BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75751

Numer sesji rady: XXIX
Z dnia: 15 grudnia 2004 r.
B.R.0041-29/2004
PROTOKÓŁ NR 29/2004


obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 15 grudnia 2004 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnym – solenizantom p. Barbarze Esce, p. Barbarze Kozłowskiej, p. Zdzisławowi Tyburkowi, p. Andrzejowi Antoniewiczowi, p. Andrzejowi Kozłowskiemu, p. Andrzejowi Nowakowskiemu, p. Andrzejowi Orczykowskiemu, p. Andrzejowi Sieradzkiemu, którzy obchodzili swoje święto.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 28 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXIX sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radna p. Barbara Eska, sekretarz obrad XXVIII sesji Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie ze Statutem protokół XXVIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXVIII sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniosła o przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXVIII sesji z 24 listopada 2004 roku.


4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXIX sesji radną p. Joannę Harendę, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnej p. Joannie Harendzie funkcję sekretarza obrad XXIX sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXVIII sesji 24 listopada 2004 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXVIII sesji 24 listopada 2004 roku.


Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 22 listopada 2004 roku do 1 grudnia 2004 roku.


Radny p. Zdzisław Tyburek wskazał pkt 4 dotyczący budżetu - deficyt w kwocie 786.748 zł, natomiast w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie podano inną kwotę deficytu - 286.748 zł. Radny poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. Z przedłożonych materiałów wynika, że przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy. Zapytał, czy nie można byłoby informować radnych o wynikach przeprowadzanych kontroli.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że Zarząd prowadzi permanentnie kontrole we wszystkich naszych jednostkach. Jest zauważalna radykalna poprawa w gospodarce finansami tychże jednostek. Jeżeli jest taka wola Państwa radnych, to protokoły są do wglądu.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowała, że w przedłożonej informacji występuje deficyt w kwocie 786.748 zł., a w obecnym projekcie uchwały jest deficyt w kwocie 286.748 zł. Po posiedzeniu Zarządu wpłynęły środki za tablice rejestracyjne i w ostatniej chwili Zarząd podjął decyzję, że „schodzimy” do deficytu do wysokości wypracowanej nadwyżki i nie zostanie zaciągnięty kredyt. Dlatego jest taka różnica.

Informacja została przyjęta.

8. Interpelacje i zapytania radnych.


1. Radny p. Andrzej Kozłowski poinformował, że został poproszony przez władze Kruszwicy o wyjaśnienie wiarygodności wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Franciszka Żaka na ostatniej sesji Rady Miejskiej Kruszwicy, gdzie powiedział, że władze Kruszwicy nie zwróciły się do Starostwa o współfinansowanie inwestycji drogowych. Jest to nieprawdą. Radny jest w posiadaniu pisma Zastępcy Burmistrza Kruszwicy skierowanego do Starosty Inowrocławskiego z 23 września br., w którym zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji wspólnego finansowania inwestycji dróg powiatowych na terenie Gminy Kruszwica. Cytuję: „Naszym zdaniem sprawą szczególnej wagi dla Kruszwicy i najbliższego rejonu jest modernizacja skrzyżowania ulic: Nadgoplańskiej, Kolegiackiej i Kościuszki. Wspólne finansowanie tego zadania pozwoli na rozwiązanie od dawna narastającego poważnego problemu komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczeństwo. Ewentualne propozycje zostaną przekazane Radzie Miejskiej Gminy Kruszwica w celu zabezpieczenia środków w budżecie na 2005 rok”. W imieniu władz Kruszwicy zaapelował do przedstawicieli władz Starostwa, aby nie rozprzestrzeniać w gminie nieprawdziwych wiadomości.

2. Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” złożył interpelacje na piśmie, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 29.720 zł. planowanych dochodów w rozdziale 71015 Powiatowe inspektoraty budowlane” z przeznaczeniem na zakupy majątkowe. Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia o kwotę 270.031 zł. planowanych dochodów w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. W/w kwota pochodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Ponadto na skutek zawartego porozumienia z Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie przekazania Powiatowi środków finansowych w kwocie 9.500 zł. na dofinansowanie zakupu wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego dokonuje się zwiększenia o w/w kwotę planowanych dochodów w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”. W wyniku zawartego porozumienia z Miastem Bydgoszcz w sprawie przekazania Powiatowi środków z funduszy unijnych na wypłatę stypendiów studentom – kwota 32.400 zł. i ich obsługę – kwota 1.444 zł. dokonuje się utworzenia w planowanych dochodach działu 803 „Szkolnictwo wyższe”, rozdziału 80309 „Pomoc materialna dla studentów” na łączną kwotę 33.844 zł. W związku z otrzymanymi z Powiatu Toruńskiego wytycznymi dotyczącymi finansowania projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między paragrafami. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 684.688 zł. planowanych dochodów w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania wzajemnych zobowiązań wynikających z naliczenia opłaty adiacenckiej. W związku z zakończeniem inwestycji pn. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Kruszwicy dokonuje się korekty źródeł finansowania w/w zadania. Po dokonaniu szczegółowej analizy zrealizowanych dochodów budżetu br. dokonuje się wprowadzenia ponadplanowych dochodów na łączną kwotę 1.480.767 zł.
W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 2.433.467 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 14 grudnia br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, czy w związku z tymi zmianami w budżecie zostały wykonane wszystkie zaplanowane w ramach kredytu inwestycje i remonty.

Skarbnik Powiaty p. Anna Berendt odpowiedziała, że kredyt miał być zaciągnięty na pokrycie deficytu. Nie będzie współfinansowania w szpitalu, a reszta zadań, która była planowana jest realizowana.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
za- 22 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się – 5 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007.


Z projektem uchwały w wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Forek. Na wstępie wniósł autopoprawkę. Ostatnia strona zestawienie tabelarycznego inwestycji w służbie zdrowia na str. 9, poz. 31 Analizator Hematologiczny SYSMES napisano 11 szt., a winno być 1 szt. Następnie nagłówek tabel i- napisano: „Potrzeby inwestycyjne służby zdrowia na lata 2005-2007”, winno być „Zamierzenia inwestycyjne służby zdrowia na lata 2005-2007”. Ponadto p. Naczelnik zaproponował, aby sformułowania takie jak: „środki własne”, „środki własne ZDP”, „środki własne jednostki”, „środki Starostwa”, „budżet Powiatu” zastąpić jednym określeniem: „środki Powiatu”. Poinformował, że przedstawiona wersja planu jest uaktualnieniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002-2004, podjętego uchwałą nr XXXIII/257/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu 27 grudnia 2001 roku. Wydatki inwestycyjne muszą być programowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy czasowej i wynikać z celów rozwoju Powiatu. Świadoma realizacja celów wymaga sformułowania wieloletniej, skoordynowanej strategii inwestycyjnej, która będzie podstawą tworzenia załącznika inwestycyjnego przy pracach nad corocznym budżetem. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na najbliższe trzy lata preferencje będą miały zadania, które mają szansę zdobyć dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dokument ten daje podstawę prawną do absorpcji funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 14 grudnia br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowała wraz z wnioskami zgłoszonymi przez komisje.

Przewodnicząca Rady Powiatu otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji.

Rady p. Andrzej Kozłowski zgłosił wniosek o uwzględnienie w zadaniach w zakresie inwestycji w powiatowym systemie drogowym na lata 2005-2007 – wspólnej inwestycji pn. „Modernizacja skrzyżowania ulic: Nadgoplańskiej, Kolegiackiej i Kościuszki”. Byłaby to inwestycja wspólna Powiatu, Gminy i Zarządu Dróg Krajowych.

Radna p. Zyta Szumlańska w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” wniosła o wyłączenie z dyskusji na dzisiejszej sesji działu „Potrzeby inwestycyjne służby zdrowia na lata 2005-2007” za względu na następujące niejasności: braku informacji uzasadnienia inwestycji w tymże dziale. Pomimo złożenia takich zapytań na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i sformułowania wniosków przez komisję w ubiegły piątek oraz przez Komisję Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską w dniu wczorajszym zapytań dotyczących dwóch działów „Inwestycje o Oświacie” i „Inwestycje w służbie zdrowia” odpowiedź na inwestycje w oświacie otrzymaliśmy – pełną i wyczerpującą, natomiast żadnej odpowiedzi na inwestycje w służbie zdrowia nie otrzymaliśmy ze względu na nieobecność Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, jak i nieobecność Dyrektora PS ZOZ. Prośba o pisemną odpowiedź do dnia dzisiejszego nie wpłynęła. Również zwracaliśmy się o informację dotyczącą inwestycji poniesionych w ostatnich 5 latach. W poprzedniej kadencji Powiat przesuwał duże pieniądze m in. na remont i modernizację oddziału położnictwa i traktu porodowego. Nasze zapytania dotyczyły, w którym roku to było i na co wtedy te pieniądze wydatkowano. Po dyskusji na temat 11 aparatów hematologicznych dzisiaj usłyszeliśmy dopiero, że to była pomyłka. Jeżeli chodzi o poz. 31 Analizator Hematologiczny SYSMEX, to radna wyraziła zdziwienie, że już wybrano firmę. Takie zakupy powinny być czynione w przetargu. Ponadto radna zapytała o zakup aparatu RTG ramię C. Otóż we wrześniu Rada podjęła decyzję, że środki na ten aparat będą z budżetu roku 2004. Natomiast w WPI one są zapisane w 2005 roku. Zapytała, czy to jest jakaś osobna kwota, czy na skutek niemożności formalnych zakupu w tym roku została przesunięta na rok przyszły. W związku z powyższym wniosła, jak na wstępie o wyłączenie z dyskusji nad Planem działu dotyczącego służby zdrowia.

Radna p. Joanna Harenda powiedziała, że również jest członkiem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i wnioski, o których mówi radna p. Szumlańska rzeczywiście „padły”, ale one były niezależne od zatwierdzenia i wydania pozytywnej opinii na temat WPI. Radna wyraziła sprzeciw i nie zgodziła się, żeby wyłączyć dział dotyczący inwestycji służby zdrowia, dlatego, że PS ZOZ jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną. Na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (art. 44 paragraf 1) odpowiedzialność za zarządzanie jednostką ponosi dyrektor zakładu opieki zdrowotnej. Wobec powyższego wpisanie do WPI na lata 2005 -2007 zadań inwestycyjnych nie jest jednoznaczne z koniecznością udzielenia, dotowania w całości, czy też w części jakiegoś zadania inwestycyjnego ujętego w tymże planie. Jest jednak podstawą do ewentualnej realizacji danego zadania i skorzystania z innych źródeł np. z funduszy unijnych. Nie ujęcie w planie skutkuje w następstwie zamknięciem drogi do realizacji tego zadania. Zauważyła, że sama ocena konieczności wykonania zadania, jego realizacji niezależnie od pochodzenia środków winny należeć do dyrektora zakładu.

Radny p. Stanisław Owedyk powiedział, że jest przeciwny wnioskowi, który zgłosiła radna p. Zyta Szmlańska, bo porządek obrad został przyjęty przez Wysoką Radę i jednym z punktów porządku jest pkt. dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Jest obecny na posiedzeniu dyrektor PS ZOZ i może wszystkie niejasności i wątpliwości wyjaśnić.

Radna p. Zyta Szumlańska odniosła się do wypowiedzi radnej p. Joanny Harendy, która na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i na Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską była uprzejma stwierdzić, iż nie należy zadawać pytań, dlatego, że PS ZOZ jest samodzielną jednostką. W tej sytuacji radna odniosła się do uchwały, jaką Rada Powiatu podjęła 28 czerwca 2000 roku, gdzie w pkt 7 czytamy: „ Podjęcie uchwały dotyczącej rozpatrzenia wniosków wskazywanych powyżej tj. zbycie, wydzierżawienie lub wynajem majątku trwałego za sumę zakupu sprzętu i aparatury medycznej przez ten zakład o wartości przekraczającej jednorazowo 3 tys. EURO, a nie przekraczającej jednorazowo 100 tys. EURO należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku”. Nieprawdą jest, że dyrekcja ZOZ- u w tej sprawie może podejmować samodzielnie decyzję. Radna wniosła o przegłosowanie imienne jej wniosku z zanotowaniem, kto z radnych jest za, a kto przeciw.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała, czy wnioski skierowane do Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską będą uwzględnione w WPI.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską przekazywał informację, jakie wnioski zostały przedstawione przez pozostałe komisje.

Radny p. Zenon Bąkowski powiedział, ze jeżeli zachodzi taka potrzeba to może wszystkie wnioski odczytać.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że wnioski, które są (nie tylko w tej sprawie) podejmowane przez komisje zawsze przekazywane są do Zarządu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że Zarząd z całkowitym szacunkiem odnosi się do wszystkich wniosków i poprosił, aby Rada zechciała przyjąć tę propozycję. Przedstawione wnioski trafią pod obrady Zarządu Powiatu, Zarząd dokona gradacji pilności i ważności i postara się je wprowadzić, ale dopiero w 2006 roku i w latach następnych.

Radny p. Marek Rosa zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu, o ujęcie w planach od 2006 roku pilnego remontu drogi nr 2509 Jaksice - Wielowieś na odcinku Płwin – Wielowieś. Ta droga jest w fatalnym stanie.
Radny zapytał:
- na str. 135 w projekcie budżetu na 2005 rok jest zapisana przebudowa mostu w miejscowości Lechowo na kwotę 3.500 mln. zł. do realizacji do 2007 roku, a WPI nie jest to ujęte,
- w Planach Rozwoju Lokalnego na str. 134 jest przebudowa wiaduktu w ciągu drogi nr 2548 w miejscowości Lechowo, w WPI o tym samym numerze jest wpisana miejscowość Gorzany. Czy to jest błąd w druku,
- w WPI przewidziane są środki unijne, co się stanie z tymi planowanymi inwestycjami, jeżeli te środki nie zostaną przyznane,
- z tego, co wiem, to tylko dwie drogi mają założone księgi wieczyste i są własnością Powiatu. Radny zapytał, w jaki sposób inwestycja może przebiegać nie na własnym gruncie,
- radny przypomniał, że na ostatniej sesji zgłaszał dewastację drogi na odcinku Żelechlin – Stara Wieś i ten temat został wyjaśniony. Radny dostał wiadomość (osobiście przez radnego nie sprawdzona), że droga, która była w tym roku ze środków Powiatu remontowana o numerze 2539 Słońsk – Olszewice jest w złym stanie, w asfalcie pojawiły się dziury.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wskazał na str. 2, poz. 1 „Budowa Strażnicy dla PSP w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej”. Jest podane, że do końca 2004 roku jest wykorzystane 1 mln. zł. W imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe zapytał, na co te pieniądze zostały przeznaczone. Na Komisji Rewizyjnej powiedziano, że wydatkowano 1 mln. zł. na dokumentację, rozbiórkę budynków i wywóz gruzu. Radny poprosił o odpowiedź na piśmie.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odniósł się do niektórych zapytań i wątpliwości. Jako radny i Przewodniczący Zarządu zgłosił odmienny pogląd i stanowisko w odniesieniu, który zgłosiła radna p. Zyta Szumlańska. Zarząd Powiatu z wielką starannością i po wysłuchaniu bardzo szczegółowego uzasadnienia dyrektora Patalasa proponuje przyjęcie tegoż planu, bo jest on dobrze przygotowany. Przy każdym zakupie, nim uczyni to dyrekcja szpitala musi być podjęta stosowna uchwała przez Zarząd Powiatu z uzasadnieniem, czy jest to celowe. Jest to też merytorycznie rozpatrywane przez Radę Społeczną szpitala, a także opiniowane przez Biuro Prawne.
W odniesieniu do wniosku radnego p. Marka Rosy Pan Starosta prosił, aby nie dokonywać istotnych zmian w planie na rok przyszły, bo to jest wszystko synchronizowane, skorelowane z budżetem Powiatu.
Sprawa mostu w Lechowie pojawiła się z dużym napięciem kilka miesięcy temu. Również radna p. Wanda Bańkowska o tym mówiła. Powstało Stowarzyszenie na rzecz Pakości. Most nad Notecią i wiadukt nad koleją w Lechowie ma maksymalną nośność 10 ton. Sam Powiat tego zadania nie udźwignie. Dlatego zapraszamy do współuczestniczenia (mówiąc bardzo ogólnie) władze Janikowa i Pakości i przygotowujemy wspólne spotkanie z władzami tych miejscowości prawdopodobnie 7 stycznia albo 10 stycznia 2005 roku. Jest to ogromne zadanie. Pan Starosta poprosił o trochę czasu, na pewno będziemy o tym rozmawiać, ale w późniejszym terminie.
Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to one zostały przekazane przez wojewodę, ale obecnie należy uporządkować wydzielenia geodezyjne. Nie ma prawie kilometra dróg na terenie Powiatu, które by miały w sposób należyty te sprawy uporządkowane. Każda droga musi mieć założoną oddzielną księgę wieczystą i ten proces wymaga czasu.
Radny p. Marek Rosa pyta, co się stanie z zadaniami ujętymi w WPI, na które zaplanowano środki unijne, jeśli te środki nie wpłyną. Pan Starosta odpowiedział, że nie będzie to realizowane w wyznaczonym terminie, jeśli środków nie będzie.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas odpowiadając radnej p. Zycie Szumlańskiej powiedział, że WPI traktuje jako plan. Był już taki plan w 1999 roku i o ile dobrze p. dyrektor pamięta w WPI przewidziane było 28 mln. zł. na inwestycje PS ZOZ. Dyrektor poinformował, że otrzymał zapytanie z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej o przewidywane potrzeby inwestycyjne na lata 2005-2007 i te potrzeby inwestycyjne przedstawił (str. 8 i 9). Czy one zostaną zrealizowane, tak jak każdy plan musi się opierać o realnie posiadane środki i możliwości. W tym zakresie taki materiał został przekazany i został włączony do WPI. Natomiast, jeżeli chodzi o uzasadnienie do każdej z tych pozycji to zostały wymieszane pojęcia, bo zakup aparatury medycznej regulowany jest uchwałą Rady, która mówi o zasadach nabywania, zakupu aparatury medycznej, jak również zbywania sprzętu. Te procedury są za każdym razem zachowywane. Nie ma możliwości zakupu aparatury bez pozytywnej opinii Rady Społecznej, bez zgody Zarządu, jeżeli to jest powyżej 3 tys. EURO i bez zgody Rady Powiatu, jeżeli to jest powyżej 100 tys. EURO. Za każdym razem Rada Społeczna ocenia, czy zakup jest przewidziany w planie, a jeżeli nie jest, bo niektórych zakupów nie da się przewidzieć to, co jest powodem, że ten plan trzeba zmienić. Tak to jest robione. Rozmawiamy o planie, a nie o realizacji planu. Radna zarzuciła, że nie byłem obecny na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Dyrektor wyjaśnił, że w tym czasie uczestniczył w obradach komisji w mieście, na której oceniano funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego i gdzie miały być podejmowane decyzje ewentualnych dotacji i to bardzo istotne. Poinformował, że nie dotarło do niego przed posiedzeniem komisji żadne konkretne pytanie, ani ze strony Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, ani od p. radnej osobiście dotyczące jakiejkolwiek pozycji str. 8, 9 i związanych z tym wątpliwości. Nie dotarło również do mnie zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską. Zarzut, że mnie tam nie ma jest „chybiony”. Nie było tu złej woli z mojej strony. Jeżeli chodzi o aparat Sysmex, dlaczego taki, a nie inny, to przypomniał, że dotyczy to dokładnie analizatora hematologicznego, a standardy laboratorium szpitalnego przewidują, iż aparat do analiz hematologicznych musi mieć aparat rezerwowy. Używany dzisiaj aparat jest aparatem Sysmex i aparat rezerwowy musi być taki sam i do tego jest jeszcze obsługa serwisowa. Sprawa ramienia C. Ramie C to jest standardowe określenie aparatu rentgenowskiego mające kształt litery C. O ile dobrze pamiętam to rozmawialiśmy o ramieniu C operacyjnym – ramie C operacyjno-ortopedyczne z torem wizyjnym i nie ma to nic wspólnego z ramieniem C, jako plastycznym aparatem przyłóżkowym, małym aparatem przewoźnym do robienia zdjęć u pacjentów, których nie można ruszać. Tak samo się nazywa, bo ma kształt litery C, ale przeznaczenie zupełnie inne. Ponadto dyrektor poinformował, że nie ma mowy o żadnej prywatyzacji. Przypomniał, że na ostatniej sesji mówił, że nie ogłosi żadnego przetargu w tym zakresie, ani postępowania i nie ogłosił, bo nie zostały spełnione żadne warunki tz.
- muszą być znane warunki kontraktu na przyszły rok,
- muszą być znane zapisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – znowelizowanej, której nie znamy,
- muszą być znane zapisy ustawy o restrukturyzacji i pomocy publicznej, której nie znamy,
Należy poczekać i się zastanowić, bo to nie jest decyzja, którą należy podejmować teraz i szybko. Decyzja pt. zgoda na taką dzierżawę jest przygotowaniem ewentualnego kroku w sytuacji gdyby był bardzo niekorzystny kontrakt w tym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia, a ustawa o restrukturyzacji pomocy publicznej zmuszałaby do wykonania szybkich działań w I kwartale 2005 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła radną p. Zytę Szumlańską, aby powiedziała na podstawie jakiego artykułu Statutu zgłosiła wniosek o imienne głosowanie.

Radna p. Zyta Szumlańska nie wskazała żadnego artykułu i poprosiła o pomoc radcę prawnego p. Iwonę Dornę. Poinformowała, że ma przy sobie Statutu, ale po to są służby prawne, aby pomogły. Radna odniosła się do wypowiedzi p. dyrektora i powiedziała, że jego wyjaśnienia zupełnie zmieniają stanowisko Klubu dlatego, że na komisji było wyraźnie powiedziane, iż są to zadania i dopiero dzisiaj p. Naczelnik przy omawianiu projektu uchwały poinformował żeby słowo „potrzeby” zastąpić słowem „zamierzenia”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała: „ktoś posiedzenia prowadzi, wszystkie głosy w dyskusji przez radnych zostały powiedziane, udzielają odpowiedzi na Państwa wątpliwości kompetentne osoby. Po wyczerpaniu odpowiedzi jeszcze raz każdego radnego, który zabrał głos w dyskusji zapytam. To nie jest nasze pierwsze posiedzenie sesji. Jaką procedurę realizuję to wszyscy Państwo wiecie i pozwólcie żebyśmy w odpowiedniej kulturze, w tym kulturze politycznej tak jak do tej pory prowadzili posiedzenia Rady Powiatu”.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Artur Przybyliński udzielił odpowiedzi radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi. Poinformował, że inwestycja pn. Budowa Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczno- Gaśniczej Nr 1 otrzymała budżet w kwocie 1 mln. zł. Inwestycja to nie tylko budynek komendy, ale również cała infrastruktura drogowa, instalacyjna oraz umeblowanie, urządzenia, sprzęt specjalistyczny i pojazdy. W tym roku bieżącym wydano:
- 146.400 zł. na projekt nowej komendy,
- 123.113 zł. pochłonęła rozbiórka budynków magazynowych i socjalnych oraz magazynu paliw, które były zbędne w nowej inwestycji,
- 55.500 zł. wydano na agregat prądotwórczy,
- 523.100 zł. przekazano na zakup podnośnika SH-40 (współfinansowanie),
- 142.000 zł. pozostało ze środków, które musiały być zabezpieczone na przetarg, na rozbiórkę budynków i w uzgodnieniu z Urzędem Wojewódzkim w/w kwotę przekazano na budowę komendy miejskiej we Włocławku z aneksem do zwrotu w 2005 roku na inwestycję w Inowrocławiu,
- pozostała kwota około 9 tys. zł. zostaje wydatkowana na mapy do celów projektowych, nadzór budowlany, na operaty geodezyjne oraz inwentaryzację po rozbiórkach tych budynków.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się z prośbą do Pana Starosty o udzielenie odpowiedzi na temat modernizacji skrzyżowania ul. Nadgoplańskiej, Kolegiackiej i Kościuszki w Kruszwicy.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że ulica Kościuszki jest drogą krajową, a ulice Kolegiacka i Nadgoplańska są drogami gminnymi, a zatem skrzyżowanie to nie jest zadaniem Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy radna p. Zyta Szumlańska podtrzymuje swój wniosek w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe”.

Radna p. Zyta Szumlańska powiedziała, że podtrzymuje swój wniosek, niemniej jednak w między czasie doszło do radnej, że prawdopodobnie nie ma zapisu w Statucie dotyczącego głosowania imiennego. W tej sytuacji zapytała, czy dopuszcza to ustawa o samorządzie powiatowym.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że pytała o inny wniosek, w imieniu Klubu w sprawie wyłączenia z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego rozdziału dotyczącego zadań z ochrony zdrowia.

W imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” radna p. Zyta Szumlańska poprosiła o 5 minut przerwy.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.

Wznowienia obrad po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wznowiła pytanie do radnej p. Zyty Szumlańskiej, czy podtrzymuje swój wniosek w imieniu Klubu.

Radna p. Zyta Szumlańska poinformowała, że w czasie przerwy pani prawnik udzieliła wyczerpujących informacji dotyczących interpretacji słów „potrzeby”, „zadania” i po wyjaśnieniach p. dyrektora Patalasa radna wycofuje swój wniosek z jednym zastrzeżeniem: „na str. 8 zamiast słów potrzeby zapisać planowane zadania”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek rekomendując ten projekt uchwały wniósł autopoprawkę. Zamiast słowa „potrzeby” poprosił, aby przyjąć słowo „zamierzenia”. Przy tej okazji Pani Przewodnicząca zaproponowała- nie „służby zdrowia” a „ochrony zdrowia” i w całości byłoby to brzmienie: „Zamierzenia inwestycyjne ochrony zdrowia na lata 2005-2007”.
Jeszcze raz Pani Przewodnicząca zapytała radną p. Zytę Szumlańską, czy w związku z tym ma inną propozycję.

Radna p. Zyta Szumlańska wycofała swój wniosek.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała innych radnych, którzy zabierali głos w dyskusji, czy są usatysfakcjonowani odpowiedziami, za wyjątkiem tych głosów w dyskusji, które powtarzały wnioski z poszczególnych komisji, ponieważ te wnioski zostaną przekazane Zarządowi Powiatu.
Radny p. Piotr Szwagrzyk zwrócił się do Pana Starosty. Powiedział, że Komisja Inwentaryzacyjna nie będzie w stanie wszystkich dróg do ksiąg wieczystych wprowadzić, o ile nie będzie wzmocniona. Radny prosił Pana Starostę o wzmocnienie tejże Komisji. Radny poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek udzielił informacji, z których wynikało, że 1 mln. zł. wydano na dokumentację i rozbiórkę budynku (chodzi o budowę Strażnicy dla PSP) Powiedział, że radni już jakiś poziom reprezentują i mniej więcej się orientują co można za 1 mln. zł. zrobić. W związku z tym z prawdziwą przyjemnością radny wysłuchał wyjaśnień Zastępcy Komendanta Straży. Z tego wynika też wniosek, że jeżeli na komisji Naczelnik czegoś nie wie, to niech wskaże kompetentną osobę, która udzieli merytorycznych wyjaśnień. Poprosił, aby traktować radnych rzetelnie i być przygotowanym, albo powiedzieć- nie wiem, a nie wprowadzać radnych w błąd.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ustosunkowała się do drugiej kwestii podniesionej przez radnego p. Piotra Szwagrzyka. Powiedziała, że jest to wewnętrzna organizacja Rady Powiatu. Poprosiła, aby takie uwagi zgłaszać na posiedzeniach komisji przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu komisji. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić propozycję. Jeżeli chodzi o pierwszy temat, który radny p. Piotr Szwagrzyk zgłaszał, to miesiąc temu Wysoka Rada przyjęła uchwałą działania Komisji Inwentaryzacyjnej przejmującej mienie Powiatu w tym drogi.

Radny p. Marek Rosa zapytał o budynek po byłym Domu Dziecka w Gniewkowie. W roku 2006 jest przewidziana kwota 100 tys. zł. na remont dachu, a nie tak dawno Rada „zdejmowała” 70 tys. zł. z remontu dachu na tym budynku. Zapytał, jakie są plany perspektywiczne, co do tego budynku. Czy Starostwo w przyszłości zamierza wyzbyć się tego budynku, czy ten budynek zostanie zachowany jako mienie Powiatu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że Dom Dziecka w Gniewkowie istnieje i będzie istnieć. Nie zamierza się go likwidować. Dopóki jest potrzebny, dopóki jest wykorzystany, to będzie. Trudno powiedzieć, co będzie za kilka lat.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie ( 27)
za – 23 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się 4 radnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 roku.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Z projektem planu pracy radni mogli się zapoznać w materiałach przesłanych im korespondencyjnie na XXIX sesję Rady Powiatu. Wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisów § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Przewodnicząca poinformowała, że propozycje planu pracy na I półrocze 2005 roku były konsultowane i uzgadniane z przewodniczącymi klubów, przewodniczącymi stałych Komisji Rady i radnym niezależnym. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r oku.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 roku.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie projektów planów pracy poszczególnych komisji.

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek.

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.

Projekt planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego na I półrocze 2005 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.

Projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu na I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann.

Projekt planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na I półrocze 2005 roku przedstawiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda.

Projekt planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber.

Projekt planu pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską na I półrocze 2005 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 roku.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że zgodnie z intencją radnego p. Andrzeja Orczykowskiego precyzyjne odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Poprosił radnego, żeby zgłoszone na sesji interpelacje przekazał na piśmie, aby dokładnie można by było się do nich odnieść.
Odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu Pan Starosta potwierdził, że nie było wniosku z Gminy Kruszwica o współfinansowanie jakiś zadań na drogach publicznych na terenie gminy. Była natomiast taka propozycja, aby wspólnie podjąć zadanie dotyczące skrzyżowania ulicy: Kościuszki, Nadgoplańskiej i Kolegiackiej. Pan Starosta przypomniał, że ulica Kościuszki jest drogą krajową, a ulice Nadgoplańska i Kolegiacka są drogami gminnymi. Radny, który uczestniczył w sesji powiedział prawdę.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Franciszek Żak odniósł się do wystąpienia radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, który pod jego adresem skierował dość ostre słowa, że mówił nieprawdę. Wiceprzewodniczący stwierdził, że mówił prawdę. Na jednej z odbytych Komisji Budżetu i Finansów radny zapytał, czy Gmina Gniewkowo i Gmina Kruszwica nie składały żadnych wniosków o współfinansowanie dróg. Radny otrzymał odpowiedź, że te dwie gminy nie deklarowały współfinansowania remontu dróg. W związku z tym na sesji Rady Miejskiej Kruszwicy odpowiedź dał wiarygodną.

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że wniosek wpłynął. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Franciszek Żak na sesji w Kruszwicy powiedział, że gmina nie chce współpracować i nie złożyła żadnego wniosku.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że zgodnie z kompetencjami interpelacja radnego p. Andrzeja Kozłowskiego zostanie przekazana Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu p. Franciszkowi Żakowi.
Ponadto Pani Przewodnicząca powiedziała, że interpelacja nie dotyczyła faktu przesłania pisma tylko pan radny występował z upoważnienia władz Kruszwicy z zapytaniem dlaczego nie ma współfinansowania skrzyżowania ulic: Nadgoplańskiej, Kolegiackiej i Kościuszki.

14. Wnioski i oświadczenia.


Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe zgłosił następujący wniosek: „Wprowadzić do porządku obrad sesji styczniowej pkt: Przyjęcie informacji o stanowisku Zarządu Powiatu i Dyrektora PS ZOZ dotyczącym realizacji przedsięwzięć związanych z wydzierżawianiem majątku Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

15. Zakończenie.

O godzinie 14.45 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała: „za parę przysłowiowych godzin mamy Boże Narodzenie, Wigilię. Pozwólcie Państwo, że złożę Panią i Panom radnym, Zarządowi, Gościom zaproszonym, wszystkim obecnym, Naczelnikom i za Państwa pośrednictwem wszystkim pracownikom życzenia pogodnych, spokojnych Świąt, serdeczności, przyjaźni nie tylko w okresie Bożo Narodzeniowym i między świątecznym, ale przez cały przyszły rok”.


Pani Przewodnicząca poprosiła o pozostanie szefów Klubów naszej Rady.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Joanna Harenda


Protokołowała
Jadwiga Antczak

Załączniki:

zal.xxix.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: wtorek, 28 lutego 2006, godz. 11:57
  Typ MIME: application/pdf