BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75759

Numer sesji rady: XXV
Z dnia: 28 lipca 2004 r.
B.R.0041-25/2004PROTOKÓŁ NR 25/2004
obrad XXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 28 lipca 2004 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnym – solenizantom p. Janowi Biernackiemu, p. Piotrowi Luberowi, p. Piotrowi Szwagrzykowi, p. Lechowi Skarbińskiemu, p. Bogdanowi Paradzie, którzy obchodzili swoje święto.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu z Wicestarostą p. Tadeuszem Majewskim na czele, poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki sejmowe. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powitała Radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Bolesława Szulca, przewodniczących rad miast i gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji, przedstawicieli dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 25 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poprosił w imieniu Zarządu Powiatu o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad dwóch projektów uchwał:
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”,
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała aby ww. projekty uchwał wprowadzić do porządku obrad po punkcie 14 i wtedy punkt15 otrzymałby brzmienie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” natomiast punkt 16 otrzymałby brzmienie: Rozpatrzenie Projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie propozycję zgłoszoną przez Wicestarostę Inowrocławskiego p. Tadeusza Majewskiego.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie wyraziła zgodę na rozszerzenie proponowanego porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są inne propozycje i uwagi do proponowanego porządku obrad.

Nie było więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXV sesji.


3. Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Andrzej Antoniewicz, sekretarz obrad XXIV sesji Rady Powiatu, poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu XXIV sesji. Stwierdził, że protokół rzetelnie odzwierciedla przebieg obrad. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXIV sesji z 23 czerwca 2004 roku.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXV sesji radną p. Wandę Bańkowską, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnej p. Wandzie Bańkowskiej funkcję sekretarza obrad XXV sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXIV sesji 23 czerwca 2004 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXIV sesji 23 czerwca 2004 roku.

Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 16 czerwca 2004 roku do 14 lipca 2004 roku.

Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna p. Barbara Kozłowska złożyła interpelacje na piśmie, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radny p. Jerzy Naumann poprosił Pana Starostę Inowrocławskiego, aby zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o doraźną chociaż naprawę ulicy Jacewskiej na wysokości „POLO MARKET-u” i sklepu „Szarotka”. Uskok, który się tam znajduje powoduje, że przejeżdżające tamtędy samochody wpadają w „dziurę”, stwarzając przy tym niebezpieczeństwo i powodując uszkodzenie pojazdu.

Radna p. Wanda Bańkowska nawiązała do swojej wcześniejszej interpelacji dotyczącej przejazdu ciężkich pojazdów przez centrum Pakości. Przypomniała, że wzmożony tam ruch kołowy powoduje degradację substancji mieszkaniowej tzn. pęknięcia sufitów i ścian budynków. Nadmieniła, że odpowiedź na wcześniejszą interpelację satysfakcjonuje tylko pewną część mieszkańców Pakości. W związku z tym, mieszkańcy zamierzają zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie ekspertyzy w sprawie postępującej degradacji domów oraz planują podać Starostwo Powiatowe do sądu o wypłatę odszkodowania. Poza tym zapytała, czy w związku z zamiarem wprowadzenia objazdu i skierowania ruchu na drogę powiatową nr 2558 wystąpiono w tym względzie do zakładów posiadających ciężkie pojazdy. Zwróciła się również do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o ustawienie znaków, które informowałyby o wprowadzonym objeździe. Apelowała także do Komendanta Powiatowego Policji o wprowadzenie częstszych kontroli policyjnych, przejeżdżających przez Pakość ciężkich pojazdów.

Radny p. Andrzej Kozłowski skierował zapytanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: „Na jakiej podstawie interpretuje, że brak ciepłej wody uniemożliwa utrzymanie higienicznych warunków w szkołach ?”

Radny p. Lech Skarbiński nawiązał do swojej majowej interpelacji, która dotyczyła naprawy ulicy Szymborskiej od nr 104 i wzwyż, na odcinku ok. 150 m oraz malowania przejść dla pieszych na tejże ulicy. Radny zwrócił uwagę, iż nie otrzymał odpowiedzi na ww. interpelację.

Radny p. Andrzej Nowakowski złożył interpelację dotyczącą tzw. „Kontraktu dla Województwa”. Oświadczył, iż z doniesień prasowych wynika, że Szpital Wojewódzki im. Biziela w Bydgoszczy oraz „byłe” szpitale wojewódzkie we Włocławku i Toruniu otrzymały w ramach wspomnianego kontraktu duże pieniądze min. na inwestycje i odnowę sprzętu. Szpital w Inowrocławiu natomiast jest jedynym szpitalem wielospecjalistycznym, który wprawdzie „nie jest w gestii Marszałka Województwa”, ale „w gestii Marszałka Województwa” są wszyscy mieszkańcy tego województwa. Stąd też radny wyraził zdziwienie z faktu, że inowrocławski szpital został przy podziale środków finansowych pominięty.

Radna p. Zyta Szumlańska skierowała prośbę do Starosty Inowrocławskiego o zwrócenie się do odpowiednich władz tj. Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg, w której posiadaniu znajduje się ul. Dworcowa. Radna poinformowała, że od wielu lat na budynkach przy ul. Dworcowej nr 69 i 71 powstają pęknięcia. Obwinia za to studzienkę kanalizacyjną leżącą w pasie jezdni w miejscu przypadania uderzeń kół samochodowych. Dodała, że mimo licznych pism od mieszkańców w tej sprawie, Wojewódzka Dyrekcja Dróg nie widzi problemu i stwierdza, że wspomniana studzienka została naprawiona. Radna stwierdziła, że mija się to z prawdą. Nadmieniła, że w tej sprawie została sporządzona opinia biegłych z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która wskazuje jednoznacznie na niszczenie kamienic. Opinia ta została również przesłana do Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg w Bydgoszczy oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Latkowie, lecz nie dało to oczekiwanego efektu. Dodatkowo doszło do zapadnięcia studzienki kanalizacyjnej w pasie chodnika, która powoduje usuwanie się podłoża chodnika, co stwarza duże zagrożenie dla jego użytkowników.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że na kwietniowej sesji złożył interpelację pod adresem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu, aby odbyła ona wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty Rady Miejskiej Inowrocławia i przewodniczącymi komisji oświaty z gmin leżących na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Tematem tego spotkania miałaby być dyskusja o możliwościach utworzenia przy istniejących szkołach średnich w Inowrocławiu gimnazjów. Radny do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi na powyższą interpelację.

Radny p. Zenon Bąkowski oświadczył, że pilną rzeczą byłoby wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2008 działań mających na celu budowę obwodnicy dla Inowrocławia i obwodnicy dla Pakości.

Radny p. Jerzy Naumann zwrócił się z prośbą do Starosty Inowrocławskiego, aby spowodował odnowienie pasów poziomych przy szkołach miejskich i gminnych. Przypomniał, że zbliża się rok szkolny, a słabo widoczne pasy stwarzają poważne zagrożenia.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu imienia generała Władysława Sikorskiego.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że ze wspólnym wnioskiem o nadanie imienia szkole wystąpiła Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski. Przez około 1 rok toczyły się rozmowy, kto ma zostać patronem szkoły. Pod uwagę brany był Gabriel Narutowicz i Władysław Sikorski. W ogólnoszkolnym referendum młodzież opowiedziała się za generałem Władysławem Sikorskim jako patronem szkoły. Wybór ten został zaakceptowany przez Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Wniósł o podjęcie uchwały

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. komisja zapoznała się z projektem uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu imienia generała Władysława Sikorskiego i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała, czy przy wyborze patrona szkoły konsultowano się ze Stowarzyszeniem im. generała Władysława Sikorskiego oraz czy szkoła będzie posiadała własny sztandar i hymn.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski odpowiedział, że szkoła na pewno poczyni wszelkie starania aby posiadać sztandar i tablicę z imieniem patrona. Nie konsultowano się ze Stowarzyszeniem w tej sprawie. Nadmienił, że ww. szkoła posiada już swój hymn, ale mimo to skieruje zapytanie do dyrektora, czy w związku z nadaniem imienia ulegnie on zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu imienia generała Władysława Sikorskiego. Złożyła również gratulacje Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu imienia generała Władysława Sikorskiego.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Wniosła autopoprawkę na str. 3 uzasadnienia do projektu uchwały, w zdaniu: „Koszt utrzymania w placówkach inowrocławskich jest niższy lub nawet znacznie niższy. (Inowrocław 1.933,00 zł, Jaksice 1659,00 zł, Gniewkowo 1659,67 zł).” Polegała ona na zmianie kwoty po wyrazie „Jaksice” na 1659,67 zł, oraz po wyrazie „Gniewkowo” na 1861,70 zł. Jest to średnio miesięczny koszt utrzymania dziecka na 2004 r. Od ostatniej rekomendacji niniejszej uchwały czas przyniósł nowe argumenty, przemawiające za celowością przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Nie znalazły się one w uzasadnieniu, ponieważ miały miejsce po jego opracowaniu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy potwierdziła informację, że Miasto Bydgoszcz adaptuje szkołę pod potrzeby Domu Dziecka. W naszych placówkach przebywa łącznie 52 wychowanków z powiatu bydgoskiego grodzkiego i ziemskiego. Bydgoszcz, podobnie jak inne samorządy, szkoli kandydatów na rodziców zastępczych, ponieważ kwota wypłacana na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej kształtuje się na poziomie 600,00 zł. Poza tym, organizacje kościelne wyrażają chęć prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zmniejszanie liczby wychowanków wymaga dostosowania liczby personelu. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, zakłady, które zatrudniają poniżej 20 pracowników, nie wypłacają odpraw z tytułu zwolnień. Zmieniając organizację placówki, rozpatrywany był również byt pracowników tam zatrudnionych. Główna księgowa otrzymała propozycję takiej samej pracy w innej placówce. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 lipca br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały oraz z pismem Dyrektora Domu Dziecka w Gniewkowie. W trakcie dyskusji komisja wysłuchała wyjaśnień Pana Wicestarosty i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, „za” głosowało 4 członków komisji przy 1 głosie wstrzymującym. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Marek Rosa zapytał Pana Wicestarostę jaki związek z przedstawionym projektem uchwały ma fakt podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu o przesunięciu kwoty 90 tys. zł z zaplanowanego remontu dachu w Domu Dziecka w Gniewkowie, na remont Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach.

Radny p. Jerzy Gawęda poprosił o wyjaśnienie zapisu na str. 3 uzasadnienia do projektu uchwały, z którego wynika, że koszt utrzymania w placówkach inowrocławskich jest niższy. Zwrócił uwagę na zestawienia, które dokładnie wykazują, że koszt jest wyższy.

Pani Dyrektor Maria Kozłowska udzieliła odpowiedzi radnemu p. Jerzemu Gawędzie. Powiedziała, że zapis jest trochę niefortunny, chodzi tu o porównanie placówek inowrocławskich do placówek włocławskich i grudziądzkich.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski udzielając odpowiedzi radnemu p. Markowi Rosie poinformował, że propozycja wniesienia zmian do budżetu powiatu będzie rozpatrywana na dzisiejszej sesji. Zarząd Powiatu wnosi o przesunięcie tych środków, lecz nie ma to żadnego związku z propozycją przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Komisja skierowana przez Zarząd do oceny dachu, uznała, że wystarczający jest remont cząstkowy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję, a następnie ogłosiła 5 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
za – 16 radnych
przeciw – 5 radnych
wstrzymało się – 7 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Poinformowała, że sytuacja finansowa powiatu spowodowała konieczność dostosowania wysokości środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych do możliwości organu prowadzącego te placówki. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Pani Dyrektor poinformowała, że w związku z wejściem w życie dnia 1 maja br. nowej ustawy o pomocy społecznej, zaszła konieczność wywołania niniejszego projektu uchwały. Art. 81 ust. 1 nowej ustawy nakłada na rodziców, osobę pełnoletnią lub jej rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Minimalna kwota odpłatności, zaproponowana przez Zarząd Powiatu, wynosi 10,00 zł miesięcznie. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 lipca br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Marek Rosa zapytał, jaki dochód na 1 osobę musi posiadać rodzina, aby za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zapłacić 45,00 zł miesięcznie.

Pani Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że kryterium dochodowe wynosi 461,00 zł dla samotnie gospodarującej osoby i 316,00 zł bez względu na liczbę osób w rodzinie.
Radny p. Jan Biernacki zwrócił uwagę na treść § 3 projektu uchwały. Zapytał, dlaczego wykonanie uchwały powierzono Staroście Inowrocławskiemu a nie Zarządowi.

Radca prawny p. Iwona Dorna odpowiedziała, że nie ma szczegółowych zasad, które wskazywałyby który organ powiatu powinien wykonać daną uchwałę. W przypadku powyższego projektu uchwały wykonanie powierzono Panu Staroście, ponieważ to on zgodnie z przepisami i z zawartą treścią jest uprawnionym podmiotem do decydowania o realizacji uchwały. Podany zapis jest prawidłowy.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
za – 25 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podęła uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.


13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy na 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Alina Janowska Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów. Poinformowała, że na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący samorządu terytorialnego oraz w oparciu o wniosek Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy, Zarząd Powiatu wnosi o ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla tego Zakładu w następującej wysokości:
- dla hali sportowej – 22,00 zł / 1 godzinę
- dla bazy noclegowej – 6,86 zł / 1 osobodzień.
Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 lipca br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, na jakiej podstawie wykalkulowano, przy wyliczaniu dotacji przedmiotowej dla hali sportowej, 480 godzin miesięcznie. Z porozumienia zawartego miedzy gminą Kruszwica a Starostwem Powiatowym wynika, że udział w kosztach i użytkowaniu rozkłada się po 50 % a to z kolei daje 360 godzin (30 dni x 24 godziny = 720 godzin : 2 = 360 godzin) a nie 480.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski odpowiedział, że przeliczano wszystkie godziny użytkowania hali, ponieważ jest ona podzielona na 3 części. Średni koszt przypadający na 1 jednostkę kalkulacyjną wyniósł 47,80 zł a dofinansowanie powinno wynosić co najmniej 50 %, dlatego ustalono stawkę na poziomie 22,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zostanie przedłożone w terminie późniejszym.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (27)
za – 26 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy na 2004 r.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpiła Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów p. Alina Janowska. Poinformowała, że zmiany w budżecie zostały spowodowane:
- zwiększeniem dotacji celowej ze środków specjalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy ZSZ w Kruszwicy” o kwotę 204.557 zł.
- zawartym porozumieniem z Gminą Inowrocław w sprawie przekazania Powiatowi w 2004 r. środków finansowych w kwocie 200.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Słońsko – Olszewice,
- przeniesieniem planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, dotyczy to placówek oświatowych i edukacyjnych, rodzin zastępczych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Domu Dziecka w Gniewkowie i Bursy Szkolnictwa Zawodowego oraz zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i zakładu budżetowego pn. „Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy”.
W wyniku powyższych zmian budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. ulegnie zwiększeniu o kwotę 404.557 zł, deficyt pozostaje bez zmian. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 lipca br. omawiała projekt uchwały wprowadzający zmiany do budżetu na 2004 r. Komisja zaopiniowała go pozytywnie, 4 członków głosowało „za” przyjęciem, przy 1 głosie wstrzymującym. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, na co zostanie przeznaczona kwota 204.557 zł przekazana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Radny p. Zdzisław Tyburek skierował pytanie do Zarządu Powiatu, czy w budżecie 2005 r. znajdzie się kwota 90.000 zł na kapitalny remont dachu Domu Dziecka w Gniewkowie. Z kontroli przeprowadzonej przez komisję z ramienia Zarządu Powiatu wynika, iż w bieżącym roku wystarczy tylko remont cząstkowy dachu, natomiast kapitalny jest przewidziany w I kwartale 2005 r.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski udzielił odpowiedzi na pytanie radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Powiedział, że środki w wysokości 204.557 zł. zostały wprowadzone po stronie przychodów natomiast o ich „dystrybucji” zadecyduje ostateczne rozliczenie budowy Hali.
Radnemu p. Zdzisławowi Tyburkowi Pan Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu, po rozpatrzeniu pilnych inwestycji, zdecydował o zabezpieczeniu niezbędnych środków na adaptację pomieszczeń w Bursie w Mątwach dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego.
Radny p. Zdzisław Tyburek powtórzył pytanie, czy Zarząd Powiatu zabezpieczył środki w wysokości 90.000 zł na remont dachu w Domu Dziecka w Gniewkowie w I kwartale 2005 r.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski dodał, że w propozycjach do projektu budżetu na 2005 r. Zarząd Powiatu z pewnością umieści te środki, czy zostaną one przyjęte, będzie zależało od decyzji Wysokiej Rady. Nie można dzisiaj dać takiego zapewnienia.

W związku z faktem, iż radny nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi, stwierdził, że zaczynamy wchodzić w bardzo niebezpieczny precedens. Rada uchwala budżet a kiedy dochodzi do realizacji, środki są przesuwane na inne inwestycje (podobnie jak w przypadku drogi Lipie – Modliborzyce). Radny powiedział, że jeżeli nie będzie konkretnego zapewnienia o zabezpieczeniu w projekcie budżetu na 2005 r. środków w wysokości 90.000 zł. to składa on wniosek, aby w bieżącym roku dokonać naprawy dachu przy udziale sponsora.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że jesteśmy przed procedowaniem nad budżetem na 2005 r. i słuszne są uwagi p. radnego.

Radny p. Andrzej Antoniewicz zaprotestował przeciwko porównaniu tej zmiany budżetowej do sprawy dotyczącej drogi Lipie – Modliborzyce, kiedy to nastąpiła zmiana zadania i Rada została postawiona przed faktem dokonanym. Dzisiaj nie dokonujemy zmiany zadania.

Radny p. Zdzisław Tyburek zapytał, jak możemy dzisiaj dokonać przesunięć, skoro decyzja została podjęta 1 lipca br. Poinformował, że jest w posiadaniu pisma członka Zarządu Powiatu do p. Anny Bajerowskiej Dyrektor Domu Dziecka w Gniewkowie o następującej treści: „Odpowiadając na pismo Pani Dyrektor z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury postępowania o zamówienie publiczne dotyczące pokrycia dachowego budynku Domu Dziecka w Gniewkowie, powtórnie informuję, iż nie wyrażam zgody na uruchomienie w/w procedury. Przypominam, że nadal obowiązują ustalenia zawarte przez komisję w notatce służbowej z dnia 11 maja 2004 r. dotyczące oceny stanu technicznego dachu budynku Domu Dziecka w Gniewkowie. W związku z powyższym zobowiązuję Panią Dyrektor do wykonania zaleceń zawartych w notatce w terminie do 13 sierpnia 2004 r. Zakres prac konserwacyjno – remontowych dachu, koszty remontu, termin rozpoczęcia robót proszę obowiązkowo uzgadniać z Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego. Koszty remontu należy pokryć ze środków własnych oraz pozyskanych od sponsora.”.
Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, że o uruchomieniu środków decyduje organ prowadzący. Stwierdził, iż jasno wynika z tego pisma, że w tym momencie nie ma zgody na uruchomienie tych środków. Zwrócił się do Wysokiej Rady z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego, ponieważ pozwoli to Zarządowi Powiatu wykonać pilne zadanie (remont bursy).

Radny p. Andrzej Kozłowski w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Wicestarosty oraz w związku z informacją o przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu środków na adaptację pomieszczeń bursy szkolnej w Mątwach zapytał, czy wszelkie decyzje wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostały wykonane.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski odpowiedział, że wszystkie zalecenia zostaną wykonane.

Radna p. Zyta Szumlańska przysłuchując się tej dyskusji i w nawiązaniu do treści punktu 7 uzasadnienia omawianej uchwały zapytała, czy dach budynku Domu Dziecka w Gniewkowie wymaga tylko drobnych, doraźnych napraw, czy kompleksowego remontu, na który środki będą pochodziły z zaciągniętego kredytu.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, iż z oględzin komisji jasno wynika, że remont dachu jest pilny i potrzebny jednak przy remoncie cząstkowym można go przeprowadzić w roku 2005. Jeżeli zaś chodzi o kredyt, nie jest on zaciągany na określone inwestycje.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zapytał, ile będzie kosztowała cząstkowa naprawa dachu ?

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski odpowiedział, że koszt będzie niewielki. Kosztorys złożony przez Panią Dyrektor opiewa na kwotę 6.000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.Głosowanie (28)

za – 19 radnych
przeciw – 8 radnych
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.

Z projektem uchwały wystąpiła Specjalista ds. Integracji Europejskiej p. Joanna Kuchta. Poinformowała, że załącznik do niniejszej uchwały to regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych i dotowanych przez Powiat Inowrocławski na rok szkolny 2004/2005. Niniejszy regulamin szczegółowo określa zasady, tryb, warunki przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych. Zasadność podjęcia niniejszej uchwały określa uzupełnienie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Opracowany regulamin zwiększa szanse dla tego projektu. Następnie p. Joanna Kuchta wniosła autopoprawkę w załączniku do uchwały „Regulamin Przyznawania i Przekazywania Stypendiów.....”, na str. 2 w § 3 polegającą na wykreśleniu pkt. 5. Podała, że uruchomienie programów stypendialnych jest uzależnione od aktów wykonawczych, jest to m.in. rozporządzenie komisji europejskiej o zakwalifikowaniu programu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. omawiali powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.

Z projektem uchwały wystąpiła Specjalista ds. Integracji Europejskiej p. Joanna Kuchta. Poinformowała, że załącznikiem do niniejszej uchwały, podobnie jak poprzednio, jest regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów z europejskiego funduszu społecznego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, z uwzględnieniem podobnych warunków jak w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jedyną różnicę stanowi fakt, że studenci nie muszą pochodzić tylko z terenów wiejskich, jak w przypadku uczniów, lecz mogą zamieszkiwać Miasto Inowrocław jako teren zmarginalizowany (wg terminologii europejskiej). Zasadność wywołania niniejszej uchwały potwierdza uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pani Joanna Kuchta wniosła autopoprawkę w załączniku do uchwały „Regulamin Przyznawania i Przekazywania Stypendiów.....”, na str. 5 w § 7, która polegała na zmianie zapisu pkt 1 „Stypendia przyznawane są przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu, zwaną dalej Komisją” na „Stypendia przyznawane są przez Komisję zwaną dalej Komisją, która powoływana jest przez Starostę Inowrocławskiego”. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. omawiali powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odniosła się do wniesionej autopoprawki. Zapytała, czy taki zapis zabezpiecza w składzie Komisji przedstawiciela z organu prowadzącego czyli Rady Powiatu ? Następnie Pani Przewodnicząca zgłosiła wniosek, w którym zaproponowała nową treść pkt 1 „Stypendia przyznawane są przez Komisję powoływaną przez Starostę Inowrocławskiego przy udziale przedstawiciela Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu”.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez Panią Przewodniczącą.

Głosowanie (27)
za – 24 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 3 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek uzyskał akceptację Wysokiej Rady.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowane (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.17. Informacja Przewodniczących Komisji o realizacji planów pracy za I półrocze 2004 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie stosownych informacji.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.

Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego za I półrocze 2004 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.

Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu za I półrocze 2004 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz.

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za I półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski.

Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za I półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską za I półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski.

W stosunku do przedstawionych sprawozdań radni nie wnieśli żadnych uwag.


18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Z projektem planu pracy radni mogli się zapoznać w materiałach przesłanych im korespondencyjnie na XXV sesję Rady Powiatu. Wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisów § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Przewodnicząca poinformowała, że propozycje planu pracy na II półrocze br. były konsultowane i uzgadniane z przewodniczącymi klubów, przewodniczącymi stałych Komisji Rady i radnym niezależnym. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2004 r


19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2004 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie projektów planów pracy poszczególnych komisji.

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek.

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.

Projekt planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego na II półrocze 2004 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.

Projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu na II półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann.

Projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na II półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski.

Projekt planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na II półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber.

Projekt planu pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską na II półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zgłosił propozycję do projektu planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, aby komisja zajęła się sytuacją finansową Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Radny p. Lucjan Kwiatkowski poinformował, że komisja omówi ten temat w miesiącu listopadzie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2004 r.


20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała radnych, czy życzą sobie odpowiedź ustną i pisemną, czy tylko pisemną.

O odpowiedź pisemną poprosili radni: p. Barbara Kozłowska, p. Jerzy Naumann, p. Wanda Bańkowska, p. Andrzej Kozłowski, p. Lech Skarbiński, p. Andrzej Nowakowski, p. Zyta Szumlańska, p. Marek Rosa. Radny p. Zenon Bąkowski poprosił o odpowiedź ustną i pisemną.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski udzielił odpowiedzi radnemu p. Zenonowi Bąkowskiemu. Poinformował, że wniosek radnego, aby wprowadzić do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2008 działania mające na celu budowę obwodnicy dla Inowrocławia i obwodnicy dla Pakości jest słuszny i ma nadzieję, że po wnikliwych dyskusjach zostanie on rozpatrzony pozytywnie.


21. Wnioski i oświadczenia.

Radna p. Franciszka Łopatyńska poinformowała, że na ostatniej sesji w Rojewie jeden z radnych zgłosił interpelację w sprawie braku herbu Rojewa na tablicy informacyjnej Powiatu Inowrocławskiego u zbiegu ulicy Narutowicza i Roosevelta. Radna sprawdziła tę informację osobiście i okazało się, że na tablicy informacyjnej w miejscu herbu widnieje inny plakat. Radna poprosiła o interwencję w tej sprawie.


22. Zakończenie.

O godzinie 14.20 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Wanda Bańkowska


Protokołowała
Karolina Florczyk