BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75763

Numer sesji rady: XXIII
Z dnia: 26 maja 2004 r.
B.R.0041-23/2004


PROTOKÓŁ NR 23/2004


obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 26 maja 2004 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36/38.

Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnemu – solenizantowi p. Stanisławowi Owedykowi, który obchodził swoje święto między sesjami.
Z okazji „Dnia Matki” Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny p. Jan Biernacki w imieniu panów złożył życzenia wszystkim mamom.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Przewodnicząca poinformowała, że Pani Poseł i Pan Poseł podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 24 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radny p. Andrzej Kozłowski zaproponował, aby punkty od 11 do 17 połączyć, z uwagi na możliwość skrócenia wystąpień Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego, jak również Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu p. Jerzego Naumanna. Natomiast głosowanie uchwał odbyłoby się kolejno.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że to nie zmienia porządku obrad. Proponując każdy projekt uchwały w osobnym punkcie zamierzała, aby Naczelnik i Przewodniczący właściwej komisji merytorycznej rekomendowali wszystkie projekty uchwał, dyskusja oraz głosowanie nad każdą uchwałą oddzielnie i to nie wymaga zmiany porządku obrad.
Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze inne propozycje i uwagi do proponowanego porządku obrad.

Nie było więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania proponowanego porządku obrad.

Głosowanie ( 24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk sekretarz obrad XXII sesji Rady Powiatu poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XXII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXII sesji z 28 kwietnia 2004 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXIII sesji radnego p. Zdzisława Tyburka, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Zdzisławowi Tyburkowi funkcję sekretarza obrad XXIII sesji.

5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętej na XXII sesji 28 kwietnia 2004 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXII sesji 28 kwietnia 2004 roku.

Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 14 kwietnia 2004 roku do 11 maja 2004 roku.

Radny p. Stanisław Owedyk powiedział, że na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Rewizyjnej dokonano wstępnej analizy wniosków i opinii stałych komisji Rady Powiatu. W przedłożonej informacji na str. 15 w punkcie IX Zarząd przedstawia sposób rozdysponowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004. Zaznaczył, że występuje w imieniu Komisji Rewizyjnej. Przypomniał też, że ten temat był poruszony na ostatniej sesji przez radnego p. Piotra Szwagrzyka. Stwierdził, że Zarząd rozdysponował bardzo dużą kwotę – 1.814.200 zł. po zaopiniowaniu przez jedną komisję tz. Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Nie ujmując rzetelności i fachowości tej komisji, Komisja Rewizyjna po analizie tych materiałów zauważyła, iż jest bardzo szeroki front rozdysponowania tych środków. W imieniu Komisji Rewizyjnej zaproponował, aby wysokie kwoty były opiniowane przez wszystkie komisje Rady Powiatu. Zapytał, czy jest taka możliwość. Ponadto na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa było obecnych 4 członków i 2 członków głosowało „za”, a 2 członków się wstrzymało.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odniósł się do punktu I Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji i Dróg. Stwierdził, że Zarząd przedstawił „szyfr”, który należałoby rozwikłać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Według radnego informacja powinna być szczegółowa i czytelna. Wnioskował, aby informacja była opracowywana szerzej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki miał zapytanie do punktu III „Sprawy z zakresu Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”. Poprosił p. Starostę o rozszerzenie zawartej problematyki w punkcie 1 i 2. Zgłosił zapytanie do Prezydenta Inowrocławia, ile takich decyzji wydano w mieście i czy dotyczy to wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Powiat.

Radny p. Marek Rosa wrócił do tematu podziału środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jedna z propozycji podziału środków wzbudziła dużo kontrowersji, chodzi o kwotę 180.000 zł. na zakup specjalistycznego środka transportu do przewozu odpadów medycznych ( dla PS ZOZ ). Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa opiniowała kwotę 1 mln. zł. na budowę pieca do spalania odpadów medycznych metodą pirolizy i okazało się, że ten 1 mln. zł. został „zmarnowany”, bo firma, która wygrała przetarg wyprodukowała „bubel”. Dlatego z mieszanymi uczuciami komisja podeszła do głosowania nad dalszym wydatkowaniem środków dla szpitala. Zaproponował, aby dyrekcja szpitala określiła perspektywy odnośnie postępowania z odpadami medycznymi.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski ustosunkował się do uwagi radnego p. Stanisława Owedyka. Powiedział, że z wielką starannością i rozwagą Zarząd Powiatu dokonał rozdziału tych środków. Nie było przypadku, aby te pieniądze były rozdysponowane w sposób niecelowy, czy niewłaściwy. To Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do dysponowania tymi pieniędzmi i propozycja, aby opiniowały to jeszcze wszystkie komisje Rady nie jest do końca uzasadniona. Poprosił p. Przewodniczącą, aby pozwoliła zabrać głos w tej sprawie p. Iwonie Dornie radcy prawnemu.

Starosta zauważył, że radny p. Piotr Szwagrzyk podniósł, aby bardziej precyzyjnie rozpisywć problemy związane z nadawaniem kategorii drogom gminnym w mieście Inowrocławiu. Przypomniał, że jest to zadanie miasta i jest to wykonywane na rzecz miasta Inowrocławia. Te ulice dotychczas nie miały żadnej nazwy.

Sprawa, o której mówił radny p. Marek Rosa, a dotycząca propozycji skierowania nie małej kwoty na zakup samochodu na rzecz szpitala, jest uzasadniona. Spalarnia odpadów medycznych rzeczywiście powstała ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na ówczesne czasy, kiedy dyrekcja szpitala zmierzyła się z tym problemem nie było takich przepisów, które by nie przewidywały prawa spalania tych odpadów. Po wejściu do Unii Europejskiej zmieniły się przepisy i spalarnia, jeżeli zostanie naprawiona nie będzie mogła funkcjonować. Stąd potrzebny jest zakup tego samochodu, który po wstępnym utylizowaniu odpadów mógłby przewozić częściowo zutylizowane odpady do innych spalarni, których ma być na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, tylko dwie. Konieczność zakupu tego samochodu jest uzasadniona.

Radca prawny p. Iwona Dorna powiedziała, że zasady dysponowania środkami z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są uregulowane w ustawie „prawo ochrony środowiska”. Przepis art. 409 w sposób szczegółowy wskazuje cele, zadania, które mogą być realizowane przez poszczególne podmioty i określona jest procedura wydatkowania tych środków. Z przepisów tych wynika, że plan dochodów i plan wydatków z PFOŚ i GW stanowi integralną część budżetu powiatu. Taki plan został sporządzony i wraz z przyjęciem budżetu plan wydatków (w kwotach ogólnych, z ogólnym określeniem zdań), został przez Radę przyjęty. Na przyjęcie tego planu Rada wpisała dyspozycję dotyczącą opiniowania wydatkowania środków przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W związku z powyższym wykonując tę dyspozycję, Zarząd Powiatu wystąpił do tej właśnie komisji z wnioskiem o zaopiniowanie przygotowanego planu podziału środków. Przypomniała, że realizacja budżetu należy do kompetencji Zarządu Powiatu. Jeżeli Rada będzie miała życzenie, aby również inne komisje opiniowały plan wydatków, musi umieścić stosowny zapis w uchwale budżetowej. Można również na innym poziomie szczegółowości opracowywać plan wydatków i plan przychodów PFOŚ i GW, z tym, że dopiero wraz z przyjęciem planu jest możliwość składania przez podmioty wniosków. Te podmioty muszą spełniać określone wymogi, muszą uzasadnić celowość i zasadność przyznania im środków i jeżeli jest pełna lista podmiotów zainteresowanych uzyskaniem takich środków to jest przyznawana dotacja na ten cel i pod to jest przygotowywana zgodnie z podziałem środków umowa zawierana między powiatem, a tym podmiotem. Ustawa o finansach publicznych szczegółowo reguluje te kwestie, ponieważ środki PFOŚ i GW są środkami celowymi i jest określona w tych przepisach gospodarka finansami. W związku tym jest szczegółowo określona umowa i ta umowa zwiera m.in. regulacje dotyczące odpowiedzialności podmiotu, który dotację ze środków funduszu otrzymał.

Naczelnik Wydziału Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski udzielił odpowiedzi radnemu p. Janowi Biernackiemu. Poinformował, że opłaty adiacenckie określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Są to środki pozyskiwane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na rzecz gmin związane z budową urządzeń i urządzeniami dróg, wybudowaniem pod ziemią lub na ziemi przewodów, linii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Właściciele, jak również użytkownicy wieczyści gruntów uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Opłaty adiacenckie dotyczą również wzrostu nieruchomości w wyniku podziału terenu na działki budowlane. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji, (ale nie musi) ustalić opłaty adiacenckie każdorazowo po modernizacji dróg albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń. Wysokość opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy i jest to wysokość do 50% wzrostu wartości z tytułu tych urządzeń lub z tytułu wzrostu na podział terenu. Ten wzrost określa rzeczoznawca majątkowy w operatach szacunkowych. Miasto Inowrocław naliczyło opłaty adiacenckie dla Powiatu Inowrocławskiego z tytułu podziału terenu przy ulicy Szymborskiej-Miechowickiej i z tytułu podziału na budownictwo jednorodzinne w wysokości 50%.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że mając uwagi do informacji o pracy Zarządu chodzi o taką rzecz, aby informacja była szczegółowa i czytelna. Poinformował, że ma zaszczyt być po raz trzeci członkiem Komisji Rewizyjnej, która bardzo delikatnie temat rozdziału środków z PFOŚ i GW postawiła. Komisja wie, że wszystko jest zgodnie z przepisami, ale chodzi o to, żeby ponownie Zarząd przeanalizował i ponownie przekazał na komisje, czy nie ma pilniejszych planów i potrzeb.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że projekt budżetu powiatu na każdy rok jest dany do opinii wszystkim komisjom, w tym jest propozycja zapisu, że opiniuje te sprawy Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wysoka Rada taki budżet zatwierdziła. Zarząd tylko realizuje uchwały Wysokiej Rady. Sprawozdanie z budżetu to główna sprawa Komisji Rewizyjnej, czyli to Komisja Rewizyjna doskonale powinna znać zapisy w uchwale budżetowej. Można z taką propozycją wystąpić przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2005 i wtedy gdy taka propozycja zostanie przegłosowana, to Zarząd ma obowiązek uzyskać opinię wszystkich komisji merytorycznych.

Radny p. Jan Biernacki zapytał o efekt odwołania, które złożył Zarząd do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski poinformował, że Zarząd otrzymał dwie decyzje od Prezydenta Miasta Inowrocławia dotyczące zapłaty, z tytułu sprzedaży nieruchomości i podziału przy ulicy Szymborskiej. Czekamy na rozstrzygnięcie odwołania dotyczącego opłaty adiacenckiej, natomiast drugą decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło, do ponownego rozpatrzenia i Zarząd czeka na końcowe rozstrzygnięcie.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że błędy mogą powstać i jeżeli radny lub dana komisja te błędy stwierdzi, to po przeanalizowaniu przez Radę należy je skorygować poprawkami do budżetu. Inna kwestia - to ocena danego spostrzeżenia, dlatego radnemu chodziło o to, żeby Komisja Rewizyjna pracowała i błędy wskazywała. Od oceny jest Zarząd i Rada.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że tego nie można kierować do Zarządu, to jest wewnętrzna sprawa Rady Powiatu, czyli wszystkich radnych, którzy powinni znać przepisy.

Radny p. Jerzy Gawęda zauważył, że mówi o problemie, bo powstało wrażenie, że jeżeli jest błąd to nie można go skorygować.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że to radni czytając informację o pracy Zarządu uważają, że tu jest błąd, a przedtem dali upoważnienie do zaopiniowania przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Przewodnicząca podkreśliła, że można wprowadzić poprawki, ale wtedy trzeba wyjść z inicjatywą uchwałodawczą.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że Komisja Rewizyjna prawdopodobnie wystąpi z takim wnioskiem.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdzała, że czeka na inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.

Radny p. Andrzej Antoniewicz powiedział, że jego rola jako radnego nie sprowadza się tylko pracy w komisji, ale jeżeli jakiś temat go interesuje i miałby jakieś wskazanie, co do rozdziału środków z PGOŚ i GW, to nawet nie będąc członkiem komisji merytorycznie wskazanej przez Radę do wydawania opinii, jako radny takie wskazanie dla Zarządu by dał. Prosił, aby tę dyskusję zakończyć, bo wychodzi na to, że te dwie osoby, które na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie opiniowały ten podział środków są niekompetentne. Podziękował p. Przewodniczącej, że podkreśliła, że Zarząd w tym działaniu wykonywał polecenia Rady Powiatu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zwrócił się do radnego p. Andrzeja Antoniewicza, który jest również członkiem Zarządu. Powiedział, „że już kilkakrotnie Pan zgłaszał, żeby zamknąć dyskusję”. Jest temat pracy Zarządu, są wątpliwości i to jest właściwy czas, aby to wyjaśnić. Nikt nikomu „łaski nie robi”.

Radny p. Stanisław Owedyk zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji na ten temat. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy Zarządu, do pracy żadnej komisji. Chodziło tylko o to, czy jest możliwość, przy takiej dużej kwocie podziału środków skierować to na wszystkie komisje. Nikt do nikogo nie ma pretensji, jest to robione zgodnie z przepisami.

Radny p. Jerzy Gawęda zauważył, że najważniejsze w dyskusji jest to, że na każdym etapie, po zatwierdzeniu budżetu, można ten budżet skorygować, wywołując uchwałę.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że w budżecie jest załącznik z łączną kwotą środków pieniężnych planowanych na koncie PFOŚ i GW. Nie ma tam struktury, nie ma tam podziału tych środków.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że dla Zarządu Powiatu wskazaniem jest regulamin, który Rada uchwaliła i Zarząd te środki kieruje zgodnie z regulaminem.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Do przedłożonej informacji nie wniesiono innych wniosków i uwag.
Informacja została przyjęta.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

1) Radny p. Andrzej Kozłowski nawiązał do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji i odpowiedzi udzielonej mu przez p. Joannę Kuchtę- Specjalistę ds. Integracji Europejskiej w sprawie przyjęcia programu rozwoju lokalnego. Radny ze zdziwieniem zauważył, że mimo obietnic złożonych przez p. Joannę Kuchtę i p. Starostę Inowrocławskiego, w porządku obrad dzisiejszej sesji nie uwzględniono projektu uchwały we wspomnianej sprawie. Radny uznał za nieprzekonywujące wyjaśnienia Naczelnika Promocji i Rozwoju Powiatu udzielone na posiedzeniu komisji, że winne takiemu stanowi rzeczy są poszczególne gminy.
Na spotkaniu z przedstawicielami gmin p. Wicestarosta i osoby odpowiedzialne za te programy zapewniały, że takowy będzie przygotowany w porę i uchwalony przez Radę Powiatu. Taki stan rzeczy spowodował, że poszczególne gminy poczuły się niejako zwolnione z obowiązku skonstruowania przez nie tychże programów we własnym zakresie. Ponieważ od 4 maja br. gminy mogą występować o unijne fundusze, bo bez posiadania takiego programu wnioski nie będą wcale rozpatrywane. Ten fakt zmniejsza szansę poszczególnych gmin naszego powiatu na rywalizację z innymi gminami. Wnioski i programy składane przez gminy są punktowane. Radny stwierdził, że brak takowego programu wiąże się z nierozpatrywaniem wogóle złożonego przez gminę wniosku.

2) Radny p. Zdzisław Tyburek wskazał, że w budżecie na 2004 rok umieszczono zapis i przeznaczono stosowne środki na remont dachu Domu Dziecka w Gniewkowie. Dnia 11 maja br. komisja w składzie p.p. Ryszard Skolasiński, Zdzisław Bałabański i Drogowski potwierdziła potrzebę naprawy wspomnianego dachu i jednocześnie wskazała na miesiąc marzec przyszłego roku, jako termin wykonania prac remontowych. Radny zapytał, na jakiej postawie wspomniana komisja próbuje dokonać zmiany w budżecie na 2004 rok i przestrzegł jednocześnie przed sytuacją, która miała miejsce w związku z remontami dróg.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

Z projektem uchwały wystąpił p. Eligiusz Patalas Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Poinformował, że zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej zmiany statutu dokonywane są w trybie ustalonym do zatwierdzenia statutu. Wskazanie w Statucie PS ZOZ (§ 25 pkt 4), iż strukturę Pogotowia Ratunkowego tworzą m. in. Zespoły Ratownictwa Medycznego jest jednym z wymagań formalno – prawnych, ustalonych dla procedury rejestracyjnej jednostek systemu Powszechne Ratownictwo Medyczne. Natomiast zmiany w § 25 pkt 6 Statutu PS ZOZ wynikają z działań mających na celu dostosowanie obecnej struktury organizacyjnej Zakładu do struktury, która odpowiada określonym dla PS ZOZ standardom poprawy jakości w zakresie strategii, struktury i kadry. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 maja br. zapoznała się z projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że przy opracowywaniu informacji Zarządu sugerowano się przede wszystkim naborem i doświadczeniami z ubiegłego roku, a także przeprowadzoną ankietą wśród młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych. Uwzględniono także sugestie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia. Ponadto na spotkaniach z dyrektorami placówek dokonano podziału na oddziały i kierunki kształcenia. Obecnie wpłynęło 3685 podań, ale każdy uczeń ma prawo złożyć podanie do trzech placówek. Największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące - 1780 podań. Najmniejsze przesunięcia następują wśród młodzieży, która składa podania do techników, bo najczęściej składane są podania do technikum i szkoły zawodowej, o podobnym profilu. Najniższym zainteresowaniem cieszą się szkoły typowo zawodowe, jak również licea profilowane. Naczelnik poinformował, że do wszystkich typów i kierunków kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej wpłynęło 360 podań – bardzo mało. Nie zostały w ogóle złożone podania na kierunki typowo mechaniczne. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 maja br. zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radna p. Barbara Kozłowska zaproponowała, aby w związku z bardzo małym naborem (jak dotychczas) do szkoły rolniczej w Kobylnikach rozważyć możliwość przeniesienia uczniów tej palcówki do szkoły rolniczej w Kościelcu i zlikwidować szkołę w Kobylnikach.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, czy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu nie ma oddziału technik rolnik, tz. jest w informacji wymieniony oddział, ale bez liczby uczniów. Następnie p. radny poruszył sprawę przeniesienia byłego Zespołu Szkół Samochodowych do byłego już Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 i tam też mieści się Centrum Kształcenia Praktycznego. Zauważył, że mało celowe wydaje się umieszczanie klasy „mechanika pojazdów samochodowych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że swego czasu zgłaszała problem spawaczy, gdzie przedsiębiorcy z branży metalowej twierdzili, że jest niedobór w takim zawodzie jak spawacz.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski odpowiadając radnej p. Barbary Kozłowskiej powiedział, że w Zespole Szkół w Kobylnikach ( dotychczas) nabór był dokonywany w drugim „rzucie”. O likwidacji placówki nie można teraz mówić, jest już droga zamknięta, bo decyzję o likwidacji należy podjąć do końca lutego każdego roku.
Odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu – w Kościelcu do tej pory jest złożonych ponad 220 podań i jak radny zauważył jest w tej informacji pomyłka. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, to do tej pory wpłynęło 89 podań na kierunek mechanik samochodowy. Są dwa kierunki kształcenia: mechanik samochodowy i mechanik elektryk samochodowy.
Odpowiadając Przewodniczącej Rady Powiatu p. Urszuli Iwickiej – stwierdził, że Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje kursy spawalnicze dla tych, którzy są zainteresowani, Centrum współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i startuje w przetargach. W ubiegłym roku przeprowadzono 3 takie kursy. Wszyscy, którzy ukończą kurs uzyskują tz. „glejt euro”, uznawany w całej Europie i certyfikat z Gliwic.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że przystępujemy do rekomendacji 7 projektów uchwał, od punktu 11 do punktu 17.

Z 7 projektami uchwał wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego jednoznacznie określa, że z dniem 1 września 2004 roku organy prowadzące dotychczasowe technika oraz licea na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych przekształcają je w typy szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 3 lit. „A” do „F” ustawy o systemie oświaty. Uzyskano pozytywną opinię Kuratora Oświaty , Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Dwa lata temu zostały przekształcone wszystkie licea i technika w zespoły szkół ponadgimnazjalnych i w licea po gimnazjach. Jesteśmy zobligowani jednoznacznie określić i przyjąć przekształcenia placówek od 1 września ponieważ wszystko to, co jest na podbudowie zasadniczych szkół zawodowych, a kończy się w cyklu 2 letnim- młodzież nie mogłaby się kształcić i podnosić swoich kwalifikacji. Dla pracujących jest podobnie, zostają przekształcane licea po to, aby po szkole zawodowej uczeń mógł iść do liceum i po gimnazjum do liceum dla pracujących. Podkreślił, że nic nowego nie jest tworzone, bo wszystkie placówki, o których mowa funkcjonują dotychczas tylko na starych zasadach w naszych szkołach. Jednocześnie, zapis mówiący o tym, że w przypadku gdy w zespole lub centrum kształcenia ustawicznego istnieją szkoły typu: technikum mechaniczne, technikum elektroniczne, czy technikum gastronomiczne, zostają one przekształcone w jeden nowy typ szkoły zwany „technikum”. Wniósł o podjęcie 7 uchwał mówiących o przekształceniu szkół w technika i licea uzupełniające.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 maja br. zapoznała się z 7 projektami uchwał, wysłuchała uwag Naczelnika i jednomyślnie pozytywnie je zaopiniowała. Wniósł o podjęcie 7 uchwał.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję nad kolejno zgłoszonymi projektami uchwał. Radni nie podjęli dyskusji nad nimi.
Przystąpiono, zatem do głosowania poszczególnych projektów uchwał.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum rolniczego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych.

Głosowanie (22)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum rolniczego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.

Głosowanie ( 23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia trzyletniego techniku na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.

Głosowanie ( 24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.

Głosowanie ( 24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum mechanicznego dla dorosłych, trzyletniego technikum żywienia zbiorowego dla dorosłych, trzyletniego technikum handlowego dla dorosłych, trzyletniego technikum odzieżowego dla dorosłych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych.

Głosowanie ( 24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum mechanicznego dla dorosłych, trzyletniego technikum żywienia zbiorowego dla dorosłych, trzyletniego technikum handlowego dla dorosłych, trzyletniego technikum odzieżowego dla dorosłych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum.

Głosowanie ( 24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne liceum uzupełniające.

Głosowanie ( 24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Żeromskigo w publiczne liceum uzupełniające.

Przed ogłoszeniem przerwy Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka na prośbę p. Eligiusza Patalasa Dyrektora PS ZOZ udzieliła mu głosu.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas poinformował, że Rada Akredytacyjna w oparciu o ocenę dokonaną przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji w dniach 29.03 – 31. 03. 2004 roku przyznała Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu im. L. Błażka w Inowrocławiu Status Szpitala Akredytowanego na okres od 12.05.2004 r. do 11.05. 2007 r , po spełnieniu 88% standardów przy minimum wymaganym 75%. Poinformował, że uroczystość z okazji uzyskania tego Certyfikatu odbędzie się w szpitalu, w sali konferencyjnej 18 czerwca br. i zgodnie z wymogami protokółu reprezentant odpowiednich organów zostanie zaproszony na piśmie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podziękowała i złożyła gratulacje p. Eligiuszowi Patalasowi Dyrektorowi PS ZOZ.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności centrum w roku 2003.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która powiedziała, że opracowując sprawozdanie z działalności centrum za rok 2003 na str. 3 wykazane zostały zadania, jakie były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Umieszczone w nawiasach artykuły i punkty przyporządkowane tym zadaniom zmieniły się albowiem w nowej ustawie o pomocy społecznej obowiązującej od 1 maja br. reguluje je art. 19. Tak więc, zgodnie z art. 112 ust. 2 nowej ustawy przedstawiła niniejsze sprawozdanie i wniosła o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 maja br. zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem i jednomyślnie pozytywnie je zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że z niepokojem patrzy na bardzo duży wzrost zatrudnienia w PCPR. Szukając środków na funkcjonowanie oświaty, pracowników się najczęściej zwalnia i próbuje się zamykać placówki oświatowe. Przy restrukturyzacji szpitala również zwalnia się pracowników lub zmniejsza wynagrodzenie. Natomiast, jak analizuje się stan zatrudnienia w przeciągu ostatnich lat w Starostwie to następuje zwiększanie. Zauważył, że nie może być takiej dysproporcji, żeby prawie o połowę więcej było zatrudnionych pracowników w PCPR.

Radna p. Barbara Kozłowska powiedziała, że w przedłożonym sprawozdaniu pominięto działalność gospodarstw pomocniczych, które funkcjonują przy niektórych domach pomocy społecznej i przynoszą one określone dochody.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zwrócił uwagę na remont w PCPR, gdzie przy zaangażowaniu bardzo małych środków i przy pomocy pięciu skazanych z Aresztu Śledczego w Inowrocławiu wykonano prace malarskie, posadzkarskie oraz montaż drzwi przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Bardzo dobrze świadczy to o tej jednostce i gospodarskim jej zarządzaniu.

Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska odniosła się do uwagi radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Powiedziała, że nie wie, o którym roku p. radny mówił. Stwierdziła , że są osoby przypisane PCPR lecz są skierowane do innych prac (1 osoba pracuje w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności ). Ponadto jest 1 osoba na stażu absolwenckim, 2 osoby w ramach robót publicznych oraz 2 osoby niepełnosprawne skierowane przez PUP i jest na nie refundacja.
Odpowiadając radnej p. Barbarze Kozłowskiej p. dyrektor poinformowała, że gospodarstwa pomocnicze są odrębnymi bytami organizacyjnymi i nie mogą być ujęte w sprawozdaniu. Będzie pełna informacja „sytuacja organizacyjno-prawna domów pomocy społecznej” w miesiącu październiku i tam będą ujęte gospodarstwa pomocnicze.

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że w 2001 roku w PCPR było zatrudnionych 8 osób, w tym 2 osoby w ramach robót publicznych, także wzrost jest znaczny. Zgłosił wniosek, aby na następną sesję p. Dyrektor przedstawiła stan zatrudnienia w roku 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004.

Radny p. Piotr Szwagrzyk nawiązał do 2001 roku, gdzie praktycznie nadzoru nie było, bo wydatkowano środki tam gdzie nie powinno się ich wydatkować.

Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska zapewniła, że odpowiedź na zgłoszony wniosek p. radny otrzyma w ciągu 7 dni.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 23)
za- 22 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności centrum w roku 2003.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że dochodzenie do standardu opieki i wychowania podzielone na etapy rozpoczęło się w naszych placówkach już w 2000 roku. Terminem, w którym to dochodzenie ma być zakończone jest rok 2006. Dyrektor placówki przedstawił swój autorski projekt dochodzenia do standardów, wskazuje potrzeby finansowe, jak również źródła częściowego pozyskania tych środków. Mimo realizacji zadań wynikających ze standardów nadzór, jaki nad placówkami ma Urząd Wojewódzki, w zaleceniach pokontrolnych wskazuje konieczność przyjęcia etapowego planu dochodzenia do standardów uchwałami Rady Powiatu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 24 maja br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono go głosowania.

Głosowanie ( 23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Gniewkowie.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że Dom Dziecka w Gniewkowie przedstawił etapowy plan działań dochodzenia do standardów wskazując kwotę 80 tys. zł., która jest jak najbardziej zasadna. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 24 maja br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głosowanie ( 23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Gniewkowie.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Jaksicach.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że Dom Dziecka w Jaksicach w zadaniach inwestycyjnych wynikających z dostosowania do wymogów standardów ma największą kwotę. Jednak p. dyrektor ma stały sponsoring i na pewno potrzebne środki pozyska od stałego sponsora zagranicznego. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 24 maja br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głosowanie ( 23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Jaksicach.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że przygotowując niniejszy projekt uchwały kierowano się dobrem aktualnych i przyszłych wychowanków oraz troską o zatrudnioną kadrę, nie zapominając również o ważnych czynnikach ekonomicznych, jak również bardzo ważnym elemencie, jakim jest niż demograficzny. Od stycznia 2005 roku nie będzie dotacji na dzieci przebywające w placówkach. Samorządy zostały zobowiązane przepisami ustawy o pomocy społecznej do zawierania porozumień na mocy, których są zobowiązane do pokrywania w całości kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, a umieszczonych w innych placówkach i odwrotnie. W tej sytuacji obserwuje się znaczą aktywność organizacji kościelnych, pozarządowych, pożytku publicznego i rodzinnych domów dziecka, które reaktywują bądź poszerzają swoją działalność o całodobową opiekę nad dzieckiem. Wnioski z tegorocznej majowej konferencji, która odbyła się Kazimierzu Dolnym pt. „Restrukturyzacja domów dziecka szansą na przetrwanie” utwierdzają w przekonaniu, że przedstawiony projekt jest zasadny albowiem przewidywane zmniejszanie się liczby dzieci w placówkach z uwagi na powstawanie nowych podmiotów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze najszybciej będą odczuwały małe domy i wtedy koniecznym stanie się redukcja kadry pedagogicznej i obsługi. Przyłączenie małego domu dziecka do znacznie większej placówki pozwoli między innymi na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również na sprawniejsze zarządzanie jednym budżetem. Zupełnie nie uzasadnione byłoby mając własną bazę i wyszkoloną kadrę rezygnować z wprowadzenia do filii nieletnich matek z dziećmi. Od stycznia 2005 roku nasz powiat będzie musiał ponosić, w stosunku do dwóch matek opłatę miesięczną, która obecnie wynosi 2.300 zł. za pobyt w grudziądzkim domu dziecka nieletniej matki z naszego powiatu i wychowanki domu dziecka. W związku z tym poszerzenie zakresu usług o jeszcze inne elementy jest uzasadnione. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 maja br. zapoznała się z projektem uchwały. W trakcie dyskusji wysłuchała uwag i informacji Wicestarosty i Dyrektora PCPR. Komisja powyższy projekt zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrał radny p. Zdzisław Tyburek i oświadczył, że przed chwilą przyjęto uchwały o dochodzeniu do standardów w domach dziecka, m.in. w domu dziecka w Gniewkowie. Przyjęto również w tych programach harmonogram dochodzenia, środki, jakie należy spożytkować i najważniejsze strukturę organizacyjną. Powiedział, że nie rozumie jednego, bo skoro podjęto uchwałę o dochodzeniu do standardów w domu dziecka to, dlaczego teraz mówi się o filii. Zauważył, że w takim układzie następna uchwała winna być opracowana – filia w Gniewkowie z wiodącym ośrodkiem w Inowrocławiu, chyba, że będzie struktura w Gniewkowie zachowana. Zapytał, jak to się ma do wykazanych oszczędności etatowych. Uzasadnianie, że będzie filia lepiej zarządzana poprzez to, że będzie dyrekcja w Inowrocławiu- żadne, ponieważ dochodzi dodatkowo jeszcze jeden szczebel zarządzania. Ponadto nikt nie jest w stanie radnego przekonać, że małe domy dziecka są gorzej zarządzane i zapewnia się im mniej opieki ze strony personelu, niż w dużych domach dziecka. Jest odwrotnie, bo przecież ciepło rodzinne jest tam, gdzie jest małe środowisko. Radny powiedział, że wedle jego wiedzy nie rozmawiano z pracownikami placówki. Zapytał, czy były przeprowadzone rozmowy z pracownikami placówki i związkami zawodowymi. Zgłosił wniosek, aby Dom Dziecka w Gniewkowie pozostawić w takim stanie organizacyjnym, w jakim jest. Jest to z punktu widzenia ekonomicznego najbardziej zasadne.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że nie przekonują go argumenty, które są opisane w uzasadnieniu. Jeżeli troską Rady jest dążenie do zmniejszenia bezrobocia na terenie powiatu, a w uzasadnieniu przedłożonej uchwały jest następujący zapis: „zmniejszenie zatrudnienia poprzez umożliwienie pracownikom uzyskania prawa do świadczeń przedemerytalnych.....”, czyli nie w naturalny sposób odchodzenia od czynności zawodowych. Podkreślił, że jeden etat zlikwidowany przed czasem, to jeden ludzki dramat, a niekiedy dramat całej rodziny. W związku z tym ma się uzyskać oszczędności w wysokości 9 tys. zł. miesięcznie. Następnie koszt utrzymania jednego dziecka w domu dziecka w Inowrocławiu wynosi 1927 zł., a w Gniewkowie 1825 zł., czyli o 100 zł. mniej jest w Gniewkowie.

Radna p. Wanda Bańkowska powiedziała, że domy dziecka to wogóle jest „zło konieczne”. Najlepsze byłyby rodzinne domy dziecka, czy też rodziny zastępcze. Radnej też nie przekonały argumenty mające na celu zmianę struktury organizacyjnej domu dziecka w Gniewkowie. Oszczędności prawdopodobnie byłyby mniejsze, jeżeli kierownik filii dostanie mniejszą pensję, to na pewno dyrektor domu dziecka w Inowrocławiu dostanie dodatek. Ponadto koszt utrzymania dziecka w Gniewkowie jest mniejszy. Poinformowała, że będzie głosowała przeciwko podjęciu tej uchwały.

Radny p. Jerzy Naumann zapytał, o ile zmniejszy się zatrudnienie w domu dziecka w Gniewkowie i czy ktoś straci pracę.

Radny p. Andrzej Kozłowski poinformował, że nie przekonuje go uzasadnienie do uchwały, gdzie mówi się, iż dzieci w Gniewkowie będą przechodziły wstępną aklimatyzację i to będzie lepsze dla dziecka - nie. To dziecko będzie przechodziło dwukrotnie aklimatyzację ( najpierw w Gniewkowie, a potem w Inowrocławiu). Radny zauważył, że jakoś nieudane są te podejścia do przekształceń w Starostwie. Przekształca się placówki najtańsze, bo przecież dom dziecka w Inowrocławiu jest placówką najdroższą.

Radna p. Wanda Bańkowska w imieniu Klubu Radnych SLD poprosiła o 5 minut przerwy, po zamknięciu dyskusji.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski zauważył w tej dyskusji ogromną troskę. Wyjaśnił, że to, co powiedziała p. dyrektor w motywacji, z którą Zarząd wystąpił proponując podjęcie tej uchwały, jeżeli dzieci będzie mniej zarówno w jednej, jaki i drugiej placówce to koszty utrzymania jednego dziecka wzrosną. Dojdziemy wtedy do takiego stanu rzeczy, że nie będzie zatrudnienia dla niektórych nauczycieli, czy wychowawców i będzie trzeba tych pracowników zwolnić. Pani dyrektor w swojej argumentacji podała również ( mówiąc o innym profilu wykorzystania tego domu) zadania, z którymi spotkamy się w roku 2005 i jak najbardziej ta placówka już przekształcona mogłaby przejąć inne zadania. Natomiast nie będzie problemów kadrowych, o ile będzie to jedna placówka, bo dyrektor, który będzie kierował placówką i filią będzie w sposób łagodny prowadził do określonego zatrudnienia.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że bardzo chętnie wysłuchałby argumentów p. dyrektor domu dziecka z Gniewkowa.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski odpowiadając radnemu p. Jerzemu Naumannowi stwierdził, że nie planuje się na tym etapie połączenia tych dwóch placówek żadnych zwolnień i stąd nie było dyskusji ze związkami zawodowymi.

Radny p. Zdzisław Tyburek powiedział, że całkowicie zgodziłby się z wypowiedzią p. Wicestarosty, gdyby stworzyć dom dziecka w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie i w Jaksicach - wtedy to ma sens organizacyjny.

Dyrektor domu dziecka w Gniewkowie p. Anna Bajerowska poinformowała, że o „pomyśle” przekształceniu domu dziecka w Gniewkowie w filię dowiedziała się od Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 11 maja br. Zapytała o powody przekształcenia i nie otrzymała odpowiedzi. Za dwa dni od Wicestarosty p. Majewskiego dowiedziała się, że główne powody – zmiana przepisów o pomocy społecznej i PCPR przewiduje, że najprawdopodobniej od stycznia 2005 roku zmniejszy się ilość dzieci, przez analogię jak to jest w dps nie będzie skierowań. Zaznaczyła, że dzieci w domach dziecka są umieszczane na podstawie orzeczenia sadowego i trudno założyć, czy przewidzieć ile takich postanowień będzie o umieszeniu dzieci w placówce. Zaznaczyła, że nie ma likwidacji placówki na 1 lipca br., ale skoro zakłada się, że nie będzie dzieci to po co zachowywać pracowników domu dziecka w Gniewkowie – „mówmy o likwidacji, mówmy, co jest faktycznym powodem takiej decyzji”. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej właśnie takie placówki, jak w Gniewkowie mają sprawniej opiekować się dziećmi, gdzie jest mniejsza ilość dzieci, gdzie tych problemów z dziećmi ze względu na ilość jest mniej.

Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska odniosła się do wypowiedzi radnego p. Zdzisława Tyburka. Standardy będą również obowiązywać filie. Nie może być tak, że filia miałaby być gorsza niż placówka wiodąca. Zauważyła, że przyjęcie programu naprawczego zostało wymuszone zaleceniami pokontrolnymi, gdzie do nadzoru musi zostać przesłana uchwała o przyjęciu planu dochodzenia do standaryzacji. Podkreśliła, że przekształcenie w filię, to nie likwidacja - nie chodzi o żadną likwidację placówki. Właśnie z racji położenia na uboczu, z bardzo ładnym parkiem, czy ogrodem można poszerzyć wachlarz usług na rzecz dzieci.
Nie zgodziła się ze stwierdzeniem radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, że dziecko przyjęte do placówki w Gniewkowie będzie dwukrotnie przechodziło aklimatyzację. Jest to złe określenie. Jeżeli chodzi Jaksice to Jaksice są dużym domem, mają 68 dzieci. Ponadto mają dodatkowe zadanie, prowadzą mieszkanie chronione położone w Orłowie. Poinformowała, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracownicy domu dziecka w Gniewkowie utworzyli stowarzyszenie i przejęli prowadzenie tej placówki w ramach stowarzyszenia.

Radny p. Zdzisław Tyburek przypomniał, iż powiedział, że nie rozmawiano z pracownikami placówki o przekształceniu w filię. W nawiązaniu do dochodzenia do standardów, radny zaznaczył, że integralną częścią są załączniki, w których jest napisane – dyrektor. Jeżeli Rada przyjęła standardy w domu dziecka i następna uchwała jest, że ma być on filią, to znaczy, że ta strategia jest nieważna. Przytoczył wypowiedź dyrektora PCPR, która była w prasie: „... przydałyby się trzy nowe placówki, ale na razie jedynie, co można zrobić to postarać o dwu – trzy osobowe pokoje...” Zapytał, jak to się ma do zapewnień, że nie będzie dzieci.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, podjęcie przedmiotowej uchwały dotyczy spraw niezwykle subtelnych, bardzo delikatnych. Dotyczy to dzieci, które i tak są dotknięte nieszczęśliwym losem. Zarząd Powiatu z wielką rozwagą i odpowiedzialnością podszedł do problemu i proponując Radzie rozważenie tego problemu uwzględnił wszystkie uwarunkowania, które mają decydować o podjęciu uchwały. Poinformował, że jako przewodniczący Zarządu będzie głosował za podjęciem uchwały. Zapewnił, że Zarząd nie tylko kierował się własnym rozsądkiem, sumieniem i odpowiedzialnością za losy tych dzieci, ale również kierował się wskazaniami Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską i Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, które takie propozycje stawiały pod adresem Zarządu. Podkreślił, że w istocie nie zmieni się los dzieci ani pracowników.

Radny p. Franciszek Żak poinformował, że argumenty przedstawione przez p. dyrektor PCPR, p. Starostę i p. Wicestarostę go nie zadawalają. Zgodnie z ustawą zacznie działać w domach dziecka „wolny rynek”. Zauważył, że jeżeli nastąpi przekształcenie w filię, to nie będzie żadnej konkurencji i koszty będą nadal wysokie. Radny powiedział, że jest przeciwny utworzeniu filii.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nie było. Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Zgodnie z wnioskiem radnej p. Wandy Bańkowskiej p. Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

Radna p. Wanda Bańkowska w związku z nowymi argumentami, licznymi kontrowersjami na temat przekształcenia domu dziecka w Gniewkowie w filię poprosiła o ponowne otwarcie dyskusji. Wniosek formalny o otwarcie dyskusji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek radnej p. Wandy Bańkowskiej.

Głosowanie ( 23)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnej p. Wandy Bańkowskiej jednomyślnie uzyskał akceptację Rady i dyskusja została otwarta nad omawianym projektem uchwały.

Radna p. Wanda Bańkowska zgłosiła wniosek, aby omawiany projekt uchwały przekazać do ponownej analizy na Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Radny p. Marek Rosa w imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe zgłosił wniosek, o ponowne przeanalizowanie przedmiotowego projektu uchwały przez wszystkie komisje Rady.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek radnego p. Marka Rosy, aby projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu przekazać do zaopiniowania przez wszystkie komisje Rady Powiatu.

Głosowanie ( 23)
za – 20 radnych
przeciw – 3 radnych
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek radnego p. Marka Rosy uzyskał akceptację Rady i projekt uchwały zostanie przekazany do wszystkich komisji Rady Powiatu. Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Powiat w swoich kompetencjach ma również prowadzenie domów pomocy społecznej. Od 1 maja br. weszła życie większość przepisów nowej ustawy o pomocy społecznej. Jednym z nich jest zapis mówiący o zmianie zasad odpłatności, co w konsekwencji wiąże się już odczuwalnym brakiem wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Natomiast od stycznia 2007 roku nie będzie dotacji z budżetu państwa, zatem zasadna jest reorganizacja placówek pomocy społecznej. Obszerne wyjaśnienie celowości podjętych działań w tym zakresie zostało zawarte w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały. Wniosła o podjęcie uchwały.

W mieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 maja br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski podkreśli, że koszty w tym przypadku są jednoznaczne. Różnica utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu jest zdecydowanie mniejsza niż w Kołudzie, a i standard w Inowrocławiu jest dużo wyższy. Stąd można by uznać za celowe podporządkowanie domu w Kołudzie jako filii domu w Inowrocławiu. Radny wyraził swoje wątpliwości, co do oszczędności. Wszędzie tylko mówi się o zmniejszeniu zatrudnienia w administracji, o dodatku funkcyjnym, natomiast nie szuka się tych oszczędności gdzie indziej – w kosztach stałych, ewentualnie korzystaniu z jednej pralni, jednej suszarni, czy przygotowywaniu posiłków. Należy patrzeć na te koszty, które bezpośrednio nie dotyczą ludzi, bo te są najbardziej bolesne. Zarząd powinien zastanowić się, czy w tych wszystkich placówkach – filiach powoływać zastępców dyrektorów, czy kierowników filii, bo w uposażeniach są zasadnicze różnice.

Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska powiedziała, że w tym przekształceniu, w placówce będzie jeden dyrektor, który będzie nadzorował dwa domy, nie będzie zastępcy dyrektora w Kołudzie. Natomiast to dyrektor będzie musiał wskazać wszystkie inne źródła oszczędności, jakie będzie pozyskiwał i nad jakimi będzie pracował. Trudno było na dzień przygotowania uchwały dokonać wyliczeń. W miesiącu listopadzie będzie przedstawiona sytuacja wszystkich placówek pomocy społecznej i tam znajdą się zapisy o korzyściach, jakie przyniosły bądź przyniosą te reorganizacje.

Radny p. Andrzej Kozłowski dodał, że jeżeli przygotowuje się uchwałę do podjęcia, a o korzyściach będzie wiadomo dopiero w listopadzie, to znaczy, że uchwała nie jest przygotowana. Jeżeli chce się coś przekształcać to powinny być wykazane wszelkie skutki, jakie z tego wynikną.

Radna p. Barbara Kozłowska powiedziała, że baza lokalowa w Kołudzie jest mizerna, stara i należałoby podjąć działania zmierzające do likwidacji tego obiektu.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski ustosunkował się do wypowiedzi radnego p. Kozłowskiego. Oszczędności są oczywiste i będą występowały, zależy to od operatywności dyrektora. Będzie to zależało też od tego ilu pensjonariuszy w tych dwóch domach będzie. Zgodził się z radną p. Barbarą Kozłowską, że praktycznie ten budynek w Kołudzie powinien być zamknięty, bo grozi katastrofą budowlaną, czyli to będzie w pierwszej kolejności zamknięte i będą oszczędności. Natomiast pawilon, w którym mieszkają pensjonariusze trzeba zastanowić się jak go wykorzystać w momencie, kiedy będzie ich coraz mniej.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
za - 17 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się– 5 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o działaniach z zakresu promocji powiatu inowrocławskiego w roku 2003 i planie na 2004 rok.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, że przedstawił do akceptacji projekt uchwały, którego załącznik zawiera relację z działań promujących powiat. W roku 2004 upływa połowa kadencji samorządu powiatu inowrocławskiego. Uchwalona została także „Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”. Fakty te skłaniają Zarząd Powiatu do oceny działalności w zakresie promocji powiatu inowrocławskiego realizowanej w roku 2003 oraz wytyczenia kierunków dalszych działań na tym polu w roku 2004. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 maja br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (22)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o działaniach z zakresu promocji powiatu inowrocławskiego w roku 2003 i planie na 2004 rok.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Z projektem uchwały wystąpił p. Janusz Matysek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformował, że zima jest jednym z trudniejszych okresów dla Zarządu Dróg, ponieważ wymagane jest zachowanie rozsądnego i właściwego kompromisu między wymaganiami użytkownika, a uzasadnionymi ekonomicznie nakładami na drogi. Środki finansowe, jakie są przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg nie przysparzają ani dóbr materialnych, ani też nie tworzą nowych obiektów, nie poprawiają walorów eksploatacyjnych drogi. Jednak są konieczne i niezbędne. Właściwe utrzymanie dróg w okresie zimowym, chociażby na poziomie utrzymania przejezdności jest niezbędne zarówno dla gospodarki, jak i pojedyńczego mieszkańca powiatu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że komisja na posiedzeniu 24 maja br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały, zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniosła o podjęcie uchwały.
Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 19)
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki stwierdził, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.

Z projektem uchwały wystąpił p. Janusz Matysek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformował, że ZDP zarządza drogami powiatowymi: miejskimi i zamiejskimi. Ogólna długość dróg miejskich w mieście Inowrocławiu wynosi 34,757 km., w stanie technicznym złym jest ponad 20 km. Wynika to przede wszystkim z ich wieku, braku właściwego remontowania z zakresu nawierzchni, a także poprzez zaniechanie, z przyczyn braku środków finansowych. W roku bieżącym ZDP planuje dokonać remontu ulicy Mątewskiej na długości 100 m., wyremontować ulice Orłowską od granicy miasta do łącznika z ulicą Marcinkowskiego oraz wyremontować ulicę Wojska Polskiego od wjazdu do Brico do ulicy Szarych Szeregów. Drogi powiatowe zamiejskie, których jest około 500 km. w 50% wymagają natychmiastowej interwencji. Nie mniej jednak z przyczyn braku środków naprawy i remonty są wykonywane w małych ilościach. Mając na uwadze brak środków i mając na uwadze potrzeby, ZDP przygotował odpowiednie dokumenty do Zarządu Powiatu i poprzez Wydział Promocji skierował projekty na pozyskiwanie środków strukturalnych. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 maja br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały, zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie i wysunęła następujący wniosek: komisja zwraca się z prośbą, aby w pracach nad budżetem na 2005 rok i lata następne zabezpieczyć kwotę około 2 - 2,5 mln. zł. rocznie na inwestycje drogowe. W połączeniu ze środkami strukturalnymi będzie to około 10 mln. zł. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Jerzy Naumann zapytał, czy odcinek drogi od Chapiona do Brico będzie dokończony.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że kilkakrotnie na tej sali poruszał temat prawidłowych napraw, remontów dróg szczególnie ulic tam gdzie jest kostka granitowa. Radny z przyjemnością stwierdził, że na ulicy Narutowicza jest prawidłowo prowadzona inwestycja.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała, jaki jest stopień realizacji zabezpieczenia środków na wydzielenie geodezyjne w ramach powiatyzacji drogi Modliborzyce – Pieranie. Ze względu na to, że Zarząd w terminie do 5 sierpnia br. przygotowuje wstępne informacje do budżetu na 2005 rok, dokumentacja ta jest konieczna, aby urząd gminy zdążył zgodnie z ustaleniami wykonać do tego czasu projekt techniczny drogi, aby mieć podstawę do znalezienia środków finansowych z budżetu gminy i Starostwa na 2005 rok.

Dyrektor ZDP p. Janusz Matysek odpowiedział na zapytanie radnej p. Franciszki Łopatyńskiej. Dokumentacja wspomnianej drogi jest już w sądzie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Z chwilą otrzymania stosownych dokumentów będzie można czynić starania w zakresie pozyskiwania środków przez gminę i powiat. Dyrektor powiedział, że nie ma dokładnej wiedzy, aby odpowiedzieć na zapytanie radnego p. Jerzego Naumanna. Wyraził przekonanie, że to zdanie wcześniej realizowało miasto i w chwili obecnej to co miało zrobić, to zrobiło .Zapewnił, że postara się dokładnie to wyjaśnić i radnemu szeroką informację przedstawić.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski uzupełnił wypowiedź p. Dyrektora Matyska. Kilka lat temu miasto wydawało decyzję o warunkach zabudowy i w tej decyzji nie było zapisane, że jednym z warunków wydania zgody ma być wybudowanie odcinka tej drogi. Było to wpisane i z trudem wyegzekwowane od Championa natomiast w decyzji Brico i jeszcze od jakiegoś właściciela, który kupił grunt nie było takiego zapisu i ta droga nie będzie dokończona, bowiem powiat nie jest zainteresowany.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 22)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła , że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Z projektem uchwały wystąpił p. Janusz Matysek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformował, że przedłożony projekt uchwały jest wykonaniem zmienionej ustawy o drogach publicznych, jak również wykonaniem ustawy o samorządzie powiatowym. Dotyczy on ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Przedstawione stawki opłat są uzależnione od wielkości zajętej powierzchni, rodzaju elementu, procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni oraz rodzaju zajęcia pasa drogowego. Środki pozyskane z tytułu pobierania opłat i kar będących przedmiotem niniejszej uchwały stanowią przychody środka specjalnego będącego w dyspozycji ZDP. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 24 maja br. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, czy stawki ustala bezpośrednio ZDP, czy ustala się je według rozporządzenia Ministra Transportu i czy na terenie powiatu inowrocławskiego są ustalone stawki za wykonywanie remontów instalacji przechodzących pod drogami.

Dyrektor ZDP p. Janusz Matysek odpowiedział, że projekt uchwały przedstawił Zarząd na podstawie wytycznych, jakie są w ustawie o drogach publicznych. Jest gradacja dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Konsultowano się z innymi Zarządami Dróg Powiatowych i ukierunkowano się na wytycznych, jakie otrzymano ze Związku Powiatów.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, kto ustala tę opłatę.

Dyrektor ZDP p. Janusz Matysek powiedział, że opłatę ustala przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych na podstawie wniosku, jaki składa osoba prawna, czy osoba fizyczna, która zamierza coś w korpusie drogowym robić, a uchwala Rada Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 22)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Alina Janowska Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów. Poinformowała, że zmiany w budżecie spowodowane zostały wprowadzeniem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia powiatu w kwocie 260.140 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie 15% udziału własnego w związku z ubieganiem się o współfinansowanie w ramach działania Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – projektu „Centrum Radiologii w Inowrocławiu” oraz koniecznością dokonania:
- w ramach poz. „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” i „Zakup usług pozostałych” przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami dotyczących placówek oświatowych i edukacyjnych, jak również przeniesień planowanych wydatków między paragrafami – dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa Powiatowego. Dokonuje się również zmiany zbiorczego planu przychodów i wydatków środków specjalnych. Po wprowadzeniu wspomnianych zmian budżet powiatu na 2004 rok ulegnie zwiększeniu zarówno po stronie planowanych dochodów, jak i wydatków o kwotę 260.140 zł. Deficyt pozostaje bez zmian. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 24 maja br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały. Zdaniem komisji wprowadzone zmiany w budżecie są zasadne i niezbędne. Komisja projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 21)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Alina Janowska Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów. Poinformowała, że podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest koniecznością określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W niniejszej uchwale określa się obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu, wymaganą szczegółowość projektu budżetu, materiały informacyjne stanowiące załączniki oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 24 maja br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 21)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Przypomniał, że nikt deklaracji nie składał, że Plan Rozwoju Lokalnego będzie przedmiotem obrad obecnej sesji. Starosta poinformował, że będzie to na sesji czerwcowej. Poprosił p. Przewodniczącą, aby zechciała udzielić głosu p. Joannie Kuchcie Specjalistce ds. Integracji Europejskiej, która przedstawiłaby szczegółowe informacje dotyczące Planu Rozwoju Lokalnego.

Udzielając odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego p. Zdzisława Tyburka Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski powiedział, że na jednej z poprzedniej sesji Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu zgłosił wiosek, aby skierować dodatkowe środki na remont Liceum Ogólnokształcące, które będzie obchodziło 150 – lecie. Zarząd zastanawiał się skąd te środki można byłoby pozyskać. Podjęto decyzję, aby komisja zbadała, czy jest koniecznym wydanie 90 tys. zł. na remont dachu w Gniewkowie. Po szczegółowym zbadaniu, komisja stwierdziła, że remont będzie można przeprowadzić za rok, a teraz środki te przeznaczyć na Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza. Zarząd przedstawi Radzie swoją propozycję dotycząca przesunięcia tych środków.

Specjalista ds. Integracji Europejskiej p. Joanna Kuchta poinformowała, że Plan Rozwoju Lokalnego, a zatem dokument, który jest obligatoryjny do tego, aby ubiegać się o środki pochodzące szczególnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w działaniach - obszary wiejskie, w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców i w działaniach - obszary podlegające restrukturyzacji, jest już dokumentem gotowym. Uzupełnienie tego dokumentu, który jest programowy w stosunku do funduszy stanowi, iż na poziomie gmin lub też na poziomie powiatów może powstać taki właśnie dokument. Odbyło się spotkanie z udziałem wszystkich samorządów gminnych, (z wyjątkiem jednego), które zadeklarowały wspólne przygotowanie takiego dokumentu. W miesiącu maju nastąpiły zmiany dotyczące źródeł finansowania zadań inwestycyjnych na lata 2004 – 2006 i te poprawki zostały naniesione. Obecnie ten dokument jest konsultowany w gminach powiatu inowrocławskiego. Na sesji czerwcowej będzie on przedłożony pod obrady. Poinformowała, że tydzień temu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikował oficjalnie propozycje harmonogramu projektów i zgodnie z tym harmonogramem pierwszy konkurs miał odbyć się 1 maja br. Nastąpiły jednak opóźnienia. Konkursy, które dotyczą bezpośrednio tego dokumentu będą od 14 czerwca br. do 26 czerwca br.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy odpowiedzi satysfakcjonują Panów radnych i czy Panowie radni życzą sobie odpowiedź pisemną. Radni, poprosili o odpowiedź na piśmie.

31. Wnioski i oświadczenia.

Radna p. Franciszka Łopatyńska poinformował, że dniu wczorajszym odbyło się w Dąbrowie Biskupiej spotkanie Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Okno”, które jest w toku rejestracji. Na tym spotkaniu była obecna p. Maria Kozłowska Dyrektor PCPR i p. Ryszard Skolasiński Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Radna oświadczyła, że było bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo zadawano pytań i według radnej wskazane jest organizowanie takich spotkań, bo zainteresowani otrzymywali cenne uwagi, co do wypełniania wniosków i informacji prawnych, jak pozyskiwać dodatkowe fundusze.

32. Zakończenie.

O godzinie 15.50 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu

Sekretarz obrad Urszula Iwicka

Zdzisław Tyburek


Protokołowała

Jadwiga Antczak