jerzy Gawęda złożył wniosek o odesłanie w całości materiałów do Komisji. Radny p. Andrzej Antoniewicz złożył propozycję o odesłanie wniosków Komisji do procedowania. Najdalej idącym wnioskiem jest wniosek radnego p. Jerzego Gawędy, w związku z tym Przewodnicząca poddała tenże wniosek pod głosowanie Wysokiej Radzie.


Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (23)

za - 1
wstrzymało się – 4
przeciw – 18
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Jerzego Gawędy nie uzyskał akceptacji Wysokiej Rady.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek radnego p. Andrzeja Antoniewicza.


Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (23)

za – 18
przeciw – 1
wstrzymało się – 4
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Andrzeja Antoniewicza uzyskał akceptację Wysokiej Rady.

Radny p. Jerzy Gawęda stwierdził, że analizując materiały przedłożone na dzisiejszą sesje należy podzielić je na dwie grupy. Pierwsza grupa, jako materiał analityczny, jako materiał który pokazuje czym dysponuje Powiat, jakie posiada możliwości i jakie ma słabe strony. Oświadczył, że dla niego największą wartością ( wskazał na str.32 ppkt. „działania władz samorządowych”) jest jasno stwierdzona analiza i określenie w jakim miejscu jest samorząd. Zaproponował analizę i rozpoczęcie prac z gminami polegającymi na wypracowaniu konkretnego programu gospodarczego, określeniu priorytetowych działań gospodarczych, które dla tego regionu będą ważne, podzielenie go na lokalne zadania. Oświadczył, że jeżeli to nam się uda, to dopiero wtedy będziemy mówić, że ten program ma sens. W innym przypadku będzie to tylko „od fajkowanie”. W każdej Radzie przyjmowane są programy gospodarcze, oceniane pozytywnie z realizacji, a jak spojrzymy za okno to widzimy rzeszę bezrobotnych, dziurawe drogi, brak pomysłów. Dlatego znając uwarunkowania i wiedząc, że ten dokument jest potrzebny, aby móc korzystać ze środków unijnych, należy go przyjąć warunkowo na pewien okres czasu np. 2 lata, a w tym okresie rozpocząć konsultacje w celu wypracowania programu gospodarczego. W innym wypadku ten dokument niczego nie wniesie. Oświadczył, że grozi nam emigracja ludzi młodych i upadek gospodarki. Z tymi dylematami przyjdzie nam się zmagać. Dlatego, wniósł o przyjęcie tej drugiej części na okres dwóch lat i zobowiązanie Zarządu do wystąpienia z wnioskiem do Rad Gmin i Miasta Inowrocławia o wspólne opracowanie ( na bazie tego programu, tych założeń), wspólnego jednolitego tekstu programu rozwoju gospodarczego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała Dyrektora Centrum Doradztwa Strategicznego p. Dagmarę Bieńkowską, czy zechciałaby zabrać głos w dyskusji.


Dyrektor CDS - u p. Dagmara Bieńkowska wyraziła wolę zabrania głosu w dyskusji. Wyjaśniła, że firma, którą reprezentuje wykonywała w Polsce ponad 20 podobnych realizacji, a w tej chwili realizuje kolejnych 6. Poza tym, firma posiada pełne referencje z Wojewódzkich Urzędów Pracy ( Toruń, Kielce, Małopolska, Podkarpacie). Poinformowała, że bardzo ważna jest współpraca z innymi organami samorządowymi przy realizacji programu zawartego w „Strategii…”, po to, aby bardziej efektywniej go realizować. Oświadczyła, że do czerwca br. musi być przygotowany tzw. „Plan Rozwoju Lokalnego”, czyli bardzo precyzyjny dokument programowany na lata 2004-2006, który określi zadania do realizacji i będzie możliwość korzystania z funduszy unijnych. Zorientowała się, że Starostwo zdecydowało się opracować ten dokument gratisowo dla gmin. Jest to nietypowe zachowanie w skali Polski i godne naśladowania. Zachęcała i zaproponowała, aby Wysoka Rada zaakceptowała ten dokument, ponieważ nie mając dokumentu Strategii, Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, Planu Rozwoju Lokalnego, można mieć ograniczone prawo do pozyskiwania funduszy unijnych. Poinformowała, że „Strategia…” jest dokumentem żywym i należy go uzupełniać o nowe zadania.

Radny p. Jerzy Gawęda zgłosił wniosek, aby rozszerzyć § 1 i nadać mu brzmienie: „ Przyjąć do realizacji opracowanie pn. „ Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego” na okres 5-ciu lat, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie ww. wniosek radnego p. Jerzego Gawędy.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)

za -1 radny
przeciw – 17 radnych
wstrzymało się - 5 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Jerzego Gawędy nie uzyskał akceptacji Wysokiej Rady.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.


Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)

za – 20 radnych
wstrzymało się – 3
przeciw -0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się do radnego p. Andrzeja Orczykowskiego. „Prześledzę losy tego wniosku i udzielę odpowiedzi”.


Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zaproponował, Wysokiej Radzie, że na wszystkie interpelacje i zapytania dotyczące ulic i dróg, zostaną udzielone szczegółowe odpowiedzi w formie pisemnej, ponieważ w ogromnej większości są to uwagi i interpelacje nie kierowane bezpośrednio do Starostwa. Poprosił Panią Przewodniczącą, aby na interpelację radnej p. Reginy Czerwińskiej udzielił odpowiedzi Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu p. Eligiusz Patalas. Uznał wniosek radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego, za niezmiernie ważny. Oświadczył, że powinna być ta interpelacja przyjęta i potraktowana bardzo należycie. Dodał, że jutro nastąpi spotkanie z kierownictwem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza, z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców, gdzie przeprowadzone zostaną wstępne rozmowy o uroczystości, jaką jest 150- lecie wspomnianej szkoły. Na chwilę obecną trudno jest powiedzieć, czy będą możliwe do spełnienia propozycje radnego p. Lucjana Kwiatkowskiego dotyczące remontu szkoły. Dodał, że przed dwoma laty dokonano, ogromnymi nakładami powiatowych środków, naprawy dachu tego budynku, ale nie w całości. Potwierdził, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tym budynku. Na interpelację radnego p. Piotra Szwagrzyka, dotyczącą DPS – u zostanie udzielona szczegółowa odpowiedź na piśmie. Interpelacja radnego p. Andrzeja Kozłowskiego dotyczyła wniosku kierowanego nie do Regionalnej Izby Obrachunkowej a do Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej. Odpowiedział, że rzeczywiście wiele tygodni temu wystąpiono z pismem w tej sprawie. Jednak, do dnia dzisiejszego, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pismo. Stwierdził, że byłoby wielce niestosownym „poganianie” Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej na przyspieszenie całej tej procedury i zajęcia stanowiska. Poinformował, że wyciągnął wnioski dyscyplinarne wobec Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Sprawy, o których mówił radny p. Andrzej Orczykowski dotyczące ulicy Poznańskiej zostaną wyjaśnione bardzo precyzyjnie w formie pisemnej przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas odpowiedział na pytanie radnej p. Reginy Czerwieńskiej, że nie zamierza rezygnować z usług firmy cateringowej zaopatrującej szpital w żywność. Jednak sankcja wypowiedzenia tej umowy jest przewidziana, gdyby ten incydent powtórzył się w przyszłości. Poinformował, że były dwie główne przyczyny, dla których zdecydowano się na „autsorting” usług żywieniowych. Pierwsza przyczyna to ta, iż od dwóch lat w ankietach „satysfakcja pacjentów” pojawiało się na pierwszym miejscu niezadowolenie z jakości posiłku, a głównie temperatury tych posiłków. Druga przyczyna to obniżenie kosztów funkcjonowania tego działu. Były to dwie przyczyny, które spowodowały, że zdecydowano się na „autsorting” usług żywieniowych w postaci firmy cateringowej. Firma ta zajęła się wykonywaniem tych usług z dniem 1 grudnia 2003 roku. Zgodnie z umową ma obowiązek zainwestować, conajmniej 1,5 mln zł., w nowy sposób przyrządzania i dystrybucję posiłków. Zakończenie tej inwestycji jest przewidziane na 31 maja 2004 roku i od dnia 1 czerwca 2004 roku firma powinna rozpocząć dystrybucję i przygotowywanie posiłków według nowych technologii. To, co się stało, to był efekt zaniedbania organizacyjnego firmy, która w momencie rozpoczęcia inwestycji i przebudowy działu żywienia nie zapewniła odpowiedniej jakości posiłków dowożonych ze swojego innego ośrodka. Zareagowano natychmiast na wszelkie nieprawidłowości i w ciągu 3 dni podjęto działania. Wezwano Dyrekcję Zarządu Regionu i poszerzono kontrolę w przygotowanie posiłku również w oddziale w Toruniu. Dzięki temu, na dzień dzisiejszy skargi się w tej sprawie skończyły. Natomiast mogą pojawiać się pewne niedogodności w postaci nieodpowiedniej temperatury, czyli wychłodzenia posiłków. Zostały one również w pewien sposób przy pomocy naszych pracowników rozwiązane. Poprosił o zrozumienie, ponieważ jest to okres przebudowy działu żywienia.


Radny p. Stanisław Owedyk przedstawił informację Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu, dotyczącą zarzutów stawianych Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
22. Wnioski i oświadczenia.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.

23. Zakończenie.

O godzinie 17.30 Przewodnicząca Rady powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Zyta SzumlańskaProtokołowała
Marzena Kasprzak