BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75765

Numer sesji rady: XXII
Z dnia: 28 kwietnia 2004 r.
B.R.0041-22/2004PROTOKÓŁ NR 22/2004
obrad XXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 28 kwietnia 2004 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą p. Leonardem Maciejewskim na czele, poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki sejmowe. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powitała Radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Bolesława Szulca, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego p. Tadeusza Kasprzaka przedstawiciela Stowarzyszenia „Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”, p. Magdalenę Klimek Dyrektora Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, p. Jarosława Witkowskiego przedstawiciela Naczelnej Organizacji Technicznej, przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Chrześcijańskiego Forum Organizacji Pozarządowych, przedstawicieli Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego, p. Zbigniewa Czyżewskiego Prezesa Klubu Integracji Europejskiej, opiekunów szkolnych klubów europejskich działających przy szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 28 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wprowadziła autopoprawkę w pkt. 15 porządku obrad, który ma brzmienie: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wypowiedzenia przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu kontraktu zawartego z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenie usług zdrowotnych w 2004 r.”. Polegała ona na wykreśleniu w drugim wierszu słowa „wypowiedzenia” i wpisaniu w to miejsce „w sprawie kontraktu zawartego przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej........”.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu klubu „Porozumienie Samorządowe” zaproponował, aby pkt.18. „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok”, rozpatrywać jako pkt. 9, natomiast pkt 9 jako pkt. 18 porządku obrad, ponieważ jest to jeden z najważniejszych punktów dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu.

Radny p. Marek Rosa prosił o zachowanie pierwotnego brzmienia punktu 15 proponowanego porządku obrad, ponieważ rozpatrywany na posiedzeniach komisji projekt uchwały miał właśnie takie brzmienie.

Wyjaśnień udzielił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Poinformował, że uczestniczył we wszystkich posiedzeniach komisji i wnosił autopoprawki do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są inne propozycje i uwagi do proponowanego porządku obrad.

Nie było więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek radnego p. Andrzeja Orczykowskiego.

Głosowanie (28)


za – 8 radnych
przeciw – 20 radnych
wstrzymało się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego nie uzyskał akceptacji.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad wraz z autopoprawką przedstawioną przez Panią Przewodniczącą.


Głosowanie (28)

za – 20 radnych
przeciw – 7 radnych
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu przyjęła porządek obrad XXII sesji.


3. Przyjęcie protokołu obrad XXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radna p. Zyta Szumlańska, sekretarz obrad XXI sesji Rady Powiatu, poinformowała, że zapoznała się z treścią protokołu XXI sesji. Stwierdziła, że protokół rzetelnie odzwierciedla przebieg obrad. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniosła o przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXI sesji z 31 marca 2004 roku.


4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXII sesji radnego p. Piotra Szwagrzyka, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)


za – 27 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu wybrała p. Piotra Szwagrzyka na sekretarza obrad XXII sesji.


5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXI sesji 31 marca 2004 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Informacja została przyjęta.


6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXI sesji 31 marca 2004 roku.

Informacja została przyjęta.


7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 24 marca 2004 roku do 7 kwietnia 2004 roku.

Radna p. Zyta Szumlańska nawiązała do pkt. IV - Sprawy z zakresu Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W punkcie tym Zarząd poinformował, że na posiedzeniu 7 kwietnia 2004 r. podjął uchwałę w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Radna poprosiła o przybliżenie informacji na temat tego gospodarstwa.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski wyjaśnił radnej p. Zycie Szumlańskiej, że dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o likwidację gospodarstwa pomocniczego, gdyż z wielu powodów stało się ono nieprzydatne i generuje straty. Gospodarstwo to, jako jednostka samofinansująca, nie jest w stanie dalej prowadzić swojej działalności w oparciu o sprzedaż wyrobów. Cały sprzęt zostanie przekazany do Centrum Kształcenia Praktycznego. W oparciu o takie uzasadnienie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację.

Do przedłożonej Informacji nie wniesiono innych wniosków i uwag. Informacja została przyjęta.


8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Andrzej Orczykowski zaznaczył, że występuje w imieniu mieszkańców ulicy Mątewskiej, a w szczególności tych, którzy nie mają możliwości wjazdu do posesji oznaczonej Nr 7. Radny wspomniał, że wymieniona ulica ma charakter powiatowy. Aby móc wjechać na teren posesji, trzeba byłoby wykonać manewr począwszy od ulicy Poznańskiej. Takie rozwiązanie uniemożliwia jednak linia ciągła podwójna. Wspomniane wyżej fakty powodują, że aby dotrzeć do zamierzonego celu, kierowcy muszą szukać rozwiązań krążąc pojazdami po całych Mątwach. Radny wnioskował, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu i móc swobodnie wjeżdżać na teren posesji bezpośrednio z ulicy Mątewskiej.

Radny p. Andrzej Kozłowski nawiązał do spotkania p. Wicestarosty Tadeusza Majewskiego z samorządowcami kruszwickimi w sprawie pozyskania funduszów unijnych. Radny zapytał o termin uchwalenia programu regionalnego, bądź jego wyznaczenie, który jest niezbędny w staraniach o wymienione wyżej środki. Przypomniał, że wnioski w tej sprawie można składać już od 3 lub 4 maja, a wymogiem takiego wniosku jest załączenie do niego wspomnianego programu. Na wspomnianym spotkaniu były obietnice p. Wicestarosty o utworzeniu wspólnego programu rozwoju regionalnego i dlatego poszczególne gminy nie przystąpiły do jego opracowania. Radny p. Andrzej Kozłowski wnioskował, aby taki program uchwalić najpóźniej na majowej sesji Rady Powiatu.

Radna p. Regina Czerwińska oświadczyła, że nie otrzymała żadnej odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji Rady Powiatu i wniosła o pilne załatwienie tej sprawy.9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2003 r. z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Joanna Kuchta Specjalista ds. Integracji Europejskiej. Poinformowała, że sprawozdanie zostało podzielone na cztery części. Zadania z zakresu integracji europejskiej na terenie Powiatu Inowrocławskiego realizuje Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej, które zostało powołane w maju 2002 r., uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu z 30 lipca 2003 r. zostało ono umiejscowione w Wydziale Promocji o Rozwoju. Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu należy do jednego z 300 ośrodków działających w skali kraju i zostało oficjalnie zarejestrowane w bazie danych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Oprócz działalności szkoleniowej i doradczej Centrum pełni działalność warsztatową, utrzymuje kontakty z agencjami i instytucjami unijnymi w kraju i za granicą, działania te stanowią pierwszą część powyższego opracowania. Druga część dotyczy sprawozdania z referendum akcesyjnego. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego referendum odbyło się przy frekwencji 85 %, na „tak” głosowało 75 % głosujących. Duży udział w kampanii przedreferendalnej miały szkolne kluby europejskie, organizacje pozarządowe, Klub Integracji Europejskiej działający przy Naczelnej Organizacji Technicznej. Trzecia część sprawozdania jest poświęcona działalności bezpośrednio po zakończeniu kampanii przedreferendalnej. Wtedy to Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej nieco zmieniło swoją działalność i uruchomiło punkt informacyjny o funduszach strukturalnych, obecnie funkcjonuje jako biuro na poziomie lokalnym, które pomaga i przygotowuje projekty dla szerokiego kręgu odbiorców z funduszy przedakcesyjnych i programów wspólnotowych. Czwarta część materiału jest poświęcona kwestii najistotniejszej – rok 2004 jako nowe wyzwania dla samorządu powiatowego. W roku 2004 – 2006 czyli w pierwszym okresie programowania funduszy strukturalnych, region kujawsko – pomorski otrzyma kwotę 137,5 mln euro. Ta część sprawozdania zawiera wszystkie projekty, jakie zostały złożone przez Starostwo Powiatowe do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pani Joanna Kuchta ustosunkowała się do jednej ze zgłoszonych interpelacji, a dotyczącej planu rozwoju lokalnego. Poinformowała, że został powołany zespół zadaniowy ds. przygotowania planu rozwoju lokalnego, jest on dokumentem planistycznym, określa zadania realizowane w pierwszym okresie programowania na lata 2004-2006. Poinformowała, że 15 kwietnia br. Powiat Inowrocławski został wyróżniony za projekt „Lokalna Sieć Partnerstwa”. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2003 r. z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu. Projekt uchwały w tej sprawie komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie (4 obecnych). Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Lech Skarbiński poinformował, iż studiując to opracowanie zwrócił uwagę na dwa elementy. Na str. 4 opracowania czytamy, że szkolne kluby europejskie, działające na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonują na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Zdaniem radnego młodzi ludzie, przede wszystkim ci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej, powinni uczyć się historii naszej Ojczyzny, czytać elementarz i bajki o „Murzynku Bambo”, cieszyć się słońcem i lasem. Nie powinna dotyczyć ich polityka, powinna być to polityka tylko ludzi dorosłych. Radny następnie zapytał o Fundację „Orion”, ponieważ na str. 19 jest informacja o przygotowaniu przez nią projektu „Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego w Orłowie”, kto został nowym właścicielem Pałacu w Orłowie ?

Radny p. Marek Rosa nawiązał do zawartej w sprawozdaniu informacji, że Województwo Kujawsko – Pomorskie będzie mogło wykorzystać w latach 2004-2006 137,5 mln euro. Ponieważ województwo nasze liczy 2.068.990 mieszkańców, wynika z tego, iż statystycznie na jednego mieszkańca przypada do wykorzystania kwota 66,42 eurocentów zaś nasz Powiat, w przeliczeniu na złotówki, będzie miał do wykorzystania 21,5 mln zł w ciągu statystycznego roku. Radny zapytał, ile będzie wynosiła składka unijna statystycznie na jednego mieszkańca w naszym województwie ?

Radna p. Zyta Szumlańska nawiązała do informacji na str. 14 i zapytała, czy oprócz Zespołu Szkół Ekonomicznych inne szkoły zainteresowały się finansowaniem nauki języka obcego z programu językowego „Leonardo da Vinci”, drugie pytanie dotyczyło zamiaru opracowania projektu wymiany i staży dla lekarzy i pielęgniarek oraz doradców zawodowych. Ponieważ Rząd nie wynegocjował dla pielęgniarek warunków pracy w Unii Europejskiej, czy jest możliwość zorganizowania takich szkoleń dla pielęgniarek z Powiatu Inowrocławskiego ?

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał o drogę proceduralną jaką przebywa projekt od momentu wpisania go do strategii do uzyskania środków unijnych na jego realizację oraz o losy 30 projektów opracowanych przez Centrum Integracji Europejskiej. Radny poprosił również o przybliżenie informacji na temat projektu „Wzmocnienie ochrony środowiska”.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi na pytanie radnego p. Lecha Skarbińskiego a dotyczące Fundacji „Orion”. Pan Starosta powiedział, że nowym właścicielem nieruchomość po byłym Domu Dziecka w Orłowie nie jest osoba publiczna, jest to przedsiębiorca z Inowrocławia.

Pani Joanna Kuchta udzieliła odpowiedzi na zadane pytania. Powiedziała, iż idea integracji europejskiej jest rozwijana na szczeblu przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Inicjatywa promowania tej idei wyszła bezpośrednio od instytucji oświatowych. Przedszkolaki poznają kraje Unii Europejskiej nie zaś szanse i zagrożenia wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci te poznawały równocześnie historię Polski. Następnie p. Joanna Kuchta odniosła się do pytań na temat przygotowywanych projektów. Jeżeli chodzi o projekt dotyczący Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu, Szpital nie będzie głównym wnioskodawcą tylko istotnym partnerem projektu, ponieważ zlecił przygotowanie najważniejszego załącznika jakim jest studium wykonalności. Kolejny projekt „Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe w Orłowie” będzie realizowany przez Fundację Orion, jej siedziba mieści się w Toruniu. Pomysł utworzenia takiego Centrum jest szansą nie tylko dla Powiatu Inowrocławskiego ale dla całego regionu, da on nowe miejsca pracy.
W kwestii dotyczącej przyznanych środków w pierwszym okresie programowania tj. kwoty 137,5 mln euro, p. Joanna Kuchta poinformowała, że kwota ta została wynegocjowana pomiędzy Komisją Europejską a Ministerstwem Gospodarki. Aby skorzystać z tych funduszy, bardzo istotnym elementem jest posiadanie własnych środków finansowych, nie jesteśmy w stanie dziś określić w jakim stopniu Powiat Inowrocławski skorzysta z tych funduszy. Z symulacji zawierających możliwości wykorzystania środków unijnych, które zostały przedstawione na Konwencie Starostów wynika, że Powiat Inowrocławski znajduje się na drugim miejscu, jest to wysoka pozycja. W sprawie projektu językowego „Leonardo da Vinci” już w ubiegłym roku dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych złożył taką propozycję, inne szkoły nie skorzystały z tego projektu.
Jeżeli chodzi o staże pielęgniarek, została złożona taka propozycja do projektu wspólnotowego „Leonardo da Vinci” ponieważ Polska od 1995 roku uczestniczy w programach wspólnotowych na mocy Układu Europejskiego. Droga projektu od jego powstania do zaakceptowania jest dość długa. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu złożyło projekty, które zostały oficjalnie zarejestrowane w Departamencie Wdrażania Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego i przez niego zaakceptowane. Następnym etapem jest procedura konkursowa. Wezwanie do konkursu projektu będzie miało miejsce na łamach prasy lokalnej, na stronach internetowych itp. trwa ono około 1,5 miesiąca. Kiedy do konkursu zostanie zgłoszony i zaakceptowany projekt, podlega on ocenie formalnej trwającej około 60 dni, w tym czasie w ciągu 10 dni można dokonać korekty. Następnie projekt wraz z załącznikami podlega ocenie merytorycznej przez ekspertów z różnych dziedzin życia. Projekt trafia do Regionalnego Komitetu Sterującego, przewodniczącym tego Komitetu jest Marszałek Województwa. Regionalny Komitet Sterujący sporządza tzw. listę rekomendacyjną projektów z najwyższą punktacją. Lista ta zostaje przekazana Zarządowi Województwa, dokonuje on ostatecznego wyboru najlepszych projektów i następuje podpisanie umowy z Wojewodą – odpowiada on za przepływ gotówki na zaakceptowane inwestycje.

Radna p. Zyta Szumlańska podziękowała za wyczerpującą odpowiedź i zapytała z jakiego projektu (chodzi głównie o procentowy udział zaangażowania środków własnych starostwa lub województwa) była finansowana wymiana pielęgniarek w starostwach przygranicznych z rejonami niemieckimi. Czy w naszym przypadku jest możliwe zorganizowanie takiej wymiany pielęgniarek ? Czy jest możliwe aby nasz Szpital ubiegał się o środki na dofinansowanie szkoleń lub staży ?

Pani Joanna Kuchta odpowiedziała, że projekt realizowany na południu Polski, o którym wcześniej wspomniała, jest to projekt z programu „PHARE”, dotyczy współpracy przygranicznej, przygotowany dla Województwa Dolnośląskiego i Zachodniopomorskiego. Powiat Inowrocławski nie mógł skorzystać z tego programu, gdyż nie posiada partnerów niemieckich. Jeżeli chodzi o staże dla pielęgniarek i personelu medycznego, Szpital nie może wnioskować bezpośrednio lecz może wystąpić, za pośrednictwem samorządu powiatowego, o środki z programu „Leonardo da Vinci”.
Następnie p. Joanna Kuchta udzieliła odpowiedzi na pytania wcześniej zadane przez radnego p. Andrzeja Orczykowskiego. Zamierzeniem projektu „Wzmocnienie oceny oddziaływania na środowisko” z programu PHARE 2001 było pozyskanie sprzętu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej przygotowuje także projekty dla indywidualnych podmiotów. Odpowiadając na pytanie radnego p. Marka Rosy poinformowała, iż nie jest w stanie dziś określić jaka kwota wpłynie do Powiatu Inowrocławskiego ani w jakiej wysokości składkę będzie musiał zapłacić mieszkaniec powiatu do kasy unijnej.

Radna p. Zyta Szumlańska w nawiązaniu do informacji, iż jesteśmy w trakcie przygotowywania programu rozwoju regionalnego, zapytała jaki był udział gmin w jego opracowaniu i czy wszystkie gminy dostarczyły materiały niezbędne do tego opracowania.

Pani Joanna Kuchta powiedziała, że w zespole zadaniowym do opracowania tego programu znaleźli się przedstawiciele poszczególnych samorządów gminnych. W planie rozwoju lokalnego nie znajdzie się gmina Janikowo natomiast gmina Inowrocław nie dostarczyła jeszcze niezbędnych materiałów.

Radny p. Andrzej Orczykowski podsumował swoje wcześniejsze wypowiedzi. Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej wykazało się bardzo dużym zaangażowaniem w działalność na rzecz integracji z Unią Europejską. Radny pozytywnie ocenił działalność Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej zaś jakie będą tego efekty – dzisiaj nie wiemy.

Radna p. Barbara Kozłowska złożyła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.Głosowanie (28)

za – 15 radnych
przeciw – 6 radnych
wstrzymało się – 7 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnej p. Barbary Kozłowskiej uzyskał akceptację. Następnie Pani Przewodnicząca udzieliła głosu p. Marcinowi Wrońskiemu Prezesowi Ligi Polskich Rodzin w Inowrocławiu.

Pan Marcin Wroński podziękował za umożliwienie zabrania głosu i powiedział, że chciałby zadać kilka pytań p. Joannie Kuchcie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się do p. Marcina Wrońskiego i przypomniała, iż prosił on o głos w dyskusji nad pkt. 9 porządku obrad.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zauważył, że jest to kontynuacja dyskusji nad projektem uchwały. Ponieważ został przegłosowany wniosek o zamknięcie dyskusji, sytuacja ta jest niedopuszczalna, nie ma możliwości aby p. Marcin Wroński zabierał głos.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek o zamknięcie dyskusji został przegłosowany ale dyskusji dla radnych. Poprosiła radcę prawnego p. Iwonę Dorną o opinię prawną.

Radca prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że gremium to radni, mogą oni składać interpelacje, zapytania. Jej zdaniem zamknięcie dyskusji dotyczy dyskusji radnych. Jeżeli o głos prosił zaproszony gość, to Pani Przewodnicząca może mu głosu udzielić. Gość może się wypowiedzieć lecz nie ma podstaw aby zadawał pytania lub składał interpelacje, mają do tego prawo tylko radni. Zabranie głosu przez gościa w tym momencie nie koliduje z przyjętym wnioskiem formalnym dotyczącym zamknięcia dyskusji. Zaproszony gość może zadawać pytania i uzyskać na nie odpowiedź w punkcie „Wolne głosy i wnioski”.

Radny p. Andrzej Antoniewicz stwierdził, że wypowiedź p. Marcina Wrońskiego może sprowokować radnych do zadawania pytań, a ponieważ dyskusja została zamknięta, nie będą mogli brać w niej udziału.

Radca prawny p. Iwona Dorna zaproponowała, że jeżeli ktoś z radnych po wypowiedzi p. Marcina Wrońskiego będzie chciał zabrać głos, to może złożyć wniosek formalny o otwarcie dyskusji.

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że nie może być takiej sytuacji, została zamknięta dyskusja i należy podjąć uchwałę. Gość ma prawo wypowiedzieć się w punkcie „Wolne głosy i wnioski”.

Radna p. Zyta Szumlańska zgłosiła wniosek o ponowne otwarcie dyskusji.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radną p. Zytę Szumlańską.

Głosowanie (26)

za – 15 radnych
przeciw – 8 radnych
wstrzymało się – 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek uzyskał akceptację i ponownie otworzyła dyskusję.

Głos zabrał p. Marcin Wroński. Poinformował, że on sam jak i partia, której jest prezesem jest przeciwna wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, jednak stało się inaczej. W naszym wspólnym interesie obecnie „leży”, aby pozyskać jak najwięcej środków z Unii Europejskiej. powiedział, iż chciałby usłyszeć ile wniosków aplikacyjnych autorstwa p. Joanny Kuchty zostało dotychczas pozytywnie rozpatrzonych, ile zostało odrzuconych.

Wypowiedź tę przerwała Pani Przewodnicząca Rady Powiatu, która przypomniała opinię prawną radcy prawnego. Poprosiła o wypowiedź na temat treści przedłożonych materiałów.

Pan Marcin Wroński stwierdził, iż nie znalazł w przedłożonym sprawozdaniu informacji czy Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej posiada Statut. Pani Joanna Kuchta często odbywała podróże zagraniczne, w sprawozdaniu nie ma o tym wzmianki. Nie ma również informacji na temat wysokości środków zapisanych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na opracowanie projektu strukturalnego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka nawiązała do tej wypowiedzi. Przypomniała, że radni zostali wybrani w głosowaniu bezpośrednim, można z nimi dyskutować. Jeżeli radny uzna za stosowne, to może zadać takie pytania, jakie Pan Prezes zadał. Jest to prawo radnych.

Radny p. Jerzy Gawęda stwierdził, że udzielono głosu gościowi, może się zdarzyć, że nie zna on procedur zadawania pytań. W związku z powyższym radny powiedział, że sam zada te pytania i prosi o odpowiedź na nie. Następnie radny poprosił o 5 minutową przerwę.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 minutową przerwę, a przed przerwą złożyła życzenia imieninowe radnym – solenizantom, którzy mieli swoje święto między sesjami: p. Zyta Szumlańska, p. Jerzy Gawęda, p. Jerzy Naumann, p. Marek Rosa.

Wznowienie obrad po przerwie.

Radny p. Jerzy Gawęda zadał następujące pytania p. Joannie Kuchcie:
1. Jaka ilość wniosków aplikacyjnych Pani autorstwa została dotychczas pozytywnie rozpatrzona, ile z nich całkowicie odrzucono – proszę podać cyfrę i powody.
2. W jakich przyczynach upatruje Pani bardzo słabej frekwencji na szkoleniach i konferencjach, które Pani dotychczas samodzielnie organizowała, na niektórych pojawiło się zaledwie kilka osób, a duża sala MDK „świeciła pustkami”.
3. Dlaczego w ubiegłym roku nie przedłożyła Pani Radzie Powiatu sprawozdania ze swoich działań przedreferendalnych i nie opracowała planu dalszych działań na okres od lipca 2003 r. do końca kwietnia 2004 r. Na jakich więc zasadach pracowało Centrum.
4. Czy Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej dysponuje prawnie obowiązującym Statutem, jeżeli został już opracowany to dlaczego nie jest opublikowany np. na stronie internetowej Starostwa. Dokumenty takie mają już niektóre Centra w innych Starostwach, nie tylko z terenu naszego województwa.
5. W jakiej wysokości środki zapisano w tegorocznym budżecie Powiatu, które można w każdej chwili uruchomić z myślą o napisaniu projektu strukturalnego.
6. Co skorzystało Starostwo i Powiat na Pani wyjazdach zagranicznych do Belgii i Francji. W dwóch wywiadach telewizyjnych powiedziała Pani, że prowadziła tam różne rozmowy.
7. Jaki obowiązuje system organizacyjny przygotowania wniosku aplikacyjnego w Pani Urzędzie, czy robi to Pani sama, czy w zespole.
8. Kiedy i gdzie przyjmuje Pani interesantów jako redaktor naczelny swojego czasopisma.
9. Czy pisze Pani wnioski dla każdej zainteresowanej firmy lub organizacji, która prosi o pomoc.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zwracając się do p. Marcina Wrońskiego poinformował, że zmienił swój głos żeby otworzyć dyskusję z szacunku dla niego jako gościa aby mógł zabrać głos, przeprosił za to zamieszanie. Następnie stwierdził, że żadne z pytań, które w jego imieniu zadał radny p. Jerzy Gawęda nie ma związku z projektem uchwały. Złożył wniosek aby w tej części dyskusji zwolnić p. Joannę Kuchtę z odpowiedzi na te pytania. Radny nie zgodził się z niektórymi wypowiedziami radnych, mówił o regułach demokracji, większość społeczeństwa opowiedziała się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i należy te decyzje uszanować. W szkołach nikt nie zmuszał dzieci do udziału w happeningach i spotkaniach prounijnych. Radny apelował aby dzisiejsze posiedzenie skierować na „normalne” tory, politykę zostawić na boku ponieważ wszyscy jesteśmy działaczami samorządowymi a nie politykami.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że autorem pytań był radny p. Jerzy Gawęda – Radny Rady Powiatu. My wiemy, że niektórym radnym pytania w dyskusji są pisane przez osoby trzecie, jest to prawo radnego. Jeżeli dzisiaj pod tymi pytaniami podpisuje się radny p. Jerzy Gawęda, to jest jego wola. Warto byłoby merytorycznie ustosunkować się do tych pytań, nie było w tym polityki, dyskutujmy na temat merytoryczny. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że nie złamała żadnych zapisów statutowych.

Radny p. Jerzy Gawęda podtrzymał swoje wcześniejsze pytania.

Radny p. Piotr Szwagrzyk stwierdził, że dzisiaj jest sposobność aby dużo rzeczy wyjaśnić, choć może nie na wszystkie pytania jest możliwość odpowiedzi.

Radna p. Wanda Bańkowska zaprotestowała przeciwko temu aby sesje wykorzystywać do celów kampanii wyborczej. Ponieważ p. Marcin Wroński jest kandydatem do europarlamentu, najprawdopodobniej te pytania są osobistą kampanią wyborczą tego Pana. Radna postawiła wniosek, żeby zwolnić p. Joannę Kuchtę od udzielenia odpowiedzi na te pytania.

Radca prawny p. Iwona Dorna poinformowała, iż na podstawie Statutu nie ma możliwości nie udzielenia radnemu odpowiedzi na zadane pytania. Radny składa je na sesji lub w okresie między sesjami, odpowiedzi są udzielane ustnie na sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. Na wniosek radnego odpowiedź na interpelacje może być udzielona na piśmie, ponowna interpelacja radnego wymaga rozpatrzenia na sesji. W odniesieniu do zapytań stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące interpelacji, są to § 19 i 20 Statutu.

Radny p. Andrzej Nowakowski stwierdził, iż o ile dobrze zrozumiał wypowiedź radcy prawnego, sprawa dotyczy tylko interpelacji, nie dotyczy pytań zupełnie nie związanych z uchwałą.

Radca prawny p. Iwona Dorna powtórzyła swoją wcześniejszą wypowiedź.
Radny p. Andrzej Antoniewicz zapytał radcę prawnego czy to pytający określa formę, w jakiej chce uzyskać odpowiedź ?

Radca prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że odpowiedź na zadane pytanie jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. Na wniosek radnego odpowiedź na interpelacje musi być udzielona na piśmie.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski ustosunkował się do tych wypowiedzi. Jako radny poprosił aby p. Joanna Kuchta udzieliła odpowiedzi radnemu p. Jerzemu Gawędzie.

Radny p. Jerzy Gawęda zaproponował, aby przerwać tą dyskusję. Pozwólmy p. Joannie Kuchcie odpowiedzieć na pytania.

Głos zabrała p. Joanna Kuchta i udzieliła odpowiedzi na zadane pytania. W dołączonych materiałach jest informacja na temat pomocy Centrum Integracji Europejskiej w przygotowaniu projektu. Każdy podmiot może zgłosić się do Centrum i taką pomoc otrzyma, należy jednak pamiętać, że Starostwo nie jest firmą consultingową.
Funkcja redaktora naczelnego miesięcznika ogólnopolskiego „Europejczyk – Gospodarka, Finanse” jest sprawą osobistą i nie jest łączona z pracą zawodową. Miesięcznik ten promuje również Powiat Inowrocławski.
Pani Joanna Kuchta sprostowała treść kolejnego pytania, gdyż Starostwo Powiatowe nie jest „moim urzędem” tylko miejscem mojej pracy. W zależności od typu projektu jest on przygotowywany z udziałem odpowiednich podmiotów, np. Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Zespół ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, w którego skład wchodzą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.
W sprawie wyjazdów zagranicznych, p. Joanna Kuchta poinformowała, że Powiat Inowrocławski nie zapłacił za żaden wyjazd. Pierwszy wyjazd został opłacony w całości przez rząd francuski, była to trzydniowa konferencja poświęcona roli regionu w europejskiej polityce regionalnej, zdobyta tam wiedza jest wykorzystywana przy tworzeniu projektów. Drugi wyjazd na staż do Francji był nagrodą Marszałka Województwa za zdobycie w 2002 r. przez Powiat Inowrocławski w konkursie „Galeria Powiatów” tytułu najbardziej prounijnego Powiatu w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Staż był poświęcony zarządzaniu funduszami strukturalnymi i skierowany do pracowników administracji centralnej i administracji regionalnej. Rezultatem tych wyjazdów jest fakt, że Powiat Inowrocławski nie musi angażować firm zewnętrznych do zarządzania projektami.
W załączonym sprawozdaniu są podane szczegółowe informacje na temat projektów i źródeł ich finansowania. Pytanie dotyczące wysokości środków zarezerwowanych w budżecie Powiatu, które można w każdej chwili uruchomić na opracowanie projektu, jest tak naprawdę pytaniem do p. Skarbnik.
Pani Joanna Kuchta poinformowała, że w Starostwach Powiatowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego istnieją zaledwie 3 Centra Informacji Europejskiej. Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej nie jest organizacją pozarządową i nie posiada odrębnego Statutu, na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu działa w strukturze Wydziału Promocji i Rozwoju. Regulamin Organizacyjny określa, jakie działania z zakresu integracji europejskiej realizowane są przez Wydział.
Sprawozdanie z działalności Centrum zostało przedłożone w ubiegłym roku, było to sprawozdanie z planowanych działań przedreferendalnych.
Szkolenia na temat integracji europejskiej były organizowane w wielu miejscach, zdarzały się spotkania, gdzie było mniej osób, lecz nigdy sale nie „świeciły pustkami”.
Pani Joanna Kuchta powiedziała, że w sprawozdaniu dokładnie opisano wszystkie projekty, które zostały przyjęte, żaden z nich nie został odrzucony.

Radny p. Jerzy Gawęda podziękował za udzielone odpowiedzi.

Radny p. Zenon Bąkowski zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Przystąpiono do głosowania wniosku radnego.

Głosowanie (28)

za – 18 radnych
przeciw – 4 radnych
wstrzymało się – 6 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego uzyskał akceptację Wysokiej Rady i zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.


Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2003 r. z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 15 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej nr 1 z siedzibą w Inowrocławiu z jednostki budżetowej w zakład budżetowy

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Wniósł autopoprawkę w uzasadnieniu do projektu uchwały, w drugim zdaniu, polegającą na wykreśleniu zapisu: „w wysokości 50 % swoich wydatków” i dopisaniu następującej treści: „w postaci dotacji budżetowej, przewidzianej w budżecie powiatu na zadania oświatowe - nie mniej niż wynosi otrzymywana subwencja na jednego wychowanka bursy”. Poinformował, że bursy i internaty to placówki oświatowe, na których utrzymanie powiat dokłada najwięcej środków z ogólnej subwencji oświatowej. W momencie przekształcenia tej bursy w zakład budżetowy, dyrektor będzie miał większe możliwości pozyskiwania środków finansowych. Przygotowując plan budżetu, dyrektor placówki zmniejszył wydatki w płacach na 2005 r. o 124.900 zł. Od czerwca br. zmniejszy się zatrudnienie w administracji i obsłudze o 3,75 etatu natomiast od 1 września o 1,5 etatu nauczycielskiego. Cały budżet bursy to kwota 631.669 zł., dyrektor zaplanował następujące przychody:
- miesięczne czesne – 74.000 zł rocznie,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 20.000 zł rocznie,
- wpływy z kolonii i obozów – 40.000 zł rocznie,
- subwencja przewidziana na jednego ucznia na 105 wychowanków – 416.115 zł w skali roku.
Łącznie daje to kwotę 550.115 zł., a do pełnego funkcjonowania bursy w skali roku będzie brakowało 81.554 zł. Z powyższego wynika, iż w skali roku na jednego wychowanka powiat musi dopłacić, powyżej subwencji, 800 zł (jest to kwota 4 razy mniejsza niż dotychczas) Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały, zaopiniowała go pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrał radny p. Andrzej Kozłowski. Wyraził zadowolenie z faktu przekształcenia tej placówki, ponieważ tym samym uchroniło to ją przed likwidacją. Wniesiona przez Naczelnika Wydziału p. Ryszarda Oczachowskiego autopoprawka zabezpiecza minimum potrzeb na funkcjonowanie tej placówki. Radny następnie zaproponował, aby po przejrzeniu kosztów funkcjonowania w I kwartale bursy szkolnej nr 1, przygotować do przekształcenia z dniem 1 stycznia 2005 r. bursę szkolną w Mątwach. Radny poruszył również kwestę nauczycieli tam pracujących, jeżeli niektórzy z nich zostaliby zwolnieni, wtedy przysługiwałaby im 9 miesięczna odprawa. Koszty tych odpraw mogą zostać dość szybko pokryte poprzez zatrudnianie ludzi młodych z mniejszym stażem. Radny prosił w imieniu nauczycieli aby rozpatrzyć możliwość wypłaty tych odpraw.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

za – 27 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej nr 1 z siedzibą w Inowrocławiu z jednostki budżetowej w zakład budżetowy.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że Wysoka Rada otrzymała uzasadnienie do projektu uchwały w nowej treści. W związku z tym poprosiła, aby przekreślić uzasadnienie do projektu uchwały wysłane radnym w materiałach na sesję.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na wykreśleniu w § 1 słów „30 kwietnia” i wpisaniu „30 czerwca”. Poinformował, że Zarząd Powiatu, występując z tą propozycją, kierował się kilkoma przesłankami. Chodzi głównie o oszczędności finansowe powstałe w wyniku zmiany formy organizacyjnej placówki. W bieżącym roku oszczędności będą głównie dotyczyły funduszu płac, do końca roku będzie to kwota około 30.000 zł. Oszczędności na pewno zwiększą się z początkiem 2005 r., kiedy to zostanie zatwierdzony jeden budżet. Przekształcenie to jest pierwszym z działań, jakie zamierza czynić Zarząd Powiatu w związku z programem reorganizacji pozostałych domów pomocy społecznej. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały. Komisja miała wiele uwag i wątpliwości natury prawnej, ekonomiczno – finansowej. Wyznaczyła termin następnego posiedzenia na dzień 27 kwietnia br., wtedy to po wysłuchaniu informacji Wicestarosty Inowrocławskiego i Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie powyższy projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radna p. Barbara Eska zapytała jakich oszczędności dotyczy kwota 30.000 zł skoro nie zostanie zwolniony żaden z pracowników.

Radny p. Zdzisław Tyburek zaproponował zmianę w § 1 projektu uchwały dotyczącą zmiany daty przekształcenia tej placówki na dzień 1 lipca 2004 r. Radny wyjaśnił, że bilanse sporządza się w okresach kwartalnych, półrocznych i rocznych, data zaproponowana przez Naczelnika Wydziału spowodowałaby konieczność sporządzenia bilansu otwarcia na dzień 30 czerwca. Stworzyłoby to wiele komplikacji z tytułu ustawy o rachunkowości.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, dlaczego nastąpiła zmiana terminu z dnia 30 kwietnia 2004 r. na dzień 30 czerwca 2004 r.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski udzielił odpowiedzi na pytania. Propozycja zmiany terminu przekształcenia i połączenia tych placówek wynika z chęci zamknięcia bilansu półrocznego odrębnie dla dwóch placówek i sporządzenia bilansu otwarcia już dla jednej jednostki organizacyjnej. Pan Wicestarosta odpowiadając na pytanie dotyczące oszczędności w funduszu płac poinformował, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku został oddelegowany do Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. Jest propozycja aby w Tarnówku utworzyć stanowisko zastępcy dyrektora ze znacznie niższą pensją, na emeryturę odejdzie również główna księgowa. Na rzecz tych dwóch placówek będzie pracowało gospodarstwo pomocnicze.

Radca prawny p. Iwona Dorna ustosunkowała się do propozycji zgłoszonej przez radnego p. Zdzisława Tyburka. Poinformowała, że pod względem prawnym nie wnosi żadnych uwag do tej propozycji.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski również poparł tę propozycję.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

Głosowanie (28)

za – 27 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Alina Janowska Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów. Poinformowała, że podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest obowiązkiem samorządu do dokładnego określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań w zakresie nie uregulowanym w ustawie z 23 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjecie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Alina Janowska Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów. Poinformowała, że zmian w budżecie dokonuje się na skutek konieczności przeniesienia planowanych wydatków między działami i rozdziałami w ramach pozycji „Zakup usług remontowych” na kwotę 160.000 zł (dotyczy placówek oświatowych i edukacyjnych), wprowadzenia obowiązującej klasyfikacji budżetowej dochodów w :
- planie dochodów budżetu państwa,
- planie przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- planie przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
oraz usunięcia niesłusznie wykazanych zobowiązań wymagalnych w załączniku „Prognozowane kwoty długu na 2004 r. i lata następne”. Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r., deficyt budżetowy pozostaje bez zmian. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej Uchwałę nr XXI / 140 / 2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, iż konieczność wprowadzenia zaproponowanych zmian została spowodowana dyskusją i wnioskami wypracowanymi przez Komisję Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia br. Dodał, iż analizując propozycje nowelizacji Strategii, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu do uzyskania stanowisk wszystkich zainteresowanych stron na temat tych propozycji. Wszystkie propozycje zostały przyjęte. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. zapoznała się z opiniami wszystkich stałych komisji oraz z projektem uchwały, który zaopiniowała pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Orczykowski po dokonanej analizie Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego stwierdził, że dokonano tam wpisu projektu prywatnego podmiotu, czyli Fundacji ORION. Zapytał, czy to oznacza, że każdy prywatny podmiot, aby mógł ubiegać się o fundusze musi zostać ujęty w Strategii ? Nawiązując do wypowiedzi p. Joanny Kuchty radny zapytał, na jakich zasadach Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej sporządziło studium wykonalności dla projektu tej Fundacji. Czy w przyszłości utworzone przez tę Fundację Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe będzie udostępniało swą siedzibę dla potrzeb Powiatu i Starostwa. Ponieważ fundacje są jawne, radni powinni otrzymać więcej informacji na temat Fundacji ORION.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu p. Andrzej Florek odpowiedział, iż w rozdanych radnym materiałach jest informacja dotycząca Fundacji ORION a mianowicie numer rejestrowy. Osoby prywatne ubiegające się o unijne dotacje nie mają obowiązku wpisania się do Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Pan Naczelnik dodał, że powstanie Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego jest pewną szansą na zatrudnienie kilkunastu osób z terenu Powiatu.

Odpowiedź tą uzupełnił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Podkreślił, iż Powiat nie angażuje żadnych środków w to przedsięwzięcie. Ponieważ Fundacja wystąpiła z prośbą, aby zadanie pod nazwą „Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe w Orłowie” wprowadzić do Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego – uczyniono to. Dla Powiatu Inowrocławskiego będą z tego faktu korzyści w postaci zatrudnienia osób z terenu Powiatu, przywrócenia do dawnej postaci tego pięknego budynku.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę nr XXI / 140 / 2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie kontraktu zawartego przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenie usług zdrowotnych w 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Poinformował, że na posiedzeniach wszystkich komisji wnosił autopoprawkę do tytułu projektu uchwały a następnie odczytał jego nowe brzmienie: „w sprawie kontraktu zawartego przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenia zdrowotne w 2004 r.”, konsekwencją tej zmiany jest również zmiana w § 1 projektu uchwały „przyjąć stanowisko w sprawie kontraktu zawartego przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenia zdrowotne w 2004 r stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”. Poinformował również, iż Zarząd Powiatu zaproponował zmianę w stanowisku do uchwały polegającą na dopisaniu w drugim akapicie, w drugim zdaniu słowa „groźba”, następnie odczytał zdanie „Liczymy, że groźba wypowiedzenia kontraktów zmobilizuje rząd, w tym Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia do podjęcia działań ustawowych, na które samorządy powiatowe i szpitale czekają od 1999 roku”. Pan Naczelnik poinformował, iż te zmiany są konsekwencją ożywionych dyskusji na posiedzeniach wszystkich komisji stałych. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. omawiali powyższy projekt uchwały. Członkowie mieli wiele wątpliwości i uwag do omawianego projektu, poprosili, aby:
- udostępnić radnym treść stanowiska VII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,
- zmienić treść stanowiska Rady Powiatu w Inowrocławiu w kierunku apelu niepowodującego skutku wypowiedzenia kontraktu,
W związku z powyższym komisja wyznaczyła termin następnego posiedzenia na dzień 27 kwietnia br. W tym dniu członkowie komisji przedyskutowali stanowisko VII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich jak i stanowisko do uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu. Materiały zostały ocenione pozytywnie, w związku z tym członkowie komisji pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wnioskował o zmianę jednego słowa w stanowisku do uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu. W zdaniu „Nie możemy brać odpowiedzialności za bezczynność i opieszałość rządów, które doprowadziły do katastrofy w służbie zdrowia” wykreślił słowo „rządów” i wpisać słowo „rządu”.

Radny p. Jerzy Gawęda odniósł się do stanowiska do uchwały. Analizując je radny zastanawiał się, czy ono coś zmieni. Czytając stanowisko VII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich można wywnioskować, iż prowadzone do dzisiaj rozmowy „spełzły na niczym”. Zapytał, jakie mogą być konsekwencje wypowiedzenia kontraktu przez PSZOZ z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy ?

Radny p. Andrzej Orczykowski stwierdził, iż dzisiaj zmagamy się ze skutkami, lecz każdy skutek ma swoją przyczynę. Taką przyczyną było niewątpliwie zlikwidowanie Kasy Chorych i rozpoczęta realizacja programu naprawczego przez dyrektora szpitala musiała zostać przerwana. Radny odniósł się do projektu uchwały i stwierdził, iż jej forma ma bardziej charakter propagandowy niż skuteczny. Radny następnie zgłosił wniosek o dopisanie do ostatniego zdania w stanowisku do uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu następującej treści: „oraz stwierdzamy, że jest konieczne zmienić cały system świadczenia usług zdrowotnych, który nie sprawdził się i generuje szkody społeczne”.

Radny p. Zdzisław Tyburek stwierdził, iż wiele państw boryka się z problem opieki zdrowotnej, nie ma doskonałego systemu, który rozwiązałby wszystkie trudności. Nie można winić tutaj żadnego rządu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, iż już w miesiącu grudniu ubiegłego roku Rada Powiatu zaniepokojona trudną sytuacją szpitala wyraziła swoje stanowisko w formie uchwały. Od tamtej pory nie nastąpiła żadna poprawa, jest coraz gorzej. Proponując słowo „rządy” Zarząd Powiatu był sprawiedliwy, ponieważ nie tylko obecny rząd doprowadził do katastrofy finansowej służby zdrowia. Pan Starosta przypomniał, iż aktualnie zobowiązania szpitala sięgają blisko 18 mln zł. Na sumę tą składa się zobowiązanie z tytułu ustawy „203” oraz brak zapłaty za usługi ponadlimitowe. Proponowana uchwała ma wyłącznie charakter politycznego nacisku na rząd i Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawie wszystkie powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjęły już takie uchwały, jest to pewnego rodzaju przygotowanie do następnych działań Związku Powiatów Polskich. Na 12 maja br. zaplanowane jest kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów powiatowych i szpitali w Warszawie.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że w stanowisku VII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich jest określona data wypowiadania umów – koniec czerwca 2004 r. Nie jest to sytuacja normalnego funkcjonowania państwa, każdy nacisk musi coś przynieść. Jeżeli rząd zareaguje na to stanowisko i przystąpi do działań musimy liczyć się z konsekwencjami. Musimy wiedzieć czy Powiat jest gotowy na przejęcie tych zobowiązań.

Głos zabrał Dyrektor p. Eligiusz Patalas. Powiedział, że sytuacja ta nie dotyczy samego szpitala, dotyczy również ratownictwa medycznego i poradni specjalistycznych. My nie rozmawiamy o potencjalnej groźbie tylko o katastrofie, która jest na progu. Nie mamy już czasu, ta uchwała jest aktem rozpaczy. Samorząd powiatowy nie jest w stanie sfinansować działalności tej jednostki nawet w skali jednego miesiąca ponieważ są to koszty ponad 5 mln zł miesięcznie. Mimo ograniczenia w bieżącym roku liczby przyjęć pacjentów o 10 % tylko w szpialnictwie, zabraknie 14,5 mnl zł na leczenie pacjentów, z tego 6,5 mln zł na leczenie zagrożeń życia – jest to katastrofa. Apelował do radnych, iż jest potrzebne stanowisko ponad podziałami.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział: „opozycja widząc tą sytuację i na tak poważny apel dyrektora szpitala wycofuje swój wniosek, ponieważ nie warto o drobne rzeczy o jedną literę się spierać, są rzeczy ważniejsze. Szczęść Boże”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek radnego p. Andrzeja Orczykowskiego (prosił o dopisanie: „oraz stwierdzamy, że jest konieczne zmienić cały system świadczenia usług zdrowotnych, który nie sprawdził się i generuje szkody społeczne”).

Głosowanie (27)

za – 25 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Andrzeja Orczykowskiego uzyskał akceptację.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie kontraktu zawartego przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenia zdrowotne w 2004 r.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2003 r.

Z projektem uchwały wystąpił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Jacek Obitko. Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego ocenił jako zadawalający. Do negatywnych zjawisk zaliczył wzrastającą liczbą rejestrowanych nosicieli i zachorowań na żółtaczkę typu C, nadal utrzymujący się wysoki poziom pyłu opadowego , istnienie obszarów nieuporządkowanych, wzrost zachorowań na świerzb.
Natomiast do pozytywnych zjawisk zaliczył coraz lepszą jakość wody do spożycia, coraz bardziej czyste wody rekreacyjne, spadek zachorowań na żółtaczkę typu B, lepsza zgłaszalność chorób zakaźnych przez pracowników służby zdrowia, brak epidemii chorób zakaźnych, powstawanie coraz większej ilości inwestycji poprawiających zarówno jakość wody, jak i kanalizacji, ścieków i wysypisk śmieci. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu 27 kwietnia br. zapoznała się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2003 r. Projekt uchwały w tej sprawie komisja zaopiniowała pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał na czym polega opisana w informacji restrukturyzacja Inspekcji Sanitarnej. Na str. 66 opracowania wymieniono obiekty obrotu żywnością objęte nadzorem sanitarnym, wśród tych obiektów był jeden hipermarket. Radny zapytał dlaczego tak mało jest kontroli właśnie tam, gdzie mogą być największe uchybienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Jacek Obitko odpowiedział, że restrukturyzacja Inspekcji Sanitarnej polega na likwidowaniu laboratoriów. Wszystkie badania będą wykonywane przez laboratoria Wojewódzkiej Stacji w Bydgoszczy.
W kwestii nadzoru nad obiektami obrotu żywnością p. Jacek Obitko poinformował, że posiada tylko 4 wykwalifikowanych pracowników i z tej przyczyny nie ma możliwości przeprowadzania częstszych kontroli, planowo jest przewidziana jedna kontrola w jednym hipermarkecie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowane (27)

Przewodnicząca Rady powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2003 r.


17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2003 r.

Z projektem uchwały wystąpił p. Piotr Kuta Powiatowy Lekarz Weterynarii. Poinformował, że sytuacja sanitarno – weterynaryjna w roku 2003 była pomyślna, wynikało to z badań kontroli nadzoru w zakresie ustawowych zadań inspekcji weterynaryjnej dotyczącej ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa zdrowotnego produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochrony zdrowia publicznego. W zakresie ustawowych zadań nie stwierdzono wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, które powodowałyby duże straty ekonomiczne lub zagrażające zdrowiu ludzi. Nie stwierdzono zagrożeń zdrowia publicznego zanieczyszczeniami, skażeniami lub innymi pozostałościami w tkankach i surowcach zwierzęcych, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz paszach dla zwierząt. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego są 4 zakłady mięsne, które dostosowują się do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Od 1 maja br. będą istniały 3 warianty funkcjonowania zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego:
- produkcja na rynek unijny (wymogi spełniają Zakłady Mięsne Viando),
- produkcja na rynek krajowy (pozostałe 3 zakłady),
- produkcja na sprzedaż bezpośrednia (dotyczy małych zakładów lub właścicieli gospodarstw).
Istnieją 2 ubojnie drobiu: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jezuickiej Strudze, Zakład w Turzanach. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje 1 zakład przetwarzający mleko – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu i około 600 producentów mleka. W Powiecie nie zanotowano chorób gruźlicy, brucelozy i wścieklizny natomiast zanotowano białaczkę bydła (jest około 30 stad z tą chorobą), nie jest ona odzwierzęca i nie stanowi żadnej przeszkody w gospodarczym użytkowaniu tych zwierząt. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. rozpatrywała sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno – Weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2003 r. Projekt uchwały w tej sprawie komisja zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Zenon Bąkowski w imieniu przedsiębiorców rolnych i rolników podziękował Inspekcji Weterynaryjnej za ogromny wkład i pomoc przy dostosowywaniu się do wymogów Unii Europejskiej.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2003 r.

Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.


18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok:

a) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok.W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrała p. Alina Janowska Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów. Poinformowała, że Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok działał na podstawie artykułu 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok przyjęty został 19 lutego 2003 r. Uchwałą Rady Powiatu. Uchwalony budżet był zrównoważony i zamykał się kwotą 76.421.147 zł. Realizując budżet Zarząd Powiatu zmuszony był do podejmowania szeregu działań, aby nie utracić płynności finansowej gdyż wykonanie ustawowych zadań powiatu przebiegało w warunkach znacznego niedoboru środków. Przyczyną niedoboru środków był brak spójności między otrzymaną subwencją oświatową a zgłaszanymi w trakcie realizacji budżetu potrzebami placówek oświatowych i edukacyjnych jak również trudności ze znalezieniem nabywców na zakup mienia powiatu, kilkakrotne przetargi, spadek wpływów z najmu i dzierżaw oraz odsetek bankowych. Problem niedoboru środków dał się szczególnie odczuć w IV kwartale 2003 roku. Celem złagodzenia niedoboru środków Zarząd Powiatu dokonał, po szczegółowej analizie, ponownego przeliczenia budżetu, wprowadził nadwyżkę budżetową w kwocie 614.452 zł, rozwiązał pozostałą kwotę rezerwy ogólnej 100.829 zł oraz zaangażował oszczędności wskazane przez jednostki, które je posiadały. W roku 2003 Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła 7 uchwał a Zarząd Powiatu w Inowrocławiu 18 uchwał zmieniających budżet, w wyniku których budżet Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2003 r. ukształtował się następująco:
- planowane dochody – 78.244.136 zł,
- planowane wydatki – 78.858.588 zł,
- deficyt – 614.452 zł.
Żadna z 25 podjętych uchwał zmieniających budżet nie została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. W omawianym okresie do kasy Powiatu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 76.785.004 zł, tj. 98,14 % wielkości planowanej, a poniesione wydatki wyniosły 77.112.708 zł, tj. 97,79 % zakładanych wielkości. Uzyskane dochody były niższe o 327.704 zł od zrealizowanych wydatków, oznacza to, iż z zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 614.452 zł skonsumowano kwotę 327.704 zł, a pozostała kwota 286.748 zł stanowi nadwyżkę budżetową roku sprawozdawczego, którą Zarząd Powiatu będzie mógł za przyzwoleniem Wysokiej Rady w roku bieżącym rozdysponować.
Na zakończenie swego wystąpienia p. Alina Janowska wniosła w imieniu Zarządu Powiatu o przyjęcie przedłożonego sprawozdania.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk, który zapoznał wszystkich zebranych z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok (Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię – za przyjęciem głosowało 3 członków komisji, przeciwny był radny p. Piotr Szwagrzyk, wstrzymała się radna p. Franciszka Łopatyńska – treść opinii w załączeniu) oraz w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie Powiatu opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu (tekst opinii w załączeniu).

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok (uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu) a następnie zgodnie z porządkiem obrad otworzyła dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem.

W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej wystąpiła radna p. Wanda Bańkowska, która przedstawiła stanowisko klubu. Poinformowała, że był to kolejny bardzo trudny rok dla powiatu. Otrzymane z budżetu państwa środki były nie współmierne do zleconych zadań a w dochodach Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku dotacje, subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły aż 90 %. Uchwalając budżet na 2003 rok założyliśmy, iż będzie to budżet zrównoważony, w którym planowane dochody pokrywać będą planowane wydatki. Ponieważ w trakcie realizacji budżetu wystąpił niedobór środków, który szczególnie dotknął placówki oświatowe i edukacyjne, w październiku 2003 roku Rada uchwaliła budżet z deficytem w kwocie 614.452 zł, którego źródłem pokrycia była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Pomimo występujących trudności w realizacji ustawowych zadań powiatu, szczególnie w IV kwartale 2003 roku, prowadzona racjonalna i oszczędna gospodarka posiadanymi środkami, pozwoliła na realizacje zadań bez zaciągania kredytu. Rok 2003 zamknięty został nadwyżką budżetową w kwocie 286.748 zł. Radna poinformowała, iż w oparciu o wnikliwą analizę przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok , w związku z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz zgodnie z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu radni z Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej będą głosować za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2003 rok.

Radny p. Andrzej Sieradzki w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformował, że po wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego sprawozdania oraz bacznej obserwacji pracy Zarządu Powiatu Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2003 rok.

W imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” wystąpił jego Przewodniczący radny p. Andrzej Orczykowski. Powiedział, iż pomimo korzystnych finansowo spraw budżetowych Zarząd Powiatu, jako nadzorujący przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, nie ustrzegł się uchybień. Chodzi o sprawę Muzeum im. Jana Kasprowicza, gdzie nastąpiło przekroczenie uprawnień do dokonywania zmian w budżecie z funduszu celowego oraz o przekroczenie uprawnień do dokonywania zmian w planie jednostki budżetowej – Zarząd Dróg Powiatowych. Z racji tego, że kierownik jednostki, czyli Zarząd Powiatu, ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Klub „Porozumienie Samorządowe” będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu za 2003 rok.

Radny p. Lech Skarbiński w imieniu Klubu Radnych „Obywatelski Ruch Samorządowy” poinformował, iż Klub wstrzyma się od głosowania.


b) wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Stanisława Owedyka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk poinformował, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wnioskami i dokumentami związanymi z przygotowaniem materiałów do absolutorium, składa wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2003 rok. Ponadto przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok (uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zarządziła głosowanie projektu uchwały absolutoryjnej.


Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

za – 19 radnych
przeciw – 5 radnych
wstrzymało się – 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielając odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, dotyczącą dojazdu do posesji przy ulicy Mątewskiej, poinformował, że zostanie ona przekazana do realizacji Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych. Jednocześnie dodał, że właściciele tych posesji będą musieli wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o wydanie pozwolenia na wybudowanie dojazdów i będą musieli pokryć koszty tej inwestycji.
W sprawie interpelacji radnego p. Andrzeja Kozłowskiego Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że wyczerpujących wyjaśnień udzieliła p. Joanna Kuchta.
Radnej p. Reginie Czerwińskiej Starosta Inowrocławski odpowiedział, że zdarzają się sytuacje przedłużającego się okresu oczekiwania na odpowiedź. Bardzo często wynika to z faktu, iż interpelacje i zapytania są kierowane przez Zarząd Powiatu do właściwych instytucji, które musza udzielić na nie odpowiedzi.

Następnie Pan Starosta Leonard Maciejewski powiedział:
„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Każda sesja Rady Powiatu ma swoje szczególne znaczenie i szczególny koloryt. Takim „szczególnym kolorytem” w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest sesja budżetowa i abolutoryjna, którą dzisiaj przeżywamy. Bowiem podczas sesji absolutoryjnej stajemy przez Państwem, by zdać raz jeszcze sprawozdanie jacy byliśmy w roku ubiegłym. Sądzę, ze w tym roku Zarząd Powiatu z całą odpowiedzialnością i z powagą, z poczuciem swoich zasług i niedociągnięć staje przed Radą Powiatu i zdaje sprawozdanie. Rok 2003 był w całości przez ten Zarząd przepracowany. Opinie, jakie wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie stałe komisje, oddają jak pracowaliśmy. We prowadzeniu p. Aliny Janowskiej przypomniała jak wiele razy dokonywano zmian w budżecie, aby jak najlepiej wykorzystać posiadane środki. Uważam, że Zarząd Powiatu w sposób bardzo racjonalny i rozsądny gospodarował tymi pieniędzmi. Pamiętamy o tym, że niestety gospodarujemy w wyjątkowo trudnych i skomplikowanych chwilach, ze względu na uwarunkowania polityczne, społeczne i gospodarcze. Dzisiaj bez wstydu ale z poczuciem swoistego rodzaju dumy staję w imieniu Zarządu Powiatu przed Wysoką Radą, bowiem w naszym rozumieniu byliśmy dobrymi gospodarzami. W imieniu Zarządu Powiatu dziękuję Wysokiej Radzie za tą ocenę. Dziękuję wszystkim jednostkom, organizacjom, instytucjom, z którymi współpracujemy. Oddzielne słowa podziękowania kieruję w imieniu Zarządu do wszystkich pracowników Starostwa. Jestem przekonany, że w roku bieżącym będziemy również w sposób staranny i należyty pracować. Dziękuję Pani Przewodniczącej za życzliwość, za pomoc w pracach Zarządu Powiatu. Pani uwagi jako fachowca – ekonomisty są bardzo cenne. Dziękuję Wysokiej Radzie za dobrą ocenę”.


20. Wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odczytała wniosek radnej p. Zyty Szumlańskiej (treść wniosku w załączeniu).


21. Zakończenie

O godzinie 16.50 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Piotr Szwagrzyk

Protokołowała
Karolina Florczyk