BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75752

Numer sesji rady: XXX
Z dnia: 29 grudnia 2004 r.
B.R.0041-30/2004PROTOKÓŁ NR 30/2004
obrad XXX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 29 grudnia 2004 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnemu – solenizantowi p. Zenonowi Bąkowskiemu, który obchodził swoje święto.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Powitała Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Marcina Wnuka, poinformowała, że Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Anna Bańkowska podziękowała za zaproszenie i prosiła o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne, o usprawiedliwienie swojej nieobecności prosił również p. Bolesław Szulc radny Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu powitała Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wniosła autopoprawki do porządku obrad. Zaproponowała, po punkcie 10 punkt 11 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, punkt 12 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”, punkt 13 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”, punkt 14 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji”. Dotychczasowy punkt 11 otrzymuje numer 15, a pozostałe punkty dalszą numerację. Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.


Przystąpiono do głosowania w sprawie poszerzenia porządku obrad o punkt 11 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie wprowadziła do porządku obrad punkt 11.


Przystąpiono do głosowania w sprawie poszerzenia porządku obrad o punkt 12 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie wprowadziła do porządku obrad punkt 12.


Przystąpiono do głosowania w sprawie poszerzenia porządku obrad o punkt 13 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie wprowadziła do porządku obrad punkt 13.


Przystąpiono do głosowania w sprawie poszerzenia porządku obrad o punkt 14 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji”

Głosowanie (26)
za – 25 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu wprowadziła do porządku obrad punkt 14.


Przystąpiono do głosowania poszerzonego porządku obrad.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXX sesji.3. Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radna p. Joanna Harenda, sekretarz obrad XXIX sesji Rady Powiatu, poinformowała, że protokół XXIX sesji był wyłożony do wglądu na 5 dni przed posiedzeniem dzisiejszej sesji, czyli zgodnie ze Statutem. Nikt nie wniósł uwag do jego treści. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXIX sesji. Mając powyższe na uwadze wniosła o przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXIX sesji z 15 grudnia 2004 roku.


4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXX sesji radną p. Barbarę Kozłowską, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnej p. Barbarze Kozłowskiej funkcję sekretarza obrad XXX sesji.


5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXIX sesji 15 grudnia 2004 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Informacja została przyjęta.


6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXIX sesji 15 grudnia 2004 roku.

Informacja została przyjęta.

7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 8 grudnia 2004 roku do 13 grudnia 2004 roku.

Informacja została przyjęta.


8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
- poinformował, że w projekcie uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, przewidzianym na dzisiejszą sesję, jest wykazane zmniejszenie wydatków o 180 tys. zł. na zimowe utrzymanie dróg. Krótki okres zimy na drogach powiatowych, który już miał miejsce, pokazał nieudolność funkcjonowania służb podległych Zarządowi Dróg Powiatowych. Radny podał przykład drogi Kruszwica – Mogilno przez Sokolniki, Kraszyce, Polanowice. Przez ten cały okres droga była oblodzona i zaśnieżona. Zmniejszając wydatki na zimowe utrzymanie dróg zwiększa się zagrożenie na drogach. Radny prosił, aby nie oszczędzać środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu Pan Starosta wyjaśniając kategoryzację dróg powiatowych, wspomniał o drodze powiatowej Kruszwica – Rzepiszyn. Kiedy radny składał interpelację w imieniu władz Kruszwicy nie do końca została ona odczytana. W pierwszej części została wymieniona droga a w drugiej był zapis mówiący, że władze samorządowe gminy Kruszwica oczekują na propozycje odnośnie dofinansowania dróg. 25 marca br. zastępca Burmistrza Kruszwicy wystosował pismo do Starostwa Powiatowego o współfinansowanie drogi Kruszwica – Rzepiszyn i ewentualne ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Jest to kolejny przykład nieuwzględnienia wniosków gminy Kruszwica.

Radny p. Jerzy Naumann poinformował, że zwróciła się do niego Rada Osiedla Piastowskiego z prośbą o przycięcie gałęzi drzew na ulicy Marulewskiej, które zasłaniają punkty świetlne i w okresie wiosennym na ulicy „nic nie widać”.

Radny p. Lech Skarbiński w tegorocznym i przyszłorocznym budżecie zauważył duże kwoty przeznaczone na różne remonty, naprawy, termoizolacje. Zapytał, czy nie można by było utworzyć przy Starostwie lub jednostce podległej Starostwu brygady robót publicznych, która by zajmowała się remontami i pracami budowlanymi. W ten sposób pojawiłyby się oszczędności w granicach 30 % środków, które można by było przeznaczyć na inne zadania.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu klubu radnych „Porozumienie Samorządowe” przypomniał, że na poprzedniej sesji zgłosił interpelację, dotyczącą uchwały podjętej przez Zarząd Powiatu w spawie stacji dializ. Dzisiaj mija 14 dzień od jej złożenia i brak jest odpowiedzi pisemnej.
Radny dodał, że jego klub zgłosił również wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji styczniowej pkt: Przyjęcie informacji o stanowisku Zarządu Powiatu i Dyrektora PS ZOZ dotyczący realizacji przedsięwzięć związanych z wydzierżawianiem majątku Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Na ten wniosek również nie ma odpowiedzi.

Radna p. Franciszka Łopatyńska odniosła się do swojej pisemnej interpelacji dotyczącej zabezpieczenia kościoła pierańskiego. Radna poinformowała, że otrzymała informacje od Pani Skarbnik na temat dotacji gminnych. Z budżetu starostwa lub gminy nie można na ten cel przeznaczać środków finansowych. Nie mniej jednak kościół pierański to zabytek klasy zero i według radnej powinien być finansowany z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Jeśli chodzi o remonty, to konserwator zabytków przeznacza na niektóre z nich środki finansowe, ale nie na wszystkie cele. Radna porosiła o jednoznaczną odpowiedz, czy ten kościół kwalifikuje się na otrzymanie pomocy z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpił p. Andrzej Florek Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Poinformował, że 23 czerwca br. Rada Powiatu przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego, opracowany przez zespół zadaniowy. W Planie tym w rozdziale VII zapisane zostało, iż zespół zadaniowy winien opiniować i rekomendować Radzie Powiatu w Inowrocławiu uzupełnienia planu, propozycje jego zmian oraz kolejność wyboru projektów w ramach poszczególnych działań. Przedstawiany dzisiaj projekt uchwały zawiera zestawienie nowych i zmodyfikowanych zadań inwestycyjnych, zgłoszonych przez samorządy gminne. Pan naczelnik następnie wniósł autopoprawki do powyższego opracowania, poinformował o nowych zadaniach zaproponowanych przez gminę Kruszwica, a mianowicie: przebudowa ulicy Kujawskiej i Kolegiackiej w 2005 r. – ogólna wartość inwestycji 1.500.000 zł. oraz przebudowa ulicy Portowej, Powstańców Wielkopolskich i Wodnej w 2005 r. – ogólna wartość inwestycji 1.000.000 zł. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Marek Rosa zapytał o drogę Pławin – Wielowieś, ujętą w planie budżetowym gminy Inowrocław na 2006 rok. Nie została ona natomiast ujęta w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego, radny przypomniał, że składał już interpelację w sprawie pilnego remontu tej drogi i zapytał dlaczego nie została ona ujęta w planach.

Odpowiedzi udzielił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Poinformował, że obecnie planujemy budżet na 2005 rok, w planie budżetu na 2006 rok być może to zadanie się znajdzie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Z projektem uchwały wystąpił p. Andrzej Florek Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Poinformował, że proponowana zmiana nastąpiła na skutek zmiany kwoty rezerwy celowej wymienionej w rozdziale VII „Programu współpracy.......” z 165.500 zł na 185.500 zł, przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe w 2005 roku. Zmiana kwoty wynika z wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu o zwiększenie kwoty na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 28 grudnia br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Wanda Jany Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. Poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały wywołany został potrzebą przeniesienia kwoty 3.051 zł z puli na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych . Z prośbą o przeniesienie tych środków zwróciła się Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pismem z dnia 20 grudnia br., informując, że powyższa prośba wynika z niekonsekwentnego oświadczenia woli osób wnioskujących o dofinansowanie uczestnictwa na turnusie rehabilitacyjnym, które składały deklarację ustną o rezygnacji z pobytu na turnusie, a następnie wraz z opiekunami uczestniczyły w nim. Zgłoszone rezygnacje powodowały przyznanie środków następnym wnioskodawcom. PCPR o pobycie osób , które pierwotnie zrezygnowały z turnusu dowiedziało się po otrzymaniu faktur, które należy zapłacić. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie (4 obecnych). Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.


Z projektem uchwały wystąpił p. Andrzej Florek naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Poinformował, że uchwałą nr XXV/189/2004 z dnia 28 lipca 2004 roku ustalono zasady udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”. Załącznik do tej uchwały stanowił „Regulamin udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych i dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2004/2005”. W regulaminie tym § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Maksymalna kwota stypendium w roku szkolnym 2004/2005 wynosi 1.000 zł”, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Stypendium wypłacane jest w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy, tj. od września 2004 r. do czerwca 2005 r. w wysokości 100 zł miesięcznie”. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 27 grudnia br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że z informacji, którą otrzymał wynika, iż nie do końca została dopracowana kwestia wypłat tych środków, która zdezorganizowała nam pracę. Tak nie powinno być, radny zapytał, kto był za to odpowiedzialny.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowała, że są to środki unijne i ich wypłata następuje na podstawie podpisanych porozumień.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował za wyjaśnienie i powiedział, że oczywiście będziemy głosować „za”, ale problem pozostaje, najprawdopodobniej koordynator z Ministerstwa „pokpił” sprawę. Podziękował za pracę ze strony Starostwa i stwierdził, iż należałoby znaleźć środki zaradcze, aby takie sytuacje nie miały już miejsca.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.


13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.

Z projektem uchwały wystąpił p. Andrzej Florek naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Poinformował, że uchwałą nr XXV/190/2004 z dnia 28 lipca 2004 roku ustalono zasady udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”. Załącznik do tej uchwały stanowił „Regulamin udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2004/2005”. W regulaminie tym § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Stypendium wypłacane jest w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy, tj. od października 2004 r. do lipca 2005 r. w wysokości 200 zł miesięcznie”. Wprowadza się również § 9 w brzmieniu: „Wypłata stypendiów następuje po podpisaniu przez Powiat Inowrocławski umowy ze studentem, której wzór stanowi załącznik 1 d do Regulaminu”. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 27 grudnia br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 10 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że Powiat Inowrocławski wraz z innymi powiatami naszego województwa przystąpił do realizacji projektu stypendialnego „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. W podpisanym porozumieniu strony upoważniły Powiat Toruński do pełnienia funkcji Koordynatora prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu oraz do zawarcia umowy finansowania projektu z Instytucją Wdrażającą. Zasady rozliczania się i współpracy powiatów z Koordynatorem określą zawarte umowy. Dążąc do prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów, Koordynator wystąpił do każdego z powiatów o ustanowienie dwojakiego rodzaju zabezpieczeń. Może to być poręczenie wekslowe oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Proponowane formy zgodne są z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzoru umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Kwota zabezpieczenia nie może przekraczać 805.568,00 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 28 grudnia br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.
Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że cel jest zbożny, taka jest potrzeba i to nie podlega dyskusji. Jednak z zapisów w tym projekcie wynika, że Koordynator w każdej chwili może skorzystać z tego weksla. Radny zapytał, czy w przypadku wystąpienia jakiegoś błędu Koordynatora, Powiat będzie zmuszony do pokrycia go z własnych środków. Czy taki Koordynator jest potrzebny, czy Powiat Inowrocławski nie stać na to, aby był samodzielny i niezależny od Torunia? Czy w przypadku popełnienia błędów ze strony innych powiatów, nasz powiat też będzie odpowiadał ?

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała, że nie powinno dojść do tego, że nie wywiążemy się z realizacji tego zadania. Weksel ma deklarację wekslową i w niej będą ściśle określone warunki poddania się egzekucji. Pani Skarbnik powtórzyła, że służby finansowe i oświatowe robią wszystko, żebyśmy wywiązali się z realizacji tego zadania.

Radny p. Piotr Szwagrzyk dodał, że weksel opiewa na poważną sumę około 1 mln zł. Teraz my jako radni mamy głosować nad czymś, o czym nie wiemy. Dobrze byłoby, gdyby radnym przedstawiono warunki podpisania tego weksla. Może pojawić się taka sytuacja, że wywiążemy się ze wszystkich warunków, lecz druga strona, czyli inny powiat, może się nie wywiązać i czy wtedy solidarnie będziemy odpowiadać za innych ?

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt potwierdziła, że warunkiem pozyskania tych środków jest właśnie złożenie weksla. Dodała, że gdyby cały program „padł”, to odpowiadają solidarnie wszystkie powiaty, lecz każdy do wysokości własnej kwoty zabezpieczenia.

Radny p. Piotr Szwagrzyk potwierdził, że z naszej strony zabezpieczymy wszystko, lecz jeśli inne powiaty nie wywiążą się, czy nasz powiat będzie współuczestniczył w tych wydatkach ?

Radny p. Andrzej Antoniewicz odpowiadając radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi poinformował, że pierwotnie Koordynatorem miał być Powiat Inowrocławski, lecz odstąpiliśmy od tego na rzecz Torunia. W przypadku Bydgoszczy, nie żądała ona zabezpieczenia wekslowego. Gdybyśmy my byli Koordynatorem, to również zażądalibyśmy od innych samorządów powiatowych, uczestniczących w tym programie, zabezpieczenia z ich strony. Wszystkie powiaty podejmując taką decyzję, są na tyle odpowiedzialne i dołożą wszelkich starań aby program był skutecznie realizowany.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że dużo spraw zostało wyjaśnionych, my rozumiemy, że musimy głosować i przegłosujemy to. Radny zapytał, czy kiedy zawierano umowę z Koordynatorem, to była już mowa o wekslu ?

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że Wysoka Rada podjęła już uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów i powołania komisji do ich przyznawania. Tam zostały określone wszystkie zasady realizacji. Natomiast są dwie możliwości zabezpieczenia – poręczenie Rady Powiatu z gwarancją lub weksel z deklaracją wekslową. Zarząd Powiatu proponuje weksel z deklaracją wekslową, bo poręczenie wymagałoby wprowadzenia określonej kwoty do budżetu jako zadłużenia.

Głos zabrał Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski. Poinformował, że nie ma innej możliwości niż ta, która została przyjęta jeśli chodzi o pozyskanie stypendiów unijnych w naszym województwie. Na konwencie starostów takie decyzje zapadły. Poręczenie środków jest warunkiem ich otrzymania a my deklarując zabezpieczenie wekslowe gwarantujemy prawidłowe ich wykorzystanie. Pan Wicestarosta powiedział, że nie potrafi w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, co się stanie jeśli jeden z powiatów nie wywiąże się z tego zadania. Najprawdopodobniej o tyle zmniejszy się pula środków przydzielonych na stypendia, a program będzie funkcjonował. W przypadku powiatów, które się wywiążą i dokonają prawidłowej dystrybucji środków, zabezpieczenie wekslowe zostanie cofnięte.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował za wyjaśnienia, które wzbogaciły wiedzę radnych. Środki unijne należy pozyskiwać, bo jest taka potrzeba, lecz należy również dokładnie analizować wszystkie „za” i „przeciw”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Analogicznie poinformowała, że Powiat Inowrocławski wraz z innymi powiatami naszego województwa przystąpił do realizacji projektu stypendialnego „Szansa dla żaka” na podstawie umowy zawartej w dniu 13 września 2004 r. w Toruniu. Wspomniana umowa wskazuje Miasto Bydgoszcz jako Koordynatora prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu oraz jako podmiot upoważniony do zawarcia umowy finansowania projektu z Instytucją Wdrażającą. Zasady rozliczania się i współpracy powiatów z Koordynatorem określą zawarte umowy. Dążąc do prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów, Koordynator wystąpił do każdego z powiatów o ustanowienie dwojakiego rodzaju zabezpieczeń. Zgodnie z propozycją zawartą w uchwale, może to być poręczenie wekslowe oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Proponowane formy zgodne są z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzoru umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Kwota zabezpieczenia nie może przekraczać 112.813,00 zł. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała, za podjęciem głosowało 4 członków komisji, przy jednym głosie wstrzymującym. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że zmian dokonuje się na skutek otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów, która o kwotę 75.619 zł zwiększa subwencję oświatową. Na skutek zawartej umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. zwiększa się planowane dochody w dziale „Administracja publiczna” o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań USG i mammograficznych pracowników. W związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 94.506 zł otrzymanych w ramach zawartych porozumień z Gminą Inowrocław na projekt i budowę chodnika w Jaksicach oraz w Orłowie dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w dziale „Transport i łączność”. W dziale „Pomoc społeczna” dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 19.205 zł dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą w domach pomocy społecznej (dotyczy korekty decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Zmniejsza się planowane wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 183.748 zł , w Starostwie Powiatowym o kwotę 50.000 zł, w Domu Dziecka w Jaksicach o kwotę 51.000 zł oraz o 2.000 zł zmniejszamy wydatki na rodziny zastępcze. Po dokonaniu wszystkich zmian dochody zmniejszane są o kwotę 12.887 zł, a wydatki o kwotę 299.635 zł. podstawowe parametry budżetu na 2004 rok ukształtowały się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na poziomie 85.380.608 zł i budżet został zrównoważony. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 28 grudnia br. omawiali powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jedomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.


17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany w artykule 119 ustawy o finansach publicznych a także w oparciu o uchwałę w sprawie procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 przygotował projekt uchwały budżetowej na 2005 rok. W oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji oraz wnioski wypracowane na komisjach problemowych Rady Powiatu opracowano budżet o następujących parametrach:
1. Dochody 87.617.067 zł
2. Wydatki 90.317.067 zł (w tym rezerwa ogólna – 0,56 % planowanych wydatków)
3. Deficyt 2.700.000 zł
Jako źródło pokrycia deficytu Zarząd Powiatu proponuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.700.000 zł z czego w wybranych bankach krajowych – 2.000.000 zł i w Banku Ochrony Środowiska – kredyt preferencyjny w kwocie 700.000 zł. W przedłożonym projekcie budżetu na 2005 rok Zarząd zapewnił wszystkim podległym jednostkom minimum potrzeb finansowych do ich prawidłowego funkcjonowania, zabezpieczył środki na 3 % podwyżki wynagrodzeń dla pracowników podległych jednostek oraz udział własny niezbędny do pozyskania środków z programów unijnych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 28 grudnia br. omawiali projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. Wraz z projektem uchwały Rady Powiatu komisja otrzymała uchwałę nr 14/P/2004 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Inowrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2005 rok. Komisja Budżetu i Finansów stwierdza, że integralną częścią projektu budżetu jest załączona Informacja o stanie majątku Powiatu Inowrocławskiego sporządzona na dzień 31 października 2004 r. Tak opracowany projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2005 r. uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdza, iż zaprezentowany projekt budżetu spełnia wymogi formalne i merytoryczne, zawiera podstawowe elementy określone w ustawie o finansach publicznych. Komisja Budżetu i Finansów po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budżetu na 2005 r. pozytywnie go zaopiniowała, za przyjęciem głosowało 4 członków komisji przy jednym głosie wstrzymującym. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Wanda Bańkowska przedstawiła stanowisko Klubu Radnych „Sojuszu Lewicy Demokratycznej”. Poinformowała, że Klub Radnych „Sojuszu Lewicy Demokratycznej” wnikliwie analizował projekt budżetu na 2005 rok i wypracował swoje stanowisko. Według pierwotnych założeń budżet na 2005 rok przewidywał spłatę zaciągniętego kredytu w 2004 roku w kwocie 1 mln zł wraz z należnymi odsetkami. Budżet roku 2004 dzięki wysiłkom podległych jednostek i racjonalnym decyzjom Zarządu Powiatu został na dzisiejszej sesji zrównoważony, środki planowane na jego spłatę przeznaczono na remonty i modernizacje podległych jednostek. Jak z materiałów wynika wydatki na remonty i inwestycje pochłonęły kwotę 8.229.098 zł, co stanowi około 10 % przyszłorocznego budżetu. Zadawalającym jest fakt, że wydatki na utrzymanie dróg są o około 20 % wyższe od poniesionych w roku 2004. Wszystkim jednostkom zabezpieczono środki na 3 % podwyżkę płac wraz z pochodnymi. W roku 2005 zgodnie z zawartymi umowami powiat nasz otrzyma środki z programów unijnych, zarówno na stypendia dla uczniów i studentów jak i na budowę centrum radiologii. Wobec powyższego Klub Radnych „Sojuszu Lewicy Demokratycznej” pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok, w którym planowane dochody stanowią kwotę 87.617.067 zł, planowane wydatki stanowią kwotę 90.317.067 zł, deficyt 2.700.000 zł, i udzieli mu pełnego poparcia w głosowaniu. Decyzja ta wynika również z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Radna wyraziła przekonanie, że podjęta przez Klub decyzja jest słuszna i dobrze będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.

W imieniu Klubu Radnych „Polskiego Stronnictwa Ludowego” wystąpił radny p. Andrzej Antoniewicz. Poinformował, że członkowie tego Klubu pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

Radny p. Andrzej Kozłowski w imieniu Klubu Radnych „Obywatelski Ruch Samorządowy” przedstawił pewne uwagi do projektu budżetu na rok 2005, które wyniknęły w toku jego analiz. Konstrukcja budżetu, po uwagach zgłoszonych w trakcie prac Komisji Rady Powiatu uległa zdecydowanej poprawie, podobnie jak większość spraw związanych z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych. Mamy pewne wątpliwości, czy wszystkie kwoty po stronie dochodów zostaną wykonane, chociażby odpisy podatków od osób fizycznych, czy subwencja oświatowa. Do dzisiaj nie jest podpisany algorytm naliczania subwencji oświatowej, nie wiadomo na jakich zasadach Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podzieli subwencję oświatową, może się okazać, że środków dla Powiatu Inowrocławskiego będzie mniej o około 1.500.000 zł. Należy cieszyć się z tego, że ujęto 3 % waloryzację płac we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół. Nasz niepokój budzi jedna istotna rzecz, co kryje się pod ponad 10 % podwyżką płac w Starostwie Powiatowym ? To na pewno nie odprawy i nagrody jubileuszowe – co próbowała wyjaśniać na komisji Pani Skarbnik, bo podwyżka w Starostwie Powiatowym to około 120.000 zł, zostaje 325.000 zł i radny pyta się, czy jest to kwota na nagrody jubileuszowe i odprawy? Na pewno nie. Na pewno szykuje się następny wzrost wynagrodzeń i wzrost zatrudnienia bądź rozwiązanie sprawy, którą radny zgłaszał jako interpelację odnośnie zatrudnienia w PFRON-ie i Wydziale Komunikacji i Dróg. Jeżeli chcemy dać podwyżki 10 % to traktujmy równo wszystkie jednostki organizacyjne - radny poprosił o wyjaśnienie tego faktu. Następnie ustosunkował się do dochodów i wydatków w oświacie. Dochody oświaty to 41.933.200 zł, bardzo zręcznie ukryto dochody poszczególnych jednostek oświatowych, które wpływają do budżetu Powiatu i edukacyjną opiekę wychowawczą, wykazując ją w zupełnie innych działach. Wydatków oświatowych jest 43.570.000 zł lecz łącznie ze stypendiami, z edukacyjną opieką wychowawczą i licząc jeszcze do wydatków oświatowych remont bursy szkolnej nr 1 w Mątwach w kwocie 500.000 zł. Jeżeli odejmiemy wydatki majątkowe w kwocie 1.090.000 zł na placówki oświatowe, to okazuje się, że Starostwo nic nie dokłada do subwencji. Można powiedzieć, że subwencja równoważy przynajmniej wydatki płacowe i wydatki rzeczowe placówek oświatowych, a Starostwo dokłada dopiero do remontów i wydatków majątkowych, z pewnością jest to zasługa Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który jak tylko może to komasuje poszczególne oddziały i ilość uczniów. Dzięki temu może realizacja tego budżetu nie będzie tak trudna, jak była w ubiegłym roku. Wiadomo jednak, że Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu warunkuje udzielenie dodatkowego wsparcia ze środków subwencji ogólnej od wykazania przez samorządy w swoich budżetach środków na zakup usług remontowych. W projekcie budżetu przewidziano na ten cel niewielką kwotę 148.761 zł i według radnego jest to bardzo mało na tak dużą ilość jednostek oświatowych. Radny poinformował, że w trakcie posiedzenia, na którym analizowano projekt budżetu Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu podjęła jednogłośnie wniosek o dostarczenie radnym wykazu inwestycji i środków przeznaczonych na nie przez Starostwo, które mają zostać wykonane ze środków unijnych w 2005 roku. Takiego wykazu do dzisiaj radni nie otrzymali a to miało warunkować, jak będziemy głosować. W projekcie budżetu ze środków unijnych mają być wykonane następujące zadania: centrum radiologii i stypendia dla studentów i młodzieży wiejskiej. Radny zapytał, czy przy istniejących możliwościach, nie stać nas na bardziej intensywne pozyskiwanie tych środków np. w zakresie dróg, w zakresie oświaty, kultury, turystyki i sportu? Klub Radnych, który reprezentuje pan radny wysoko ocenia przedstawiony program inwestycji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a jednocześnie zastanawia się z jakich środków Starostwo zrealizuje zapis ustawy o programie ochrony środowiska. We własnym imieniu radny p. Andrzej Kozłowski stwierdził, iż jest troszeczkę zawiedziony inwestycjami na terenie drugiej pod względem powierzchni i liczby mieszkańców gminy w Powiecie Inowrocławskim – Kruszwicy. Nie ma ani złotówki na inwestycje drogowe. Radny, zwracając się do Pana Starosty, Pani Przewodniczącej i kierowników jednostek administracyjnych powiedział, że jeżeli jest wola rozmowy z jednej strony, to wypadałoby doprowadzić do spotkania wójtów i burmistrzów lub osób przez nich upoważnionych, i ustalenia współfinansowania pewnych inwestycji. Ten budżet, pomimo, że jest przygotowany poprawnie, to posiada szereg niedociągnięć, jest pasywny w realizacji pozyskiwania środków z funduszy unijnych, nie w pełni równo odzwierciedla dofinansowanie poszczególnych jednostek samorządowych na terenie powiatu. Obywatelski Ruch Samorządowy będzie opiniował go negatywnie.

Radny p. Andrzej Orczykowski odniósł się do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przedstawionej tabeli na str. 50 wynika, że w 2004 roku nie wykorzystano 300.000 zł. Radny zapytał, dlaczego tak dużą sumę środków nie wykorzystano np. na inwestycje w jednostkach organizacyjnych naszego powiatu. Radny zwrócił uwagę na zapis znajdujący się na końcu załącznika nr 21, mówiący, że po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Powiatu, wyboru wniosków do realizacji w 2005 roku dokona Zarząd Powiatu, po uprzednim zaopiniowaniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Natomiast w tabeli przedstawiającej plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu, wydatki zostały już w pewnym stopniu rozplanowane.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, iż jest zapis, że trzeba będzie zaciągnąć kredyty: 2.000.000 zł w wybranych bankach i 700.000 zł w Banku Ochrony Środowiska. Radny zapytał, czy nie ma możliwości uzyskać całej kwoty kredytu z tego banku, jaka jest różnica w oprocentowaniu kredytu w innych bankach. W kwestii pozyskania środków unijnych, radny zapytał, czy były opracowane inne programy w celu ich pozyskania.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt udzieliła odpowiedzi na pytania radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Poinformowała, że budżet w Starostwie na 2004 rok wynosił 4.001.980 zł, w listopadzie 40.000 zł „zdjęto” z funduszu płac z uwagi na niewypłacenie odpraw emerytalnych jednemu z pracowników, na 2005 rok planowana jest kwota 4.405.194 zł. Same płace stanowią kwotę 290.517 zł. Na paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” składa się planowana podwyżka – kwota 98.000 zł, trzy wakaty – każdy na kwotę 1.500 zł (razem 54.000 zł), wzrost nagród jubileuszowych do wypłaconych w 2004 roku – kwota 36.574 zł, odprawy emerytalne – kwota 55.063 zł, 0,2 etatu geodety – kwota 7. 338 zł, wzrost zatrudnienia w Wydziale Architektury i Budownictwa z 4,5 etatów do 6 etatów - różnica w kwocie 37.162 zł. Skutek „trzynastek” – kwota 22.533 zł, składki ZUS – kwota 72.432 zł, składki na fundusz pracy – kwota 17.732 zł, są to kwoty składające się na 10,1 % wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Żadne dochody w oświacie nie są ukryte, na str. 26 jest załącznik nr 9 – dochody własne powiatu, gdzie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyszczególniono z jakiej placówki jakie środki pozyskamy – stanowią one kwotę 218.690 zł, zaś w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” będzie to kwota 96.880 zł. Środki na remonty Zarząd Powiatu umieścił w rozdziale „Pozostała działalność” i uruchamiane będą w razie potrzeby. Lista inwestycji na 2005 r. z funduszy strukturalnych, na które przekazane zostaną środki ze Starostwa, o którą pytał radny p. Andrzej Kozłowski znajduje się na str. 41
Odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu Pani Skarbnik poinformowała, że na str. 50 znajduje się załącznik nr 21 – plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. Stan środków na 1 stycznia 2005 r. planuje się w kwocie 300.000 zł, z uwagi na to, że w ostatnich dniach wpłynął przelew na fundusz ochrony środowiska a konta te nie zerują się i saldem przeszedł na 2005 rok jako bilans otwarcia.
Radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi Pani Skarbnik odpowiedziała, że planowana kwota 2.000.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu, zaś 700.000 zł to kredyt preferencyjny, w skali roku oprocentowany 3 %, po spłaceniu 75 % - 25 % bank umarza. W momencie pojawienia się konieczności zaciągnięcia kredytu zostanie ogłoszony przetarg na wybór banku.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał o różnicę miedzy załącznikiem nr 21, w którym wykazano wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w kwocie 1.740.000 zł a załącznikiem nr 14, w którym wykazano kwotę 1.449.000 zł.

Pani Skarbnik Anna Berendt odpowiedziała, że załącznik nr 21 zawiera plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005, z którego będą finansowane różne zadania. Natomiast kwota 1.449.000 zł, wykazana w załączniku nr 14, jest już zaplanowana na termomodernizacje placówek powiatowych.

Radny p. Andrzej Kozłowski wracając do tabeli na str. 41, powiedział, że kwoty zabezpieczone przez Starostwo nijak się mają do 25 %, które musi być zabezpieczone w budżecie Starostwa aby móc otrzymać środki zewnętrzne.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w załączniku nr 14 przedstawiono zestawienie wszystkich wniosków zgłoszonych do projektu budżetu przez zainteresowane gminy.

Radny p. Andrzej Orczykowski wyraził na wstępie, że Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe” podziela stanowisko Klubu Radnych „Obywatelski Ruch Samorządowy”, przedstawione przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Powiedział, że w 2003 roku powiat za dość wysoką sumę zlecił opracowanie a następnie przyjął Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami. Zapisano w nim zadania przewidziane do realizacji w latach 2004-2005. Program ten został opracowany i przyjęty przez Radę Powiatu lecz nie jest realizowany z powodu braku środków na ochronę środowiska w budżecie powiatu. Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” będzie głosował przeciwko przyjęciu budżetu na 2005 rok.

Pan Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi. Poinformował, że prace nad konstrukcją projektu budżetu na 2005 rok trwały od wielu tygodni. Wszystkie propozycje w nim ujęte, były opiniowane i w większości zaakceptowane przez poszczególne komisje. Zarząd Powiatu starał się uwzględniać wszystkie propozycje komisji, mamy świadomość, że nie uda się nam zrealizować wszystkich zamierzeń, zarówno w zakresie szeroko pojętej oświaty, ochrony środowiska. Projekt budżetu na rok przyszły został z wielką starannością i precyzją przygotowany i poddany Państwu pod ocenę. Mamy świadomość tego, że niektóre z zapisów są wirtualne. Podobnie wygląda sytuacja z funduszami unijnymi, wiele samorządów terytorialnych, podobnie jak nasz, wpisuje do swoich projektów budżetów przewidywane środki strukturalne a nikt do końca nie wie, czy one na pewno wpłyną. Pan Starosta rozwiał wątpliwości radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, co do zwiększenia zatrudnienia w Starostwie, powiedział, że nie zakładamy wzrostu. Pan Starosta przypomniał, że na 315 powiatów „ziemskich” w Polsce, nasz powiat jest jednym z najtańszych, być może zatrudnienie jest nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb. Na zadania inwestycyjne Zarząd Powiatu przewiduje wydać około 10 % środków budżetu powiatu. Są możliwości pozyskiwania środków unijnych, lecz aby móc to czynić należy posiadać własny wkład, który warunkuje ich pozyskanie. Powiat czynił starania wspólnie z gminą Złotniki Kujawskie o pozyskanie środków na budowę ulicy Jesionowej w Złotnikach Kujawskich – środki nie zostały przyznane, został przygotowany i złożony projekt na dalszy remont Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu - nie został przyjęty. Zarząd Powiatu rozważał możliwość ubiegania się o środki unijne na dokończenie budowy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie, lecz to zadanie nie może być finansowane z tych środków. Następnie Pan Starosta przypomniał, że w trakcie prac nad budową Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego odbywały się spotkania, na które zapraszano wójtów, burmistrzów, lecz oni bardzo rzadko korzystali z tych zaproszeń. Natomiast, jeżeli chodzi o zadania z zakresu ochrony środowiska, powinny być one realizowane głównie przez samorządy gminne. Pan Starosta Leonard Maciejewski prosił o przyjęcie projektu budżetu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wrócił do sprawy poruszonej przez radnego p. Andrzeja Orczykowskiego odnośnie Programu Ochrony Środowiska, przyjętego przez Radę Powiatu, która wraz z Zarządem Powiatu odpowiada za jego realizację. Pierwszy, ważny zapis mówił o powołaniu powiatowego forum zrównoważonego rozwoju, który będzie czuwał nad realizacją programu. Radny zauważył, że jest to zadanie bardzo pilne i dzisiejsza dyskusja nas do tego zdopinguje, też z uwagi na fakt, że dział ten został potraktowany „po macoszemu”. Następnie radny poruszył problem nieuregulowanych spraw własnościowych dróg powiatowych, które są niezbędne do pozyskiwania środków unijnych.

Następnie wyjaśnień udzieliła p. Joanna Kuchta Specjalista ds. Integracji z Unią Europejską. Powiedziała, że odbyły się dwa konkursy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach których Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyznał dofinansowanie dla projektów poszczególnych samorządów. W tych konkursach złożono trzy projekty:
- projekt dotyczący przebudowy drogi powiatowej Dźwierzchno – Złotniki Kujawskie (ul. Jesionowa) – uzyskał bardzo wysoką punktację, lecz nie został wybrany przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który widocznie uznał, że nie jest on celem strategicznym dla województwa,
- projekt dotyczący Centrum Radiologii w Inowrocławiu na łączną kwotę 1.734.980 zł, Powiat Inowrocławski otrzymał dotację w kwocie 1.300.740 zł,
- projekt dotyczący rewaloryzacji Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu, w sprawie tego projektu Zarząd Powiatu w Inowrocławiu odwołał się za pośrednictwem Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Ministerstwa Gospodarki i Pracy i oczekuje na dalsze losy projektu.
W roku 2005 Zarząd Powiatu przygotowuje się do kolejnych konkursów. W ramach projektów infrastrukturalnych zamierza się przygotować projekt dotyczący przebudowy drogi powiatowej nr 2368 Dźwierzchno – Złotniki Kujawskie, całkowity koszt to 2.041.000 zł, przebudowa drogi nr 2548C Rybitwy – Janikowo, całkowity koszt 3.800.000 z dotacją Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.850.000 zł, przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi nr 2548C Rybitwy – Janikowo w miejscowości Gorzany, całkowity koszt projektu wynosi 3.000.000 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2.250.000 zł., II etap rewaloryzacji Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu, całkowity koszt 1.068.950 zł. Kolejny projekt w ramach informatyzacji urzędu to budowa sieci komputerowej i wdrożenie systemu obiegu dokumentów, całkowity koszt inwestycji 312.000 zł. Wszystkie te zadania są ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego. Kolejne zadanie dotyczy lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia i jest to modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu na łączną kwotę 1.500.750 zł. W ramach „mechanizmu norweskiego”, który jest specjalnym programem uruchomionym przez Islandię, Norwegię, Lichtenstein (kraje z poza Unii Europejskiej), powiat zamierza skorzystać ze środków dla szpitala na termomodernizację budynku i oddziału położnictwa. Po raz pierwszy w przyszłym roku rozpoczynają się konkursy z Europejskiego Funduszu Społecznego ( teraz korzystamy ze stypendiów), będziemy również korzystać z tzw. projektów miękkich, otwartych, w przypadku których nie musimy mieć żadnego dofinansowania, gdyż są one w 100 % refundowane, do ich realizacji potrzebny jest wkład własny.

Radny p. Marek Rosa miał wątpliwości dotyczące wpływów do budżetu za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Nie był pewien czy znajdują się one na str. 47 projektu budżetu pod rubryką – zbiorczy plan środków specjalnych na 2005 rok, lecz zostało to wyjaśnione i podziękował.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział prawda jest taka, że jeśli złożonych jest kilka projektów, to część z nich może odpaść. Radny sam wchodzi w skład Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy i widzi, że praca jest wykonana dobrze czasami wystarczy jeden telefon i przygotowywany jest program, w ten właśnie sposób uzyskano około 4 mln ponadplanowych środków. Jeżeli natomiast chodzi o środki z funduszu ochrony środowiska, sprawa została zaniedbana i tu trzeba uderzyć się w pierś. Radny życzył, aby przyszły rok był lepszy a plany skuteczne.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski, nawiązując do odbytego w Kruszwicy spotkania z inicjatywy Stowarzyszenia „Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”, poinformował, że dziś w Urzędzie Marszałkowskim został złożony projekt „Program Lider Plus”. Do tego projektu, w którym nie jest wymagany wkład własny samorządów gminnych, przystąpiło pięć gmin. Pan Wicestarosta, odnosząc się do wypowiedzi radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, powiedział, że Gmina Kruszwica mimo wielu próśb odmówiła przystąpienia do programu.

Radny p. Andrzej Kozłowski ustosunkował się do wypowiedzi Wicestarosty Inowrocławskiego p. Tadeusza Majewskiego. Powiedział, że program ten nie jest reprezentowany przez Starostwo Powiatowe tylko przez Stowarzyszenie. Poza tym radny dodał, że dziś nie występował w imieniu gminy tylko w imieniu Klubu Radnych „Obywatelski Ruch Samorządowy” i w imieniu własnym.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że nad projektem budżetu procedujemy od września. Wielokrotnie poszczególne wersje były przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. Pani Przewodnicząca zapytała, czy my dzisiaj mamy posiedzenie Rady Powiatu, czy komisji stałych Rady Powiatu ? To jest posiedzenie Rady Powiatu a nie komisji.

Radny p. Andrzej Orczykowski odniósł się do wypowiedzi Pana Starosty Leonarda Maciejewskiego na temat programu ochrony środowiska. W większość mają go realizować gminy lecz jest to program powiatowy. Na terenie naszego powiatu znajduje się zakład utylizacji odpadów komunalnych, z którego ma powstać centrum gospodarki odpadami. Na ten właśnie cel należy wystąpić o środki unijne, które według radnego łatwo będzie można pozyskać, gdyż ochrona środowiska w Unii Europejskiej jest priorytetowym działaniem.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski powiedział, że w programie wyraźnie jest określone kto za co odpowiada i kto na co przeznacza środki. Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dużej części będą rozdysponowane na zadania pilotowane przez powiat. Za gospodarkę odpadami odpowiadają samorządy lokalne, które jeśli tylko będą chciały skorzystać z programu, to my służymy pomocą. Środki finansowe zostają jednak rozdysponowane na zadania własne, których jest bardzo dużo i wiele jednostek organizacyjnych powiatu wystąpiło z wnioskami o skorzystanie z tego funduszu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowane (24)
za – 17 radnych
przeciw – 7 radnych
wstrzymało się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.


18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała Pana Leonarda Maciejewskiego Starostę Inowrocławskiego, że radna p. Franciszka Łopatyńska prosi odpowiedź pisemną na swoją interpelację.
Następnie Pani Przewodnicząca odpowiedziała na drugą część interpelacji radnego p. Andrzeja Orczykowskiego, który w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” na poprzedniej sesji zgłosił, aby między innymi tematem styczniowej sesji była „Stacja Dializ”. Pani Przewodnicząca poinformowała, że jeszcze nie ustaliła porządku obrad na styczniową sesję lecz jest zobowiązana uwzględnić prośbę Klubu.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski, odpowiadając na interpelację radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, który mówił o złym stanie dróg podczas dużych opadów śniegu, przypomniał, że mamy 547 km dróg na terenie powiatu (w tym 37 km dróg w mieście Inowrocławiu). Trudno jest w ciągu jednego dnia odśnieżyć wszystkie drogi. Według opinii Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wykorzystywany do tego celu sprzęt w całości był na drogach. Pan Starosta zapewnił, że zmniejszenie środków na zimowe utrzymanie dróg nie wpływa na zmniejszenie ilości sprzętu.
Pan Starosta następnie ustosunkował się do podnoszonej również przez radnego p. Andrzeja Kozłowskiego sprawy, dotyczącej nie zareagowania przez Zarząd Powiatu na pismo władz Kruszwicy odnośnie wspólnych inwestycji drogowych. Poinformował, że na to pismo z 25 marca br. pan burmistrz otrzymał odpowiedz od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w trzy dni później. Kolejne pismo wpłynęło do Starostwa 23 września br. i dotyczyło współfinansowania konkretnych zadań. Pan burmistrz wskazał na remont skrzyżowania ulicy Kolegiackiej, Nadgoplańskiej i Tadeusza Kościuszki. Pan Starosta poinformował, iż nie było reakcji na tę propozycję, ponieważ ulica Kolegiacka i Nadgoplańska – to drogi gminne, natomiast ulica Tadeusza Kościuszki – to droga krajowa.
Radnemu p. Jerzemu Naumannowi, który prosił o przycięcie gałęzi drzew na ulicy Marulewskiej, Pan Starosta odpowiedział, że otrzyma pisemną odpowiedź od p. Janusza Matyska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
Odpowiadając radnemu p. Lechowi Skarbińskiemu, który pytał, czy nie można by było utworzyć przy Starostwie lub jednostce podległej Starostwu brygady robót publicznych, która by zajmowała się remontami i pracami budowlanymi, Pan Starosta odpowiedział, że jest to prawnie zabronione, gdyż samorządy powiatowe nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.
Radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu, który w imieniu klubu radnych „Porozumienie Samorządowe” przypomniał, że na poprzedniej sesji zgłosił interpelację, dotyczącą uchwały podjętej przez Zarząd Powiatu w sprawie stacji dializ, Pan Starosta odpowiedział, iż otrzyma on odpowiedź na piśmie w tej sprawie od Zarządu Powiatu.
Radnej p. Franciszce Łopatyńskiej Pan Starosta udzieli odpowiedzi na piśmie. Ponadto poinformował, że przepisy prawne zabraniają samorządom wspieranie tego typu zadań. Środki finansowe na ochronę dóbr kultury i zabytków są w dyspozycji konserwatora zabytków. Zarząd Powiatu zastanowi się, czy jest inna możliwość wsparcia tego zadania.


19. Wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że o głos prosi Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Marcin Wnuk.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Marcin Wnuk powiedział: „Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni Rady Powiatu w Inowrocławiu, Panie Starosto, Członkowie Zarządu, nie mam żadnych wniosków ani postulatów, ale chciałbym w tym miejscu, zajmując głos, wyrazić uznanie wobec pracy samorządu Powiatu Inowrocławskiego. Kończy się bowiem kolejny rok jego pracy, myślę, że rok niełatwy, czas, w którym byliśmy świadkami, uczestnikami i twórcami wielu przemian. Był to też czas wyjątkowy dla nas Polaków, w którym każda społeczność, każdy samorząd miał swój udział. Moment przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co być może dzisiaj przez nas jest traktowane jako fakt oczywisty, ale w przyszłości będzie to bardzo ważne. Obserwując pracę samorządu Powiatu Inowrocławskiego, mówię to z przekonaniem, należy podkreślić wyjątkową pracowitość, tutaj termin „bezradność” jest czymś obcym, gdy w wielu miejscach jest on używany przy okazji trudnych do rozwiązania spraw. Przyjmijcie zatem Państwo wyrazy uznania w imieniu Posła tej ziemi a także w imieniu Sejmu - przede wszystkim tej jego części, która jest przychylna samorządom lokalnym. Czynię to z wielkim szacunkiem, wyrazy najwyższego uznania za to, co czyniliście w tym roku. Myślę, że bardzo pomyślnie zamknęliście kolejną kartę w tej „wielkiej księdze” tworzenia samorządu powiatowego w Inowrocławiu. Nasze społeczeństwo i społeczności lokalne mogą mieć poczucie tego, że jest to samorząd wszystkich mieszkańców tej ziemi, że spełnia, jeśli nie wszystkie, to na pewno zbiorowe potrzeby mieszkańców. Wyrazy uznania dla Rady Powiatu w Inowrocławiu z Panią Przewodniczącą, dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z Panem Starostą, za to wszystko, co Państwo czynicie, za to, że naszej uwadze nie uchodzą problemy i duże i małe. Proszę również przyjąć wyrazy życzeń, z przekonaniem, że to wszystko co Państwo czynicie w tym samorządzie będzie służyło nie tylko budowaniu nadziei dla mieszkańców tego powiatu, ale będzie trwałym gruntem dla spełniania wszystkich zamierzeń, planów całej społeczności powiatu. Do siego roku, niech wszystkim się dobrze darzy. Bardzo dziękuję.”

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała: „Za przysłowiowych parę godzin kończymy rok 2004, my dzisiaj budżetem rozpoczęliśmy prawie 2005 rok. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do salki aby wznieść toast za pomyślność przyszłego roku.”


20. Zakończenie.

O godzinie 15.00 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Barbara Kozłowska


Protokołowała
Karolina Florczyk