BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75754

Numer sesji rady: XXVII
Z dnia: 27 października 2004 r.
B.R.0041-27/2004PROTOKÓŁ NR 27/2004


obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 27 października 2004 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnym – solenizantom p. Franciszce Łopatyńskiej, p. Markowi Szubardze, p. Franciszkowi Żakowi, którzy obchodzili swoje święto.

Następnie w imieniu wszystkich radnych Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jan Biernacki złożył życzenia imieninowe Przewodniczącej Rady Powiatu p. Urszuli Iwickiej, która również obchodziła swoje święto.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Poprosiła Wysoką Radę i zaproszonych gości o uczczenie minutą ciszy ofiar zamordowanych przez hitlerowców jesienią 1939 roku w inowrocławskim więzieniu oraz w okolicznych podinowrocławskich lasach i na ulicach naszego miasta.
Wszyscy obecni na sali obrad powstali i minutą ciszy oddali hołd zamordowanym.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, członków Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 27 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wniosła autopoprawkę do porządku obrad. Zaproponowała, aby po punkcie 16 dopisać punkt 17 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny Bielickiej prowadzącej Usługi Transportu Osobowego z siedzibą w Suchatówce na działania Starosty Inowrocławskiego”. Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad wraz ze zgłoszoną autopoprawką.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXVII sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że sekretarzem obrad XXVI sesji był radny p. Zenon Bąkowski, który z przyczyn obiektywnych nie uczestniczy w posiedzeniu. Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że protokół XXVI sesji był wyłożony do wglądu na 5 dni przed posiedzeniem dzisiejszej sesji, czyli zgodnie ze Statutem. Nikt nie wniósł uwag do jego treści. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXVI sesji. Mając powyższe na uwadze wniosła o przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXVI sesji z 29 września 2004 roku.


4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXVII sesji radną p. Reginę Czerwińską, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnej p. Reginie Czerwińskiej funkcję sekretarza obrad XXVII sesji.

5. Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętej na XXVI sesji 29 września 2004 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXVI sesji 29 września 2004 roku.


Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 15 września 2004 roku do 13 października 2004 roku.


Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


1. Radna p. Wanda Bańkowska nawiązała do swoich wcześniejszych interpelacji dotyczących Pałacu w Kościelcu. Zaznaczyła, że mieszkańcy Pałacu z niepokojem obserwują postępującą dewastację tego budynku. Zapytała, czy coś „drgnęło” w postępowaniu spadkowym i jakie są ewentualnie możliwości zabezpieczenia obiektu przed degradacją.

2. Radny Pan Stefan Janeczek zwrócił się do Starosty Inowrocławskiego z zapytaniem, czy Starostwo występowało do Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji o pozyskanie środków unijnych w ramach różnych programów. Jeżeli tak, to na jakie programy i jakie to były kwoty.

3. Radny p. Andrzej Kozłowski skierował dwa zapytania:
a) jaka jest przyczyna, że Powiat Inowrocławski, który jest jednym z największych powiatów, w rankingu Samorządowego Forum Kapituły i Finansów znajduje się na 25 miejscu od końca na ponad trzysta powiatów, jeżeli chodzi o wysokość inwestycji na jednego mieszkańca za rok 2002-2003. Według radnego należałoby głęboko przeanalizować to, co w tych latach zostało w Powiecie zrobione, jak funkcjonowały poszczególne komórki, a w szczególności Komórka Promocji i Rozwoju oraz Komórka Funduszy Europejskich. Poinformował, że Powiat Aleksandrowski znajduje się w powyższym rankingu na miejscu 6.
b) przypomniał, że w grudniu ubiegłego roku zdecydowanie protestował przeciwko takim posunięciom, kiedy łamane jest prawo budżetowe, dyscyplina budżetowa. W tym roku występuje podobne zjawisko. Jest pismo Dyrektora Muzeum o dofinansowanie funkcjonowania Muzeum kwotą 220 tys. zł. Z tego wynika, że budżet jest źle skonstruowany i nie zabezpiecza środków na funkcjonowanie, a Zarząd nie wyciąga stosownych wniosków. W związku z powyższym zapytał, dlaczego ta sytuacja znów się powtarza. Jeszcze raz podkreślił, że nastąpiło naruszenie prawa.

4. Rady p. Lech Skarbiński wystąpił w imieniu mieszkańców ulic: Świętego Ducha i NMP. Na wspomnianych ulicach można zauważyć autobus liniowy z Inowrocławia do Dąbrowy Biskupiej, który cały jest opisany w języku niemieckim. Radny zapytał, czy to teraz już tak musi być, czy nie można zmienić tych napisów na język polski.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie oceny sytuacji organizacyjno-finansowej jednostek pomocy społecznej.


Z projektem uchwały wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska. Wniosła autoporawkę na stronie 2 załącznika do uchwały, ponieważ jedna z placówek nie ujęła liczby pracowników działu podstawowego zwanego „Zespołem Terapeutyczno -Opiekuńczym”. Poprosiła również o dokonanie poprawki na stronie 25 w tabeli na 2003 rok w sztukach sprzedanej trzody chlewnej nie jest liczba 14 tylko 147. Przedłożony projekt uchwały w znacznej części przedstawia pierwsze wyniki związane z wprowadzoną restrukturyzacją i reorganizacją funkcjonowania domów pomocy społecznej. Reorganizacja tych placówek nie wpływa na obniżenie jakości świadczonych usług i opieki. Ponadto w w/w projekcie uchwały przedstawiono charakterystykę gospodarstw pomocniczych, które również realizują programy naprawcze. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 26 października br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała, czy Starostwo złożyło wniosek o dopłaty bezpośrednie odnośnie gospodarstw pomocniczych.

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że mamy dzisiaj ocenić sytuację organizacyjno – finansową jednostek pomocy społecznej. Jednostek, w których przebywają bardzo często osoby pokrzywdzone przez los, osoby, dla których jest to „ostatnia deska ratunku” normalnego funkcjonowania w środowisku. Państwo polskie w ostatnim okresie czasu zmniejsza wszelkie wydatki na ludzi biednych, na ludzi pokrzywdzonych przez los, na rozwój dzieci i młodzieży i te zadania coraz częściej przypisuje samorządom. Podkreślił, że należy w sposób korzystny ocenić działania Zarządu Powiatu dotyczące pewnych reorganizacji, za czym idą oszczędzone środki bez obniżania świadczonych usług w tych domach. Zauważył, że gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy niektórych domach pomocy społecznej są potrzebne. Dodał, że reorganizacja w tych gospodarstwach doprowadza do tego, że nie tylko się samofinansują, odprowadzają zysk, ale przede wszystkim pozwalają na zorganizowanie czasu wolnego osobom przebywającym w domach pomocy społecznej. Poza tym, obniżają koszty wyżywienia w tych jednostkach.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska odpowiedziała radnej p. Franciszce Łopatyńskiej, że wszystkie gospodarstwa pomocnicze złożyły wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie oceny sytuacji organizacyjno-finansowej jednostek pomocy społecznej.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2004/2005.


Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek. Poinformował, że przygotowanie do zimowego utrzymania dróg powiatowych rozpoczęto w miesiącu czerwcu powołując zespół do wykonania całej procedury przetargowej. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2004/2005 podzielono na cztery zadania:
1. zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zamiejskich na obszarze Obwodu Drogowo-Mostowego w Gniewkowie,
2. zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zamiejskich na obszarze Obwodu Drogowo-Mostowego w Kruszwicy,
3. zimowe utrzymanie jezdni dróg powiatowych w mieście Inowrocławiu,
4. zimowe utrzymanie chodników ulic powiatowych w mieście Inowrocławiu.
Dokonano weryfikacji dróg oraz miejsc szczególnych w zakresie zimowego utrzymania. Zaostrzono kryteria techniczne dla sprzętu używanego do robót zimowego utrzymania, a także zaostrzono kryteria jakościowe materiałów używanych do tych robót tz. nakazano używania materiałów o większej szorstkości oraz wykluczono żużle i jego pochodne. Ogłoszenie przetargu nastąpiło 4 sierpnia br. Przetarg został już rozstrzygnięty, umowy zostały podpisane z wykonawcami. Równolegle uzgodniono punkty graniczne z sąsiednimi powiatami, powołano zespoły dyspozytorskie oraz potwierdzono współpracę z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, a także podmiotami współpracującymi tj. Strażą Pożarną, Policją, Pogotowiem Ratunkowym i osobami funkcyjnymi w gminach. Ponadto dokonano przeglądu dróg i obecnie wykonywane są ostatnie naprawy tj. niezbędne remonty cząstkowe na drogach powiatowych zamiejskich i miejskich. Gotowość do prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg planuje się na dzień 1 listopada 2004 roku. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że komisja na posiedzeniu 25 października br. omawiała przedłożony projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Stanisław Owedyk powiedział, że w przedłożonym materiale jest zapis: „zaostrzono kryteria techniczne dla sprzętu używanego do robót zimowego utrzymania” i „zaostrzono kryteria jakościowe materiałów używanych do zimowego utrzymania dróg”. Poprosił Dyrektora ZDP o sprecyzowanie – jaka jest różnica między sprzętem technicznym używanym uprzednio, a tym, który został wybrany w przetargu oraz na czym polegają kryteria jakościowe materiałów używanych do zimowego utrzymania dróg. Zawsze był używany piasek i solanka.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek poinformował, że kryteria techniczne sprzętu to przede wszystkim piaskarki o możliwości wyrzutu piasku na szerokość jezdni, jak również piaskarki, które nie wyrzucają piasku na wysokość wyższą, jak pół metra. One mają organ roboczy zaniżony. Druga sprawa to solarki. Wyeksploatowane zostały stare solarki posiadające samościek, a zastąpiono je solarkami posiadającymi sterowanie z kabiny operatora. Jeżeli chodzi o kryteria jakościowe materiałów to chodzi o piasek niepłukany, który ma odpowiednią frakcję i szorstkość. Poza tym nie może on posiadać w swojej zawartości elementów frakcji zanieczyszczeń gliniastych. Został wykluczony żużel i sól.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że od wielu lat obserwuje pracę i wykonawstwo na drogach. Już „gołym okiem” można coś pozytywnego zauważyć. Podkreślił, że wykonanie jest fachowe i na poziomie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2004/2005.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Poinformował, że do Rady Powiatu wpłynął wiosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o dokonanie zmian w Statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu. Zmiany proponowane przez dyrekcję szpitala zawarte są w paragrafie 25 Statutu i mają charakter porządkowy. Określają one wewnętrzną strukturę organizacyjną w sposób jasny, spójny i klarowny oraz uwzględniają zasady wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Integralną częścią uchwały jest schemat organizacyjny, który w sposób graficzny przedstawia proponowane zmiany. Natomiast zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu jest niezbędne do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 25 października br. zapoznała się z przedłożony projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciały zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Janikowo.


Z projektem uchwały wystąpiła Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Kornelia Łukaszewska. Poinformowała, że podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na uregulowanie stanu prawnego zarówno nieruchomości będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, jak i będącej własnością gminy Janikowo. Działka nr 15/6 położona w Ludzisku gmina Janikowo, będąca własnością Powiatu Inowrocławskiego leży na pasie drogi gminnej i jest użytkowana jako droga. Natomiast działka nr 17/1 położona we wsi Ludzisko gmina Janikowo, która jest własnością Gminy Janikowo użytkowana jest przez Powiat Inowrocławski – Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku. Rada Miejska w Janikowie podjęła uchwałę o przedmiotowej zamianie. Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( art. 14 ust. 3) dopuszcza taką zamianę bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnych wartości zamienianych nieruchomości. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 26 października br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Janikowo.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.


Z projektem uchwały wystąpiła Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Kornelia Łukaszewska. Poinformowała, że Rada Powiatu w Inowrocławiu Uchwałą nr X/72/2003 z dnia 28 maja 2003 roku określiła zasady zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców. Bonifakata udzielona od tej ceny w uchwale nie miała zastosowania do ceny gruntu. Ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych ustaw dokonano zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Po wejściu w życie wymienionej wyżej ustawy tj. po 22 września 2004 roku uchwała podjęta 28 maja 2003 roku w dotychczasowym brzmieniu pozostawałaby w sprzeczności z ustawą o gospodarce nieruchomościami, a taka sytuacja nie jest prawnie dopuszczalna. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 26 października br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiaty p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 10 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że przedłożonym projektem uchwały zostają zwiększone dochody tegorocznego budżetu o kwotę 484.470 zł. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o 7.262 zł. z przeznaczeniem kwoty 5.000 zł. na bieżącą działalność Domu Dziecka w Jaksicach i 2.262 zł. na zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą i Miastem Janikowo przekazuje się dotację w kwocie 7.000 zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii II Szpitala Powiatowego. W tym miejscu p. Skarbnik wniosła autopoprawkę w załączniku nr 1 uchwały. Poprosiła, aby w dziale 851 Ochrona Zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wykreślić w całości paragraf 2310 i zastąpić go paragrafem 6610 o treści: „Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”. Ponadto wprowadza się ponadplanowe dochody z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 146.000 zł. i przeznacza się 97.000 zł. na zakup oleju opałowego w czterech domach pomocy społecznej, 14.000 zł. na zakup pieca miałowego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (posiadany uległ awarii), 5.000 zł. na zakup energii przez Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu i 30.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Na skutek podpisanego porozumienia z Powiatem Toruńskim w sprawie przekazania środków z funduszy unijnych na wypłatę stypendiów uczniowskich wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 324.209 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000 zł. i z tego przeznacza się 10.000 zł. na zakup powielacza cyfrowego oraz 30.000 zł. na zakup usług pozostałych. W związku z przekształceniem Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na łączną kwotę 269.926 zł. z Domu Dziecka w Gniewkowie do Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Ponadto dokonuje się zmian w planach finansowych gospodarstw pomocniczych i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 26 października br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radny p. Andrzej Kozłowski skrytykował przesuwanie środków z inwestycji na zakupy usług pozostałych lub na działalność bieżącą Starostwa. Podkreślił, że nie po to dyskutowano bardzo długo przy uchwalaniu budżetu na 2004 rok, aby teraz dokonywać takich przeniesień. Radny uznał przeniesienie kwoty 30.000 zł z inwestycji jednostek budżetowych na zakup usług pozostałych za bezcelowe i nie zgodne z tym, co Rada przyjęła na sesji budżetowej. Zapytał, na co planuje się przeznaczyć te 30.000 zł. Poinformował, że jeżeli nie uzyska przekonywujących wyjaśnień to będzie głosował przeciw zmianom budżetowym.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowała, że oszczędność na paragrafie inwestycyjnym powstała na skutek korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na wymianę okien w Starostwie. Kwotę 30.000 zł. planuje się przeznaczyć na zakup powielacza cyfrowego (urządzenie do powielania dużej ilości druków) oraz na uregulowanie faktur za przygotowanie danych do przeniesienia z systemu „Rejestr-Pojazdy” do systemu „Pojazd”.

Radny p. Andrzej Kozłowski stwierdził, że jest zły zapis w/w projekcie uchwały. Zapytał, czy w związku z powstałą oszczędnością zostaną wymienione wszystkie okna w Starostwie.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała o zmniejszenie wydatków w Domu Dziecka w Gniewkowie, czy to nie wpłynie na funkcjonowanie w/w domu, kosztem czego jest zmniejszenie tych wydatków i na co one będą przeznaczone w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała radnej p. Franciszce Łopatyńskiej, że Dom Dziecka w Gniewkowie od 1 września br. jest filią Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Dodała, że zamknięto bilansem plany finansowe w Domu Dziecka w Gniewkowie i resztę środków przeniesiono do planu finansowego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
Odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu p. Skarbnik powiedziała, że przetarg został rozpisany na 96 okien i została na to zaplanowana określona kwota. Wygrała firma, która przedłożyła korzystną ofertę nie tylko pod względem ceny, ale także terminu realizacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
za – 23 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Przedstawiła informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

Głos zabrał Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Poinformował, że zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych ogółem na terenie Powiatu Inowrocławskiego było 57 osób i z tego 56 osób wywiązało się z tego obowiązku i w terminie złożyło oświadczenia. Jedna osoba, która tego nie uczyniła już nie pracuje w naszych jednostkach. Fakt ten został zgłoszony do Urzędu Skarbowego. Analiza złożonych oświadczeń majątkowych wykazała, że popełniono niewiele błędów. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiła widoczna poprawa jakościowa i ilościowa. W roku bieżącym 8,9% oświadczeń zwierało błędy. Wskazuje to na sumienne i rzetelne potraktowanie obowiązku wypełnienia oświadczeń majątkowych. Stwierdzone błędy, we wszystkich przypadkach to był brak kompletności zapisu w punkcie 8a oświadczenia dotyczącym dochodów uzyskanych w 2003 roku. Z wyjaśnień złożonych przez te osoby wynika, iż uznali oni fakt, że składając załącznik do oświadczenia majątkowego - roczne zeznanie podatkowe PIT – 37 za równoczesny z dokumentem wpisu. Wśród 5 wadliwych oświadczeń 3 dotyczyły dyrektorów placówek oświatowych, 2 błędy były popełnione przez pracowników Starostwa. Reasumując powyższe p. Starosta stwierdził, że wyciągnięto wnioski i zalecenia po analizach oświadczeń majątkowych z roku ubiegłego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za- 25 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny Bielickiej prowadzącej Usługi Transportu Osobowego z siedzibą w Suchatówce na działania Starosty Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk. Poinformował, że kilka lat wcześniej trasę Inowrocław- Gniewkowo i okolice obsługiwał tylko PKS. Od 1995 roku rozpoczęło się wydawanie zezwoleń na prowadzenie Usług Transportu Osobowego i do roku 2003 nie było żadnych uwag ze strony osoby skarżącej. Z chwilą, gdy Starostwo w 2003 roku wydało dodatkowe zezwolenia na prowadzenie przewozów pasażerskich na w/w trasie dwóm firmom P. Joanna Bielicka zaczęła kwestionować decyzje Starostwa dotyczące wydawania dodatkowych uprawnień do przejazdów osobowych, terminów oraz odpowiednich rozkładów jazdy. Komisja Rewizyjna na dwóch posiedzeniach w miesiącu wrześniu br. przy udziale osób zainteresowanych i zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami dokonała analizy stawianych zarzutów. W oparciu o przekazaną dokumentację, a także protokół ze spotkania odbytego 1 października br. w Starostwie Powiatowym z udziałem między innymi Starosty Inowrocławskiego, Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego, Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg oraz właścicieli firm obsługujących trasę Inowrocław – Gniewkowo i okolice, a także protokół Kujawskiego Stowarzyszenia Krajowych Przewoźników Pasażerskich „Piast” w Inowrocławiu z 12 października br. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła jednostronnego działania Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego przeciw Firmie Usług Transportu Osobowego, którego właścicielem jest p. Joanna Bielicka. W związku z powyższym komisja jednomyślnie uznała skargę za bezzasadną. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poprosiła, aby w przedłożonym projekcie uchwały w § 1 wykreślić słowo „zasadną”.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny Bielickiej prowadzącej Usługi Transportu Osobowego z siedzibą w Suchatówce na działania Starosty Inowrocławskiego jako bezzasadną.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi radnej p. Wandzie Bańkowskiej, która podniosła sprawę dewastacji Pałacu w Kościelcu. Pan Starosta przypomniał, że od kilku lat Starostwo z tym problemem się „boryka”. Starostwo wydało decyzję odmowną Państwu Ponińskim dotyczącą zwrotu w/w nieruchomości. W związku z tym Państwo Ponińscy odwołali się od tej decyzji do Wojewody. Jednak Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starostwa i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na czas rozpatrywania przez sąd było zalecenie, aby nie wykonywać żadnych przedsięwzięć związanych z tym obiektem. Teraz, kiedy sąd zajął korzystne stanowisko dla Starostwa będzie można skutecznie tym problemem się zająć, lecz trzeba czekać do uprawomocnienia się stanowiska sądu. Strona ma jeden miesiąc na odwołanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin złożenia odwołania dla strony upływa 29 października br.
Odpowiadając radnemu p. Stefanowi Janeczkowi Pan Starosta powiedział, że zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu w roku bieżącym Starostwo pozyskało następujące środki: na projekty, które będą realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy projekt – Wprowadzenie młodzieży na rynek pracy (obejmuje około 1250 osób), na który otrzymano kwotę 2.372.000. zł. Kolejny projekt – Wejście osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy (obejmie około 750 osób), na który otrzymano 1.187.000 zł. Łączna kwota na dwa projekty – 3.559.000 zł. Oprócz tego zostało sporządzonych 6 projektów za pośrednictwem, których sięgnięto po środki do Funduszu Pracy. Część tych projektów zostało przyjętych i Powiatowy Urząd Pracy otrzymał kwotę 1.428.000 zł. Na cały blok – poprawę rynku pracy, w roku bieżącym do marca roku przyszłego otrzymano kwotę 4.987.000 zł. Ponadto z Funduszy Europejskich wysoko został oceniony projekt dotyczący budowy Centrum Radiologii w Inowrocławiu i jest potwierdzenie, że otrzymamy kwotę 1.300.000 zł. Pan Starosta przypomniał, że na przestrzeni ostatniego półtora roku Starostwo otrzymało pieniądze „zewnętrzne” między innymi na budowę hali widowisko-sportowej w Kruszwicy w łącznej kwocie 1.268.000 zł. Z tejże kwoty 775 tys. zł. wpłynęło w roku bieżącym. Oprócz tego Muzeum otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 74.700 tys. zł. Niestety nie uzyskał akceptacji projekt dotyczący budowy ulicy Jesionowej w Złotnikach Kujawskich. Wydawałoby się, że na dobrej drodze jest projekt dotyczący modernizacji Pałacu Mieszczańskiego. Tam przewidziana jest kwota dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 1.060.000 zł. Nadmienił, że projekt został bardzo starannie przygotowany, jednak zawiera on błędy formalne i być może na tym etapie pieniędzy nie otrzymamy. Kolejnym problemem, stanowiącym przeszkodę, w pozyskaniu unijnych pieniędzy jest fakt, że w/w zadanie nie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym po roku 2004. Łącznie w roku bieżącym na wszystkie zadania otrzymaliśmy ponad 8 mln. zł.
Jeżeli chodzi o interpelację radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, który podniósł problem dotyczący stosunkowo małych nakładów na inwestycje w powiecie, to p. Starosta oświadczył, że radny opiera się na informacji, która ukazała się w prasie samorządowej. Pan Starosta zaznaczył, że nie zna tego artykułu i nie wie, co było w nim uwzględnione. Starosta poinformował, że w czasie przerwy radny p. Andrzej Kozłowski obiecał, że dostarczy to źródło, z którego korzystał i wówczas będzie można udzielić odpowiedzi na piśmie. Przypomniał, że Powiat Inowrocławski pod względem ilości mieszkańców na 315 powiatów ziemskich znajduje się na 8-9 miejscu. Przypomniał również, że „gro” środków, które można byłoby przeznaczyć na inwestycje jest kierowane przede wszystkim pod potrzeby oświaty i opieki społecznej.
Pan Starosta oświadczył, że na kolejną interpelację radnego p. Andrzeja Kozłowskiego udzieli odpowiedzi Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Jeżeli chodzi o interpelację radnego p. Lecha Skarbińskiego, to Pan Starosta poinformował, że Wydział Komunikacji i Dróg poczyni wszelkie starania w celu wyjaśnienia tej kwestii.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu poinformowała, że w Muzeum nie naruszono dyscypliny finansów publicznych. Muzeum jest jednostką samodzielną posiadającą osobowość prawną. Starostwo przekazuje dotacje na bieżącą działalność i nie określa, czy ma być wydatkowana na płace, czy na zakupy inwestycyjne. Podkreśliła, że nie zostały przekroczone wydatki. W roku ubiegłym Rada Powiatu wyraziła zgodę na przesunięcie środków, bo gdyby tego nie uczyniła, to zgodnie z zawartym porozumieniem Muzeum musiałoby te środki zwrócić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię źle planowanego budżetu na 2004 rok, to p. Skarbnik przypomniała, że Komisje Rady Powiatu analizowały i opiniowały zgłoszone potrzeby do budżetu. W związku z tym z budżetu Powiatu wyasygnowano kwotę 250.000 tys. zł. tj. o 50 tys. zł. więcej, niż w roku 2003 (potrzeby zgłoszone przez Muzeum opiewały na kwotę 563.244 zł.).

18. Wnioski i oświadczenia.

W imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” radny p. Andrzej Orczykowski zgłosił wniosek, aby posiedzenia Komisji Rady Powiatu odbywały się w tygodniu poprzedzającym sesję, a nie w dniach poprzedzających sesję (poniedziałek, wtorek przed sesją).

Radny p. Andrzej Antoniewicz wnioskował, aby nie udzielać odpowiedzi na interpelacje, jeżeli radny, który interpelację zgłosił opuścił salę obrad – z różnych przyczyn. Motywował to tym, że nie ma możliwości zapytania zainteresowanego, czy odpowiedź na zgłoszoną przez niego interpelację go zadawala. Jeżeli radny zgłaszając interpelację zaznaczy, że wystarczy mu odpowiedź na piśmie na następnej sesji, to wnioskował, aby nie udzielać odpowiedzi ustnej.

Rady p. Stanisław Owedyk oświadczył, że Komisja Rewizyjna jest „zasypywana” pismami od Dyrektora Muzeum. Pani Dyrektor informuje w nich, że instytucja kultury (Muzeum) powinna być w części finansowana przez Powiat, a część środków winno przekazywać Ministerstwo, czego nie robi. Zapytał, w jakich strukturach funkcjonuje Muzeum.

Radny p. Piotr Szwagrzyk w nawiązaniu do spraw dotyczących Pałacu w Kościelcu wnioskował, aby do momentu wyjaśnienia sytuacji prawnej Pałacu zobowiązać dyrekcję miejscowej szkoły do nadzoru wyżej wymienionego obiektu.

Radna p. Franciszka Łopatyńska złożyła oświadczenie, w którym poinformowała, że 25 października br. w „Pszczółce” odbyło się szkolenie dla radnych z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Radna stwierdziła, że na spotkaniu tym było 3 radnych łącznie z Panem Starostą, a osób prowadzących szkolenie było więcej, jak zainteresowanych na sali. Według radnej zainteresowanie powinno być o wiele większe.


19. Zakończenie.

O godzinie 13.40 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Regina Czerwińska


Protokołowała
Jadwiga Antczak