BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75753

Numer sesji rady: XXVIII
Z dnia: 24 listopada 2004 r.
B.R.0041-28/2004PROTOKÓŁ NR 28/2004
obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 24 listopada 2004 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnemu p. Leonardowi Maciejewskiemu Staroście Inowrocławskiemu i p. Tadeuszowi Majewskiemu Wicestaroście Inowrocławskiemu, którzy obchodzili swoje święto.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele, poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powitała Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Inowrocławskiego, członków Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wniosła autopoprawki do porządku obrad. Zaproponowała, aby po punkcie 15 dopisać punkt 16 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów” i punkt 17 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego”. Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radny p. Jerzy Gawęda zgłosił propozycję w związku z faktem nie otrzymania tych projektów uchwał, aby potraktować je jako informację, omówienie tematu, a podjęcie uchwał przełożyć na następne posiedzenie Rady Powiatu.

Radny p. Marek Rosa zgłosił dalej idący wniosek, aby te punkty umieścić w planie najbliższej sesji z tego względu, że po raz kolejny radni zostali zaskoczeni. Nie chodzi o fakt wystąpienia o pieniądze dla osób funkcyjnych, jest to normalne, lecz takie tematy muszą zostać skonsultowane z naszymi wyborcami.

W związku ze zgłoszeniem dalej idącego wniosku przez radnego p. Marka Rosę radny p. Jerzy Gawęda wycofał swój wniosek.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego p. Marka Rosę, aby do porządku obrad nie wprowadzać punktu 16 i 17.

Radny p. Marek Rosa poinformował, że wnioskował, aby te dwa punkty przenieść na następną sesję.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka dodała: czyli zdjąć z dzisiejszego porządku obrad.

Radny p. Marek Rosa zauważył, że to nie jest to samo.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że to nie Pan Radny decyduje o wprowadzeniu do porządku obrad przyszłej sesji tych projektów uchwał. Decyduje o tym Przewodnicząca Rady Powiatu.

Z uwagi na pewne wątpliwości radny p. Marek Rosa poprosił o opinię prawną na piśmie do najbliższej sesji. Przypomniał, że zgłosił wniosek o wycofanie tych dwóch punktów z obrad dzisiejszej sesji i przeniesienie na najbliższe obrady.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła radnego p. Marka Rosę o powtórzenie jeszcze raz swojego wniosku.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że po konsultacji z radnymi z Klubu „Porozumienie Samorządowe” przychyla się do sugestii Pani Przewodniczącej o wycofanie tych dwóch punktów z dzisiejszego porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek radnego p. Marka Rosy, aby z porządku obrad „wyłączyć” punkt 16 i 17.

Głos zabrał radny p. Zdzisław Tyburek. Zapytał, co mamy wycofać z porządku obrad, skoro do niego nic nie zostało wprowadzone. Propozycja Pani Przewodniczącej nie była przegłosowana. Kiedy przegłosujemy Pani propozycję, wtedy możemy głosować nad wycofaniem z porządku obrad danych punktów.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka podziękowała radnemu p. Zdzisławowi Tyburkowi. Poprosiła radcę prawnego o rozstrzygnięcie, który wniosek jest dalej idący.

Radca prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że zmiana porządku obrad wymaga podjęcia przez Radę uchwały bezwzględną większością głosów. Porządek obrad, który został Państwu przesłany jest dzisiaj dla nas wiążący i w związku z tym wniosek o zmianę porządku obrad powinien zostać przegłosowany. Jeżeli ten wniosek nie „przejdzie”, to automatycznie wniosek radnego zostanie „załatwiony” pozytywnie. Należy najpierw przegłosować wniosek o zmianę porządku obrad, ponieważ faktycznie zmiana ta nie została jeszcze dokonana i nie można wycofać tych dwóch punktów z porządku obrad. Zwróciła się do pana radnego, czy zgadza się z takim stanowiskiem.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że trudno osobom nie znającym się na przepisach prawa, bezwzględnie ocenić niektóre wnioski, ale on stawiał wniosek o nie wprowadzanie tych dwóch punktów pod obrady dzisiejszej sesji.

Radca prawny p. Iwona Dorna dodała, że skoro jest wniosek o wprowadzenie dwóch uchwał do porządku obrad. Wniosek pana radnego jest przeciwstawny, nie chce pan, aby te dwa punkty znalazły się w porządku obrad, jeżeli przegłosujemy wniosek o wprowadzenie i będzie wynik negatywny, to wniosek pana radnego zostanie uwzględniony, głosujemy de facto nad tym samym, nie musimy głosować dwa razy.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że powstał problem i poprosił, aby rozstrzygnąć go z regulaminem pracy Rady Powiatu. Jest tam zapis, że materiały na posiedzenia Rady Powiatu radni powinni otrzymać na 7 dni przed terminem posiedzenia. W tym wypadku nie zostało to spełnione i w związku z tym, czy możemy wprowadzać do porządku obrad punkty, w których są głosowane uchwały, czy mogą być to tylko punkty informacyjne. Poprosił o rozstrzygnięcie tej kwestii.

Radca prawny p. Iwona Dorna poprosiła o 5 minutową przerwę.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

Radca prawny p. Iwona Dorna powiedziała, że zgodnie z § 12 pkt. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. W obecnej sytuacji nie ma zastosowania § 12 ust. 5, na który powołuje się pan radny. Paragraf ten brzmi następująco: „na wniosek Starosty Przewodniczący Rady Powiatu jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu a projekt wpłynął do Rady Powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady”. Również § 18 ust. 7 stanowi, że Rada może w trakcie obrad dokonać zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, jeżeli zgadza się na to co najmniej połowa składu Rady. Ponieważ porządek obrad głosowany jest bezwzględną większością, jest gwarancja, że obie te przesłanki będą spełnione. W związku z powyższym nie ma przeszkód prawnych, aby wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch punktów nie mógł być głosowany.

Radny p. Zdzisław Tyburek poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu zapoznała się z 3 % regulacją wynagrodzeń dla administracji i stwierdziła, iż nie wszyscy tą regulacją są objęci - Pan Starosta nie był objęty. Poza tym do dnia dzisiejszego nie mamy jakichkolwiek uwag do pracy Pana Starosty, wykonuje swoje obowiązki bardzo dobrze i dlatego Komisja wystąpiła z wnioskiem do Pani Przewodniczącej o wprowadzenie na dzisiejszą sesję regulacji wynagrodzenia dla Pana Starosty. Radny poprosił o przegłosowanie tego wniosku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie zgłoszony przez siebie wniosek, aby do proponowanego porządku obrad wprowadzić pkt. 16 i 17.

Głosowanie (27)

za – 18 radnych
przeciw – 9 radnych
wstrzymało się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek uzyskał akceptację Wysokiej Rady.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad wraz ze zgłoszoną autopoprawką.

Głosowanie (27)

za – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 9 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu przyjęła porządek obrad XXVIII sesji.


3. Przyjęcie protokołu obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radna p. Regina Czerwińska, sekretarz obrad XXVII sesji Rady Powiatu, poinformowała, że protokół XXVII sesji był wyłożony do wglądu na 5 dni przed posiedzeniem dzisiejszej sesji, czyli zgodnie ze Statutem. Nikt nie wniósł uwag do jego treści. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXVII sesji. Mając powyższe na uwadze wniosła o przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXVII sesji z 27 października 2004 roku.
4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXVIII sesji radną p. Barbarę Eskę, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnej p. Barbarze Esce funkcję sekretarza obrad XXVIII sesji.


5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXVII sesji 27 października 2004 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Informacja została przyjęta.


6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXVII sesji 27 października 2004 roku.

Informacja została przyjęta.


7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 20 października 2004 roku do 10 listopada 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

Radna p. Barbara Kozłowska zwróciła się z zapytaniem do Pana Starosty jakie zabiegi organizacyjne czynił Zarząd Powiatu, zlecając Firmie INREMO wykonanie szeregu prac na obiektach oświatowych z terenu Powiatu. Radna dodała, że w informacji o pracy Zarządu nie ma żadnej wzmianki na ten temat, a w ubiegłym tygodniu lokalna prasa szeroko komentowała tę sprawę, w związku z tym radna poprosiła o wyjaśnienie.

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że z Informacji o pracy Zarządu Powiatu dowiadujemy się o wprowadzeniu 3 % podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych Starostwa. Dziwnie kształtuje się to w poszczególnych działach w projekcie budżetu na 2005 rok, ponieważ wprowadza ono zwiększenie funduszu płac w jednostkach organizacyjnych Powiatu w granicach 2,5 % a w funduszu płac Starostwa Powiatowego i PCPR o 9 % i 11 %. Radny przypomniał, że zabierał już głos na temat zwiększonego zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mówiono wtedy, że nie. Czy teraz próbuje się to naciągać, zmniejszając fundusz w projekcie budżetu na 2005 r. i jednocześnie zakładając podwyżkę 3 % ? Według radnego, jeżeli zakłada się 3 % podwyżkę, to fundusz płac powinien wahać się +- 1,5 %, taka może być różnica. Ponadto w „Informacji...” podano, że 3 % podwyżkę otrzymują pracownicy jednostek organizacyjnych Starostwa, nie jest to do końca prawdą, ponieważ samo Starostwo nie jest jednostką organizacyjną. Administracja samorządowa znajdująca się w Starostwie to są urzędnicy Starostwa. Radny zaproponował również, aby projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przeanalizować kilkakrotnie, zwrócił uwagę na powtarzające się tabele i tekst.

Radny p. Andrzej Orczykowski odniósł się do sprawy związanej z wyrażeniem zgody przez Zarząd Powiatu na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu części nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97, z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie stacji dializ przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Radny zwrócił uwagę na niską cenę za 1 m² działki o powierzchni ok. 1500 m² (14,00 zł za 1 m²), gdzie podobne działki za szpitalem zostały sprzedane przez Powiat za ok. 35,00 zł za 1 m². Podobnie wygląda sprawa wyceny w pełni uzbrojonego budynku Stacji Dializ, którego wartość księgowa wynosi ok. 300.000,00 zł. (ok. 600,00 zł za 1 m²). Wynika z tego, że wartość tych środków nie przekracza jednorazowo 100.000 EURO, co upoważnia Zarząd Powiatu do podejmowania decyzji bez uchwał Rady. Gdyby przyjąć wartości rynkowe tych działek, tj. 35,00 zł. za 1 m² działki i 1.000,00 zł. za 1 m² budynku, wtedy ogólna suma przekroczyłaby 100.000 EURO i decyzję musiałaby podjąć Rada Powiatu. Radny zapytał, czy taka była intencja i czym kierowano się przyjmując taką wycenę, dlaczego Szpitalowi nie opłaca się prowadzić Stację Dializ natomiast chce wprowadzić na teren Szpitala konkurencyjną firmę, której będzie się opłacać.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że od dłuższego czasu analizujemy sytuację Szpitala. Z dokumentów, które otrzymujemy jasno wynika, że pogarsza się ona z miesiąca na miesiąc, ale nie jesteśmy w stanie ocenić przyczyn tego stanu. Obraz często jest zamazywany poprzez przerzucanie winy na Narodowy Fundusz Zdrowia, a z informacji wynika, że zmniejszenie zobowiązań nie doprowadzi do równowagi. Radny uważa, że należy się dokładnie zastanowić jakie są przyczyny tego stanu, aby móc podjąć odpowiednie działania, może będzie należało rozważyć możliwość przeprowadzenia niezależnej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Radny p. Andrzej Orczykowski poprosił o wyjaśnienie jeszcze jednej kwestii, a mianowicie czy na oddanie w dzierżawę środka trwałego na okres powyżej 3 lat, stanowiącego mienie Powiatu, zgodę powinna wyrażać Rada Powiatu.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, czy Zarząd Powiatu podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na budowę konkurencyjnej jednostki na terenie Szpitala, wziął pod uwagę fakt, iż jest przygotowany projekt ustawy zakazującej prowadzenia działalności niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej na terenie i przy udziale sprzętu należącego do publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Radna podała przykład podobnego działania, które miało miejsce w jednym ze szpitali w Polsce. Szpital ten wydzierżawił pomieszczenia pod zakład radiologii, firma wyposażyła oddział w sprzęt i w momencie wejścia w życie tej ustawy, szpital będzie musiał ponieść konsekwencje utraconych korzyści przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Czym kierowała się Dyrekcja Szpitala wnioskując o budowę ośrodka konkurencyjnego na własnym terenie i Zarząd Powiatu wyrażając na to zgodę, kiedy najprawdopodobniej przepisy zakazują prowadzenia działalności konkurencyjnej na terenie własnej jednostki.

Radny p. Lech Skarbiński odniósł się również do informacji na temat wydzierżawienia stacji dializ na okres 10 lat. W kodeksie cywilnym jest zapis, że po 10-letnim okresie dzierżawy zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 2 lat. Podpisanie umowy na okres 10-letni upoważnia przyszłego najemcę do wystąpienia o prawo pierwokupu. Z informacji wynika, że najemca na dzierżawionym terenie chce wybudować obiekt stacji dializ, który po 10 latach stanie się własnością Powiatu. Radny zapytał, jak to jest, że obcej jednostce, która będzie musiała płacić określony czynsz za wynajem, zatrudnić pracowników, opłaca się to ?

Radna p. Zyta Szumlańska wróciła do odbytego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, na którym p. Andrzej Nowakowski – Naczelny Lekarz Szpitala poinformował, że niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej ma być zakład z kapitałem zagranicznym duńskim, holenderskim lub innym. Jak wiemy firmy zagraniczne nie płacą w Polsce podatku dochodowego, od nieruchomości do 5 lat i po tym okresie bardzo często kończą swoją działalność, czy może nas spotkać też taka sytuacja ? Poza tym publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają różnym przepisom. Pan Dyrektor Eligiusz Patalas wielokrotnie powtarzał, że Szpital jako publiczny zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić pewnych świadczeń, ponieważ z ustawy musi je wykonywać. Te przepisy nie dotyczą niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i może się okazać, że zawarty kontrakt skończy się np. w czerwcu i usługi dla naszych mieszkańców przestaną być wykonywane. Radna poinformowała, że dowiedziała się również, iż w tej chwili o kontrakt na obecną stację dializ występuje PS ZOZ w Inowrocławiu i w trakcie roku po powstaniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej odda swój kontrakt i swoje pieniądze firmie konkurencyjnej. Radna p. Zyta Szumlańska poprosiła o wyjaśnienie takiego postępowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się z zapytaniem do p. Leonarda Maciejewskiego Starosty Inowrocławskiego, kto będzie udzielał odpowiedzi na zadane pytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział, że na bardzo szczegółowe i wnikliwe pytania, dotyczące sytuacji Szpitala i stacji dializ odpowiedzi udzieli Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas, pomimo iż w większości spraw stanowisko w tej kwestii podejmował Zarząd Powiatu kierując się dokładną analizą dyrektora szpitala. Sejmowa komisja zdrowia wyraziła swój sprzeciw wobec projektu ustawy, o którym wspominała radna p. Zyta Szumlańska.
Następnie Pan Starosta ustosunkował się do wypowiedzi radnej p. Barbary Kozłowskiej. Wyraził swoje zdziwienie, że publiczna prasa pisze nieprawdę, gdyż nieporozumieniem jest artykuł podnoszący problem remontu obiektów szkolnych przez firmę INREMO. Nie przystoi takie zachowanie dziennikarzom. Opisana firma wygrała jeden przetarg ogłoszony przez dyrekcję II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. Oferty złożyło 5 firm budowlanych, z których 2 zostały odrzucone, do przetargu przystąpiły 3 firmy. Wygrała firma, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Pisanie, że jest normą i zwyczajem, że jedna firma remontuje prawie wszystkie szkoły jest nieprawdą. Druga poruszona sprawa dotycząca parkingu przy szpitalu, to również decyzje dyrekcji szpitala.
W sprawie pytań zgłoszonych przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski poprosił, aby odpowiedzi udzieliła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowała, że nad projektem budżetu na 2005 rok Komisje stałe Rady Powiatu dopiero rozpoczną prace. W tej chwili, bez materiałów, trudno jest odpowiedzieć na niektóre pytania. Na pewno wskaźniki wzrostu nie są adekwatne do obliczenia 3 % wzrostu wynagrodzeń. Pani Skarbnik przeprosiła za błędy, które mogły pojawić się przy kserowaniu i kompletowaniu materiałów.

Głos zabrał Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas. Powiedział, że od samego początku był zwolennikiem omawiania tego planowanego przedsięwzięcia z Radą Powiatu, nie dziwi się, że ta sprawa budzi emocje, jednak cały czas rozmawiamy o projektowanych możliwych działaniach. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła i poza tym, że jako dyrektor ma zgodę na wydzierżawienie stacji dializ i powierzchni pod ewentualną przyszłą stację dializ, nie podjął żadnych działań i nie podejmie dopóki:
- nie będzie znał warunków kontraktu na 2005 rok dotyczących hemodializy,
- nie będzie znał innych warunków, w tym kształtu ustawy o restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i pomocy publicznej,
- nie będzie znał kształtu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Projekty tych ustaw są cały czas opracowywane. Pan dyrektor zapewnił, że nie podejmie żadnych działań bez wiedzy Zarządu i Rady Powiatu ponieważ nie jest intencją prywatyzacja zakładu lecz próba poprawienia jego finansów w oparciu o istniejące przesłanki. Pan dyrektor zwrócił się do radnego p. Jerzego Gawędy z prośbą o dokładne sprecyzowanie zadanego pytania, gdyż go nie zrozumiał, a następnie ustosunkował się do pozostałych pytań. Poinformował, że jeszcze w 2003 roku na działalności z zakresu hemodializ zakład wypracowywał niewielki zysk, od 2004 roku ponoszone są znaczne straty. Wynika to z wysokości ceny i kalkulacji kosztów, jest to problem wszystkich stacji dializ w Polsce. Ze stanowiska konsultanta krajowego w zakresie nefrologii i programu dializ z dokładną kalkulacją kosztów wynika, że koszt minimalny hemodializy powinien wynosić 420 zł. Są dwa rodzaje hemodializ: hemodializa z erytropuretyną (epo) i hemodializa bez erytropuretyny. Średnia cena, którą płaci Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za hemodializy wynosi 346 zł, natomiast koszt w naszym zakładzie wynosi 360 zł. PS ZOZ jest publicznym zakładem i nie może odmówić usługi pacjentowi. Problem tkwi w tym, że za 9 miesięcy Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił za hemodializy w tzw. nadlimicie i zakład poniósł stratę w wysokości 660.000 zł. Gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za wszystkie hemodializy – bezwzględne stany zagrożenia życia – to optymalna poniesiona strata na koniec roku będzie wynosiła 220.000 zł. Powstaje pytanie jak uzupełnić stratę skoro coraz więcej oddziałów przynosi straty. Pierwsze propozycje Narodowego Funduszu Zdrowia przewidują zapłatę za hemodializę z erytropuretyną - 370 zł, bez erytropuretyny – 258 zł. W kosztach hemodializy tylko 12 % stanowią koszty płacy i personelu, pozostałe to koszty aparatów, oprzyrządowania i zakupu leków od producentów zagranicznych. W związku z powyższym zakład zaczął zastanawiać się, co zrobić z taką stratą. Obecnie w całym kraju pojawiła się tendencja przejmowania stacji dializ przez firmy producenckie, zajmujące się produkcją aparatów i oprzyrządowania do hemodializ („Presenius”, „Gambro”, „Braun”), takich stacji jest 27 %. Przygotowywana ustawa o restrukturyzacji i pomocy publicznej przewiduje, że zakład będzie mógł z niej skorzystać pod warunkiem przeprowadzenia restrukturyzacji, minimum restrukturyzacji finansowej, czyli odzyskania płynności finansowej. Nasz zakład z przewidywanym wynikiem, aby taką płynność odzyskać i w przeciągu 7 do 10 lat ją ustabilizował, wymaga dwóch warunków:
1. zwiększenia kapitału od 11.000.000 zł do 15.000.000 zł, w zależności od okresu 7 lub 10 lat,
2. uzyskiwania z działalności bieżącej minimum od 1.700.000 zł do 2.500.000 zł rocznie dodatniego wyniku finansowego.
Projekt ustawy o restrukturyzacji i pomocy publicznej określa stawki, na podstawie których będzie wyliczona tzw. pożyczka dla zakładów (skutek ustawy 203). Wyliczono, że jest to 6.000 zł na jeden etat przeliczeniowy. Jeżeli zakład skorzystałby z tej ustawy, to uzyskałby pożyczkę w wysokości około 6.600.000 zł z możliwością rozłożenia spłaty na 10 lat, na 3 % z odliczeniem kosztów prowizji. Potencjalnie w 2005 r. zaistniałaby możliwość zwiększenia kapitałów własnych o 6.000.000 zł. Pozostała do poszukania kwota 4.000.000 zł i decyzje odnośnie stacji dializ były przygotowaniem dalszych kroków. Wstępne negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia wskazują na to, że finansowanie ulegnie obniżeniu a nie podwyższeniu. Coraz mniej realne staje się podjęcie następnego kroku, czyli zaproszenie kogoś do przetargu, ponieważ nie ma gwarancji, że będzie zysk z działalności na poziomie 170.000 zł – 250.000 zł miesięcznie. Pan Dyrektor powtórzył, że nie podjął i nie podejmie żadnych kroków, dopóki nie będzie miał takiej pewności. Pan Eligiusz Patalas następnie odpowiedział na pytanie: „dlaczego opłaca się prywatnym, a nie opłaca się publicznym ?”. Nie opłaca się publicznym, ponieważ średni koszt dializy wyliczony przez niezależnych ekspertów na podstawie polskich warunków płacowych wynosi 420 zł, nasze przewidywane średnie koszty: z epo 388 zł bez epo 298 zł. Polska ma najdroższą erytropuretynę w Europie, cena brutto za 1.000 jednostek wynosi 61 zł, na jedną hemodializę z erytropuretyną potrzeba 1.500 jednostek czyli 90 zł, a w kalkulacji Narodowego Funduszu Zdrowia przewiduje się 57 zł. Od 1 maja br. przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i za urządzenia i oprzyrządowanie jednorazowe płacimy 22 % VAT (przed przystąpieniem płaciliśmy 0 lub 7 %). Prywatnym firmom opłaca się ponieważ mają kapitał i mogą poczekać na zysk przez 3 lata, są producentami sprzętu i dla nich są ceny produnenckie. Skoro wszyscy o tym wiedzą, to dlaczego nie przyjmują do wiadomości. Publiczne zakłady nie mogą odmówić świadczeń, lecz ktoś musi za nie płacić. Pan dyrektor zapewnił również, że nie odda własnych pieniędzy obcej firmie, zminimalizuje stratę i będzie starał się uzyskać zysk z dzierżawy majątku plus marża na pokrycie. Pan Eligiusz Patalas poinformował również, że przedstawił Radzie Społecznej PS ZOZ założenia do umowy dzierżawy dla oferenta. Pojawiła się potrzeba budowy stacji dializ, ponieważ ze standardów firm producenckich, które mają swoje stacje dializ w Europie wynika, że przeprowadzają dializy w systemie dwuzmianowym, mają zupełnie inne sposoby dystrybucji płynów dializacyjnych, nasz oddział pracuje natomiast w systemie 4 – zmianowym i taka struktura jest niewydolna. Stąd pojawiła się koncepcja, aby umożliwić takiej firmie wybudowanie stacji dializ o lepszym standardzie. Pan dyrektor zobowiązał się, że nie uczyni żadnego kroku bez wiedzy Wysokiej Rady. Poinformował, że zaszły nowe okoliczności, może otrzymać pożyczkę, na którą złożył wniosek poparty programem restrukturyzacyjnym, pod warunkiem, że zrzeknie się odszkodowań ze strony Skarbu Państwa z tytułu „ustawy 203”. Odszkodowanie zostało przyznane przez Sąd Okręgowy Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w wysokości 5.256.000 zł z należnymi odsetkami od 10 lipca 2003 r. Jeżeli ustawa o restrukturyzacji będzie proponowała gorsze warunki, to nie zrezygnuje z odszkodowania.

Radny p. Jerzy Gawęda zwrócił się do p. Eligiusza Patalasa i powiedział, że na pewno dobrze zrozumiał jego ocenę sytuacji. W związku z powyższym jeszcze raz powtórzył, że sytuacja placówki jest bardzo trudna, brak jest konkretnych analiz jakie działania muszą być podjęte, należy jednoznacznie odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie są przyczyny, gdzie jest granica wydolności placówki. Jest potrzebna pełna diagnoza stanu rzeczy, w celu poszukania rozwiązań. Radny poprosił o ustosunkowanie się do podanej informacji, że Zarząd Powiatu 3 listopada br. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu części nieruchomości, można z tego domniemywać, że był już złożony wniosek i projekt uzgodnienia.

Radna p. Zyta Szumlańska przypomniała, że jej pytanie było skierowane nie do Pana Dyrektora tylko do Zarządu Powiatu, czy mając tyle wątpliwości i znając sytuację szpitala miał oprawo podjąć taką decyzję w dniu 3 listopada br.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, iż również nie usłyszał wszystkich odpowiedzi na zadane pytania. Z wypowiedzi Pana dyrektora wynika, że szpital ma być dochodowy i przynosić zysk, lecz nie jest on zakładem produkcyjnym. Podjęta była już przez Radę Powiatu uchwała wyrażająca opinię, że przyczyna tak trudnej sytuacji szpitala leży po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły i nie zapadną bez konsultacji z Radą Powiatu, wyraźnie to było powiedziane. Dzisiaj po sesji odbędzie się spotkanie przewodniczących komisji, szefów klubów i będzie można zaproponować ten temat jako odrębny na posiedzenie sesji. Z pewnością tak strategiczne decyzje nie zapadną do dnia 29 grudnia br. Jeżeli radni będą uważali, że należy wtedy dyskutować na ten temat, będzie można procedować. Dzisiaj jest temat otwarty i Pan Dyrektor nie odpowie nam na wszystkie wątpliwości. Jeżeli chodzi o sytuacje ekonomiczno – finansową Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, to na bieżąco ją analizujemy, biegły rewident co roku przyjmuje bilans, a Rada Powiatu sprawozdanie. W planie pracy Rady Powiatu na I półrocze 2005 r. również jest przewidziany temat „ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej”. Dzisiaj nie dyskutujemy nad projektem uchwały o sytuacji ekonomiczno – finansowej PS ZOZ.

Radna p. Zyta Szumlańska miała nieco inny pogląd co do tego, że decyzje nie zapadły. Powtórzyła, że Zarząd na posiedzeniu 3 listopada 2004 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody. Dla radnej jest to zgoda i rozpoczęcie pewnego cyklu uzgodnień i postępowania. Czy to Pan Dyrektor podpisał, czy nie, to jest inna sprawa a kontrolować powinien Zarząd Powiatu. My jako Rada chcemy wiedzieć dlaczego Zarząd podjął taką decyzję mając tyle wątpliwości ? Radna przypomniała, że zakład otrzymał środki unijne z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na pracownię radiologiczną. Starostwo musi posiadać 15 % środków. Z otrzymanych przez radną informacji wynika, że wszystkie usługi, nawet niepublicznych zakładów, będą kupowane w publicznym zakładzie. Jeżeli będzie to również dotyczyć pracowni radiologicznej, to nie możemy prowadzić działalności zarobkowej na sprzęcie zakupionym z Zintegrowanego Programu Rozwoju regionalnego, czy Pan Dyrektor tą kwestię również rozważał ? Jak poinformowano wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia i polityki Społecznej, likwidacja oddziału stacji dializ będzie musiała pociągnąć za sobą budowę dwóch nowych stanowisk tej stacji dla potrzeb szpitala i oddziału intensywnej terapii. Z jednej strony pozbywamy się całego oddziału a z drugiej strony pojawi się wniosek o przesunięcie środków na budowę dwóch stanowisk potrzebnych przy oddziale intensywnej terapii. Czyli za rok będziemy budować dwa nowe stanowiska lub za „grube” pieniądze kupimy te usługi w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Poza tym jest jeszcze inny temat, a mianowicie oddanie w najem przez PS ZOZ pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni hemodynamiki i koronarografii przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Radna poruszyła również sprawę budowy spalarni, która musiała istnieć i spełniać określone wymogi, aby szpital pozostał w sieci szpitali krajowych. Przeznaczono na ten cel również duże pieniądze. Dzisiaj mówimy o tych oddziałach jutro mogą pojawić się nowe, może od razu wydzierżawmy cały szpital i problem będziemy mieli z głowy.

Radny p. Andrzej Nowakowski. Poczuł się wywołany do odpowiedzi i poinformował, że dyskusja na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej była raczej atakiem ze strony pani radnej. Wyraźnie informował, że dla potrzeb szpitala przy oddziale intensywnej terapii zostaną utworzone dwa stanowiska dializacyjne i na pewno nie kosztem Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas wyjaśnił, że informacja finansowa szpitala jest przedstawiana co miesiąc. Ponieważ głównie chodzi tu o dobro pacjenta, to cały czas próbuje uzyskać od Narodowego Funduszu Zdrowia zapłatę za usługi ponadlimitowe, których nie można odmówić. Z jednej strony chodzi o dobry wynik finansowy a z drugiej strony wymaga się zapewnienia dostępności do usług w sposób, który daje poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom. Pan Dyrektor dodał, że przedstawia rozwiązanie, które nie zmniejsza dostępności, być może zmniejszy straty albo przyniesie zysk. Pojawia się pytanie, jak Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej może przynosić zysk, który jako podmiot nie jest na zysk nastawiony ? Generalnie powinno być tak, że jako podmiot publiczny, nie powinniśmy z podstawowej działalności być nastawieni na generowanie zysku, lecz mamy inną sytuację. Nikt przez ten cały czas nie zapewnił takiego finansowania należnych usług, które nie naraziłoby zakładu na straty przy ich świadczeniu. Należy zadać sobie pytanie, czy stać właściciela na pokrycie strat z lat ubiegłych i przywrócenie wartości kapitałów własnych, ponieważ obecnie jest tak, że od 4 lat w żadnej uchwale Rady Powiatu nie znalazł się zapis, który w budżecie przewidywałby pokrycie inwestycji na poziomie odtworzenia majątku. Aby odtworzyć majątek, to inwestycje powinny być przynajmniej na poziomie odpisu amortyzacyjnego, który wahał się od 3.200.000 zł do 2.400.000 zł., nie ma tego w żadnym budżecie. Należy próbować wyprowadzić ten zakład na prostą, czyli odzyskać płynność finansową. Jeśli chodzi o wycenę majątku, jest to wycena księgowa, ponieważ majątek nie jest przewidziany do sprzedaży. Po konsultacjach z biegłym stwierdzono, że do dzierżawy przedstawi się wartość majątku zaksięgowaną w dokumentach finansowych. Pan Dyrektor powiedział, że nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek Rada Powiatu uchwaliła chociażby „złotówkę” dotacji na oddział ratunkowy. Był on finansowany ze środków ministerstwa zdrowia jako program pilotażowy. Jeżeli chodzi o stanowiska dializ ostrych to Pan Dyrektor poinformował, że nie zamierza ze statutu wykreślać hemodializy. Wstępnie narzucono, rozbudowanie oddziału o 4 stanowiska w celu spełnienia standardu, lecz w tej chwili są negocjowane 2. Wszystkie projekty propozycji zostały przedstawione Radzie Społecznej i Zarządowi, organy te wyraziły pozytywną opinię. Państwo jako radni, macie narzędzia kontrolne i możecie sprawdzić czy jakiekolwiek działania były podjęte. Pan Dyrektor zapewnił, że nie, ponieważ nie zna wyników kontraktu, nie zna ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i nie zna ustawy o restrukturyzacji i pomocy publicznej, bez tych zapisów nic nie zrobimy.

Radny p. Andrzej Nowakowski jako Naczelny Lekarz Szpitala poinformował, że 15-20 lat temu do leczenia nerkozastępczego czyli dializ były powołane komisje kwalifikacyjne. Jeszcze kilka miesięcy temu dializowano nawet chorych, którzy nie mieli szans na przeszczep nerki dializowano nie patrząc na wiek, przebyte choroby, ponieważ jest to forma przedłużenia życia ludzkiego. W związku z postępem w medycynie, starzeniem się populacji chorych do dializy będzie coraz więcej i od tego nie uciekniemy. Zostaliśmy już zmuszeni do powołaniu w szpitalu takiej komisji kwalifikacyjnej, ponieważ jest za mało stanowisk a dializowanych jest 78 chorych. Ponieważ nasze możliwości co do rozbudowy i zwiększenia liczby stanowisk nie są duże, dlatego rozwój dializoterapii przy dzisiejszym finansowaniu, będzie możliwy tylko w tej formie, którą przedstawił Pan Dyrektor.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wystąpiła z propozycją do Wysokiej Rady. Poinformowała, że wszystkie materiały, które dotyczą Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekazuje do zaopiniowania wszystkim Komisjom Rady Powiatu. Dzisiaj nie podejmujemy żadnych decyzji.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi na pytanie radnej p. Zyty Szumlańskiej: „czy Zarząd Powiatu był upoważniony do podjęcia takiej uchwały”. Tak, był upoważniony. Każda uchwała z wielką starannością jest przygotowywana i opiniowana przez Biuro Prawne, w tym przypadku było podobnie. Mieliśmy prawo ku temu, aby taką uchwałę rozpatrzyć i ją podjąć. Pan Starosta przypomniał, że Dyrektor Szpitala, jako jednostki samodzielnej, sam podejmuje decyzje.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Informacja została przyjęta.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę. Wznowienie obrad po przerwie.


8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna p. Barbara Kozłowska:
- w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły im. Batorego radna wniosła do Pana Prezydenta o poczynienie wszelkich starań, aby na przejściu dla pieszych przy ul. Szymborskiej – wychodząc z ulicy Batorego - zatrudnić osobę, która przeprowadzałaby dzieci przez jezdnię. Istnieje tam mocne zagrożenie bezpieczeństwa. Kierowcy wyjeżdżający z ul. Górniczej w ogóle nie reagują na umieszczone tam pasy. Problem ten bardzo się nasilił po przejęciu dzieci ze szkoły im. Staszica,
- prosi o zobowiązanie właściciela posesji przy ul Kasztelańskiej (numeru nie zna) – między szkołą językową a budynkiem gdzie mieści się przetwórnia garmażeryjna o dokonanie rozbiórki tego budynku. Rudera ta w każdej chwili zagraża życiu, a poza tym jest tam siedlisko szczurów. Ta „wizytówka” na pewno nie przynosi reklamy miastu, a właśnie tam często przechodzą wycieczki i kuracjusze zwiedzający nasze miasto.
- zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej Rady Powiatu, aby za kwotę zebraną przez radnych na rzecz Szpitala Powiatowego dokonać zakupu kubków, talerzyków i sztućców dla Oddziału Dziecięcego. Jest biednie, ale musi być godnie.

Radny p. Jerzy Naumann zwrócił się z prośbą do Pana Starosty Inowrocławskiego, aby wystąpił z wnioskiem do Dyrekcji Krajowej Dróg i Mostów o naprawę w 2005 r. skrzyżowań ulic: Szymborska – Marulewska, Św. Ducha – Andrzeja – Najświętszej Marii Panny. Zły stan tych skrzyżowań (chodzi głównie o pofałdowanie) stanowi zagrożenie, szczególnie teraz w okresie zimowym.

Radny p. Zenon Bąkowski zapytał, czy można zrobić porządek z gałęziami na drogach, aby kierowcy kierujący dużymi pojazdami mieli psychiczny komfort korzystania z prawej strony jezdni. W tej chwili na drogach powiatowych jest taka sytuacja, że bardzo dużo drzew wrastających w jezdnię jest skierowanych na światło jezdni i przy wymijaniu się dwóch dużych ciężarówek bardzo utrudnione jest kierowanie nimi.

Radny p. Lech Skarbiński przypomniał, iż w ubiegłym roku zgłaszał interpelację na temat spalarni odpadów pomedycznych w Szpitalu Powiatowym. Zapytał na jakim etapie jest obecnie sprawa procesowa i czy ma na nią wpływ sporządzona wtedy umowa.

Radny p. Marek Rosa zgłosił następujące interpelacje:
- przypomniał, że z początkiem bieżącego roku złożył interpelację pod adresem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu Rady Powiatu, aby odbyła ona wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty Rady Miejskiej Inowrocławia na temat możliwości utworzenia gimnazjów przy istniejących liceach. Radny zapytał, na jakim etapie jest realizacja tej interpelacji.
- zapytał dlaczego dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych zgadza się na taką dewastację dróg powiatowych przez samochody dowożące buraki cukrowe do cukrowni w Tucznie.
- przypomniał, że na ostatniej sesji radni przyjęli informację na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych. Radny sam tego doświadczył jak są utrzymywane drogi, kiedy rano o godzinie 5.30 jechał z burakami a temperatura powietrza była ujemna.
- w imieniu radnego p. Piotra Szwagrzyka powiedział, że na ulicy Dworcowej na wysokości Restauracji Roma jest część pasa wyłączona z ruchu z tablicami ostrzegawczymi o groźbie zawalenia (budynek po byłych koszarach). Radny zapytał czy ustawienie tych tablic, wyłączających część jezdni z ruchu, jest równoznaczne z zajęciem pasa drogowego, czy ktoś za to płaci i czy skutkuje w tym przypadku podjęta uchwała Rady Powiatu.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Z projektem uchwały wystąpił p. Andrzej Florek Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Poinformował, że podobnie jak przed rokiem Zarząd Powiatu przedłożył projekt programu współpracy w 2005 r. naszego Samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, wymienionymi w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacja pozarządowa, nazywana często III sektorem, jest niezależna od administracji i działająca nie dla zysku, często nazywana organizacją użyteczności publicznej. Główna jej aktywność mieści się w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, edukacji, działalności dla dobra publicznego. Art. 4 wspomnianej ustawy wymienia aż 24 strefy tej aktywności. W Powiecie działa 58 organizacji. W tej chwili trwają zaawansowane prace związane z ożywieniem działalności Rady Organizacji Pozarządowych w Powiecie Inowrocławskim. Przyczyni się to do integracji tych organizacji w realizacji konkretnych zadań publicznych, natomiast Powiat uzyska podstawy prawne dotyczące zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz udzielania dotacji na ich realizację. Wniósł o podjęcie uchwały

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że na posiedzeniu 23 listopada br. komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Stanisław Owedyk zapytał, kto inspirował, nadzorował i będzie nadal inspirował i nadzorował ten program ? W jaki sposób była i będzie dzielona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe ?

Radny p. Andrzej Orczykowski poinformował, że w kwietniu br. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywanych zadań zleconych, która chyba nadal obowiązuje ponieważ nie było żadnej zmiany, a jest ona sprzeczna z omawianym projektem. § 2 uchwały z kwietnia br. mówi, że o udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty, które złożyły oferty w terminie do 15 lipca poprzedzającego rok budżetowy. Na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe przeznaczono 165.500 zł i w związku z tym radny zapytał, czy Zarząd Powiatu ma przygotowane projekty konkursów, które chce przedstawić do możliwej realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2005 ? Czy jest możliwość, aby zapoznać się z wykazem tych 58 organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Radny poinformował również, że z jego wiedzy wynika, iż w samym Inowrocławiu jest zarejestrowanych powyżej 120 organizacji pozarządowych.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek odpowiedział, że w naszych wykazach figuruje 58 organizacji pozarządowych, działa również Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych. Wystosowaliśmy zaproszenie na spotkanie z p. Łucją Andrzejczyk do wszystkich organizacji pozarządowych, przybyło wówczas około 21 osób, inne nie wykazały zainteresowania. Zgodnie z zapisami w uchwale, jej wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu. Jeśli chodzi o terminy, o których mówił radny p. Andrzej Orczykowski, są one powiązane z budowaniem budżetu i wtedy zostanie dokonany podział środków pod konkretne potrzeby. Wybór finansowania zadań będzie się odbywał w drodze konkursu, nie będzie finansowania działalności organizacji tylko konkretne zadania.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, że nie wszystkie organizacje pozarządowe są organizacjami pożytku publicznego, stąd różnica między ilością organizacji i stowarzyszeń podanych przez pana radnego a podanych przez pana naczelnika. Następnie Pani Przewodnicząca zapytała pana naczelnika Andrzeja Florka, czy termin składania wniosków będzie respektowany czy został przesunięty.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek odpowiedział, że my w tej chwili nie określamy terminu, świadomie zakładając globalną kwotę 165.500 zł, przeznaczoną na rok 2005 i oczekując na aktywność bądź Zarządu, który rozpisze w formie przetargu realizację określonych zadań, bądź uzyskamy takie oferty od organizacji pozarządowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy uchwała, którą cytował radny p. Andrzej Orczykowski, dotyczy również organizacji pozarządowych ? Czy koreluje ona z omawianą uchwałą ?

Radny p. Stanisław Owedyk ponownie zwrócił się do Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzeja Florka z prośbą o odpowiedź na zadane konkretne pytanie.

Radny p. Andrzej Orczykowski poinformował, że również nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytania.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka udzieliła głosu zaproszonemu gościowi p. Markowi Słabińskiemu, który reprezentuje Wojewódzką Radę Organizacji Pozarządowych.

Pan Marek Słabiński poinformował, że w Powicie istnieje około 140 organizacji pozarządowych. Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, dzielą się one na stowarzyszenia zwykłe – nie posiadające osobowości prawnej i rejestrowe – posiadające osobowość prawną. W Powiecie funkcjonuje Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych, która składa się z 21 osób, istnieje również Zarząd Rady. Dokładne zasady działania organizacji pozarządowych w Powiecie zostaną określone na spotkaniu 14 grudnia br. Zgodnie z ustawą o organizacjach działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie wszystkie organizacje spełniają kryteria tam zawarte. Dla wszystkich organizacji pozarządowych bardzo istotną kwestią jest, aby informacje o organizowanych przez różne instytucje konkursach były upubliczniane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego lub na stronie NGO. Kolejna sprawa to możliwość prowadzenia prenumeraty elektronicznej, która dotyczy realizowanych programów, same organizacje nie są w stanie wyszukiwać tych informacji, gdyż jest to związane z odpłatnością. Do stowarzyszeń zwykłych, zarejestrowanych w Powiecie należą również uczniowskie kluby sportowe, które są zorganizowane przy szkołach podstawowych. Jest gorąca prośba od tych stowarzyszeń, aby również je dofinansowywać na takich samych zasadach jak uczniowskie kluby sportowe zorganizowane przy szkołach średnich.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek poinformował, że uchwała podjęta w kwietniu br. mówiła o zasadach finansowania, natomiast omawiana w tej chwili dotyczy 2005 roku i jest to zupełnie inna sprawa. Poruszamy się tutaj w innych obszarach. W programie dość czytelnie określono nadzorowanie działalności. W rozdziale IV wymieniono realizatorów programu: Radę Powiatu, Zarząd Powiatu, Wicestarostę Inowrocławskiego, wydziały Starostwa.

Radny p. Stanisław Owedyk nie zgodził się z tą wypowiedzią, „jeśli kontroluje stu, to nie kontroluje nikt”. Radnemu chodziło o wskazanie osoby bądź zespołu, zajmującego się kontrolą i koordynacją pracy tych organizacji. Na posiedzeniu komisji Rewizyjnej Pan Naczelnik powiedział, że nikt nie zajmuje się tym.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że nie rozumie tej uchwały. Czy uchwała podjęta w kwietniu br. obowiązuje tylko w tym roku, bo jeżeli tak, to organizacje są zobligowane składać wnioski do 15 lipca. Jeżeli natomiast tak nie jest, to w omawianym projekcie powinien być zapis anulujący ten termin.

Radca prawny p. Iwona Dorna wyjaśniła, że kwietniowa uchwała, dotyczy zasad udzielania dotacji, jest to odrębny przedmiot regulacji, wynikający z ustawy o finansach publicznych. Art. 118 ustawy o finansach publicznych rozróżnia jednostki na jednostki sektora finansów publicznych i te w zakresie realizacji zadań publicznych uzyskują dotacje na zasadach określonych w uchwale kwietniowej. Natomiast jednostki nie zaliczone do jednostek sektora finansów publicznych, czyli podmioty określone w ustawie o wolontariacie, podlegają regulacji tej ustawy i jest inna procedura przyznawania im dotacji. Dla nich dotacje mogą być udzielane poprzez powierzanie realizacji zadań publicznych i ich dofinansowywanie. Są dwie możliwości: ogłoszenie konkursu z podaniem terminu składania wniosków oraz złożenie przez podmioty własnych projektów finansowania bez ogłoszenia konkursu i wtedy organ ma obowiązek w ciągu dwóch miesięcy zająć stanowisko co do tych propozycji. Reasumując, jest inna procedura udzielania dotacji podmiotom sektora finansów publicznych (podlegają one pod uchwałę kwietniową), a inna podmiotom , nie zaliczanym do tego sektora, realizującym zadania publiczne (podlegają one pod tryb określony w ustawie o wolontariacie i tym samym pod projekt uchwały dzisiaj omawianej).

Radny p. Andrzej Orczykowski dodał, że uchwała kwietniowa mówi o podmiotach nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Radca prawny p. Iwona Dorna przytoczyła art. 118 ustawy o finansach publicznych: „podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym jest mowa. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, określając jawność postępowania o udzielenie dotacji oraz jej rozliczenia. Każdy podmiot będzie musiał składać sprawozdania na specjalnych formularzach a my będziemy prowadzić szczegółową sprawozdawczość i kontrolę każdej udzielonej dotacji.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek powtórzył, że wszystkie sprawy związane z tą uchwałą leżą w gestii Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu.

Radny p. Stanisław Owedyk powtórzył, że było zadane pytanie już na komisji, gdzie Pan Naczelnik odpowiedział: „w Wydziale nikt się tym nie zajmuje, jest powołana pewna komisja na czele której stoi Pan Żurawicz ”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała Pana Starostę Leonarda Maciejewskiego, kto udzieli wyczerpującej i satysfakcjonującej odpowiedzi na zadane pytanie ? A następnie ogłosiła 5 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że z upoważnienia Pana Starosty na pytania zadane przez radnych odpowiedzi udzieli radca prawny p. Iwona Dorna.

Radca Prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że posiada odpis uchwały z 28 kwietnia 2004 r. Podtrzymała swoją dotychczasową wypowiedź, że rozróżniamy podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych oraz podmioty pozostałe. Jednostki sektora finansów publicznych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze), żądzą się prawami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Jeżeli na ich rzecz jest przyznawana dotacja to tylko zgodnie z ustawą o finansach publicznych poprzez umieszczenie jej w planie wydatków i przychodów tej jednostki i ma odzwierciedlenie w budżecie. Jeżeli chodzi o jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych, to art. 118 ustawy o finansach publicznych, poprzez wprowadzenie ustawy o wolontariacie, uległ znaczącej zmianie. Stan ten powstał od 1 lipca br., do 31 czerwca br. można było składać wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych należących do Powiatu. Od 1 lipca zaczęły obowiązywać nowe przepisy, weszła w życie ustawa o wolontariacie i ona nakłada na nas zupełnie nowe obowiązki. W tej chwili, w zależności od rodzaju realizowanych zadań publicznych, jednostki sektora finansów publicznych nie nastawione na osiąganie zysku mogą się ubiegać o udzielenie dotacji przez Powiat na zadania publiczne. Do udzielenia dotacji dla zadań wymienionych w ustawie o wolontariacie stosujemy procedurę konkursu albo wniosku. Dla pozostałych zadań nie określonych w ustawie o wolontariacie stosujemy art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że Rada określa tryb udzielania dotacji, czyli ma tu zastosowanie uchwała Rady Powiatu z 28 kwietnia br. Terminy ubiegania się o dotację na realizację zadań zgodnie z ustawą o wolontariacie, są określone w ogłoszeniu o konkursie, chyba, że jednostka sama wystąpi z inicjatywą i sama złoży wniosek. W ciągu dwóch miesięcy organ musi odpowiedzieć, czy jest zainteresowany tę ofertą, czy nie i wtedy uruchamia odpowiednią procedurę. W Starostwie Powiatowym, za realizację wszystkich działań związanych z procedurą udzielania dotacji będą odpowiedzialne odpowiednie wydziały w zależności od rodzaju zadania. Trwają prace, mające na celu dostosowanie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa do aktualnego stanu prawnego. Ponadto w uchwale, nad którą dzisiaj dyskutujemy w rozdziale VI są określone zadania wspierane finansowo przez Powiat, zasady oceniania ofert a także podmioty zobowiązane do realizacji tego programu – ogólny nadzór będzie należał do kompetencji Pana Wicestarosty, oraz do Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego.

Radny p. Andrzej Orczykowski poprosił o wyjaśnienie terminu, gdyż pani mecenas mówiła o lipcu tego roku a w uchwale jest cytowana ustaw z 24 kwietnia 2003 r.

Radca prawny p. Iwona Dorna odpowiedziała, że ustawa weszła w życie na mocy ustawy - przepisy wprowadzające. Wprowadzała ona okres karencji i dotychczasowa procedura była stosowana do końca czerwca natomiast od 1 lipca weszły w życie nowe przepisy.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy może zdarzyć się tak, że dana organizacja dwa razy otrzyma pieniądze, raz z dotację, drugi raz z wygrania konkursu ?

Radca prawny p. Iwona Dorna odpowiedziała, że jednostka otrzyma dotacje dopiero w wyniku wygrania konkursu, nie wcześniej.

Radny p. Andrzej Orczykowski mówił o uchwale z kwietnia br., gdzie dotację otrzyma podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych a realizujący zadania Powiatu. Czy może on otrzymać dotację tylko w drodze konkursu, czy bez konkursu ?

Radca prawny p. Iwona Dorna odpowiedziała, że podmiot nie otrzyma dotacji dwa razy na to samo zadanie, w zależności od rodzaju zadań może złożyć wniosek. W przypadku dotacji udzielonych na podstawie uchwały Rady Powiatu jest wymóg wynikający z ustawy o finansach publicznych, że dotacja ta jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiędzy podmiotem udzielającym a podmiotem otrzymującym.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (22)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działalności kulturotwórczej i sportowo – rekreacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych.

Z projektem uchwały wystąpił p. Ryszard Oczachowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poinformował, że dotychczas otrzymywali Państwo bardzo szeroką informację o działalności kulturotwórczej na podstawie dwóch placówek funkcjonujących w Powiecie, a mianowicie Muzeum im. Jana Kasprowicza i Młodzieżowego Domu Kultury. Informacja ta ma przybliżyć działalność kulturotwórczą i rekreacyjno – sportową w szkołach i placówkach oświatowych, które winny zapewnić uczniom warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju. Pan Naczelnik dodał, iż ma nadzieje, że ta informacja, poza działalnością edukacyjną, przybliży funkcjonowanie kulturotwórcze i sportowe naszych placówek. Wniósł o podjęcie uchwały.
W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 22 listopada br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (22)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działalności kulturotwórczej i sportowo – rekreacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił p. Jan Madziarski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Poinformował, że przedstawione sprawozdanie zawiera szczegółowy wykaz jednostek mienia Skarbu Państwa przejętych przez Powiat, będących w toku przejmowania oraz pozostałych do przejęcia. Dodał, że w ostatnim roku prace Komisji Inwentaryzacyjnej skupiły się na przygotowaniu dokumentacji celem przejęcia dróg powiatowych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego. Zostały złożone dokumenty geodezyjne w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, dotyczące kilkunastu jednostek celem założenia dla nich ksiąg wieczystych. Należy zaznaczyć, że najpierw przejmowane były przez Komisję Inwentaryzacyjną jednostki nie wymagające dużego nakładu pracy celem regulacji stanu prawnego, pozostałe jednostki są dość skomplikowane pod względem charakteru prawnego. Często wymagają one pomiarów geodezyjnych, toczą się również sprawy w sądzie o zasiedzenie. Spodziewamy się, że do końca 2005 r. większość tych jednostek zostanie przejęta. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 23 listopada br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Następnie przewodniczący p. Zenon Bąkowski odczytał wnioski zgłoszone do tego projektu przez:
1. Komisję Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, która wnosi do Zarządu Powiatu, aby przyspieszyć prace związane z przejęciem dróg powiatowych.
2. Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu, która:
- prosi , aby szczegółowo wyjaśnić dlaczego w latach 1999 – 2002 Komisja Inwentaryzacyjna przejęła na mienie Powiatu 22 jednostki w całości i 3 jednostki w części, a przez kolejne 2 lata (2003-2004) została przejęta w całości 1 jednostka i 2 jednostki w części,
- prosi, aby uruchomić procedury włączenia do pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.
3. Komisję Budżetu i Finansów, która wnosi do Zarządu Powiatu, aby poczynił starania w kierunku sprzedaży zbędnego mienia nieruchomego powiatu.
Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (22)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę nr XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Wanda Jany Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. W imieniu Zarządu Powiatu zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę nr XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższy projekt uchwały wywołany został w związku z potrzebą przeniesienia kwoty 70.000 zł z puli na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych. Jednakże informacje uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia i z zakładów audiofonicznych zaopatrujących osoby niepełnosprawne w aparaty słuchowe, wskazują na brak środków na ich współfinansowanie i dlatego wnosi się o zmniejszenie kwoty przeniesienia między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej na dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z kwoty 70.000 zł do 25.000 zł, z czego 19.000 zł pochodziłoby z puli dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych a 6.000 zł z puli na dofinansowanie uczestnictwa osób niepelnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 23 listopada br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Zyta Szumlańska poprosiła o wyjaśnienie następującej sprawy. W miesiącu wrześniu przesunęliśmy środki z likwidacji barier architektonicznych na zakup aparatów słuchowych. Czy dzisiaj z powrotem zabierane są te pieniądze, czy je zwiększamy, jeśli tak, to dlaczego dopiero w listopadzie ?

Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej p. Wanda Jany odpowiedziała, że w stosunku do pierwotnej uchwały ilość środków zwiększy się, początkowo była planowana kwota 70.000 zł na zakup aparatów słuchowych. Z uwagi na fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma środków na współfinansowanie zakupu tych aparatów, wnioski nie mogą zostać zrealizowane. Dlatego postanowiono zmniejszyć tę kwotę do 25.000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (22)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałami w pomieszczeniu przynależnym, gruncie oraz drodze dojazdowej położonych w Orłowie gmina Inowrocław.

Z projektem uchwały wystąpił p. Jan Madziarski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Poinformował, że nieruchomość objęta uchwałą położona jest w Orłowie gmina Inowrocław. Składa się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz pomieszczeniami przynależnymi i działki będącej droga dojazdową. Dotychczasowi najemcy wyrażają chęć nabycia lokali wraz z udziałem w drodze dojazdowej. Zasady zbywania tych lokali określone zostały w uchwale nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców oraz w uchwale z dnia 27 października 2004 r., zmieniającej uchwałę pierwotną. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 23 listopada br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Zyta Szumlańska przy okazji omawiania tego projektu uchwały poruszyła sprawę Pana Konopińskiego, mieszkańca domu położonego na terenie pałacu w Orłowie. Pan Konopiński zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, gdyż jak twierdzi, w czasie podziału nieruchomości po byłym Domu Dziecka w Orłowie Zarząd Powiatu zobowiązał się zapewnić mu inny lokal mieszkalny. Pan Konopiński jest starszym człowiekiem, od 50 lat związany z domem dziecka i zamieszkujący budynek, który został pobudowany niezgodnie z prawem budowlanym. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską Pan Naczelnik wyjaśnił, że Zarząd Powiatu zaproponował Panu Konopińskiemu mieszkanie zastępcze w Ludzisku, jednak wcześniej miał obietnice otrzymania mieszkania zastępczego w Orłowie. Radna zwróciła się z prośbą, aby jeszcze raz rozparzyć możliwość poszukania mieszkania zastępczego w Orłowie, mając na uwadze wiek Pana Konopińskiegoo oraz jego zasługi dla Orłowa.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielając odpowiedzi poinformował, że Zarząd Powiatu kilkakrotnie proponował różne mieszkania Panu Konopińskiemu. Jedną z propozycji było mieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z bardzo dobrymi warunkami. Pan Konopiński nie chce przyjąć tych propozycji, chciałby pozostać w Orłowie. Prowadzone były rozmowy z wójtem Orłowa, rozważano propozycję przekazania lokalu w tamtejszej szkole lecz dyrektor nie widział takiej możliwości. Pan Starosta uważał, że zostały wyczerpane wszelkie możliwości, wykazano dużo troski o tego Pana.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (22)
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałami w pomieszczeniu przynależnym, gruncie oraz drodze dojazdowej położonych w Orłowie gmina Inowrocław.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wraz z drogą dojazdową położonej we wsi Markowo gmina Gniewkowo.

Z projektem uchwały wystąpił p. Jan Madziarski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Poinformował, że nieruchomość objęta uchwałą położona w Markowie gmina Gniewkowo jest we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Wyodrębnione nieruchomości celem sprzedaży są obecnie zamieszkałe przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Sprzedaż odbywałaby się na zasad określonych w uchwale nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców oraz w uchwale z dnia 27 października 2004 r., zmieniającej uchwałę pierwotną. Dotychczasowi najemcy wyrażają chęć nabycia budynków mieszkalnych i lokali wraz z gruntem oraz budynkami przynależnymi. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 23 listopada br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (22)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wraz z drogą dojazdową położonej we wsi Markowo gmina Gniewkowo.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, projekt uchwały zwiększa tegoroczny budżet o 425.506 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 74.048 zł w dziale „Pomoc społeczna”, rozdziale „Domy pomocy społecznej”. Na skutek zawartego porozumienia z Powiatem Mogileńskim w spawie zwrotu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Mogileńskiego znajdujących się w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Inowrocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.768 zł planowanych dochodów i wydatków w dziale „Pomoc społeczna”, rozdziale „Rodziny zastępcze”. W wyniku zawrtego porozumienia z Ministrem Kultury w sprawie realizacji programu „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” wykonywanego przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i przekazania Powiatowi Inowrocławskiemu na ten cel dotacji celowej w wysokości 74.690 zł dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „Muzea”. Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 270.000 zł planowanych wpływów z opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych – kwota 155.000 zł, zakup kotła opalanego miałem – kwota 23.000 zł, zakup 20 ton miału i 6 ton koksu – kwota 52.000 zł oraz dotację na działalność bieżącą Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – kwota 40.000 zł Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 22 listopada br. omawiali powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, jak należy rozumieć dotację przydzieloną Muzeum na działalność bieżącą w kwocie 40.000 zł mimo, iż otrzymało ono dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 74.690 zł, co to znaczy działalność bieżąca ? drugie pytanie dotyczyło działu „Oświata i wychowanie”, w którym jest szereg przesunięć. Ponieważ „zabiera się” kwotę 18.000 zł z rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów”, czy to znaczy, że uczniowie nie potrzebują pomocy, czy może pieniędzy jest w nadmiarze ?

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała, że Zarząd Powiatu wnikliwie analizował budżet i postanowił przekazać w formie dotacji dla Muzeum kwotę 40.000 zł. Muzeum jako jednostka miało przyznaną kwotę 260.000 zł, w trakcie roku pani dyrektor występowała do Zarządu Powiatu o ewentualne zasilenie w ramach możliwości swojej jednostki. W listopadzie pojawiła się taka możliwość i stąd ta dotacja. Ministerstwo natomiast przekazało pieniądze na program „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Jeżeli chodzi o pieniądze z rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów”, są one przyznawane na złożone wnioski. Analizę ich przeprowadza Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych i w tym przypadku była możliwość przesunięcia środków.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 4 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok


16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że zmiana wynagrodzenia jest dokonana zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448). Wynagrodzenie wzrasta o około 3 % do wysokości ustalonego wynagrodzenia p. Joanny Piątkowskiej. Wniosła o podjęcie uchwały.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” przedstawil oświadczenie następującej treści: „Klub nie jest przeciwny podwyżkom, które Przewodnicząca Rady Powiatu proponuje. Jednak ze względu na procedurę, która nie pozwoliła radnym zapoznać się wcześniej z tymi propozycjami i omówić ich z wyborcami, Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe” nie będzie brał udziału w głosowaniu”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję i ogłosiła 3 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowane (23)
za – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 22 listopada br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
za – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski na wstępie poinformował, że szczegółowe odpowiedzi na zgłoszone przez radnych interpelacje i zapytania zostaną udzielone na piśmie. W sprawie interpelacji radnej p. Barbary Kozłowskiej, która zwróciła się z prośbą o zatrudnienie osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię, poinformował, że wystąpi do Prezydenta Miasta Inowrocławia. Następny problem poruszany przez panią radną dotyczył posesji przy ul. Kasztelańskiej. Jest to również zadanie Miasta Inowrocławia lecz Starostwo zrobiło już rozpoznanie i zajmie się tą sprawą Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Radnemu p. Jerzemu Naumannowi, który podnosił sprawy dotyczące skrzyżowań dróg, Pan Starosta odpowiedział, że tym problemem zajmie się p. Janusz Matysek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Odpowiadając radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu Pan Starosta poinformował, że spalarnia, która została pobudowana kilka lat temu ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uległa awarii – rozszczelnieniu i w tej chwili nie może być eksploatowana. Były problemy w porozumieniu się z wykonawcą, który miał usunąć awarię, a który uważał, że nastąpiły błędy w jej projektowaniu. Dyrektor Szpitala skierował sprawę do sądu i z uwagi na chorobę głównego projektanta sprawa jest nierozstrzygnięta. Dopóki sprawa nie wyjaśni się, odpady pomedyczne są wywożone do spalarni w Bydgoszczy.
Radnemu p. Markowi Rosie Pan Starosta odpowiedział, że w sprawie podjęcia prób utworzenia gimnazjów przy inowrocławskich liceach dwukrotnie występował do wójtów, burmistrzów z prośbą o rozważenie tego zamierzenia, jednak nikt nie wyraził zgody. Inowrocławskie licea są gotowe i chętne do utworzenia gimnazjów, skupiałyby najzdolniejszą młodzież z terenu całego Powiatu. W zgłaszanej sprawie dotyczącej części pasa wyłączonego z ruchu na ul. Dworcowej, Pan Starosta poinformował, że nie jest to droga powiatowa tylko krajowa, lecz mimo to zostaną podjęte odpowiednie działania.
Radnemu p. Zenonowi Bąkowskiemu, który podnosił problem nieobciętych gałęzi, Pan Starosta odpowiedział, że dotyczy on wszystkich dróg, Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi systematyczne obcinanie drzew.

Pan Janusz Matysek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział na interpelację radnego p. Marka Rosy. Wszelkie przedsięwzięcia zapobiegające niszczeniu dróg były już podjęte w miesiącach letnich. O możliwościach poruszania się dużymi samochodami po drogach zostali poinformowani dyrektorzy cukrowni, została poinformowana również policja. W sprawie wystąpienia śliskości, Pan Dyrektor poinformował, że pojawiła się ona w niektórych miejscach na terenie gminy Gniewkowo, Złotniki Kujawskie lecz mieściła się ona w kryteriach utrzymania przejezdności.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że śliskość utrzymywała się całą noc. Jeżeli zaś chodzi o dewastację dróg powiatowych, to wystarczy trochę dobrej woli aby ogarnąć problem.

Radny p. Zenon Bąkowski przedstawił swój głos polemiczny w tej sprawie. Drogi są dewastowane, to jest fakt, lecz jak realizować działalność gospodarczą ? Ponieważ jest wiele kontroli, naciski na osie powyżej 8 ton nie są przekraczane. Należy się zastanowić jak poprawić stan dróg.


19. Wnioski i oświadczenia.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.


20. Zakończenie.

O godzinie 16.00 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Barbara Eska


Protokołowała
Karolina Florczyk