BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75749

Numer sesji rady: III
Z dnia: 18 grudnia 2002 r.
PROTOKÓŁ NR 3/2002


obrad III sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, odbytej 18 grudnia 2002 r. w sali Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęły się o godz. 11.00. Przewodnicząca Rady Powiatu p.Urszu1a Iwicka wypowiadając formułę: "Otwieram obrady III sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu" zainaugurowała posiedzenie.
Powitała przybyłych na sesję: radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim, przewodniczących rad oraz wójtów i burmistrzów z gmin i miast leżących na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przewodniczących związków zawodowych, kierowników powiatowych służb, straży i inspekcji, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz redaktorów miejscowych środków przekazu. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że w obradach na 29 radnych uczestniczy 26 radnych i że Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Wskazała, że radna p. Wanda Bańkowska z mocy obowiązującego prawa objęła mandat w miejsce radnego p. Wiesława Kończala, który został wybrany burmistrzem Pakości i nie mógł łączyć tej funkcji z mandatem radnego Rady Powiatu w Inowrocławiu.
Przewodnicząca Rady wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Wskazała, że radny p. Jerzy Naumann z mocy obowiązującego prawa objął mandat w miejsce radnego p. Mariana Świątkowskiego, którego Rada Powiatu powołała na Sekretarza Powiatu i nie mógł on łączyć tej funkcji z mandatem radnego Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przewodnicząca Rady wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

4. Złożenie ślubowania przez radną p. Wandę Bańkowską i przez radnego p. Jerzego Naumanna.

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała rotę ślubowania, a następnie radna p. Wanda Bańkowska i radny p. Jerzy Naumann wypowiedzieli słowo "Ślubuję".

5. Przyjęcie porządku obrad.

Nikt z radnych nie wniósł żadnych propozycji do przedłożonego porządku obrad.
Przystąpiono do głosowania zaproponowanego porządku obrad.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad.

6. Przyjęcie protokołu obrad II sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Wystąpił radny p. Andrzej Antoniewicz, który pełnił podczas II sesji Rady powiatu funkcję sekretarza obrad. Poinformował Radę, że zapoznał się z treścią protokołu obrad II sesji, który odzwierciedlał przebieg obrad i pod względem zawartych treści, nie budził zastrzeżeń. Wniósł o jego przyjęcie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad II sesji.

7. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad kandydaturę radnej p. Wandy Bańkowskiej, która wyraziła zgodę na pełnienie tejże funkcji. Innych kandydatur radni nie zgłosili.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (28)

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie powierzyła obowiązki sekretarza obrad radnej p. Wandzie Bańkowskiej.


8. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na II sesji w dniu 29 listopada 2002 r. i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedłożonej im informacji i przyjęli ją bez zastrzeżeń.

9. Informacja Starosty Inowrocławskiego o stanie i sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na II sesji w dniu 29 listopada 2002 r.

10. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie między sesjami Rady Powiatu.


Radny p. Andrzej Orczykowski odniósł się do uchwały dotyczącej formy zatrudnienia p. Mariana Świątkowskiego. Radny zapytał, czy forma zatrudnienia na czas nieokreślony jest prawidłowa przy uwzględnieniu kadencyjności Rady? Swoje wątpliwości uzasadnił obawą, czy zainteresowanemu nie trzeba będzie w przyszłości wypłacać odprawy pieniężnej.

Radczyni p. Iwona Dorna wyjaśniła zasadę zatrudniania osób "z powołania" i stwierdziła, że zasada kadencyjności Rady nie wchodzi w takich przypadkach w grę.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, czy wspomniane zatrudnienie wynika z postanowień Kodeksu Pracy, czy też innych przepisów?

Radczyni p. Iwona Dorna wyjaśniła, że wspomniane kwestie reguluje ustawa o pracownikach samorządowych. W skazała na różne możliwe sposoby zawierania stosunku pracy.
Radna p. Zyta Szumlańska wysunęła szereg problemów związanych tematycznie z szeroko pojętą ochroną zdrowia. Zapytała o cenę sprzętu medycznego zakupionego przez PS ZOZ w Inowrocławiu i kontekst finansowy wynikający z faktu bliskiej już likwidacji Kasy Chorych. Domagała się również sprecyzowania określenia "sprzęt rehabilitacyjny" i zapytała, czy pod tym pojęciem mieści się także możliwość zakupów wózków inwalidzkich. Poprosiła również o przyczyny odwołania ze stanowiska dyrektora PCPR w Inowrocławiu p. Bogusławy Nowak - Naumuk (względy finansowe czy inne?), oraz o wyjaśnienie zapisów budżetowych dotyczących funkcjonowania DPS-ów i instytucji kultury.

Starosta p. Leonard Maciejewski odniósł się tylko do sprawy b. dyrektorki PCPR-u. Stwierdził, że sprawowała funkcję z powołania, a za popełnione błędy w kierowaniu instytucją została pozbawiona stanowiska. Wspomniane błędy zadecydowały o jej zwolnieniu.

Radny p. Andrzej Nowakowski stwierdził, że na zakup wspomnianego wyżej sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczono kwotę 150 tys. zł i na tenże zakup była wyrażona zgoda przez Radę Społeczną przy PS ZOZ-ie w Inowrocławiu. Dodał, że do sumy 3 tys. euro decyzje o zakupach podejmuje samodzielnie dyrektor Szpitala. Radny poinformował także, że nowym ordynatorem okulistyki w Szpitalu został dr Kubas (wygrał konkurs, jest wysokiej klasy specjalistą).

Radny p. Piotr Szwagrzyk ocenił sytuację finansową Szpitala Powiatowego jako rokującą poprawę. Stwierdził również, że w "Informacjach" winny być zawarte dane szczegółowe i zdecydowanie o szerszym zakresie. Uznał za nieporozumienie powoływanie na wysokie stanowiska kierownicze w administracji powiatowej osób zaawansowanych wiekiem (np. Starosta, Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej). Zwrócił się do Starosty p. Leonarda Maciejewskiego, aby ten przybliżył radnym kwalifikacje obecnej dyrektorki PCPR p. Marii Kozłowskiej i p. Naczelnika Ryszarda Skolasińskiego z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Starosta p. Leonard Maciejewski poinformował Radę, że powoływanie o odwoływanie pracowników Starostwa, to jego suwerenna decyzja. Podkreślił jednocześnie, że należy się szacunek i uznanie dla pracowników doświadczonych i z długim stażem zawodowym. Przygotowanie zawodowe p. Marii Kozłowskiej określił jako porządne i staranne (pielęgniarka, prawnik, duże doświadczenie zawodowe). Poinformował również, że Zarząd Powiatu otrzymuje co 2 tygodnie od dyrekcji Szpitala szczegółowe dane o kondycji finansowej powiatowej lecznicy. Wspomniane dane są dostępne do wglądu w siedzibie Starostwa. Po tej dyskusji "Informacja Starosty Inowrocławskiego o stanie i sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na II sesji w dniu 29 listopada 2002 r." została przez Radę przyjęta. Podobnie przyjęto "Informację Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie miedzy sesjami Rady Powiatu".

11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Piotr Szwagrzyk: "Analizując pracę Zarządu Powiatu nie znalazłem żadnej wzmianki, aby zajmował się problemem inwestycji w Ostrowie nad Gopłem i analizą zawartej umowy z wykonawcą a konkretnie jej wypowiedzeniem. Wykonawca naliczył również odsetki i to poważne. Jak sytuacja prawna wygląda na dzisiaj 18 grudnia 2002 r."

Radna p. Franciszka Łopatyńska:
- interpelacja dotyczyła problemu potrzeby przyznania przez Starostwo świątecznych bonów towarowych byłym pracownikom - emerytom Domów Dziecka w Gniewkowie i Orłowie. Radna uznała ich racje za uzasadnione i podkreśliła, że podziela w tym względzie notatkę prasową umieszczoną w "Gazecie Pomorskiej".

Radny p. Zenon Bąkowski:
- zapytanie dotyczyło możliwości zabezpieczenia w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. środków na budowę odcinka drogi powiatowej Olszewice - Słońsko. Radny wskazał, że Gmina Inowrocław gotowa jest pokryć 50 % kosztów tej inwestycji.

Radny p. Marek Rosa:
- interpelacja dotyczyła realizacji programu zalesiania na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Od stycznia 2002 r. obowiązuje stosowna ustawa w tym względzie. Radny zapytał, ilu rolników zgłosiło chęć uczestnictwa w tym programie i jakie środki są przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia, uwzględniając jednocześnie ewentualne środki pochodzące z budżetu Powiatu Inowrocławskiego,
- radny nawiązał do interpelacji zgłoszonej jeszcze w poprzedniej kadencji, a dotyczącej potrzeby wprowadzenia tzw. "numerków" dla pacjentów Przychodni Specjalistycznych. Uznał, że proponowane rozwiązanie ułatwi chorym pacjentom oczekiwanie na wizytę u lekarza - specjalisty. Wskazał, że to Komisja Zdrowia winna zająć się zgłoszonym przez niego problemem.

Radny p. Marek Szubarga:
- Rada Miasta Inowrocławia poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego wokół ulic Kleeberga i Niepodległości w taki sposób, aby możliwa była realizacja inwestycji budowy stacji paliw. Wniósł, aby Prezydent Miasta Inowrocławia poinformował o dalszym toku postępowania w tej bardzo interesującej miejscową społeczność sprawie, i aby usunąć występująca sprzeczność z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego stwierdzoną przez Starostę Inowrocławskiego.

Radna p. Zyta Szumlańska:
- skierowała apel do Zarządu Powiatu i Rady dotyczący potrzeby rozpatrzenia sytuacji w służbie zdrowia po planowanej likwidacji Kas Chorych i wprowadzeniu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Zaznaczyła, że Ministerstwo Zdrowia podało już warunki finansowe na porady specjalistyczne i na usługi zabiegowe na 2003 rok. Będą one bardzo niekorzystne dla PS ZOZ-u w Inowrocławiu. Wskazała, że Powiat jako organ założycielski winien być świadomy, że podpisanie takiego kontraktu, to 20% mniej środków dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Zaapelowała, aby wesprzeć dyrekcję Szpitala Powiatowego w negocjacjach finansowych z Funduszem i liczy na pomoc samorządowców w tym względzie. Widzi również potrzebę wsparcia ze strony miejscowych posłów i apelowała o ich włączenie się do podjętej inicjatywy.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
- uznał jako trudne warunki zimowe panujące na drogach powiatowych w Gminie Kruszwica. Stan zimowego utrzymania na wspomnianych drogach określił jako gorszy niż w ubiegłych latach. Niebezpieczne jego zdaniem są skrzyżowania dróg, które nie posypuje się piaskiem bądź polewa solanką. Taki stan zagraża bezpieczeństwu ludzi, szczególnie dzieci szkolnych. Trzeba zatem pilnie oczyścić drogi korzystając z chwilowej odwilży. Winą za zaistniałą sytuację obarczył służby drogowe.

Radny p. Andrzej Orczykowski:
- wyraził obawy związane z ochroną danych osobowych radnych, które trzeba było podać w Informacji na druku przekazanym radnym przed sesją 29.11.2002r. Prosił o podanie argumentów świadczących o ochronie wspomnianych danych. Powołał się na stosowne w tym względzie postanowienia ustawowe.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Wniosła autopoprawki do budżetu na 2002 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, wymieniając przesunięcia w działach, rozdziałach i paragrafach. Wniosła o podjęcie przedmiotowej uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący radny p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały i wniósł o jej podjęcie.

Radna p. Zyta Szumlańska zapytała, dlaczego z dokonanych przesunięć budżetowych żadnych dodatkowych środków nie otrzymała Policja?

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt wskazała, że Powiat przekazał środki na zakup centrali oraz paliwa gazowego.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał o koszty utrzymania pustych obiektów po byłej "Samochodówce" i byłym Domu Dziecka w Orłowie.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała, że wspomniane koszty w roku 2002 wyniosły 68.400 zł. i że trudno przewidzieć ich wysokość w roku 2003.

Starosta p. Leonard Maciejewski wyjaśnił, że powyższy problem jest bardzo trudny. Obiekty trzeba, choć minimalnie ogrzewać. Ochronę zapewnia firma "Togo". Poinformował, że wyceniono już obiekt w Orłowie wraz z parkiem i gruntami. Zarząd Powiatu chce sprzedać wspomniany kompleks w całości, bądź w częściach.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

za - 21 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 6 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt, która uzasadniła potrzebę wywołania tej uchwały i jej podjęcie.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący radny p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 9 grudnia 2002 r. pozytywnie zaopiniowała wspomniany projekt uchwały. Jednocześnie Komisja Budżetu i Finansów poddaje pod rozwagę Komisji Przetargowej, aby przy wyborze oferty wzięła fakt posiadania przez bank kapitału polskiego i wniósł o jej podjęcie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk potwierdził sugestię członków komisji, iż dobrze byłoby gdyby wybrano bank z całkowicie polskim kapitałem.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że z grona tejże komisji ubył p. Marian Świątkowski, który pełnił w niej również funkcję Przewodniczącego. Zaszła zatem potrzeba uzupełnienia składu komisji i stąd inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady Powiatu.

Radny p. Marek Szubarga zaproponował kandydaturę radnej p. Barbary Kozłowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie Regulaminu tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, uzasadniając potrzebę jej wywołania. Wskazała na potrzebę dokoptowania członka Zarządu Powiatu (po rezygnacji p. Mariana Świątkowskiego) w wyborach tajnych, gdyż tylko taka forma głosowania obowiązuje w przypadku wyboru członka Zarządu Powiatu. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu do przeprowadzenia tajnego głosowania dotyczącego wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Uzasadniła potrzebę jej wywołania i wniosła o jej podjęcie. Zaproponowała aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak przy poprzednich tajnych wyborach podczas I sesji Rady Powiatu.

Radni wyrazili zgodę na przedłożoną propozycję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Starosta p. Leonard Maciejewski. Na członka Zarządu Powiatu zaproponował kandydaturę radnego p. Stefana Janeczka. Wskazał, że p. Stefan Janeczek był Wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku w minionej kadencji, posiada solidne przygotowanie zawodowe - absolwent Szkoły Oficerskiej Policji w Szczytnie i prawa na Uniwersytecie w Szczecinie. Jest społecznikiem i byłym wybitnym sportowcem. Prezesuje Klubowi Wioślarskiemu w Kruszwicy. Inicjator powołania klasy sportowo - wioślarskiej w LO w Kruszwicy. Ma troje dzieci, żona jest pielęgniarką.
Starosta wniósł o podjęcie uchwały, zaś radny p. Stefan Janeczek wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się do Rady z propozycją, aby nie wyjaśniać po raz kolejny postanowień Regulaminu wyborów. Radni przyjęli przedłożony wniosek bez zastrzeżeń.

Przystąpiono do głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna p. Barbara Kozłowska wyczytywała w alfabetycznej kolejności nazwiska poszczególnych radnych, którzy dokonywali aktu wyborczego. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów a przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 10 min. przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Barbara Kozłowska odczytała protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania. Poinformowała, że w głosowaniu brało udział 27 radnych i wszystkie głosy były ważne. Za kandydaturą p. Stefana Janeczka na członka Zarządu Powiatu było 21 głosów a 6 głosów było przeciwnych.

Po odczytaniu protokołu i zapoznaniu się z wynikami głosowania, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę i wybrała p. Stefana Janeczka na członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Pani Przewodnicząca Rady Powiatu pogratulowała p. Stefanowi Janeczkowi wyboru na członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka i wskazała na konieczność podjęcia tejże uchwały. W swoim wystąpieniu powołała się na stosowne zapisy w Statucie Powiatu Inowrocławskiego, a dotyczące działalności komisji - ich zakresu kompetencji i sposobu funkcjonowania. Poinformowała, że Przewodniczący Klubów na spotkaniu 13 grudnia uzgadniali składy osobowe poszczególnych komisji, zaś Komisja Budżetu i Finansów została już powołana na II sesji Rady Powiatu. Wskazała, że uzgodniono wcześniej tzw. parytet udziału radnych z poszczególnych Klubów w komisjach Rady Powiatu. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zarekomendowała radnego p. Jerzego Gawędę jako radnego niezależnego do pracy w Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską.

W imieniu Klubu SLD Starosta p. Leonard Maciejewski zgłosił kandydatury radnych SLD do pracy w poszczególnych komisjach:

1. Komisja Rewizyjna - Stanisław Owedyk, Barbara Kozłowska.
2. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego - Stefan Janeczek, Barbara Eska, Wanda Bańkowska.
3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu - Marek Szubarga, Jerzy Naumann.
4. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - Joanna Harenda, Andrzej Nowakowski.
5. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Bogdan Parada, Jan Biemacki.
6. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską - Stanisław Owedyk, Andrzej Nowakowski.

W imieniu Klubu PSL Przewodniczący p. Andrzej Antoniewicz zgłosił następujące kandydatury radnych PSL do pracy w poszczególnych komisjach:

1. Komisja Rewizyjna - Andrzej Sieradzki.
2. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego - Andrzej Sieradzki.
3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu - Andrzej Antoniewicz.
4. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - Lucjan Kwiatkowski.
5. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Piotr Luber.
6. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską - Zenon Bąkowski.

W imieniu Klubu "Obywatelski Ruch Samorządowy" radny p. Andrzej Kozłowski zgłosił następujące kandydatury radnych do pracy w poszczególnych komisjach:

1. Komisja Rewizyjna - Franciszka Łopatyńska.
2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu - Andrzej Kozłowski.
3. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - Lech Skarbiński.
4. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Lech Skarbiński.

W imieniu Klubu "Porozumienie Samorządowe 2002" Przewodniczący p. Piotr Szwagrzyk zgłosił następujące kandydatury radnych do pracy w poszczególnych komisjach:

1. Komisja Rewizyjna - Piotr Szwagrzyk.
2. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego - Andrzej Orczykowski.
3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu - Andrzej Orczykowski.
4. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - Zyta Szumlańska.
5. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Marek Rosa.
6. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską - Zyta Szumlańska.

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do pracy w poszczególnych komisjach Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania uchwały, aby w podanych składach osobowych pracowały poszczególne komisje Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie zaakceptowała zaproponowane składy osobowe poszczególnych komisji rady Powiatu.

Radna p. Barbara Kozłowska zaproponowała kandydaturę radnego p. Stanisława Owedyka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zainteresowany wyraził zgodę na kandydowanie. Innych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)


za - 25 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu wybrała radnego p. Stanisława Owedyka Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Nowo wybrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny p. Stanisław Owedyk zgłosił kandydaturę radnego p. Andrzeja Sieradzkiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Podkreślił, że radny p. Andrzej Sieradzki piastuje w pracy zawodowej funkcje kierownicze, kontroluje i ocenia pracę innych, charakteryzuje się rozwagą i rokuje, że sprosta powierzonym obowiązkom. Zainteresowany wyraził zgodę na kandydowanie. Innych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

za - 25 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu wybrała radnego p. Andrzeja Sieradzkiego Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny p. Stanisław Owedyk zgłosił kandydaturę radnej p. Barbary Kozłowskiej na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Radna p. Barbara Kozłowska wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

za - 25 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu wybrała radną p. Barbarę Kozłowską Sekretarzem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu, a następnie podjęcia uchwały uwzględniającej kandydatury na przewodniczących i wiceprzewodniczących wszystkich komisji Rady Powiatu.

1. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego:
- Barbara Eska - przewodnicząca, Wanda Bańkowska - wiceprzewodnicząca (rekomendował radny p. Jan Biernacki).

2. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu:
- Jerzy Naumann - przewodniczący, Andrzej Antoniewicz - wiceprzewodniczący (rekomendował radny p. Jan Biernacki).

3. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej:
- Lucjan Kwiatkowski - przewodniczący, Joanna Harenda - wiceprzewodnicząca (rekomendował radny p. Franciszek Żak).

4. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- Piotr Luber - przewodniczący, Bogdan Parada - wiceprzewodniczący (rekomendował radny p. Franciszek Żak).

5. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską:
- Zenon Bąkowski - przewodniczący, Andrzej Nowakowski - wiceprzewodniczący (rekomendował radny p. Jan Biernacki).

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w komisji ds. bezpieczeństwa i porządku.

Z projektem uchwały wystąpił Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego p. Stanisław Mroczek, który powołał się na stosowne zapisy ustawowe wskazujące na konieczność delegowania radnych Rady Powiatu do pracy w komisji ds. bezpieczeństwa i porządku. Przybliżył radnym rolę i zadania tejże komisji. Wskazał, że jej kadencja trwa 3 lata, a koszty funkcjonowania komisji ponosi Starostwo. Wniósł o podjecie uchwały.

Starosta p. Leonard Maciejewski zaproponował kandydaturę radnego p. Jana Biernackiego, który ma stosowne doświadczenie, bo pracował w tejże komisji w poprzedniej kadencji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zgłosił kandydaturę radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, który do niedawna był zawodowym oficerem, zna zagadnienia przypisane tejże komisji i gwarantuje wykonanie powierzonych zadań.

Obaj kandydaci wyrazili zgodę na udział w wyborach. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta p. Leonard Maciejewski zaproponował radnym, aby na część zadanych pytań odpowiedzi udzielili merytoryczni pracownicy Starostwa, bądź powiatowych służb, straży czy inspekcji.
Wypowiedział się w sprawie niedokończonej inwestycji w DPS-ie w Ostrowie n/Gopłem. Przypomniał radnym, że przejęto inwestycję od początku źle realizowaną, a ekspertyza z 1994 r. wykazała, że z błędami inżynierskimi. Poinformował, że potrzeba kwoty 7 mln 200 tys. złotych na całkowite zakończenie budowy tego obiektu, a taką sumą Powiat Inowrocławski nie dysponuje ani teraz, ani w najbliższej przyszłości. Można i należy jedynie myśleć wyłącznie o zabezpieczeniu budowy i zewnętrznym "zamknięciu" obiektu.
Na ewentualną inwestycję drogową relacji Olszewice - Słońsko nie ma żadnych środków budżetowych. Nadzieja w realizacji tego zadania, to ścisła współpraca z gminami.
Problem zalesiania nieużytków jest w trakcie realizacji. Do służb Starostwa wpłynęło 16 wniosków o wsparcie finansowe procesu zalesiania na obszarze około 200 ha. Zgłoszone wnioski nie spełniają jednak formalno - prawnych wymogów. Akcję zalesiania ponowi się w 2003 roku.
Starosta p. Leonard Maciejewski zobowiązał się do interwencji u władz Inowrocławia w ostatecznym rozwiązaniu kontrowersyjnej sprawy budowy stacji paliw na ul. Kleeberga (Miasto 7 lat temu wyraziło zgodę na jej lokalizację).

Radczyni p. Iwona Dorna wyjaśniła sprawę ochrony danych osobowych radnych. Poinformowała, że ze środków Powiatu wypłacane są diety radnych i w związku z tym, Starostwo jest zobowiązane do ustawowego wypełnienia PIT-u zawierającego dane osobowe o radnym. Określiła radnych jako osoby publiczne, których dane nie stanowią całkowitej tajemnicy. Wskazała jednak, że druk typu PIT musi być odpowiednio zabezpieczony i potem archiwizowany przez służby finansowe Starostwa.

Radny p. Andrzej Nowakowski wyjaśniał, że metoda "numerkowa" przyjmowania pacjentów w Przychodniach Specjalistycznych PS ZOZ-u w Inowrocławiu nie sprawdziła się. Wskazał na fakt, że około 25% pacjentów uprzednio zarejestrowanych nie zgłasza się na wizytę u lekarza, a wcześniej o tym fakcie nie zawiadamia. Zapowiedział wpłynąć na poprawę istniejącej sytuacji.

Radny p. Marek Rosa prosił o skierowanie tej sprawy do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek udzielił ogólnych wyjaśnień w zgłoszonych wcześniej problemach komunikacyjnych.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński wyjaśnił, że emerytowanym pracownikom DPS-ów i Domów Dziecka należą się okolicznościowe świadczenia socjalne.

21. Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Jerzy Gawęda zgłosił następujące wnioski:
- należy wprowadzić przez najbliższe półrocze do porządku obrad Rady Powiatu informację o sytuacji w powiatowych instytucjach i jednostkach organizacyjnych. W pierwszej kolejności zająć się sytuacją ekonomiczną Szpitala.
- spowodować, aby Zarząd Powiatu w miesiącach styczniu lub lutym wskazał kierunkowe działania zmierzające do optymalizacji pracy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Radna p. Franciszka Łopatyńska wniosła, aby władze Powiatu zabezpieczyły środki finansowe na okolicznościowe uroczystości 20 maja br., związane z rocznicą tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapowiedziała zajęcie się tym problemem przez Komisję Budżetu i Finansów.

Radny p. Marek Rosa zaproponował, aby sesje rozpoczynały się o godz. 9.00. Uznał, że radni winni się wypowiedzieć w tej sprawie na posiedzeniach poszczególnych komisji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zadeklarowała, że omówi tę sprawę na spotkaniu z Przewodniczącymi Klubów i Komisji.

Radna p. Zyta Szumlańska, powołując się na opinie wyborców, zaproponowała odbywanie sesji Rady Powiatu po ustawowych godzinach pracy.

22. Zakończenie.

O godz. 16.00 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: "Zamykam obrady III sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu", zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Wanda Bańkowska

Protokołował
Bogdan Wojtkowiak