BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75757

Numer sesji rady: XXVI
Z dnia: 29 września 2004 r.
B.R. 0041-26/2004PROTOKÓŁ NR 26/2004obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 29 września 2004 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38


Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnym – solenizantom p. Joannie Harendzie, p. Reginie Czerwińskiej, p. Stefanowi Janeczkowi, którzy obchodzili swoje święto.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „ Otwieram obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i poprosili o „usprawiedliwienie” swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, p. Barbarę Gurzyńską Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkiego Bydgoszczy, p. Aleksandrę Wanty Kierownika inowrocławskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie naszego Powiatu, Wójtów, Burmistrzów, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 28 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wprowadziła dwie autopoprawki do porządku obrad. Pierwsza polegała na dopisaniu po punkcie 11 punktu 12 o treści: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia stanowiska o dramatycznej sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i prognozach jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku”. Druga wprowadzała po punkcie 22 punkt 23 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jerzego Woźniaka z Mierzwina na Starostę Inowrocławskiego”. Ponadto Przewodnicząca poinformowała radnych, że nastąpi istotna zmiana przy punkcie 13 tj. projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok. Poprosiła o wykreślenie z tego punktu wystąpienia Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusza Patalasa i zastąpienie go wystąpieniem Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszarda Skolasińskiego.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie punkt 12 porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia stanowiska o dramatycznej sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i prognozach jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku”.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła ww. autopoprawkę.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie punkt 23 porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jerzego Woźniaka z Mierzwina na Starostę Inowrocławskiego”

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła ww. autopoprawkę.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała,
czy ktoś z radnych chciałby jeszcze wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radni nie wnieśli więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania proponowanego porządku obrad wraz z przyjętymi wcześniej autopoprawkami.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXVI sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radna p. Wanda Bańkowska sekretarz obrad XXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu poinformowała, że zgodnie ze statutem protokół XXV sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniosła o przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXV sesji z 28 lipca 2004 roku.

4. Wybór sekretarza.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXVI sesji radnego p. Zenona Bąkowskiego, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Zenonowi Bąkowskiemu funkcję sekretarza obrad XXVI sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXV sesji 28 lipca 2004 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXV sesji 28 lipca 2004 roku.


Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 21 lipca 2004 r. do 8 września 2004r.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Andrzej Orczykowski wskazał na str. 7 ww. Informacji, gdzie w punkcie 12 podano, że „ w związku z stwierdzonym brakiem wpływu wniosków interesantów na niektóre zaplanowane w uchwale nr XXI/132/200 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 formy pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zasadne jest dokonanie przeniesienie środków w wysokości 130.000 zł na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu”. W związku z powyższym zapytał, jakie to formy rehabilitacji cieszą się tak małym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych? Radny wskazał również na stronę 9, gdzie w sprawach z zakresu Wydziału Komunikacji i Dróg dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie 70.740 zł. Ww. informacja podaje, że wynika to „z konieczności realizacji dodatkowych zadań związanych z przyjęciem w zarząd 34,757 km ulic miasta Inowrocławia, które zostały zaliczone do kategorii dróg powiatowych”. Radny zapytał, o jakie zadania dodatkowe chodzi i co pod tym stwierdzeniem należy rozumieć ? Ponadto wskazał na str. 11 punkt 10, który przedstawia decyzję Zarządu o przesunięciu kwot z przyjętych przez Radę Powiatu zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, które były wcześniej już przegłosowane min. Bursa w Mątwach. W lipcu przesunięto 90.000 zł z Domu Dziecka w Gniewkowie na wspomnianą Bursę i dzisiaj jest propozycja, aby 250.000 zł z środków zaplanowanych na adaptację lewego skrzydła Bursy przesunąć na inny cel. W związku z tym, zapytał, jakie Zarząd zamierza podjąć decyzje w sprawie Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach i co jest ze szkołą im. Marka Kotańskiego ?

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała radnemu, aby na zadane pytania została udzielona odpowiedź przy projektach uchwał, które są ujęte w dzisiejszym porządku obrad.

Radny p. Andrzej Orczykowski wyraził zgodę, aby na pytania związane tematycznie z projektami uchwał, została udzielona odpowiedź w trakcie ich omawiania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że na pytanie dotyczące osób niepełnosprawnych udzieli odpowiedzi p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast jeżeli chodzi o Bursę Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach, to wstępne założenia były takie, aby przenieść do ww. Bursy Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego. Nie zrealizowano tego założenia z dwóch powodów. Po pierwsze, Komisja Regulacyjna, która zajmuje się problemem zwrotu nieruchomości i gruntu gminie żydowskiej w dalszym ciągu nie podjęła decyzji. Poza tym, Komisja oczekuje dość dziwnego stanowiska Zarządu Powiatu, które wyrażałoby zapewnienie, że młodzież ze szkoły przy ul. Poznańskiej zostanie przeniesiona. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że nie musi ułatwiać sprawy Komisji Regulacyjnej, ani czynić niepotrzebnych gestów, by umożliwić zwrot tej nieruchomości. Stąd też, Zarząd Powiatu nie wydał takiego oświadczenia i czeka, aby Komisja zdecydowała, czy dokona zwrotu nieruchomości gminie żydowskiej, czy zostawi ją w naszym władaniu. Dodał, że Zarząd Powiatu uważa, że nie powinniśmy ułatwiać Komisji Regulacyjnej podjęcia decyzji. Niech kieruje się ona tylko i wyłącznie prawem. Czekamy na ostateczną decyzję. Po drugie, Zarząd Powiatu wstępnie wyliczył, że adaptacja budynku Bursy w Mątwach pod potrzeby Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego będzie kosztowała ok.280 tys. zł. Jednak po przygotowaniu dokumentacji i po dokładnym rozpoznaniu sprawy okazało się, że niezbędną kwotą na ten cel byłoby 800 tys.zł, a tak dużej kwoty nie mamy. Stąd też, nie podjęto adaptacji tegoż budynku pod potrzeby szkoły.

W imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” wystąpił p. Piotr Szwagrzyk. Wspomniał, że jeżeli chodzi o Bursę, to jest z nią związana dość długa historia. Przypomniał, że o wspomnianą Bursę ubiegała się Gmina i Miasto Inowrocław. Oświadczył, że trzeba rozważyć, czy ta Bursa jest potrzebna Powiatowi. Stwierdził, że trzeba budynek przeznaczyć na inne cele niż oświatowe i edukacyjne. Dla dobra Miasta Inowrocławia i Powiatu, zaproponował, aby Zarząd Powiatu rozpoczął rozmowy z Prezydentem Miasta w tej sprawie. Przy tej sprawie, zwrócił również uwagę na trudną sytuację mieszkaniową w Inowrocławiu i zasugerował, aby ww. budynek przekazać Miastu za symboliczną „złotówkę” na mieszkania socjalne. Dzięki temu, Powiat nie ponosiłby kosztów związanych z jej utrzymaniem. Poprosił, aby Zarząd Powiatu poważnie przemyślał ww. propozycję.

Starosta Inowrocławski potwierdził słowa przedmówcy, że sprawę Bursy można określić jako historyczną, ponieważ z problemami tego obiektu Powiat boryka się od kilku lat. Potwierdził, że Gmina Inowrocław wystąpiła z wnioskiem o przekazanie ww. budynku, ale zrobiła to w sposób niepoważny (rozmowa telefoniczna). Wystąpiły również władze Miasta Inowrocławia z prośbą o przekazanie obiektu pod potrzeby Miasta. Dlatego też, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie budynku pod jego potrzeby, po to, aby naukę mogły pobierać dzieci mieszkające w Mątwach i z ich okolic. Jednak Miasto po kilku dniach wycofało się ze swojego zamiaru. Gmina również zmieniła swoją koncepcję przeniesienia gimnazjum i przeniosła je do Żalinowa, gdzie istnieje ono po dzień dzisiejszy. Starosta dodał, że w budynku Bursy na dzień dzisiejszy mieści się również Ośrodek Interwencji Kryzysowej (macierzysta placówka tego ośrodka mieści się w Domu Dziecka w Inowrocławiu). Oświadczył, że rozsądną rzeczą byłoby przeniesienie całego Ośrodka Interwencji Kryzysowej do wspomnianej Bursy. Zarząd Powiatu uważa, że budynek jest usytuowany w dobrym miejscu i dzielnica, w której się on znajduje, jest dobrą dzielnicą. Aby to uwiarygodnić, Zarząd rozważa przeniesienie niektórych wydziałów Starostwa Powiatowego do Mątew. Poza tym, Zarząd Powiatu czeka na wszelkie propozycje i koncepcje zagospodarowania całego budynku. Jeżeli chodzi o przekazanie budynku na mieszkania socjalne, to jest to niewątpliwie dobry pomysł. Zarząd jednak chce uniknąć sytuacji takiej, kiedy Radni tej lub przyszłej kadencji mieliby pretensje o to, że Powiat pozbywa się własnego majątku.

Radny p. Piotr Szwagrzyk jeszcze raz poprosił Zarząd, aby rozważył propozycje przekazania budynku w Mątwach na mieszkania socjalne, ponieważ potrzeby w tym względzie są bardzo duże. Oświadczył, że „gospodarz mądry to taki, który małymi pieniędzmi załatwia duże problemy, natomiast gospodarz rozrzutny to taki, który dużymi pieniędzmi załatwia małe problemy”.

Radna p. Zyta Szumlańska wskazała na dział III. „Sprawy z zakresu Komunikacji i Dróg”, gdzie podano, że Zarząd Powiatu przyjął informacje Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie o przesunięciu 70 tys. zł z działu „Zakup usług remontowych” na dział „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. W uzasadnieniu podano, iż wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowych osób, a to z kolei nastąpiło na skutek przejęcia części dróg. Radna wskazała na str. 32 „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 r.”, gdzie podano, że „ w omawianym okresie zatrudniano w ramach robót publicznych 20 osób na stanowiskach inkasentów parkingowych oraz 6 osób na stanowiskach sprzątaczy…”. Ponieważ te osoby były zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, to z obliczeń wynika, że dodatkowo zatrudniono w tym okresie tylko 3 osoby. Poza tym, w uzasadnieniu podano, że konieczność zatrudnienia tych osób wiązała się z tym, iż inkasenci przynoszą Starostwu dochód. Jednak jej wyliczenia podają inaczej. Dodatkowo zdziwił ją fakt przesunięcia pieniędzy z remontów dróg. W związku z tym, zapytała, czyżbyśmy mieli drogi tak dobre, iż musimy przesuwać pieniądze z dróg na wynagrodzenia ? Poza tym, wskazała na szczegółowe wykonanie planowanych wydatków, gdzie „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zostało wykonane w 98 %. Radna zrozumiała, że w tym przypadku dodatkowe premie i wynagrodzenia zostały już prawie w 100 % wykorzystane w I półroczu br. Biorąc wszystko pod uwagę, zapytała, czy Zarząd Powiatu przyjmując informację ZDP wyraził jednocześnie zgodę na to ?

Przewodnicząca Rada Powiatu p. Urszula Iwicka jeszcze raz zwróciła się z prośbą do radnych, aby zadawali pytania odnoszące się do projektów uchwał, przy ich rozpatrywaniu.

W związku z powyższą prośbą Przewodniczącej Rady Powiatu, radna p. Zyta Szumlańska oświadczyła, że oczekuje odpowiedzi na zadane pytania przy rozpatrywaniu projektów uchwał.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny p. Zenon Bąkowski w imieniu swoim i okolicznych przedsiębiorców wyraził opinię na temat ustawienia znaków ograniczających przejazd samochodów ciężarowych do 16 ton na drodze z Inowrocławia do Jezuickiej Strugi. Radny oświadczył, że jest to zamach na działalność gospodarczą, ponieważ podstawowy transport (ciągnik siodłowy z naczepą) ma ok. 14 ton. Zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych o zmianę dotychczasowego ograniczenia. Zaproponował, aby w tym miejscu ograniczyć prędkość tych pojazdów do 40 -50 km/h. Poza tym, oświadczył, że urzędnicy powinni pełnić służebną rolę dla mieszkańców. Ponadto radny zwrócił uwagę na zły stan techniczny większości dróg. W związku z tym, zaproponował, aby wyemitować akcje, dzięki którym zgromadzi się kapitał rzędu 2-5 mln. i do tej kwoty rozsądnie dołożyć środki unijne. Dzięki pozyskanym środkom można by stworzyć porządną infrastrukturę. Oświadczył, że pilną rzeczą byłoby wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2008 działań mających na celu budowę obwodnicy dla Inowrocławia i obwodnicy dla Pakości.

Radna p. Joanna Harenda poinformowała, że otrzymała pismo od p. Wiesława Szczepańskiego Prezesa Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane, skierowane bezpośrednio do Prezydenta Miasta Inowrocławia. W piśmie tym, poruszono problem osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby te, bowiem, mają problem ze swobodnym poruszaniem się na terenie miasta, z powodu wysokich krawężników. W związku z tym, że cześć ulic w naszym mieście należy do Powiatu, zapytała, jak ta sytuacja wygląda obecnie i jakie są plany na przyszłość? Dodała, że jest to bardzo istotny problem dla ludzi, już i tak dotkniętych ciężką chorobą.

Radna p. Wanda Bańkowska nawiązała do swoich wcześniejszych interpelacji dotyczących przejazdu ciężkich pojazdów przez centrum Pakości. Przypomniała, że wzmożony ruch kołowy powoduje degradację substancji mieszkaniowej. Ponowiła prośbę, aby przez Pakość ograniczyć przejazd ciężkich pojazdów. Poinformowała, że nowopowstałe Stowarzyszenie Mieszkańców Pakości do walki z nadmiernych ruchem pojazdów ciężarowych i hałasem oraz ochroną środowiska skierowało pismo do Starosty Inowrocławskiego. W piśmie tym, Stowarzyszenie domaga się odpowiedzi i wskazania konkretnego terminu oddania do użytku odcinka drogi powiatowej Rybitwy – Janikowo. Radna, zaproponowała, aby z wygospodarowanych środków wprowadzić do tegorocznego budżetu zadanie mające na celu przebudowę znajdującego się tam mostu i zabezpieczyć środki na wiadukt w roku przyszłym. Zwróciła się z prośbą do Starosty Inowrocławskiego o wszczęcie procedur mających na celu zmianę organizacji ruchu oraz wskazanie drogi, gdzie mógłby nastąpić objazd. Prośbę swą radna motywowała również tym, że wprowadzenie tychże zmian, nie tylko oszczędziłoby budynki mieszkalne od degradacji, ale również miałoby pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Radny p. Marek Rosa:
a. nadał tytuł interpelacji: „ocalić od zapomnienia”. W okresie międzywojennym, ówczesne władze chcąc poradzić sobie z wielkim przeludnieniem i nędzą na południu Polski i na terenie Kujaw wykupowały z rąk niemieckich majątki ziemskie, czyli duże gospodarstwa i parcelowały je na działki 5 lub 10 hektarowe. Na działce 5 hektarowej stawiano 2 budynki tzw. oborostodoła plus budynek mieszkalny. Na działce 10 hektarowej stawiano 3 budynki czyli: obora, stodoła plus budynek mieszkalny. Dodał, że pomysłodawcą tej reformy rolnej był ówczesny minister Juliusz Poniatowski, od którego nazwiska, wspomniane budynki przyjęły dość popularną nazwę „poniatówki”. Charakterystyczną cechą tych budynków były dachy, które przypominały stylem dachy góralskie. Prawdopodobnie było to związane z tym, aby ludność napływowa z Pogórza nie czuła się obco na tym terenie. Radny zwrócił uwagę, że tych budynków jest coraz mniej i w związku z tym, zwrócił się do Starosty Inowrocławskiego, aby wpłynął na władzę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu „ocalenia od zapomnienia” chociażby kilku takich budynków.
b. zwrócił uwagę na drogę powiatową nr 2513 Żelechlin – Stara Wieś – Jezuicka Struga. Droga ta, została 4-5 lat temu wyasfaltowana innowacyjną metodą, a mimo to, jej stan techniczny na dzień dzisiejszy jest bardzo zły. Przypomniał, że co roku są problemy „ze spięciem budżetu”. Stwierdził, że Powiat Inowrocławski nie stać na takie marnotrawstwo środków finansowych. Poza tym, zapytał, co za firmy robią taki „bubel”, który wytrzymuje maksymalnie 3 czy 4 lata oraz jakie z tego tytułu poniesiono koszty.

Radny p. Andrzej Orczykowski poprosił Starostę Inowrocławskiego o konkretną odpowiedź w sprawie zagospodarowania pomieszczeń Bursy w Mątwach. Zasugerował, że przeniesienie wydziałów Starostwa do tego budynku, nie przyniesie z tego tytułu żadnych dochodów, a dotacja na jednego ucznia tylko w 1/3 pokrywa koszty użytkowania tego budynku. Radny zapytał, czy prawdą jest, że Prezydent Miasta Inowrocławia zwrócił się oficjalną z prośbą o bezpłatne przekazanie całego budynku Bursy.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002-2004 przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/257/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. o plan na rok 2005.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, że przestawiony projekt uchwały dotyczy uzupełnienia uchwały, którą Wysoka Rada przyjmowała w grudniu 2001 roku. Ponadto Naczelnik, wprowadził autopoprawkę na str. 12 ww. projektu uchwały, która dotyczyła Centrum Radiologii w Inowrocławiu. Dodał, że dane zwarte w omawiany dokumencie są oparte wyłącznie na podstawie potrzeb zgłoszonych przez jednostki. Dodał, że przyjęcie budżetu na 2005 rok będzie jednoznaczne z modyfikacją Wieloletniego Planu Inowrocławskiego Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok. Natomiast, przedstawiony dzisiaj dokument jest ważny na 3 miesiące, czyli do końca 2004 roku. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 27 września 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002-2004 przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/257/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. o plan na rok 2005 i zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały, „za” – 2 członków komisji przy 2 głosach wstrzymujących. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Jerzy Gawęda oświadczył, że programy powinny być odzwierciedleniem budżetu, a wiec budżet powinien być dostosowany do przyjętych planów. Toteż patrząc na budżet do minimum okrojony, planowany na 2005 rok, można stwierdzić, że Powiat jest w niewydolności budżetowej. Wspomniał, że trudna sytuacja szpitala i jego zobowiązania, są zobowiązaniem Powiatu. Radny podkreślił, że jest potrzeba wypracowania programu gospodarczego opartego na wspólnej działalności samorządu i podmiotów gospodarczych, po to, aby wspólnie określić i wypracować główne priorytety. Poza tym, należy zweryfikować programy gospodarcze już istniejące i podzielić je na dwie grupy. Pierwsza grupa powinna zawierać dwa lub trzy priorytetowe cele, wokół których będą się skupiały wszystkie działania. Druga grupa winna zawierać cele związane z programami unijnymi. Innej alternatywy nie ma. Radny zaproponował, aby kluby spotkały się i wypracowały kierunkowe działania, na których należałoby się skupić ( gospodarcze działania, współpracy z samorządami gminnymi i podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą).

Radna p. Franciszka Łopatyńska zwróciła uwagę na braki w omawianym Planie. Stwierdziła, że uzupełnienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu powinno wynikać między innymi z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu, który był przegłosowany na sesji czerwcowej. Wskazała na str. 94 Planu Rozwoju Lokalnego, gdzie znajduje się zapis „remont drogi powiatowej Modliborzyce – Pieranie, I etap działania: 2005 rok, instytucje uczestniczące w działaniu: Starostwo Powiatowe, budżet Gminy, środki unijne”. Radna oświadczyła, że powyższy zapis powinien również istnieć w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Poza tym, poinformowała, że radni z Rady Gminy Dąbrowa Biskupia zarzucają Radnym Powiatowym brak jakiegokolwiek działania i zainteresowania problemami gminy ( w szczególności zarzuty kierowane są pod adresem Zarządu Dróg Powiatowych ). Dodała, że nie umieszczenie tej inwestycji w budżecie na rok 2005 stwarza też problem w ustaleniu budżetu zarówno dla gminy, jak i lasów państwowych, które chcą partycypować w tych kosztach.

Radny p. Andrzej Orczykowski zasugerował, aby w momencie uzupełniania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego o kolejne lata, przedstawiać sprawozdania za poprzednie lata tzn. odnieść się do kwot finansowych, które były przeznaczane na poszczególne inwestycje czy działy i określić czy zostały one wykorzystane. Radny zapytał, czy na podstawie tego Planu można stwierdzić, że został wykonany tylko jeden projekt dotyczący Centrum Radiologii w Inowrocławiu, przy zaangażowania środków unijnych. Poza tym, w całym planie na 2005 rok nie ma żadnej wzmianki o możliwości pozyskania środków unijnych na inne cele.

Radny p. Marek Rosa nawiązał do interpelacji, którą zgłosił na dzisiejszej sesji. W planach na 2005 rok, na cały budżet Zarządu Dróg Powiatowych przypada kwota 3.900.000 zł, z tego 1.000.000 zł przewidziany jest na remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki. Ten milion złotych stanowi 25 % planowanego budżetu ZDP. Stąd też, radny stwierdził, że jest to zbyt duża kwota przeznaczona na łatanie dziur.

Naczelnik p. Andrzej Florek oświadczył, że zdaje sobie sprawę z ważkości podjętego tematu, dlatego z wielką ostrożnością mówił o stawianych celach przedkładając ten projekt. Poza tym, poinformował, że projekt ten zawiera wiele niedoskonałości. Odpowiedział radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu, że omawiany projekt jest tylko uzupełnieniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego o jedną kolumnę z rokiem 2005. Poza tym, Naczelnik zadeklarował radnym, że planowanie na nowy okres czasu, będzie jednoznaczne z rozliczeniem planu poprzedniego. Będzie to przedstawione radnym z chwilą, kiedy będzie można uszczegółowić budżet roku 2005.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski oświadczył, że trudno jest nie zgodzić się z przemyśleniami, które zgłaszali radni. Przypomniał Wysokiej Radzie, że dla Zarządu Powiatu wyznacznikiem, dotyczącym inwestycji jest „Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego” oraz „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego”. Starosta oświadczył, że być może będzie taka potrzeba, aby skupić się na dwóch lub trzech zadaniach i je realizować, a nie rozdrabniać się na wiele innych zadań. Stwierdził, że propozycja radnego p. Jerzego Gawędy jest bardzo rozsądna. Jeżeli chodzi o uwagi radnej p. Franciszki Łopatyńskiej to odbyło się kilka dni temu spotkanie z władzami Gminy Dąbrowa Biskupia, na którym rozważano sprawę inwestycji tej drogi, o której radna wspomina. Poinformował, że również lasy państwowe wykazują pewne zainteresowanie we współuczestniczeniu naprawy tej drogi. Starosta dodał, że ta droga jest bardzo wąska (ma zaledwie 5 m) i budowa tej drogi bez rowów w opinii fachowców byłaby nieporozumieniem. Natomiast poszerzając tę drogę należałoby wykupić od rolników grunty albo oczekiwać zrzeczenia. Nadmienił, że ta droga nie jest drogą strategiczną dla Powiatu, ale mimo to pewne ustalenia już zapadły w tej sprawie, które wspólnie z Panem Wójtem Powiat chce realizować, być może w roku przyszłym lub nieco później.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

za– 17 radnych
wstrzymało się – 9 radnych
przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002-2004 przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/257/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. o plan na rok 2005.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że przystępując do organizacji nowego roku szkolnego 2004/2005 przeprowadzono we wszystkich klasach trzecich gimnazjalnych Powiatu ankiety dotyczące zainteresowania młodzieży poszczególnymi typami szkół i kierunkami kształcenia. Oprócz tego przeprowadzono konsultacje z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zapotrzebowania na rynku pracy, jak i z samymi Dyrektorami szkół. Biorąc to wszystko pod uwagę przygotowano ilość miejsc dla młodzieży naszego Powiatu ( i nie tylko ). Spodziewano się również tego, że większość młodzieży skieruje swoje kroki do liceów ogólnokształcących, ponieważ takie były tendencje ogólnopolskie. Dodał, że nabór zakończono w lipcu i do 77 oddziałów przyjęto 2530 osób, nie licząc Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego i szkół dla dorosłych. Różnice między stanem rzeczywistym a przeprowadzonymi ankietami były dość znaczne. Stąd też, w niepełni wykorzystano nabór do liceów ogólnokształcących i przygotowano o 90 miejsc za dużo. Poza tym, nie dokonano naboru w ogóle na kierunek: elektryk ( szkoła zawodowa), mechaniczny – obróbka i skrawanie (szkoła zawodowa ) i inne związane z praktyczną nauką zawodu. Statystycznie rzecz ujmując, w naszym Powiecie, do liceum skierowało swoje kroki niecałe 38 % uczniów i 37 % uczniów do technikum. Natomiast w skali województwa średnia wynosiła powyżej 43 % dla liceum i 29 % dla technikum. Poza tym, wszystkie nasze placówki dokonały naboru, może nie takiego jakby sobie życzyły, ale to przecież do młodzieży należy wybór szkoły. Poza tym, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach dokonał pełnego naboru do wieczorowego technikum rolniczego i policealnej szkoły rolniczej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu również dokonał pełnego naboru na zaoczne technikum rolnicze. Jeżeli chodzi o Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu to naboru dokonano do wysokości 13 oddziałów. Podsumowując swą wypowiedź, stwierdził, że nabór w roku przyszłym będzie stał pod dużym znakiem zapytania, czy uda nam się dokonać naboru chociażby w takim stopniu jak w tym roku. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 27 września 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Aleksandra Wanty Kierownik inowrocławskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. Poinformowała, że w roku 2003 podjęto szereg działań w celu przystosowania obowiązujących przepisów do przepisów unijnych. Ważnym zadaniem było wdrożenie systemu rejestracji producentów. Poza tym, zniesienie granic miedzy państwami UE wiązało się również ze zniesieniem granic, jeżeli chodzi o kontrole fitosanitarną w punktach granicznych. Przede wszystkim rejestracja dotyczyła producentów materiału rozmnożeniowego, jak i ziemniaka konsumpcyjnego i przemysłowego. Wynikiem takiej kontroli fitosanitarnej jest wydanie paszportu roślin i mówi on o jego stanie zdrowotności. Głównym zadaniem Inspekcji jest nadzór nad ochroną roślin uprawnych, stąd też w 2003 roku przeprowadzono kontrole w Powiecie Inowrocławskim na obecność organizmów kwarantannowych, które z mocy prawa podlegają obowiązkowi zwalczania. Kontrolami takimi były objęte wszystkie uprawy rolnicze, sadownicze, rośliny ozdobne, warzywa, towary magazynowane jak i podłoża, miejsca przeładunku, środki transportu. Łącznie na terenie Powiatu przeprowadzono 1445 lustracji. Rok 2003 był rokiem wyjątkowym ponieważ wystawiono aż 502 świadectwa fitosanitarne. W relacji do roku 2002 ilość wydanych świadectw dla eksportu wzrosła o 207 świadectw. W ub. roku wzrósł zdecydowanie eksport cebuli do państw w południowej części Europy głównie do Bułgarii, ponadto do Serbii, Mołdawii oraz Rosji. Poza tym, pobierano również próby do badań na obecność organizmów szkodliwych, chorób i szkodników. W inowrocławskim oddziale pobrano takich prób 1957, z czego 601 prób przekazano do oddziału wojewódzkiego. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego mamy 35 punktów obrotu środkami ochrony roślin, 21 punktów obrotu zaprawionym materiałem siewnym oraz 5 stacji kontroli opryskiwaczy, które badają sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. W 2003 roku na trenie Powiatu Inowrocławskiego przeprowadzono 165 badań opryskiwaczy polowych i sadowniczych łącznie. Natomiast oceną polową objęto 186 plantacji o ogólnej powierzchni 1550,55 ha i były to: zboża ozime, zboża jare, rośliny strączkowe, trawy, rośliny oleiste, facelia błękitna, ziemniaki i warzywa. Oceną polową objęto również materiał szkółkarski w trzynastu gospodarstwach szkółkarskich na powierzchni 11,80 ha. Rok 2003 był jeszcze rokiem dotacji do materiału siewnego w wysokości 10 zł do kwintala/ zboża/ i tych dotacji udzielały firmy zajmujące się materiałem siewnym. Takich dotacji udzieliło 13 firm z terenu Powiatu Inowrocławskiego na kwotę 220.374,40 zł. Natomiast, jeżeli chodzi o ocenę materiału siewnego elitarnego, kwalifikowanego i standard to pobrano 203 próby z tonażu 3045 ton. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Przewodniczący p. Piotr Luber. Poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na swoim posiedzeniu w dniu 27 września 2004 roku rozpatrywała sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie. Na obecnych 5 członków wszyscy głosowali za przyjęciem sprawozdania. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia stanowiska o dramatycznej sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i prognozach jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Porosił o wniesienie autopoprawek do ww. projektu uchwał. Pierwsza autopoprawka dotyczy uzasadnienia i zmienia treść akapitu trzeciego. Po zmianie brzmi on: „Brak decyzji centralnych w sprawie uregulowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia należności za wykonane w okresie ośmiu miesięcy bieżącego roku usługi ponadlimitowe w kwocie ok. 10,5 mln złotych ( w tym 6,8 mln zł wydatkowanych przez PS ZOZ w Inowrocławiu na leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia ) jest bezpośrednią przyczyną zapaści finansowej szpitala. Dramatyczna sytuacja prowadzi w konsekwencji do ograniczania przyjęć pacjentów i grozi zamknięciem 14 (na 18 funkcjonujących) oddziałów szpitalnych”. Kolejne autopoprawki dotyczą stanowiska do projektu uchwały i zmieniają jego treść:
- w akapicie czwartym na: Obecnie Zakład ten znajduje się w sytuacji tragicznej, zagrażającej zamknięciem 14 (z 18 funkcjonujących dotychczas) oddziałów szpitalnych;
- w akapicie szóstym na: „ Zobowiązania” NFZ w stosunku do inowrocławskiej lecznicy za 8 miesięcy 2004 r. kształtują się na poziomie ok. 10,5 mln zł, z czego 6,8 mln zł PS ZOZ w Inowrocławiu wydatkował na leczenie pacjentów, znajdujących się w stanach zagrożenia życia;
- w akapicie dziewiątym na : Rada Powiatu w Inowrocławiu po raz kolejny apeluje do adresatów niniejszej uchwały o podjęcie zdecydowanych i konkretnych działań, mających na celu zabezpieczenie dla PS ZOZ w Inowrocławiu środków finansowych zapewniających co najmniej możliwość świadczenia usług do końca 2004 roku pacjentom w stanach nagłych. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła dr p. Eligiusza Patalasa Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o przedstawienie sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala i prognoz jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku.

Dyrektor PS ZOZ dr p. Eligiusz Patalas poinformował, że PS ZOZ w Inowrocławiu od kilkunastu już miesięcy sygnalizował trudną sytuację w zakresie lecznictwa szpitalnego, dotyczącą niewspółmierności środków przeznaczonych na finansowanie tej działalności w stosunku do potrzeb, jeśli chodzi o region Powiatu Inowrocławskiego. Praktycznie od trzech lat, ta niewystarczająca ilość środków to jest prawie 25 % w stosunku do limitów wyznaczonych umowami (wcześniej z Kasą Chorych, od 2003 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia). W związku z tym, w tym roku, sytuacja przypominała trochę kredytowanie usług dla ludności, dla naszych podopiecznych przez PS ZOZ w Inowrocławiu, a PS ZOZ w Inowrocławiu przez dostawców. Źródła kredytowania takiej działalności stopniowo wysychały i w tej chwili mamy taką sytuację, że nie można zagwarantować ciągłości dostaw leków dla wszystkich pacjentów. Stad też, na dzień dzisiejszy należy się skupić przynajmniej na lekach i materiałach opatrunkowych oraz innych środkach leczniczych dla pacjentów pozostających w stanie zagrożenia życia, którym w żadnym wypadku nie można odmówić usługi, bez względu na to, jak stanowi umowa (czy jest limit czy nie ). Przypomniał również treść art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz art. 33, art. 175 ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia, które nie pozwalają publicznym jednostką odmówić świadczenia pacjentom pozostającym w stanie nagłym, czyli w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Sytuacja taka spowodowała, że po ośmiu miesiącach, mimo licznych wezwań i obietnic renegocjacji kontraktów, zakład za ten okres wypracował limit w kwocie 10,5 mln zł. Jeżeli chodzi o przewidywane nadlimity w IV kwartale br. tylko i wyłącznie z zakresu lecznictwa szpitalnego, bez szpitalnego oddziału ratunkowego, wyniosą 10.590.000 zł. Dodał, że pozostaje jeszcze cała gama innych usług w tym: lecznictwo paliatywne, rehabilitacja, poradnictwo specjalistyczne, gdzie już dzisiaj niezapłacone usługi, które świadczymy pacjentom w samej specjalistyce tj. 370 tys. zł. Średnio porada kosztuje 12 zł tj. około 30 tys. porad udzielonych pacjentom, bez żadnej gwarancji zapłaty za te świadczenia. Wracając do lecznictwa szpitalnego, kwota za 9 miesięcy tego roku urośnie do 10.590.000 tys. zł, natomiast same stany zagrożenia życia będą opiewały na kwotę 7.696.000 zł. Dyrektor PS ZOZ oświadczył, że brak jakiegokolwiek sposobu sfinansowania takiej nadwyżki, spowoduje, że w IV kwartale zabraknie nam środków i szpital straci całkowicie płynność finansową. Prawie 2.500.000 zł kosztów zmiennych poszło na leki, materiały opatrunkowe, które wydano tylko dla tej grupy pacjentów. Dalsza kontynuacja takiego sposobu działania bez możliwości sfinansowania tych środków spowoduje, że placówce zabraknie leków dla pacjentów pozostających w stanie zagrożenia życia. Na dzień dzisiejszy szpital jest zmuszony płacić hurtowniom za leki w formie gotówkowej. Poinformował, że § 23 umowy z NFZ pozwala na rozliczenie tych nadlimitów w następnych okresach, czyli rozliczenie tych usług, które nie zostały rozliczone. Pozwoli to na wpływ pieniędzy i przy ograniczeniu przyjęć pacjentów tylko i wyłącznie do stanów zagrożenia życia, na leczenie tylko tej grupy pacjentów. Skutek będzie taki, że ograniczenie przyjęć, na październik br., ośmiu oddziałów spowoduje, iż szpital będzie i tak świadczył usługi miesięcznie tylko i wyłącznie w stanach zagrażających życiu za 1.900.000 zł (jest to procentowy wskaźnik stanów zagrażających życiu do ogółem). 1/12 gwarantowana przez NFZ tj. 2.450.000 zł – tylko tyle NFZ będzie nam płacił. Tak naprawdę licząc trzy miesiące, IV kwartał br. x 2.450.000 zł tj. 7,5 mln zł, które możemy uzyskać od NFZ (a nadlimitów mamy 10,5 mln zł), czyli po całkowitym rozliczeniu umowy zostanie 3,1 mln zł. Dojdą do tego stany zagrożenia życia na kwotę 5,7 mln zł, czyli do zapłacenia przez NFZ na koniec roku pozostanie od 7.750.000 zł do 8.800.000 zł i tak pozostanie do rozliczenia. Dyrektor oznajmił, że szpital o 45% ogranicza przyjęcia. W związku z powyższą sytuacją Dyrektor skierował dwa pisma do NFZ Odział Kujawsko - Pomorski, natomiast trzecie jest przygotowywane. Nadmienił, że obietnica składana przez NFZ w czerwcu br. spełniona została dopiero 24 września br. i z obiecanych 20 mln zł do szpitali trafiło 7,5 mln zł, co mniej więcej odpowiada finansowaniu w niektórych tylko oddziałach - 350 tys. zł w trzech ratach. Dodał, że te środki są niewystarczające. Limity wystarczą tylko do końca listopada na: kardiologii, okulistyce i rehabilitacji. Do końca roku, ze względu na odpowiedzialność karną, musi funkcjonować: szpitalny oddział ratunkowy, oddział noworodkowy, położnictwo, oddział intensywnej terapii i stacja dializ. Nie udzielenie pomocy na ww. oddziałach jest wydaniem wyroku śmierci. Wszystkie działania podjęte zaskutkowały na razie tylko tymi 350 tys. zł, bo odpowiedź NFZ jest jednoznaczna: „na szpitale przyszło tylko 7,5 mln zł” i koniec. Dyrektor oświadczył, że szpital do spełnienia ma określoną misję, nie w oderwaniu od rzeczywistości ekonomicznej. Szpital jest od tego, żeby tym pacjentom zapewnić bezpieczeństwo i dostęp do świadczeń, zgodnie z art. 68 Konstytucji.
Dyrektor zasygnalizował, że w trakcie obrad sesji dostał informację o tym, że „padł” tor wizyjny, który pozwala na ekranie kontrolować operacyjne zespolenie złamań oraz wszczepianie endoprotez. Był to tor dwudziestoletni kupiony jako używany w 1998 roku i w tej chwili po czwartej awarii w tym miesiącu serwis odmówił jakiejkolwiek naprawy, bo się nie da nic już zrobić. Dyrektor poprosił Wysoką Radę o rozpatrzenie możliwości ewentualnego sfinansowania takiego zakupu jeszcze w tym roku. Dodał, że jest to sprawa nagła, wręcz pilna, a szpital nie jest w stanie sfinansować zakupu takiego aparatu, a to oznacza, że w zakresie ortopedii szpital nie będzie w stanie robić ostrych operacji i złamań (a złamanie uda jest stanem zagrażającym życiu). Najtańszy tor wizyjny kosztuje 150 tys. zł, średniej klasy ok. 200 tys. zł. Tor wizyjny jest to mały aparat rentgenowski z całym zespołem przewodników, które podają obraz przetworzony cyfrowo na ekran.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Zenon Bąkowski oświadczył, że przedstawiony przez Dyrektora PS ZOZ problem dotyczy wielu obszarów, a spowodowany jest tym, że jest zbyt mało środków w systemie i wypływają one na niepotrzebną refundację leków. Stwierdził, że lobbyści nie powinni majstrować przy ustawie zdrowotnej. Poza tym, nie ma pieniędzy, bo jest prawie 20% bezrobocie. Gdyby bezrobocie było 10% to pieniądze ze składek zasilałyby znacznie system. Doktryna gospodarcza jest zła w kraju, bo „karmimy” świetnie biznes ponadnarodowy, który doskonale sobie zarabia naszym kosztem. Oświadczył, że potrzeba jest silnego „głosu społeczeństwa”, które przerwałoby tego typu praktyki. Zaapelował: „miejmy klimat, żeby chciałoby się ludziom tutaj pracować”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że na dramatyczny apel Dyrektora PS ZOZ nie możemy być jako radni – bezradni. Dyrektor podsunął dwa tematy. Pierwszy – duże sumy, których nie posiadamy, aby wesprzeć szpital. Drugi – aparat i wiertarka, o której dyrektor nie wspomniał. Na dzień dzisiejszy potrzebne jest 250 tyś. zł. Radny oświadczył, że Rada ma 250 tys. zł i musi wesprzeć szpital.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała radnym, że rozważany jest w tej chwili projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dramatycznej sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala i zobowiązaniach NFZ. Natomiast nieszczęście stało się w między czasie, o którym Pan Dyrektor mówił (chodzi o sprzęt). Jednym z punktów porządku obrad jest projekt uchwały o zmianach w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok i poprosiła, aby tę dyskusję o tym aparacie i szukaniu środków na jego zakup przesunąć przy procedowaniu właśnie tego projektu uchwały, po to, aby nie dyskutować o dwóch projektach jednocześnie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że Klub „Porozumienie Samorządowe” popiera omawiany projekt uchwały wraz z jego uzasadnieniem i stanowiskiem.

Radna p. Franciszka Łopatyńska poprosiła o 10 min. przerwy przed procedowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, po to, aby kluby mogły pewne rzeczy przedyskutować.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka oświadczyła, że do wspomnianego punktu porządku obrad jest jeszcze daleka droga, a jeśli chodzi o przerwę to na pewno takowa będzie.

Radny p. Jerzy Gawęda stwierdził, że na temat stanowiska o dramatycznej sytuacji szpitala nie ma co dyskutować, ponieważ to stanowisko musi być podjęte. Oświadczył, że doszły nam dwa nowe elementy. Pierwszy, że zadłużenie szpitala jest i pogłębia się. Ważną rzeczą jest w tej chwili zabezpieczenie na ostatnie miesiące tego roku dostępu do lecznictwa szpitalnego. Drugi element to niewydolność w odtwarzaniu sprzętu na jakim szpital funkcjonuje. To wszystko ukazuje nam dramat sytuacji. Oświadczył, że należy przeanalizować to, jakimi środkami dysponuje Powiat, aby wspomóc zakup tego urządzenia. Być może należałoby również wystąpić z apelem do przedsiębiorców, aby przekazywali darowizny na rzecz szpitala.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska o dramatycznej sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i prognozach jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Poinformował, że zgodnie z trybem wyłonienia kandydatów Zarząd wysłał zaproszenie do składania ofert. Zostało wysłanych 12 zaproszeń do biegłych rewidentów z województwa kujawsko – pomorskiego. Wpłynęło natomiast 6 ofert. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu 18 sierpnia br. nastąpiła analiza ww. ofert, pod kątem najniższej ceny, terminu realizacji zamówienia i itp. Najkorzystniejszą pod tym względem ofertę złożyło Biuro Usług Księgowych „Ewelina” z Inowrocławia. W imieniu Zarządu zarekomendował Wysokiej Radzie ww. firmę celem zatwierdzenia w drodze uchwały. wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 września 2004 roku zapoznała się z wykazem biegłych rewidentów, do których wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych oraz warunków. Z wykazu wynika, że zapytania wysłano do 12- stu podmiotów gospodarczych, zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych. Odpowiedzi udzieliło 6 podmiotów gospodarczych, w tym jedna oferta nie spełniała założonych kryteriów. Komisja na podstawie przedłożonych materiałów stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu złożyło Biuro Usług Księgowych „Ewelina” w Inowrocławiu. Komisja, w pełnym składzie, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę przez Biuro Usług Księgowych „Ewelina” w Inowrocławiu. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „ Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, że uchwała, w której zmieniamy regulamin przyznawania stypendiów młodzieży wiejskiej wynika z faktu, iż zmienione zostały reguły funkcjonowania tegoż stypendium w ramach całego województwa. Wyłonieni zostali dwaj liderzy, z których jeden prowadzi całą problematykę dotyczącą stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, drugi natomiast zajmuje się stypendiami dla studentów. Naczelnik dodał, że należało dostosować istniejący regulamin do warunków wynikających z porozumienia wszystkich powiatów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne. Poza tym, zwrócił uwagę, że zmniejszone zostały kwoty tych stypendiów i obecnie na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej jest to kwota 100 zł miesięcznie (w skali roku 1000 zł ). Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 27 września 2004 roku opiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „ Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”. Komisja pozytywnie zaopiniowała nowe zasady udzielania stypendiów przy czterech osobach głosujących za tą uchwałą. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, jaki będzie stan prawny ucznia, który jest w trzeciej klasie maturalnej i przestanie być uczniem w czerwcu. Czy kwotę ma przyznaną miesięcznie czy rocznie ? Czy od czerwca w tej sytuacji przestanie otrzymywać pomoc ?

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, ile wniosków zostało zgłoszonych na ten program wyrównywania szans edukacyjnych ?

Naczelnik p. Andrzej Florek odpowiedział, że stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od września do czerwca (na czas trwania roku szkolnego). Wniosków wpłynęło 2154, środków jest 780,905 zł, co daje 781 stypendiów rocznie (dla 781 osób).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła zmieniającą uchwałę w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „ Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „ Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, że uzasadnienie dla tej uchwały jest identyczne jak dla poprzedniej, w związku ze zmianami w regulaminie ramowym. Spełniając oczekiwania Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu oraz Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską dokonał drobnej korekty w załączniku do uchwały § 7 przy pkt. 2: „Komisja powoływana jest przez Starostę Inowrocławskiego”. Wprowadził również pkt. 3 o treści: „W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu Rady Powiatu”. W związku z tym, kolejne punkty zmieniają się automatycznie, przesuwając się o jeden. Wniósł o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 27 września 2004 roku opiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „ Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, ile wniosków złożono przy tym projekcie. Wskazał na § 9 załącznika, gdzie podano, że wysokość środków określi koordynator i stypendia będą wypłacane po popisaniu umowy. W związku z tym, poprosił o wyjaśnienie tych spraw i odpowiedź, czy ta umowa jest już podpisana ?

Naczelnik p. Andrzej Florek odpowiedział, że wniosków od studentów wpłynęło 1806 a środków jest na 54 stypendia w wysokości 200 zł każde. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Jeżeli chodzi o koordynatora, to rzeczywiście określi on wysokość środków. Poza tym, w tej chwili, ten projekt znajduje się w panelu ekspertów i tam jest rozpatrywany. Stwierdził, że akceptacja dla całego projektu nastąpi prawdopodobnie w połowie października a podpisanie umowy między koordynatorem a wojewodą nastąpi parę dni później. Kolejnym krokiem będzie podpisanie takiej umowy przez koordynatora i nasz Powiat. Wielce prawdopodobne jest, że wypłata stypendiów nastąpi pod koniec października.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że nie może być takiej sytuacji, że młodzież i rodziny, które są naprawdę biedne zostaną bez pomocy. Stwierdził, że ilość przyznanych stypendiów (54) w stosunku do ilości osób ubiegających (1806) się o nie, „to są po prostu kpiny z tych ludzi”. Podkreślił, że należałoby mniej więcej określić ilość stypendiów „z góry” i zaostrzyć kryteria, po to, aby nie rozbudzać niepotrzebnych nadziei. Zaapelował o to, aby Zarząd nie popełniał takiego błędu w przyszłym roku.

Radny p. Marek Rosa oświadczył, że spotykał się z młodzieżą, która ubiegała się o takowe stypendia. Wszystkie te osoby wspominały spoty reklamowe, które ukazywały się przed referendum i mówiły jak to nam pięknie będzie w Unii, jak to będziemy mogli studiować w Barcelonie, Madrycie.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski oświadczył, że zaszło jakieś nieporozumienie, ponieważ jest to projekt, który został ogłoszony i mogły wszystkie powiaty konkurować między sobą o te środki. Na Konwencie Starostów, uznano jednak, że byłoby to niezbyt uczciwe, bo podobną sytuację przeżyły wszystkie powiaty. Stąd propozycja, aby wszystkie powiaty razem połączyły się i złożyły wspólny wniosek. Takim koordynatorem wniosku jeśli chodzi o młodzież ponadgimnazjalną jest Powiat Toruński. Stąd też, wynika równomierne rozłożenie tych środków na wszystkie powiaty. Dodał, że nigdy nikomu nie obiecywano, że te pieniądze wszyscy, ubiegający się o nie, otrzymają. Poza tym, nie mieliśmy takich uprawnień, aby takich wniosków nie przyjmować od osób zainteresowanych.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że nie należy kpić sobie z młodzieży i należy wyciągnąć wnioski z obecnej sytuacji, po to, aby na drugi rok nie popełnić tego samego błędu.

Radny p. Marek Rosa oświadczył, że nie wszyscy mogli takowe wnioski składać, ale osoby z najbardziej biednych rodzin.

Radny p. Andrzej Orczykowski stwierdził, że patrząc na ilość złożonych wniosków przez studentów (1806) nie wierzy, że tylko 54 osoby z tej liczby spełniały wymagane kryteria. Zwrócił uwagę, że komisja rozpatrująca wspomniane wnioski będzie miała wielki dylemat przy przyznawaniu stypendiów.

Wicestarosta p. Tadeusz Majewski poinformował, że na dzień dzisiejszy nie można stwierdzić, czy wszystkie wnioski spełniają wymagane kryteria. Na etapie przyjmowania wniosków, nie było podstaw, aby którykolwiek wniosek odrzucić. Natomiast, Komisja jest od tego, aby wniosek zweryfikować i uznać go lub nie. Zaznaczył, że bardzo ważna rzeczą przy omawianych wnioskach jest efektywność składanego wniosku i będzie ona brana również pod uwagę przy jego rozpatrywaniu. Oznacza to, że nie tylko kryterium dochodowości jest tu rzeczą zasadniczą.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

za – 25 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła zmieniającą uchwałę w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „ Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Poinformował, że we wrześniu Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dodatkową kwotę w wysokości 561.556 zł na zadania z dziedziny rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zarząd na swoim posiedzeniu 8 września br. tę dodatkową kwotę rozdzielił na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz przesunął dodatkowo 130 tys. zł z rehabilitacji zawodowej. Ogólna kwota przekazana na rehabilitację społeczną to suma 691,556 zł. Odpowiedział również radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu na wcześniej zadane pytanie. Poinformował, że przyznane w czerwcu br. 130 tys. zł przeznaczone były na:
- udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego -10.000 zł.
- dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb – 100.000 zł
- dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 20.000 zł
Naczelnik oświadczył, że od marca do chwili obecnej na ww. zadania nie wpłynął żaden wniosek od zainteresowanego. Jeżeli te pieniądze do końca roku nie zostaną rozdysponowane, to trzeba będzie 130.000 zł oddać do PFRON-u. W związku z tym, że jest duże zapotrzebowanie ze strony działalności i rehabilitacji społecznej Zarząd postanowił kwotę 691 tys. zł (561 tys. zł + 130.000 zł) przeznaczyć w całości na działania z rehabilitacji społecznej :
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Tutaj dofinansowanie przysługuje tylko osobom fizycznym, nie prawnym.
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Kwota 191,556 zł zostanie przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie jeszcze w tym roku musi ona zostać zagospodarowana.
Naczelnik wniósł o podjęcie niniejszej uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 22 września 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zaopiniowała go pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 7 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przedstawiając Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały, wyjaśniła, że część dotycząca odpłatności została oparta na gruntownej analizie sytuacji materialnej rodziców biologicznych. Zespół opracowujący tabelę odpłatności, kierował się zasadą nie pogarszania sytuacji bytowej biologicznych rodziców. Dlatego też, wprowadzono dużą rozpiętość tej odpłatności i waha się ona w granicach od 20 – 195 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 22 września 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. Oświadczyła, że przedłożono Wysokiej Radzie ww. projekt uchwały, z uwagi na fakt, że do zadań Powiatu w zakresie pomocy społecznej należy m.in. na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej (obojętnie czy w formie zlecenia czy własnymi siłami ), jak i mieszkań chronionych. Nowa z 13 marca 2004 roku ustawa o pomocy społecznej nałożyła obowiązek ustalenia organizacji oraz tych szczególnych zasad ponoszenia odpłatności. Organizacja dotycząca ośrodka interwencji kryzysowej opiera się na wewnętrznym regulaminie, a mieszkania chronione na kontrakcie podpisywanym między panią dyrektor prowadzącą mieszkanie chronione a wychowankiem, który do tego mieszkania chronionego został zakwalifikowany. Dodała, że obydwie formy są formami prawnie przyjętymi i dopuszczalnymi. Wniosła o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 22 września 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, gdzie się znajduje Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz czy jest on rozbity czy też w jednym miejscu. Zapytał, także ilu pensjonariuszy jest na chwilę obecną w takim ośrodku, ile jest mieszkań chronionych, kto prowadzi taki ośrodek, jaka jest liczba etatowych pracowników w ośrodku.

Dyrektor PCPR p. Maria Kozłowska odpowiedziała, że ośrodek prowadzony jest w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15. Adres nie został celowo podany w projekcie uchwały ze względu na zbyt małą ilość wolnych miejsc (8 miejsc). Dyrektor nie ukrywała, że czynione są starania zmierzające do zwiększenia miejsc w takim ośrodku. Poza tym, prowadzi go organizacja pozarządowa tj. Terenowy Komitet Praw Dziecka, która na zlecenie Starostwa prowadzi ten ośrodek. Dodatkowo na ten cel, Powiat przekazał część pomieszczeń w Bursie w Mątwach. Zaznaczyła, że prawidłowo prowadzony ośrodek powinien posiadać min. 20 miejsc dla matek z dziećmi. Natomiast nie mogą być umieszczane w takim ośrodku osoby eksmitowane z mieszkań, ponieważ bezdomność jest zadaniem własnym gmin. Jeżeli chodzi o etaty, to prowadzenie ośrodka oparte jest na wolontariacie. Na etacie są tylko dwie osoby. Jeżeli chodzi o mieszkania chronione, to jedno jest prowadzone w Jaksicach, gdzie umieszczani będą wychowankowie, którzy ukończyli 16 rok życia. Drugie natomiast jest w Orłowie ( 6 osobowe). Jedno i drugie mieszkanie prowadzi Pani Dyrektor Domu Dziecka w Jaksicach.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy.

Z projektem uchwały wystapiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że zaistniała realna możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50% jeszcze nie zapłaconych, a poniesionych nakładów na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy. W tym tygodniu, Zarząd uda się do Warszawy w celu podpisania stosownego aneksu do umowy na budowę hali, która funkcjonuje już od grudnia 2003 roku. Przypomniała, że umowa jest zawarta między MENiS a Powiatem Inowrocławskim. Jednym z warunków podpisania tego aneksu jest ustanowienie zabezpieczenia przez wykonawcę weksla. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 września 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy i zaopiniowała go pozytywnie 3 głosy „za” przy 1 głosie wstrzymującym. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Lech Skarbiński zapytał, dlaczego akurat Powiat ma podpisywać weksel i jak będzie wyglądała sprawa jego wykupienia ?

Radny p. Andrzej Orczykowski zwrócił uwagę na tytuł projektu uchwały, gdzie pisze się, że zabezpieczenie wekslowe dopłaty przeznaczone będzie na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy. Natomiast w innych dokumentach m.in. w wykonaniu budżetu stwierdza się, że budowa hali została zakończona i w sierpniu br. miało być podpisane stosowne porozumienie o zakończeniu tej budowy. Dlatego nie zrozumiałym jest fakt, że dalej inwestuje się w budowę hali, która jest zakończona. Świadectwem zakończenia ww. inwestycji było utworzenie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który na dzień dzisiejszy już funkcjonuje jako samofinansujący się zakład z dotacją Powiatu.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała, że Powiat nie będzie musiał wykupować weksla, ponieważ budowa zostanie rozliczona. Nakłady są poniesione, a bank chcąc uzupełnić nam różnice (kwotę uzyskania dofinansowania), żąda zabezpieczenia na czas rozliczenia umowy. Termin rozliczenia umowy przypada na 30 października br. Nie istnieje zagrożenie ponoszenia skutków z tego tytułu. Odnośnie budowy hali, poinformowała, że budowa jest zakończona z tym, że termin płatności jest 90 dniowy na niezapłacone faktury, a umowa z MEN i S dotyczy dofinansowania budowy. Budowę mamy fizycznie zakończoną, ale jeszcze nie są uregulowane faktury, a warunkiem uzyskania dofinansowania są niezapłacone faktury. Dodała, że Powiat czekał dość długo na wyrażenie zgody MEN i S o dofinansowanie z 33% do 50%. Taką zgodę wyrażono z uwagi na to, że Powiat został zakwalifikowany do powiatów o dużym zagrożeniu bezrobociem.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

za -20 radnych
wstrzymało się – 5 radnych
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia zabezpieczenia kredytu bankowego długotermninowego w wysokości 3.000.000,- zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że 2 września br. został rozstrzygnięty przetarg na wybór banku, celem zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach tegorocznego budżetu. Z 9 złożonych ofert 3 zostały odrzucone z uwagi na to, że nie spełniały wszystkich warunków zamówień publicznych. Natomiast z pozostałych wyłoniono Bank Ochrony Środowiska, który złożył najkorzystniejszą ofertę i w związku z tym na 30 września 2004 roku został wyznaczony termin podpisania umowy kredytowej. Zaznaczyła, że warunkiem zaciągnięcia ww. kredytu jest weksel in blanco wraz z gwarancją bankową. Dodała, że tutaj również nie istnieje zagrożenie wykupu weksla. Wniosła o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 września 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia kredytu bankowego długotermninowego w wysokości 3.000.000,- zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i przy pełnej frekwencji jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Lech Skarbiński zapytał, na ile lat i na jaki procent jest ten kredyt. Czy zdołamy tę pożyczkę spłacić. Czy nie będzie takiej sytuacji, że będziemy zaciągać następne pożyczki, po to, aby spłacić już zaciągniętą ?

Rada p. Zyta Szumlańska poprosiła o przypomnienie, jakie to wydatki nie znajdują pokrycia w budżecie, a na które chcemy zaciągnąć pożyczkę ?

Skarbnik p. Anna Berendt odpowiedziała, że kredyt jest zaciągany na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach i na tę okoliczność otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO. Natomiast w uzasadnieniu do wywołanej uchwały wyspecyfikowano pozycje inwestycyjne z uwagi na to, że potrzebujemy pieniędzy na zamknięcie budżetu 2004 r. Proponowany kredyt zamierza się zaciągnąć na okres 3 lat, oprocentowanie odsetek 7,15% a źródłem jego pokrycia może być: wypracowana nadwyżka z lat ubiegłych, sprzedaż mienia, emitowanie obligacji lub kolejny kredyt.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, czy kredyt ten zostanie wydany o końca tego roku i czy będzie związany z przesunięciami w budżecie ?

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że Rada w dniu 23 czerwca br. podjęła uchwałę nr XXV/177/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 zł. Dzisiaj Zarząd przedstawia nam projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia tego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Natomiast kwestia finansowa, czyli na co ten kredyt będzie wydany, będzie procedowana przy jednym z punktów dzisiejszego porządku obrad sesji. W związku z tym, poprosiła o dyskusję przy projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Radna p. Zyta Szumlańska oświadczyła, że informację na ten temat musi mieć teraz, po to aby móc głosować zgodnie ze swoim sumieniem.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odniósł się do słów, że Powiatu będzie mógł spłacić kredyt kolejnym kredytem. Oświadczył, że jest bardzo tym zaskoczony, ponieważ wcześniej była mowa, że jesteśmy go w stanie spłacić we własnym zakresie. Zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację szpitala. Oświadczył, ze nie może pozytywnie głosować za ww. projektem uchwały.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka zwróciła uwagę radnym, że Pani Skarbnik Powiatu odpowiadała, jakie są możliwości spłaty kredytu. Nie mówiła, że będziemy spłacać kredytem, a gdyby nawet, to i tak musi być podjęte w formie uchwały, nie decyzją Pani Skarbnik.

Radny p. Marek Rosa na wstępie zaznaczył, że w swej wypowiedzi musi przejść do kolejnego projektu uchwały, po to, aby przedstawić swą opinię. Wskazał na pkt 10 b uzasadnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie, gdzie wprowadza się zmiany dotyczące uzupełnienia brakujących środków w placówkach oświatowych i edukacyjnych na min. na zakup energii – 323.656 zł. Poza tym, radny oświadczył, że Klub „Porozumienie Samorządowe” obawia się, że Zarząd Powiatu dokona manipulacji przesuwając środki między działami, rozdziałami.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka przypomniała, że Rada wcześniej podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu i porosiła o zgłaszanie propozycji zabezpieczenia tego kredytu. Zaznaczyła jednak, że Zarząd przedstawił najtańszą formę zabezpieczenia kredytu tj. weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski oświadczył, że uchwalając budżet na 2004 rok założono deficyt w wysokości 3.000.000 zł. Wskazano zadania, które chciano w tym budżecie ująć, zrealizować i dlatego ten kredyt proponuje się zaciągnąć. Gdyby Zarząd chciał postępować tak, jak radna p. Zyta Szumlańska tutaj sugeruje, to ten kredyt należałoby zaciągnąć na początku roku budżetowego i konkretne zadania kryć właśnie tymi właśnie środkami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki. Poniesionoby wówczas określone koszty, a swoimi pieniążkami dysponowanoby w formie lokat w budżecie. Tego nie uczyniono, bo byłoby to bezcelowe. Poza tym, byłyby to znacznie wyższe koszty. Przypomniał, że informowano radnych, że żeby utrzymać płynność finansową, zaciągnięty zostanie kredyt. Zaznaczono wówczas, że uczyni się to tylko w określonym momencie, tzn. kiedy będzie zagrożona płynność finansowa Powiatu. Stąd też, dzisiaj proponuje się zaciągnięcie ww. kredytu. Oświadczył, że umowa kredytowa jest tak zawarta, że kredyt będzie wykorzystywany w miarę powstających potrzeb w budżecie. Przypomniał, że oferta złożona przez bank wymaga zabezpieczenia, którym jest weksel in blanco. Dodał, że wszystkie działania i starania w sprawie 3.000.000 kredytu mają na celu spięcie budżetu. Przypomniał jednocześnie, że Wysoka Rada przyjęła budżet z 3.000.000 deficytem.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

za -18 radnych
przeciw – 8 radnych
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia zabezpieczenia kredytu bankowego długotermninowego w wysokości 3.000.000,- zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 roku.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Przypomniała, że przyjęty 25 lutego 2004 roku uchwałą nr XX/127/2004 budżet na 2004 rok uchwalony został z deficytem w kwocie 3.000.000 zł. Pierwotnie prognozowane dochody planowane były w kwocie 79.988.394 zł a planowane wydatki w kwocie 82.988.394 zł. Poinformowała, że w pierwszym półroczu br. Rada Powiatu podjęła 4 uchwały zmieniające budżet a Zarząd Powiatu 7 uchwał. I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 4.753.377 zł. Spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie 2.933.871 zł, która wpłynęła 23 czerwca br. a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”), przekazanej 22 czerwca br. dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 296.739 zł, która zostanie rozdysponowana w II półroczu br. oraz wykonaniem w 93,07 % planu rocznego dochodów ze sprzedaży mienia. Na dzień 30 czerwca 2004 r. Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne m.in. na rachunkach bankowych. Toteż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 286.748 zł nierozdysponowana w I półroczu została zdeponowana na lokacie bankowej terminowej. Ww. środki ulokowane zostały w Kredyt Banku S.A. Dochody zostały zrealizowane w 56 %, natomiast wydatki zrealizowano w 49 %. Wynika więc z tego, że wydatki były finansowane z wypracowanych dochodów i nie było potrzeby zaciągania kredytu. Dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała na ręce Pana Starosty opinię o realizacji budżetu za I półrocze br. i jest ona pozytywna. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 września 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 roku, opinią RIO, wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu i Starosty Inowrocławskiego. Komisja stwierdza, że w ciągu I półrocza 2004 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła 4 uchwały zmieniające budżet a Zarząd Powiatu 7 uchwał. Wypracowana nadwyżka budżetowa ubiegłego roku w kwocie 286.748 zł do dnia 30 czerwca br. nie została rozdysponowana. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie. W I półroczu planowano dochody w wysokości 80.968.025 zł a wykonano 45.864.445 zł, co stanowi 56,65 % planu rocznego. Wydatki planowano 83.968.025 zł a wykonano 41.111.068 zł, co stanowi 48,96 % planu rocznego. W związku z powyższym uzyskano dodatni wynik finansowy w kwocie 4.753.377 zł. Wolne środki lokowane były na lokatach bankowych. Nadto Przewodniczący poinformował, jak głosowały inne komisje .
1. Komisja Rewizyjna – jednomyślnie pozytywnie za przyjęciem informacji
2.Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego – jednomyślnie pozytywnie za przyjęciem informacji
3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu – „za” 3 osoby przy 1 głosie przeciwnym
4. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – jednomyślnie pozytywnie za przyjęciem informacji
5. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – jednomyślnie pozytywnie za przyjęciem informacji
6. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską – jednomyślnie pozytywnie za przyjęciem informacji
Komisja Budżetu i Finansów stwierdza, iż Zarząd Powiatu prowadził racjonalną, oszczędnościową i rzetelną gospodarkę finansami. W tej sytuacji Komisja przy pełnej frekwencji zaopiniowała pozytywnie jednomyślnie ww. projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radna p. Zyta Szumlańska poprosiła o wyjaśnienia w dziale 852 „Pomoc społeczna”, gdzie podano iż wykonanie w I półroczu jest 17 % i tylko w takim procencie zostały wykonane świadczenia społeczne, zostały przyznane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Skarbnik p. Anna Berendt odpowiedziała, że są to zasiłki pielęgnacyjne, które poprzez dotacje otrzymujemy i są wypłacane rodzinom zastępczym. Dodała, że pieniądze są uruchamiane pod potrzeby.

Radna p. Zyta Szumlańska stwierdziła, że wynika z tego, że nie było zapotrzebowania na wyższą kwotę, jeżeli chodzi o zasiłki pielęgnacyjne, wychowawcze i rodzinne, skoro przez I półrocze tylko 17 % zasiłków zostało przyznanych i wypłaconych.

Pani Anna Berendt oświadczyła, że Powiat składa wnioski do Wojewody i w ślad za tym uruchamiane są środki.

Radna p. Zyta Szumlańska zwróciła uwagę na fakt, że osoby ubiegające się o wspomniane świadczenia mają sporo kłopotów z ich uzyskaniem. Tłumaczy się im, że brak jest środków na świadczenia i w związku z tym, część wniosków jest przez Komisję odrzucana. Dzisiaj czytamy, że tylko 17 % wykorzystaliśmy środków na ten cel z budżetu. Stąd też, wynika zainteresowanie tą sprawą. Radna zapytała, co będzie, jeśli do końca roku nie wykorzystamy pozostałych środków w tym dziale. Czy wrócą one do Wojewody, czy też będą mogły być przesunięte ?

Skarbnik p. Anna Berendt oświadczyła, że przedstawione sprawozdanie jest zrobione na dzień 30 czerwca br. a wypłata mogła już nastąpić 1 lipca br. Nie jest tak, że celowo blokuje się środki i ich nie wypłaca się. Dodała, że pod zgłoszone potrzeby składa się meldunki do Wojewody i to Wojewoda zmniejsza lub ewentualnie zwiększa plany w tym zakresie.

Radna p. Zyta Szumlańska poprosiła, aby w tej kwestii wypowiedziała się p. Maria Kozłowska Dyrektor PCPR-u. Oświadczyła, że interesuje się tą sprawą ze względu na pacjentów. Być może, to z winy lekarzy te osoby nie otrzymują zasiłków.

Pani Maria Kozłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oświadczyła, że jeżeli chodzi o zasiłki pielęgnacyjne orzekane przez lekarzy zatrudnionych w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, to nastąpiły tam bardzo duże zmiany. Dzieci, które do tej pory miały zasiłki z tytułu np. astmy czy alergii, mogą ich w przyszłości nie otrzymać, ponieważ w chwili obecnej ani astma ani alergia nie kwalifikuje dziecka do uzyskania grupy niepełnosprawności. W związku z tym, jakiekolwiek założenia na przyszłość, w tym zakresie, mogą się nie sprawdzić. Dodała, że zespół orzekający składa zapotrzebowanie pod ściśle określone potrzeby do Wojewody w formie meldunku. Zaznaczyła, że są to pieniądze celowe, znaczone i tylko na to przeznaczone.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka oświadczyła, że zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane są na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, Jest zespół do orzekania o stopniu o niepełnosprawności i wypłata tych zasiłków to skutek, a nie przyczyna. Dzisiaj nie możemy dyskutować na temat prawidłowości czy nieprawidłowości orzekania o niepełnosprawności.

Radny p. Marek Rosa oświadczył, że jest duże zapotrzebowanie na stypendia dla młodzieży i studentów. Natomiast na str. 30 „Informacji …” w rozdziale 85415 § 3240 podano, że stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wykonano w 1,62 %. Zapytał, dlaczego tak małe jest wykonanie, skoro jest bardzo duże zapotrzebowanie na nie ?

Radny p. Jerzy Gawęda wskazał na str. 29 „zakup usług remontowych” i zapytał na ile zapotrzebowanie na te usługi jest rzeczywiste, a na ile są tu przerosty. Czy placówki są w stanie wykazać faktyczne potrzeby, czy ewentualnie Powiat wstrzymywał działania w tym temacie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła uwagę, że w załączniku do uchwały w pierwszej rubryce jest plan roczny, w drugiej rubryce jest wykonanie za I półrocze. Idealna sytuacja byłaby, gdyby plan i wykonanie wynosiły 50%. Natomiast 62,4% to jest powyżej 50% tj. nadwykonanie w stosunku do upływu czasu. Dziś nie dyskutujemy o planie na I półrocze br. i jego wykonaniu, ale o wykonaniu do planu rocznego. Tutaj występuje przekroczenie planu a nie jego niewykonanie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski odpowiedział radnemu p. Markowi Rosie, że stypendia są realizowane na zasadzie jednorazowych zapomóg i jest określony regulamin ich przyznawania. Jednorazowa zapomoga nie przekracza 150 zł i może być wykorzystana na m.in. zakup podręczników szkolnych. Do końca sierpnia składano wnioski, a ich realizacja odbywać się będzie w zasadzie do końca września i połowy października.

Radny p. Andrzej Orczykowski wskazał na str. 30 „Informacji…”, gdzie w dziale „Kultura fizyczne i sport” przyznano dotację przedmiotową na zakłady budżetowe. W związku z tym, zapytał, dlaczego jest ona niewykorzystana ?

Skarbnik p. Anna Berendt przypomniała, że takim zakładem budżetowym jest PMOS i R w Kruszwicy. Utworzony on został z dniem 1 lipca br., dlatego w przedstawionych planach na dzień 30 czerwca br. były już zabezpieczone na niego środki. Dodała, że do grudnia tego roku będą te środki sukcesywnie wydatkowane.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

za -17 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymało się – 7 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 roku.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.


Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że Zarząd występuje z projektem uchwały Rady zmieniającej tegoroczny budżet. W wyniku dokonanych zmian zarówno dochody, jak i wydatki ulegają zwiększeniu o 455,188 zł. Dochody zwiększają się o 73.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to wypłaty odpraw emerytalnych dla Straży Pożarnej. O 118.418 zł zwiększa się subwencja oświatowa, gdzie z rezerwy oświatowej otrzymaliśmy środki na remont placówek oświatowych. Na skutek zawartego porozumienia o współpracy z firmą SPORT PREMIUM, Powiat otrzymał 2.200 zł, które to środki przeznaczone zostaną zgodnie z wolą darczyńcy, na pomoc dla szkolnych organizacji sportowych. O 300.000 zł zwiększają się dochody w pozycji „wpływy z opłat komunikacyjnych” z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych. Natomiast o 38.480 zł zmniejszają się dochody w planie wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Jeżeli chodzi o zmiany w planie wydatków to dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale „rodziny zastępcze” o kwotę 10.000 zł na wydatki ponoszone przy utrzymaniu dzieci z naszego Powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Środki na ratownictwo medyczne w kwocie 110.688 zł przenosi się z planów finansowych Starostwa na plany finansowe Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Pani Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu wniosła autopoprawkę do ww. projektu uchwały. Poinformowała, że w przerwie sesyjnej odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ( na skutek wystąpienia Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu ), na którym postanowiono uruchomić 160 tys. zł z rezerwy budżetowej na zakup sprzętu medycznego tj. toru wizyjnego oraz 6.500 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci przyłączeń komputerowych w budynku Starostwa. Poza tym, dokonuje się przeniesienia kwoty 70.740 zł celem zabezpieczenia w 100 % wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych z remontów dróg na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Natomiast wydatki na remonty dróg będą finansowane ze środka specjalnego (środków pochodzących z opłat parkingowych). W dziale „Oświata i edukacja” dokonuje się zmian na łączną kwotę 1010.771 zł, gdzie uchwałą tą zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli od stycznia br. do czerwca br. tj. 372.650 zł - spłata dla nauczycieli. Nadto uzupełnia się brakujące środki na energię w kwocie 323.656 zł, zasila się paragraf dotyczący opłat za usługi łączności o kwotę 72.818 zł, 9.000 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, 44.656 zł przeznacza się na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, 52.000 zł przeznacza się na usunięcie awarii sieci wodociągowych w placówkach oświatowych, 136.082 zł na remonty w szkołach. Wydatki Oświaty zasilone zostają z takich zadań jak: budowa pawilonu DPS Ostrowo – 320.064 zł, adaptacja lewego skrzydła budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego pod potrzeby Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego – 250.000 zł. Tą uchwałą zmieniane jest również zbiorcze zestawienie planów przychodów i wydatków środków specjalnych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 września 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. i stwierdziła, że wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego Powiatu. Według Komisji proponowane zmiany są racjonalne i pozwolą na operatywniejsze zarządzanie finansami. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały i wnosi o jego przyjęcie. Nadto, Komisja odbyła w dniu dzisiejszym posiedzenie (skład 3 osobowy), na którym jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu tj. przeznaczenie 160 tys. zł z rezerwy budżetowej na potrzeby inowrocławskiego szpitala. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Marek Rosa zapytał, co kryje się pod pojęciem energii ? Zauważył, że coś jest nie tak z planowaniem potrzeb w tym zakresie.

Radna p. Zyta Szumlańska zauważyła, że w czerwcu już przesunęliśmy kwotę 294.000 zł na energię w placówkach oświatowych. Jeżeli dodamy jeszcze sumę wynikającą z dzisiejszej propozycji uchwały, to mamy już w sumie 600 tys. zł. środków nie zaplanowanych na początku roku przez placówki oświatowe. Zapytała, jakie to placówki oświatowe tak źle zaplanowały swój budżet na ten rok, czy być może zwiększyły zużycie energii ? Poprosiła również o wyjaśnienie spraw dotyczących opłat za usługi łączności i wywozu nieczystości itp. w placówkach oświatowych na kwotę 72.000 zł.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał o przesuniecie środków w dziale Zarządu Dróg Powiatowych. Poza tym, zapytał, czy przesunięcia w dziale Oświaty to nagła sytuacja, która wytworzyła się dzisiaj, czy było już to wiadome przy planowaniu budżetu (podwyżki zapewnione poprzez Kartę Nauczyciela). Przypomniał, że dzisiaj przesuwa się 370 tys. zł na te wynagrodzenia a przecież w marcu również przesunięto na wynagrodzenia dla oświaty 324.753 zł. W sumie daje to prawie 700 tys. zł. Oświadczył, że w sposób niezaplanowany i niespodziewany przesuwa się środki na ww. wynagrodzenia z m.in.: remontu Bursy i inwestycji DPS Ostrowo. W związku z tym, zapytał, czy gdyby środki były zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia, to czy te zadania, z których dziś ściągamy środki, byłyby normalnie wykonywane ?

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, jaki udział w tej sumie podwyżek wynagrodzeń mają osoby uzyskujące tytuł nauczyciela mianowanego. Ile osób posiada taki tytuł, ile osób w tym roku jeszcze go uzyska oraz jak to będzie wyglądało w roku przyszłym.

Piotr Szwagrzyk skierował pytanie do Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu. Zapytał, czy bez wiertarki można wykonywać operacje, czy jej brak spowoduje, że trzeba będzie wysyłać pacjentów do innych zakładów opieki zdrowotnej ?

Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu dr p. Eligiusz Patalas na wstępie podziękował, za szybką reakcję Zarządu Powiatu i przekazanie środków na zakup toru wizyjnego. Oświadczył, że bez wiertarki można operować, ale istnieją nowoczesne metody leczenia złamań, które wymagają pewnego sprzętu. Poinformował, że tor wizyjny pozwala chirurgowi na bieżąco robić korektę ustawienia odłamów. Natomiast wiertarka jest potrzebna do wkręcania śrub w kości. Można to robić ręcznie, ale skutek jest nietrwały i metoda ta nie jest uznana za bezpieczną i zalecaną. Dodał, że w szpitalu jest jeszcze jedna sprawna taka wiertarka (non stop używana), ale istnieje również ryzyko, że i ona ulegnie „rozsypce”. Bez jednego, ani drugiego urządzenia nie można sobie wyobrazić nowoczesnej metody leczenia złamań, czyli przypadków urazowych.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zwrócił uwagę, ze zbliża się okres jesienno – zimowy, który obfituje w duża ilość przypadków złamań. Radny, w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” wnioskował o dodatkowe poszukiwanie środków tj. 40 tys. zł na zakup wiertarki.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski oświadczył, że Zarząd z wielką uwagą wysłuchał wypowiedzi Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu, który oświadczył, że kwota 150-200 tys. zł byłaby kwotą wystarczającą na zakup toru wizyjnego. W związku z tym, że nadwyżka budżetowa wynosi 260 tys. zł Zarząd uznał i proponuje Wysokiej Radzie za akceptacją Komisji Budżetu i Finansów, że można z tej kwoty wyasygnować 160 tys. zł. Starosta dodał, że do końca roku pozostały jeszcze 3 miesiące i pozostałe środki z tej nadwyżki być może będą niezbędne na wsparcie pilnych awarii w placówkach podległych. Zarząd uważa, że suma 160 tys. zł jest kwotą, z którą Dyrektor sobie poradzi i zakupi niezbędny na dzień dzisiejszy sprzęt.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas jeszcze raz podziękował za 160 tys. zł. Oświadczył, że jest to znaczna pomoc dla inowrocławskiego szpitala. Dodał, że pewnie sobie poradzi, tak jak do tej pory. Albo zwiększy zobowiązania albo zawiesi działania inwestycyjne. Nie ukrywał, że zupełnie łatwiej byłoby, gdyby była to kwota 200 – 250 tys. zł.

Radna p. Barbara Kozłowska zaapelowała, aby wystąpić do proboszczów na terenie naszego Powiatu, aby z jednej niedzieli całą tacę przeznaczyć na pomoc dla inowrocławskiego szpitala. Dodała, że nasze społeczeństwo jest biedne, ale mądre i na pewno zrozumiałoby to i podeszło do tego z powagą.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka poprosiła radną p. Barbarę Kozłowską, aby swój apel powtórzyła przy pkt. 25 porządku obrad tj. wnioski i oświadczenia, gdyż w tej chwili omawiane są zmiany w budżecie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że podtrzymuje wniosek o wygospodarowaniu 40 tys. zł z nadwyżki budżetowej na zakup wiertarki i poprosił o jego przegłosowanie.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka poprosiła o sprecyzowanie ww. wniosku i przekazanie go w formie pisemnej.

Radny p. Jerzy Gawęda zaproponował, aby wystąpić do przedsiębiorców i dużych firm o dofinansowanie zakupu wiertarki.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka zwróciła uwagę radnemu, że wszelakie wnioski i oświadczenia należy zgłaszać przy pkt. 25 porządku obrad sesji.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt oświadczyła, że to właśnie Wysoka Rada, tak uchwaliła budżet. Przypomniała, że Zarząd występował z uchwałami o likwidacji Bursy i Internatu, jednak nie zostały one zaakceptowane przez Radę. W związku z tym, wydatki muszą być ponoszone w dalszym ciągu. Jeżeli chodzi o przesunięcia w dziale dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych, to 70 tys. zł jest przenoszone na płace pracowników interwencyjnych tj. różnica kwoty od refundowanych środków przez PUP a pracownikiem, który musi dostać wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Środki te muszą być zagwarantowane w wydatkach budżetowych i nie mogą być wydatkowane ze środka specjalnego. Pracownicy interwencyjni zarabiają na siebie, ale pieniążki wpływają na środek specjalny, z którego można tylko płacić za remonty. Nie zwiększany zostaje budżet, dlatego że Dyrektor ZDP we własnym zakresie przenosi środki z remontów na płace.

Radna p. Zyta Szumlańska jeszcze raz zwróciła uwagę na str. 32, gdzie podano, iż: 20 osób było zatrudnionych na stanowiskach parkingowych, 6 osób na stanowiskach sprzątaczy, w tym 3 osoby w ramach prac interwencyjnych. Radna stwierdziła, że po jej wstępnych wyliczeniach wyszła kwota 8.000 zł, a proponuje się przerzucić 72.000 zł. Jeszcze raz poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy.

Pani Anna Berendt oświadczyła, że Powiat przejął 26 pracowników z Urzędu Miasta, ponieważ rozwiązana została umowa z Urzędem Miasta na obsługę poboru opłaty za parkowanie na drogach powiatowych w mieście. W związku z tym, Dyrektor ZDP musiał na tę grupę osób oraz na sprzątaczy przystanków i ulic uruchomić środki. Dopóki mógł to ściągał środki z budżetu. Zwróciła uwagę, że Dyrektor ZDP nie może uruchomić pieniędzy ze środka specjalnego, ponieważ groziłaby za to dyscyplina finansów publicznych.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka wyjaśniła radnej, że tak prostym rachunkiem nie przeliczy się tego w tej chwili, dlatego że wykonanie budżetu przedstawione jest do 30 czerwca br. a upłynęły od tego momentu już trzy miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień). Natomiast zmiany w budżecie dotyczą budżetu do końca roku, dlatego też trudno jest to przeliczyć.

Radna p. Zyta Szumlańska oświadczyła, że to rozumie, ale 26 osób a 3 osoby to jest znacząca różnica. W takim razie podaje się złe informacje.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek poinformował, że w związku ze zmianą kwalifikacji i zakończeniu kierowania do pracy pod nazwą w ramach robót interwencyjnych, zmieniła się również refundacja. W przypadku kiedy pracownicy kierowani byli w ramach robót publicznych to refundacja taka była do 100 %. W chwili obecnej ta refundacja jest zmniejszona, w związku z tym, koszty w Zarządzie Dróg Powiatowych są większe.

Skarbnik p. Anna Berendt wyjaśniła, że w omawianym okresie zatrudniono w ramach robót publicznych 20 osób na stanowisku inkasentów parkingowych oraz 6 osób na stanowiskach sprzątaczy, w tym 3 osoby w ramach robót interwencyjnych. Zarówno pracownicy robót interwencyjnych, jak i pracownicy robót publicznych są refundowani z Urzędu Pracy.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka poinformowała, że Klub „Porozumienie Samorządowe” przedstawił wniosek na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej tj. toru wizyjnego i wiertarki operacyjnej dla potrzeb chirurgii urazowej i ortopedii szpitala w Inowrocławiu i proponuje przeznaczyć 200 tys. zł. Przewodnicząca podkreśliła, że zgodnie z przepisami nie można bez opinii Zarządu Powiatu takiego wniosku poddać pod głosowanie. W związku z tym zwróciła się do Pana Starosty z zapytaniem, czy Zarząd jest w stanie się dzisiaj zebrać i ile czasu potrzebuje ?

Starosta Inowrocławski oświadczył, ze jest zaskoczony tym zgłoszonym wnioskiem. Przypomniał, że Zarząd Powiatu z wielkim sercem i odpowiedzialnością proponuje przeznaczyć 160 tys. zł. Nadmienił, że Zarząd myśli trochę szerszymi kategoriami, bowiem obok najpilniejszej i najtrudniejszej sprawy, jaką jest dramatyczna sytuacja szpitala, jest jeszcze poczucie odpowiedzialności za całość Powiatu. Oświadczył, że to, co Zarząd zaproponował a Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie, jest na miarę naszych realnych i rozsądnych możliwości. Dodał, że jeśli będą pieniądze niewykorzystane do końca roku (tj. 100.000 zł) i pojawi się sytuacja bardzo trudna w szpitalu, to Zarząd z pewnością rozważy propozycję przekazania środków na rzecz inowrocławskiego szpitala. Nastąpić to będzie mogło w momencie, kiedy wszelkie zagrożenia znikną. W tej chwili byłoby to wielce ryzykowne.

Radny p. Andrzej Orczykowski oświadczył, że Klub podtrzymuje swój wniosek i jeżeli Pan Starosta wyraził opinię w imieniu Zarządu to znaczy, że będzie można wniosek poddać pod głosowanie.

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka zwróciła uwagę, że Zarząd już się dzisiaj spotkał i przypomniała, że Zarząd proponuje przeznaczyć z rezerwy 160 tys. zł dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poprosił o 5 minutowa przerwę.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

W imieniu Zarządu Powiatu wystąpił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Poinformował, że w przerwie Zarząd rozważał propozycję złożoną przez Klub „Porozumienie Samorządowe”. Oświadczył, że stanowisko Zarządu, podjęte jednomyślnie, kilka minut temu, w sposób bardzo rzetelny i konkretny rekomenduje zdecydowanie Zarządu a także podkreśla odpowiedzialność za to, co czyni. W związku z tym, Zarząd nie może swego poprzedniego stanowiska zmienić i je podtrzymuje .

Przewodnicząca p. Urszula Iwicka oświadczyła, że w związku z decyzją Zarządu Powiatu (do którego tylko i wyłącznie należy kompetencja inicjatywy wprowadzenia zmian do budżetu), wniosek nie zostanie poddany głosowaniu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poprosił, aby w tej sprawie wypowiedział się Radca Prawny i wyjaśnił, dlaczego wniosek nie może być poddany głosowaniu.

Radca Prawny p. Iwona Dorna oświadczyła, że w odróżnieniu od innych uchwał, uchwała budżetowa rządzi się swoimi prawami. W tym zakresie przepis art. 55 ust. 1 stanowi, że do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu należy wystąpienie z inicjatywą zmiany budżetu Powiatu. W związku z tym, że inicjatywy w omawianej sprawie Zarząd nie wyraził – nie wyraził takiej woli. W związku z powyższym nie ma prawnych możliwości, aby taki wniosek poddać pod głosowanie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że przyjął do wiadomości, ale jednocześnie poprosił Pana Starostę i Przewodnicząca Rady Powiatu, aby przy nadarzającej się okazji, w miarę możliwości, dofinansować inowrocławski szpital.

Radna p. Zyta Szumlańska porosiła Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o udzielenie odpowiedzi na wcześniej zadane przez nią pytania.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski odpowiedział, że w tym roku egzamin na nauczyciela mianowanego zdało 19 osób. Natomiast na dzień 30 czerwca br. dyplomowanych nauczycieli było 150. Poinformował, że od 1 września zmieniły się przepisy w Karcie Nauczyciela i nie będzie tak, jak do tego czasu, że nauczyciel po zdobyciu stopnia awansu zawodowego np. na nauczyciela kontraktowego mógł od razu pisać pismo do dyrektora i przedstawić plan na 2 lata i 9 miesięcy rozwoju zawodowego i przystąpić do stażu na stopień nauczyciela mianowanego. W tej chwili procedura od 1 września będzie obowiązywała taka, że każdy nauczyciel po uzyskaniu wyższego stopnia awansu zawodowego będzie musiał przepracować dwa lata i po dwóch latach dopiero będzie mógł odbyć staż na wyższy stopień. Nastąpiła również zmiana, jeżeli chodzi wynagrodzenie osób, które uzyskały wyższy stopień awansu zawodowego. Z tego tytułu płace otrzymywać będą od 1 września, a nie jak do tej pory od 1 następnego miesiąca. W przyszłym roku do egzaminu na nauczyciela mianowanego może przystąpić 15 nauczycieli, a na nauczyciela dyplomowanego ok. 40 nauczycieli. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie ilu jest nauczycieli dyplomowanych, to może na nie odpowiedzieć dopiero po 10 października. Jeżeli chodzi o płace dla nauczycieli, to przyjęty budżet zakładał od razu, że nie ma pokrycia 800 tys. zł. na podwyżki płac dla nauczycieli. Kwota 325 tys. zł, której mówił radny p. Andrzej Orczykowski była to subwencja oświatowa, która została przesunięta i uruchomiona na płace w lipcu. Kolejne przesunięcia nastąpiły na spłatę dla nauczycieli za okres od stycznia do czerwca. Naczelnik oświadczył, że jeżeli chodzi o podwyżki płac dla nauczycieli, to wykluczona jest tutaj jakakolwiek pomyłka przy wyliczeniach.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

za -20 radnych
przeciw – 5 radnych
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

23. Rozpatrzenie projektu uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Woźniaka z Mierzwina na Starostę Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpił p. Stanisław Owedyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że w 2004 roku wpłynęła skarga do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu na działalność Starosty Inowrocławskiego w sprawie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego na działce Nr 80/10 we wsi Złotniki Kujawskie.
Pan Jerzy Woźniak, występujący w imieniu swojej córki Justyny Woźniak, podnosi w skardze następujące zarzuty, że Starosta Inowrocławski:
1. podawał i potwierdzał nieprawdę do wszystkich urzędów, jak i do prokuratury i sądu,
2. niszczył projekty budowlane,
3. skarżący oczekuje na pozwolenie budowlane tyle lat.
Pani Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała skargę do Komisji Rewizyjnej celem wnikliwego rozpatrzenia.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami będącymi w dyspozycji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, nie potwierdziła prawdziwości postawionych przez Pana Jerzego Woźniaka zarzutów, a mianowicie:
Ad.1
Starosta nie był stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę i w sprawie kupna – sprzedaży nieruchomości (dz. nr 80/10 w Złotnikach Kujawskich), nie występował również jako organ administracji, nie uczestniczył też w postępowaniu sadowym i prokuratorskim.
Wobec powyższego nie mógł podawać i potwierdzać nieprawdy, jak podaje Pan Jerzy Woźniak.

Ad.2
Dokumenty budowlane wytworzone w Starostwie Powiatowym, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane, są przechowywane w archiwum przez okres istnienia obiektu budowlanego i są w posiadaniu Starostwa.

Ad.3
Pan Jerzy Woźniak, występujący w imieniu córki Justyny, nie złożył do Starosty Inowrocławskiego żadnego wniosku z załącznikami o pozwolenie na budowę, mimo że Starosta Inowrocławski pismem z dnia 4 lutego 2004 roku powiadomił, że skarżący może otrzymać pozwolenie na budowę po złożeniu wymaganych prawem dokumentów. Taki wniosek do chwili obecnej nie wpłynął.

Reasumując powyższe Komisja Rewizyjna potwierdza, że Starosta Inowrocławski, w przedmiotowej sprawie, postępował z całą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym, Przewodniczący Komisji wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poprosiła, aby w przedłożonym projekcie uchwały w § 1 wykreślić słowo „zasadną”.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Woźniaka z Mierzwina na Starostę Inowrocławskiego.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski oświadczył, że na wszystkie interpelacje i zapytania zostaną udzielone szczegółowe odpowiedzi w formie pisemnej. Sprawa, którą poruszył radny p. Zenon Bąkowski jest bardzo ważna dla naszego Powiatu, chodzi o ograniczenia na trasie Inowrocław – Osiek. Pan Starosta poinformował, że rzeczywiście został postawiony tam znak ograniczających przejazd samochodów ciężarowych do 16 ton. Zarząd Dróg Powiatowych wprowadzając te ograniczenia, kierował się przede wszystkim tym, że przez tę trasę przejeżdżają pojazdy o ładowności ok. 50 ton. i tym, że droga od Rojewa do Osieka jest w nienajlepszym stanie. Nadmienił, że na tej trasie znajduje się żwirownia oraz inne duże zakłady produkcyjne i wyobraża sobie, jak wprowadzone ograniczenie może być dla nich uciążliwe. Poinformował, że w związku z tym, złożono propozycję, aby ciężkie pojazdy poruszały się po drogach leśnych, lecz Nadleśnictwo wydało zakaz poruszania się po tych drogach. Toteż dzisiaj, Zarząd Powiatu uznał, po konsultacji z fachowcami, że w najbliższych dniach Zarząd Dróg Powiatowych zdejmie ten znak ograniczający transport oraz spotka się z Wójtem Gminy Rojewo i okolicznymi przedsiębiorcami, w celu podjęcia wspólnych działań mających na celu zminimalizowanie degradacji tych dróg. Jeżeli chodzi o interpelacje radnej p. Joanny Harendy, to odpowiedział, że przy znacznej części ulic powiatowych, dróg wojewódzkich i krajowych bariery architektoniczne są zlikwidowane. W tym roku zlikwidowano takowe bariery na odcinku z osiedla Rąbińskiego, przecinające ulice Niepodległości do ulicy Poznańskiej oraz przy ulicy Krzywoustego. Poza tym, poinformował, że odbyło się w dniu dzisiejszym spotkanie, w którym uczestniczył Dyrektor ZDP p. Janusz Matysek oraz p. Wiesław Szczepański Prezes Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane, na którym podjęto wspólne ustalenia zmierzające do usunięcia wspomnianych barier. Być może Zarząd sięgnie w tym celu po środki z PFRON-u. Jeżeli natomiast chodzi o problem Pakości, o którym mówiła radna p. Wanda Bańkowska, to oświadczył, że jest to problem znany od lat i na uwagi radnej odpowie na piśmie Dyrektor ZDP p. Janusz Matysek. Jeżeli chodzi o środki unijne na remonty dróg to, poinformował, że Prezydent Miasta Inowrocławia wystąpił do Zarządu Powiatu z propozycją uczestniczenia w kosztach remontów dróg powiatowych w mieście Inowrocławiu, wskazując również na możliwość sięgnięcia po środki unijne. Starosta dodał, że sprawa jednak nie jest taka prosta, ponieważ, aby ubiegać się po te środki należy spełniać kilka warunków tj.: „problem” musi być zapisany w Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu i Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu; należy posiadać własne środki ( środki z UE mogą sięgać 75 %). Oprócz tego sprawą, która komplikuje ubieganie się o te środki, jest sprawa założenia ksiąg hipotecznych na drogi. Otóż w Inowrocławiu nie ma ulicy, która w sposób należyty miałaby uregulowany stan własnościowy. Nadmienił, że dzisiaj, aby założyć taką księgę należy najpierw dokonać wydzieleń geodezyjnych, co Powiat od kilku miesięcy prowadzi. Wówczas, kiedy będzie to zrobione, będzie można ubiegać się o środki unijne. W związku z powyższym, przesłano do władz Miasta Inowrocławia informacje, kiedy ewentualnie będzie można wspomniane drogi naprawiać. W sensie wykonawstwa będzie to możliwe prawdopodobnie pod koniec roku przyszłego lub w 2006 roku. Odnośnie obwodnicy Pakości, Starosta stwierdził, że jest to sprawa uzasadniona i słuszna, Zarząd zajmie się nią w innym trybie, w przyszłym czasie. Natomiast, jeżeli chodzi o obwodnicę dla Inowrocławia, to jest ona wpisana w Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu oraz w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu i budzi ona wiele emocji. Dodał, że pragnieniem nas wszystkich jest, aby ta obwodnica powstała. Starosta wypowiedział się na temat „poniatówek” i poinformował, że sprawy ochrony zabytków są uregulowane ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Art. 8 tejże ustawy stanowi, że Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa. Art. 9 ustawy mówi, że dobra kultury wpisuje się do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego wieczystego użytkownika gruntów, na którym znajduje się tenże zabytek. Artykuł ten stanowi także, że wpisanie nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości. Natomiast zgodnie z art.12 Starosta w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków może umieścić na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru informację, iż zabytek podlega ochronie. Art. 19 tejże ustawy stanowi, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ochronę zabytków poprzez ewidencje, która jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków nieruchomych z terenu gminy. Starosta, mając na względzie złożony postulat przez radnego p. Marka Rosę, oświadczył, że wystąpi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wójtów Gmin, aby ujęto w rejestrze wspomniane „poniatówki”. Poza tym, poinformował, że powstał program „LIDER”, który zajmuje się ratowaniem dóbr i zabytków kultury i mogą się o środki z tego programu ubiegać jednostki samorządu gminnego do 5.000 mieszkańców. Jeżeli chodzi o interpelacje radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, to oświadczył, że po spenetrowaniu archiwum i wg oświadczeń Naczelników żaden wniosek od Prezydenta Miasta Inowrocławia nie wpłynął z prośbą o przekazanie pomieszczeń Bursy na cele socjalne.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 7 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

25. Wnioski i oświadczenia.

W imieniu Klubu Radnych SLD wystąpił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Oświadczył, że w związku z trudną sytuacją PS ZOZ w Inowrocławiu, każdy z członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej zobowiązał się do wpłacenia 100 zł na konto szpitala.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zadeklarowała, że wpłaci 200 zł na konto PS ZOZ w Inowrocławiu.

Radny p. Zenon Bąkowski zaproponował Staroście Inowrocławskiemu, aby przeprowadzić rozmowy z inwestorami budowy południowej obwodnicy Torunia w celu dokonania naprawy dróg powiatowych, przez które jeżdżą ciężkimi samochodami na miejsce budowy obwodnicy i tym samym niszczą nasze drogi. Jeżeli chodzi o sprawę szpitala, radny zadeklarował, że również coś „dorzuci” - będzie to niespodzianka.

W imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” wystąpił radny p. Marek Rosa. Oświadczył, że członkowie ww. klubu przeznaczają ze swoich diet po 100 zł na zakup sprzętu medycznego dla inowrocławskiego szpitala.

Radna p. Zyta Szumlańska złożyła oświadczenie dotyczące stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie niemożliwości zakupu wiertarki ortopedycznej. Nadmieniła, że szanuje to stanowisko, niemniej, bardzo zdziwiło ją uzasadnienie: „jako potrzebę dbania o interesy wszystkich grup społecznych”, bo właśnie ta wiertarka ma służyć wszystkim mieszkańcom i wszystkim grupom społecznym. „Co z tego, że pacjent z wypadku zostanie przewieziony w komfortowych warunkach karetką „R”, w wyznaczonym czasie 20 min. i będzie leżał w ogrzanym pokoju, z dostępem do internetu, jeżeli nikt mu nie zoperuje nogi”.

Radny p. Lech Skarbiński zadeklarował wpłatę w wysokości 100 zł na rachunek inowrocławskiego szpitala.

W imieniu Klubu Radnych PSL wystąpił radny p. Andrzej Antoniewicz. Oświadczył, że członkowie ww. klubu przeznaczają ze swoich diet po 100 zł na rzecz inowrocławskiego szpitala.

Radny p. Jerzy Gawęda zasugerował, aby Zarząd Powiatu wystąpił z apelem do większych firm z naszego Powiatu o udzielenie pomocy finansowej dla inowrocławskiego szpitala. Poza tym, zadeklarował, że przeznacza ze swojej diety 100 zł na rzecz inowrocławskiego szpitala.


24. Zakończenie.

O godzinie 18.10 Przewodnicząca Rady powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Zenon BąkowskiProtokołowała
Marzena Kasprzak