BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75750

Numer sesji rady: XXXI
Z dnia: 2 lutego 2005 r.
B.R.0041-31/2005

PROTOKÓŁ NR 31/2005


obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 2 lutego 2005 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, Przewodniczących komisji ds. promocji oraz bezpieczeństwa Rad Miast i Gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego, Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa. Następnie Pani Przewodnicząca powitała członków Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego, członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 26 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś chciałby wnieść uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXXI sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radna p. Barbara Kozłowska, sekretarz obrad XXX sesji Rady Powiatu poinformowała, że zgodnie ze Statutem protokół XXX sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXX sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniosła o przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXX sesji z 29 grudnia 2004 roku.


4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXXI sesji radnego p. Stefana Janeczka, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Stefanowi Janeczkowi funkcję sekretarza obrad XXXI sesji.5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXX sesji 29 grudnia 2004 roku.


Informacja została przyjęta.

6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 22 grudnia 2004 roku do 12 stycznia 2005 roku.


Radna p. Barbara Eska wskazała na pkt 4 i 5 Informacji. Stwierdziła, że z przedstawianych informacji na każdej sesji można zauważyć wielką troskę i zainteresowanie Zarządu majątkiem Powiatu, jak również troskę o jego efektywne wykorzystanie. Jednym z takich przykładów jest Bursa przy ul. Narutowicza, a z ostatniej Informacji wynika, że Zarząd na swoim posiedzeniu 12 stycznia br. podjął uchwałę w sprawie koncepcji zagospodarowania Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej. Nieruchomość ta była od pewnego czasu troską wszystkich radnych, gdyż Bursa ma ogromną powierzchnię i utrzymanie jej kosztuje bardzo dużo. Pan Starosta informował radnych o różnych koncepcjach jej zagospodarowania. Radna stwierdziła, że koncepcja przedstawiona na str. 13 Informacji jest bardzo sensowna, ale poprosiła p. Starostę o uzupełnienie o następujące dane: „czy zadania nałożone na Powiat, a realizowane przez wymienione w Informacji jednostki organizacyjne, które mają zostać przeniesione do omawianej nieruchomości będą realizowane i jakie z tego tytułu będą oszczędności w budżecie Powiatu. Ponadto zapytała, jaka jest koncepcja zagospodarowania opuszczonych nieruchomości po tych wszystkich jednostkach, które zostaną przeniesione do Bursy w Mątwach.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że na str. 17 w pkt 2 Informacji zapisano, że „Zarząd na posiedzeniu 29 grudnia 2004 roku nie przychylił się do wniosku radnego p. Piotra Szwagrzyka w sprawie odstąpienia od sprzedaży pałacu w Kościelcu”. Radny zapytał, czy do dzisiaj nie nastąpiły jakieś zmiany lub nie uzyskano dodatkowych informacji, które wpłynęłby na zmianę takiej decyzji.

Radny p. Jan Biernacki poprosił Pana Starostę o rozszerzenie tematu dotyczącego odrzucenia przez Zarząd Powiatu propozycji Prezydenta Miasta Inowrocławia dotyczącego zamiany budynku przy ul. Roosevelta 33/35 na budynek przy ul. Narutowicza 60.

Radna p. Franciszka Łopatyńska odniosła się do pkt 1 dotyczącego dróg. Poprosiła Dyrektora ZDP o szczegółowe sprecyzowanie art. 6a ustawy o drogach. Radna zapytała o wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie nastąpiło zmniejszenie o kwotę 120 tys. zł. – czy to nie wpłynie ujemnie na jej działalność. Ponadto radna zapytała, jakie budynki będące własnością Starostwa będą w najbliższym czasie na zbyciu. W związku z tym, że pewne wydziały Starostwa zostaną przeniesione do Bursy w Mątwach zapytała, jak będzie wyglądała korespondencja i łączność przeniesionych wydziałów ze Starostwem. Radna zasugerowała, aby w Bursie powstało „okienko kasowe Starostwa i poczta”.
Radna wskazała na ostatni pkt Informacji dotyczący zgody Zarządu na podjęcie działań, zmierzających do likwidacji gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej. Stwierdziła, że jest to dobre posunięcie, ale działania dobrze byłoby zacząć, kiedy są dopłaty bezpośrednie, to wtedy będzie wyższa cena gruntów.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał o budynek Bursy, do którego mają być przeniesione niektóre wydziały Starostwa, a mianowicie o instytucje, które tam są obecnie. Co się z nimi stanie. Głównie radnemu chodziło o mieszkania chronione dla matek samotnie wychowujących, które prowadzi Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny. Ponadto na parterze Bursy znajduje się świetlica socjoterapeutyczna, do której uczęszcza około 30 dzieci z Mątew, czyli z najbliższej okolicy i świetlica ta spełnia ich podstawowe potrzeby. Radny zapytał, czy jest już jakaś koncepcja przeniesienia tych instytucji.

Radny p. Marek Rosa zapytał, co skłania Zarząd do likwidacji gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej, bo według ostatniej informacji każde z tych gospodarstw przyniosło dochód.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poprosił Panią Przewodniczącą, aby z uwagi na mnogość pytań - bardzo skomplikowanych - do niektórych z nich odniósł się Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski (chodzi o gospodarstwa pomocnicze), a na pytanie dotyczące Straży Pożarnej odpowiedzi udzieliłaby Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt.
Pan Starosta zauważył, że w dużej ilości zadanych pytań skoncentrował się problem bardzo ważki, dotyczący majątku samorządu powiatowego, konkretnie Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach. Pan Starosta podziękował radnym za wielką troskę, która była wyrażana w tej sprawie, bowiem jest ona dla Zarządu i Rady Powiatu problemem o znaczeniu nadzwyczajnym. Z problemami dotyczącymi budynków, które są na terenie powiatu Zarząd boryka się od dość dawna. Starosta podkreślił, że w sposób bardzo racjonalny, rozsądny i spokojny Zarząd gospodaruje tymi zasobami i to, co było zbędne zostało już sprzedane. Działo się to z pewnym trudem, ale spełniło oczekiwania, budynki zostały sprzedane i w sposób należyty zagospodarowane. Sprawa Bursy w Mątwach budzi najwięcej emocji i to w sposób przedziwny. Każdy mieszkaniec powiatu ma prawo troszczyć się o majątek powiatu, jednak nie zawsze ludzie są zorientowani w sposób obiektywny, co się z nimi stało i co się będzie dziać dalej.
Pan Starosta udzielił odpowiedzi radnemu p. Janowi Biernackiemu. „Otrzymałem rzeczywiście, ale najpierw za pośrednictwem lokalnej prasy zawiadomienie, że Pan Prezydent Brejza występuje do Zarządu Powiatu z propozycją zamiany budynku przy ul. Roosevelta 33-35 na budynek przy ul. Narutowicza 60, który jest w posiadaniu miasta, a przez wiele dziesiątek lat pełnił rolę i funkcję poradni rehabilitacyjnej. Po pierwsze Proszę Państwa – przedziwna jest i swoista formuła rozmów ze Starostwem, bowiem odbywa się ona za pośrednictwem prasy. Jest kuriozalna, niegrzeczna. Była taka oferta, natychmiast została przedstawiona na Zarządzie, ale Zarząd odrzucił tę propozycję. Ja bym się wstydził przed Państwem stanąć i powiedzieć, że Zarząd zgadza się na jakieś karkołomne zamiany budynków. Nie chcę wracać do historii sprzed dwóch lat, kiedy miasto chciało nam podarować, czy też w jakiś sposób dokonać zamiany Szkoły Staszica na ten budynek przy ul. Roosevelta. Mieliśmy uzasadnione merytorycznie, bardzo porządne, inżynierskie argumenty. Architekci i inżynierowie budownictwa dokonali wizji budynku. Po Szkole Nr 3 była próba wciśnięcia nam chałupy, która jest niewiele warta. Jeśli jest tyle koncepcji, tyle pomysłów, dlaczego 7 miesięcy stoi ten budynek nieruszony. Ja się dziwię, dlaczego nie ma takich wątpliwości, pytań i krytyki, jak była kierowana do nas przez różnych niby czytelników, że budynki na ul. Dworcowej i ul. Narutowicza stoją puste. A stoją puste budynki w mieście po byłych pięknych sanatoriach po „Bajce” i „Patrii” przy ul. Daszyńskiego i jakoś to nikogo w oczy nie kole. Miasto sprzedaje budynki, a szuka transakcji kosztem samorządu powiatowego. Ja wiem, że jest interes publiczny i musimy o interesie publicznym wspólnie myśleć i decydować, ale oczekiwałbym również ze strony władz miasta pewnej przyzwoitości, normalnej ludzkiej przyzwoitości, a propozycja, jaką otrzymaliśmy jest nie do przyjęcia. Proszę Państwa, czy Powiat ma się wynosić z budynku naprzeciwko, remontować kosztem kilkuset złotych, bo taką podał kwotę Pan Prezydent, do budynku przy ul. Narutowicza? Jeśli Pan Prezydent jest tak dobry dla miasta, dlaczego miasto tam nie przejdzie, dlaczego nie zagospodaruje wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza dla ludzi nie mających mieszkania. Dlaczego się nie myśli o tych budynkach? Zadaniem własnym gminy jest bezdomność i to gmina, w tym przypadku miasto powinno się troszczyć o to, a nie niepotrzebnie powodować emocje do takiej dyskusji. Jesteśmy gotowi na wszelką współpracę i z całego serca i życzliwości życzę sobie i władzom miasta, aby tak było, bo rozumię ten problem bardzo ważki, ale to nie może być oparte na zasadach takich, jak się to dotąd odbywa. I tu trochę historii, bo wrócę do szkoły im. Kotańskiego. Mieliśmy, o czym Państwo dobrze wiecie, zamiary (i nie jak pisał dziennikarz w „Gazecie Pomorskiej”, że na skutek nacisków i protestów rodziców powiat się wycofał z tego pomysłu) przeniesienia szkoły z ul. Poznańskiej do Mątew. Jest to bzdura, jest to po prostu nieprzyzwoite kłamstwo. Mieliśmy zgodę dyrektora tejże szkoły, zgodę całej kadry nauczycielskiej i zgodę rodziców. Cały Zarząd Powiatu uczestniczył w wielogodzinnym spotkaniu z młodzieżą, z rodzicami, z radą rodziców i otrzymaliśmy zgodę na naszą propozycję. A że nie przenieśliśmy szkoły do Mątew zdecydowały inne powody, o których też muszę Państwu powiedzieć. Według wstępnych założeń wynikało, że koszt adaptacji tego budynku w Mątwach pod potrzeby szkoły oscylował w granicach 300 tys. zł. i na taką kwotę byliśmy przygotowani. Jak się okazało podczas przygotowywania dokumentacji - koszt, aby ten budynek pełnił funkcję szkoły był wielokrotnie wyższy – około 800 tys. zł. i my się z tego wycofaliśmy. Drugie jak gdyby dno tej całej sprawy, to stanowi fakt, że Komisja Regulacyjna, która decyduje o ewentualnym zwrocie nieruchomości Gminie Wyznaniowej Żydowskiej oczekuje od Zarządu Powiatu, takiego oświadczenia, że nie będzie problemu, jeśli tę szkołę nam zabiorą. Takiego oświadczenia nie wydaliśmy, Zarząd nie wyraża zgody – takiego dobrowolnego jak gdyby poddania się w tej sprawie. Tylko dlatego szkoły nie przenieśliśmy. Uważam, że Zarząd Powiatu w sposób bardzo staranny i humanitarny podchodzi do sprawy Bursy Szkolnictwa Zawodowego. Otóż parę miesięcy temu bardzo wstępnie pracownicy Urzędu, inżynierowie z Wydziału Architektury i Budownictwa i Oświaty dokonali przeglądu tego budynku, nie mówiąc o tym, że stan techniczny jest o wielokrotnie lepszy niż budynek przy ul. Staszica. Dokonaliśmy wizji tego obiektu, aby się zapoznać ze stanem technicznym, z ułożeniem tego budynku i ze wszystkimi warunkami, jego walorami i brakami. Dopiero wówczas, po otrzymaniu jakoby przyzwolenia (i tu powiem konkretnie my nie musimy o to pytać, ale traktujemy to po ludzku, zwykle po ludzku) z Wydziału Komunikacji, z Zarządu Dróg Powiatowych, zgody Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Pani Dyks, jak również i innych naszych jednostek, które wyraziły zgodę na to, że przejdą do obiektu w Mątwach, że warunki, jakie proponujemy są dobre, wyrysowano jak gdyby w cudzysłowiu koncepcję zagospodarowania tego budynku i przygotowujemy się do dyslokacji. Nie ukrywam, że nie wiem, dlaczego robi się największy problem z planowanych przenosin Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do Mątew. Podkreślam raz jeszcze, najpierw była rozmowa z Panią Dyrektor Dyks, ja rozmawiałem i Naczelnik Oczachowski i była pozytywna opinia. We wrześniu wspólnie z Panem Naczelnikiem spotkałem się ze wszystkimi - mam nadzieję - pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, również i z filii w Kruszwicy, gdzie w sposób obiektywny, porządny przedstawiliśmy całą koncepcję. Nie zaprzeczam, że większość, a prawie wszyscy pracownicy Poradni byli przeciwni temu, co planujemy. Uzasadniali to przede wszystkim dobrem dzieci, podopiecznych tejże Poradni, że dojazd do Mątew będzie trudny, że to zakłóci w jakimś stopniu pracę pracownikom Poradni, że dzielnica Mątwy – grzecznie mówiąc - niezbyt dobra, może niezbyt ułożona i to też się niektórym ludziom nie podoba. Trudno z niektórymi argumentami pracowników Poradni dyskutować, bo są one zasadne. Mówiłem już i powtarzam, że jeżeli tam przejdą to na pewno dla tych ludzi dojście do pracy się nieco pogorszy, bo przecież to nie jest dojście do Poradni przy ul Solankowej, to jest dojazd do Mątew, ale co mają powiedzieć ludzie w dużych miastach np. w Bydgoszczy, czy Toruniu - tam jest wielokrotnie dalej niż u nas. W imieniu Zarządu proszę o życzliwsze spojrzenie na ten problem. W związku z tym planujemy dokonać tych dyslokacji. Chcielibyśmy w następujący sposób się przygotować. Otóż na jednym z ostatnich posiedzeń Zarządu ten problem po raz wtóry był bardzo starannie i bardzo rzetelnie omawiany. Chciałbym Państwu przedstawić naszą wizję, czego my się spodziewamy po tym wszystkim. Chcielibyśmy polepszyć funkcjonowanie wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu, co powinno przyczynić się wzrostem poziomu obsługi naszych mieszkańców. Dlaczego akurat zdecydowano się na te dwa wydziały, bo były też krytyczne opinie, że Wydział Komunikacji będzie za daleko dla petentów. Z reguły petenci Wydziału Komunikacji nie jeżdżą rowerami, jeżdżą samochodami, a zatem ten dojazd nie byłby aż tak trudny. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nie prowadzi pomocy dla wszystkich dotkniętych nieszczęściem, mianowicie myślę o dzieciach autystycznych i myślę o dzieciach i osobach niedowidzących, czy niewidomych. Te dzieci korzystają z pomocy w Bydgoszczy, nie dlatego, że nie mamy porządnie przygotowanych pracowników Poradni, bo mamy bardzo dobrych pracowników, ale dlatego, że nie ma miejsca, jest ciasno. Wydział Komunikacji, który przejmuje coraz więcej zadań – w trzecim kwartale roku ubiegłego wydano prawie 14 tysięcy nowych praw jazdy. Kolejna tura wymiany praw jazdy, to jest kolejnych kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy petentów. Myślę, że Wydziałowi Komunikacji tam się nienajlepiej pracuje, a również i Poradni. Budynek, w którym się mieszczą te dwie placówki był wybudowany w 1933 roku. Stan techniczny tego budynku jest też nie najlepszy. Mam ekspertyzę tego budynku, jego stanu technicznego i jak tak dalej pójdzie w niedługim czasie będzie musiał być poddany kapitalnemu remontowi. A za tym nam Proszę Państwa przyświecają nie kaprysy, nie jakieś pomysły, ani jakieś podejrzenia, że może ktoś chce robić interes na tym budynku, dla nas celem nadrzędnym jest dobro publiczne, lepsza obsługa naszych podopiecznych Poradni i petentów Wydziału Komunikacji. Zgodnie z tym, co tutaj powiedziałem, jeżeli Bursa byłaby zlikwidowana, to wszyscy wychowankowie mogliby być przeniesieni do budynku Bursy przy ul Narutowicza. Pamiętacie Państwo ile było też pretensji, oskarżeń pod naszym adresem, pod adresem Zarządu. Zrobiliśmy bardzo porządną Bursę, wręcz szukać drugiej tak dobrej. Powiększyliśmy ilość miejsc, było około 104 miejsc obecnie jest 125 miejsc. Młodzież tam się doskonale czuje i chciałoby się, aby tak wszędzie było, a nie jak w Bursie w Mątwach, do której musimy dopłacać prawie 800 tys. zł. Otrzymałem protest młodzieży mieszkającej w Bursie – chcieliby tam sobie dalej mieszkać. Wskażcie mi Szanowni Państwo, w jaki sposób i gdzie mamy szukać brakujące 800 tys. zł? Opieramy się na porządnych analizach demograficznych. Wiemy, jaki problem pojawi się za 2 lub 3 lata, ile dzieci będzie, ile ewentualnie ma być przyjętych do naszych obiektów oświatowych, a w tym i do Bursy. Nie będzie zagrożenia, jeśli zaproponujemy tej młodzieży z Bursy w Mątwach przejście do Bursy przy ul. Narutowicza. Warto nadmienić, że Bursa przy ul Narutowicza, pomimo, że Bursa w Mątwach nie jest zła, ma zdecydowanie lepszy i wyższy standard i młodzież miałaby tam bardzo dobre warunki. Z tytułu tejże reorganizacji Powiat zaoszczędziłby około minimum 700 tys. zł. Jednocześnie po dokonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych do budynku przy ul. Poznańskiej 345 przeniesione zostałyby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych, Wydział Komunikacji Starostwa oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Należy zaznaczyć, że w nowej siedzibie do dyspozycji Poradni oddano by taką liczbę pomieszczeń, jaka jest niezbędna do prowadzenia badań, zajęć terapeutycznych i realizacji innych statutowych zadań naszej placówki, a która z uwagi na szczupłość swoich pomieszczeń tutaj nie może ich w pełni prowadzić. Kolejnym etapem restrukturyzacji sieci szkolnej jest projekt likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu przy ul Solankowej. Może to, co powiem będzie przedwczesne, ale chce o tym poinformować, aby ten bardzo ważki temat też funkcjonował w świadomości Wysokiej Rady i każdego z nas tu z obecnych. Otóż przypomnę, że w szkole przy ul Poznańskiej mamy około 300 uczniów, w szkole im. Kilińskiego jest też mniej więcej taka ilość ucznów. Odbyłem wspólnie z Wicestarostą i Naczelnikiem Wydziału Oświaty spotkanie z dyrektorami szkół – Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych i z udziałem dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz z udziałem Pani dyrektor szkoły im. Kilińskiego. Dajemy pod rozwagę, dyslokację Szkoły im. Kilińskiego. Otóż młodzież ze szkoły im. Kilińskiego, która kształci się w zawodach: kucharz, kelner, cukiernik, piekarz i krawiec, można byłoby przenieść do Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza. Pani dyrektor nie widzi żadnych przeszkód, aby ta młodzież się tam znalazła i stworzy dobre warunki do kształcenia młodzieży z ul. Solankowej. Pani dyrektor z Zespołu Szkół Mechanicznych przyjmie młodzież kształcącą się w kierunkach tokarz, ślusarz i to wszystko, co ma związek z techniką szeroko pojętą. Ma dobrze wyposażone sale dydaktyczne i odpowiednią ilość sal, w pobliżu jest bardzo dobre Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum Kształcenia Ustawicznego nie widzi najmniejszego problemu, aby przyjąć młodzież z gimnazjum, które się mieści przy ul. Solankowej. Chcielibyśmy Gimnazjum dla Dorosłych utrzymać dla dobra publicznego i odbyłoby się to bez specjalnych zakłóceń. Być może pozostałby mały problem z „zagospodarowaniem” jednej, czy dwóch osób pracujących w szkole. W zasadzie gwarantujemy łagodne przejście do tych szkół, również spokojne „zagospodarowanie” ludzi pracujących w szkole przy ul. Solankowej. Poza względami ekonomicznymi za rozwiązaniem takim przemawia też fakt systematycznego zmniejszania się zainteresowania młodzieży tego typu szkołami. Według stosownych obliczeń przeprowadzenie tej zmiany przynieść powinno, według cen roku ubiegłego oszczędności dla samej Szkoły Specjalnej około 106.380 zł. Planowana jest także likwidacja warsztatów szkolnych, które są w Mątwach. Opuszczenie tych budynków pozwoli zaoszczędzić około 80 tys. zł. rocznie. Zajęcia z praktycznej nauki zawodu od 1 stycznia br. odbywać się będą w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Dworcowej. Jak ktoś ma wątpliwości niech sobie odwiedzi to Centrum, jak jest wyposażone, jak doskonałej jakości jest sprzęt. Stworzyliśmy doskonałe warunki dla odbywania praktycznej nauki zawodu dla młodzieży. Przeprowadzenie proponowanej restrukturyzacji przynieść powinno budżetowi oświaty prawie 900 tys. zł. oszczędności- rocznie. Kwota ta mogłaby zostać przeznaczona na budowę sali gimnastycznej (mamy to w planach inwestycyjnych i w strategii rozwoju, chcielibyśmy, jeśli będzie zgoda większości Rady rozpocząć budowę tej sali gimnastycznej przy III LO, z przeznaczeniem dla III LO, dla Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza i dla Szkoły im. Kilińskiego). Przypomnę, że kilka lat temu też były wątpliwości, co do budowy hali w Kruszwicy, przypomnę słowa jednego radnego, który pytał mnie, czy uważam tę decyzję za moralną. To jest niemoralne ten Pan mówił, iż chcemy budować salę gimnastyczną, gdy tyle potrzeb i biedy wokół. Zapraszam Państwa, jedźcie do Kruszwicy zobaczyć, jak ta sala jest potrzebna dzieciom, młodzieży, mieszkańcom, nie tylko z Kruszwicy. I tutaj chcielibyśmy tym szkołom, które są wręcz upośledzone z braku tych sal, nie zafundować, bo to jest nasz obowiązek, ale przystąpić do budowy nowej, nowoczesnej sali gimnastycznej, a teren mamy doskonały przy ul. Narutowicza. Nie przystajemy na propozycję, która była zgłoszona, nie jesteśmy w najmniejszym stopniu zainteresowani przejmowaniem starych budynków z miasta i obdarowywaniem miasta naszymi porządnymi budynkami. Zresztą nie wiem, czy byłaby zgoda Rady Powiatu na to, aby takiej zamiany dokonać. Zarząd nie wyraża zgody i nie wychodzimy z taką inicjatywą uchwałodawczą, uważamy tę propozycję nie do przyjęcia. Ja to robię, Zarząd to robi z szacunku również i do Wysokiej Rady i do naszych i do moich współpracowników”.
Panu radnemu Piotrowi Szwagrzykowi, który zapytał, co z pałacem w Kościelcu, Pan Starosta odpowiedział, że idąc wskazaniem p. radnego, Zarząd po ogłoszeniu przetargu wysłał pismo do uprawnionych spadkobierców tej nieruchomości, którzy mogą też wystąpić przy ewentualnym ubieganiu się o nabycie tego pałacu. Innej koncepcji nie ma.

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski udzielił odpowiedzi radnej p. Franciszce Łopatyńskiej. Pan Wicestarosta prosił o uważne śledzenie poczynań Zarządu, bo tam bardzo jasno określone jest stanowisko Zarządu i Pana Starosty. Poinformował, że został zobowiązany do przedstawienia propozycji, jak najbardziej racjonalnego wykorzystania majątku Powiatu. Zmieniła się ustawa o pomocy społecznej i dyrektorzy domów pomocy społecznej nie mogą być kierownikami gospodarstw pomocniczych. Musieliby być powołani nowi kierownicy gospodarstw pomocniczych i to wywołało dyskusję na spotkaniu z dyrektorami. Na tym spotkaniu Pan Wicestarosta przedstawił stanowisko Zarządu i poprosił o przygotowanie na piśmie propozycji restrukturyzacji domów pomocy społecznej pomniejszonych o gospodarstwa pomocnicze. Z taką propozycją i z koncepcjami, jakie dyrektorzy przedstawią p. Wicestarosta wystąpi na Zarządzie. Jeżeli Zarząd zaakceptuje przedłożone propozycje, dopiero wtedy przystąpi się do podjęcia stosownych uchwał. Czym Zarząd kieruje się wywołując ten temat? Obecnie gospodarstwa funkcjonują dobrze i wszystkie przynoszą zyski. Zgodnie z zapisami połową tego zysku powinny dzielić się z Powiatem, jest to kwota około 30 tys. zł. według budżetu na 2005 rok. Jest to kwota bardzo niska, którą właściwie powinno się z powrotem skierować do tych gospodarstw pomocniczych, bo one posiadają bardzo stary sprzęt. Gdybyśmy chcieli prowadzić te gospodarstwa efektywnie, należałoby tam stosowne środki zaangażować w zakup nowego sprzętu. Sprzęt dotychczasowy jest stary (powyżej 10-13 lat) i praktycznie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Z rozmów z dyrektorami, z koncepcji, jakie powstały na Zarządzie jest taka propozycja, aby po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych sprzęt, który tam jest sprzedać, a grunty wydzierżawić. Te dzierżawy, jak z szacunku wynika przyniosą wielokrotnie wyższe wpływy do budżetu Powiatu niż te, o których wcześniej mówiłem (około 10 – krotnie będą wyższe wpływy). Jest to związane z zatrudnieniem ludzi, którzy obecnie w tych gospodarstwach dodatkowo pracują. Stąd taka, a nie inna koncepcja na tym etapie. Zarząd Powiatu stosowych uchwał na tym etapie nie podjął.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt udzieliła odpowiedzi radnej p. Franciszce Łopatyńskiej dotyczącej Straży Pożarnej. 18 grudnia 2004 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski przysłał decyzję zmniejszającą dotację na Straż Pożarną, która dotyczyła budowy strażnicy. W uzgodnieniu z Komendantem Straży Pożarnej środki te zostały przekazane na inny Powiat, ponieważ nie zostały one wydatkowane i żeby nie odprowadzać ich do budżetu Państwa wojewoda je przesunął. Nie ma to wpływu na działalność Straży Pożarnej.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek odpowiadając radnej p. Franciszce Łopatyńskiej poinformował, że ustawa reorganizująca administrację kraju, która została opublikowana do realizacji w 1998 roku nakazuje przyjęcie przez powiaty wszystkich dróg poprzedniej kategorii wojewódzkiej, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg krajowych i wojewódzkich. Powiat otrzymał jakoby w spadku z dobrem inwentarza różne drogi, o różnym stanie technicznym. Powiat musi nimi zarządzać i nimi gospodarować.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy odpowiedzi zadowoliły Panie i Panów radnych, czy są jeszcze uwagi.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że tematy dzisiejsze są bardzo trudne, wywołały ożywioną dyskusję i pokazały, że „my radni wiemy, o co chodzi i wszyscy staramy się, aby wykorzystać korzystnie fundusze i budynki. Jeśli radni pytają o argumenty – to jest bardzo dobrze, a Pan Starosta i Pan Wicestarosta swoje stanowisko przekonywująco przedstawili”. Radny ocenił te odpowiedzi bardzo pozytywnie. Ponadto powiedział, że celowo pytał o Kościelec, bo jest to sprawa bardzo trudna i cokolwiek się zrobi będzie źle. Według radnego najbardziej złym pomysłem jest sprzedaż tego pałacu, bo nadal jest pismo u wojewody, które mówi o dalszym roszczeniu właścicieli. Dokumenty na dzisiaj mówią, że można ten pałac sprzedać. Wycena jest taka, jak jest – na niedużą kwotę. Może być taka sytuacja, że właściciele odwołają się ponownie, a Starostwo sprzeda ten budynek według „naszej wyceny”, a inny rzeczoznawca - fachowy oceni, że ten budynek z uwagi na położenie, na architekturę ma o wiele wyższą wartość. Radny zapytał, co będzie wówczas.
Następnie radny wrócił do sprawy Bursy. Powiedział, że przyglądał się i analizował temat i rzeczywiście to rozwiązanie, które przedstawił p. Starosta jest dobre. Podkreślił raz jeszcze, że jest to dobre rozwiązanie, ale trzeba mieć na uwadze dzieci, które uczęszczają do świetlicy socjoterapeutycznej. Są to dzieci bardzo biedne, często z marginesu społecznego i jest to dla nich jedyne miejsce, gdzie mogą odrobić lekcje i się czegoś nauczyć. Problem ten trzeba pozytywnie rozwiązać, bo czy to będą dzieci z miasta, czy z powiatu – to przecież wszystkie dzieci są nasze.
Ponadto radny ustosunkował się do wypowiedzi Pana Wicestarosty odnośnie likwidacji gospodarstw pomocniczych. Według radnego argumenty, które przedstawił Pan Wicestarosta są słuszne. Jednak przy domach pomocy społecznej są działki warzywne, na których pracują mieszkańcy tych domów i w związku z tym jest tańsze utrzymanie mieszkańców. Zasugerował, aby działki wielkości około 1 hektara zostawić przy domach pomocy społecznej. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby w warunkach umowy dzierżawy zawrzeć zapis, żeby dzierżawca ziemię zaorał i glebę przygotował pod uprawę warzyw.
Radny p. Piotr Szwagrzyk zwrócił się do Pana Starosty: „najgorszą formą, jaka jest to jest rozmowa przez prasę i myślę, że odczucie tu jest nie tylko moje, iż powinno być spotkanie Prezydenta ze Starostą i powinni porozmawiać bezpośrednio. Należy dyskutować, rozwiązywać problemy jednego i drugiego samorządu. Problem jest zły wtedy, kiedy jedna strona jest zadowolona, a kiedy są dwie strony zadowolone to nie ma żadnego problemu. Życzyłbym, aby w tym kierunku myśleć”.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski podziękował radnemu p. Piotrowi Szwagrzykowi za bardzo cenną uwagę i prosił, aby Pana Prezydenta Brejzę i jego współpracowników źle nie osądzać ponieważ „my rozmawiamy jak normalni ludzie”. Jednak czasami „bokiem” wychodzą sprawy, które nie powinny przybierać konfliktowego charakteru.
Pan Starosta udzielił odpowiedzi radnej p. Franciszce Łopatyńskiej na pytanie dotyczące uruchomienia punktu kasowego w Mątwach. Poinformował, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki punkt tam powstał. Można też wystąpić do Banku, który obsługuje Starostwo, żeby taki punkt uruchomił. Zarząd w stosownym czasie na pewno to rozważy.
Radny p. Andrzej Orczykowski pytał o los dzieci, które uczęszczają do świetlicy socjoterapeutycznej w Mątwach. Pan Starosta powiedział, że zamierza się stworzyć bardzo dobre warunki dla tych dzieci w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
W sprawie dotyczącej pałacu w Kościelcu, którą podniósł radny p. Piotr Szwagrzyk, Pan Starosta przypomniał, że Starostwo wykazało chyba za wiele dobrej woli i wielką życzliwość dla uprawnionych spadkobierców. Tylko i wyłącznie na prośbę Państwa Ponińskich wstrzymywany był cały proces, po to, aby dać im szansę na odzyskanie tej posiadłości. Niestety, Państwo Ponińscy uzależnieni byli od sądów, które nie były rychliwe. Państwo Ponińscy zaskarżyli naszą decyzję i przegrali. Starostwo wystąpiło do wojewody z zapytaniem, czy wszczął postępowanie w tej sprawie. Na razie nie ma żadnej informacji dotyczącej tej sprawy.

Radny p. Andrzej Orczykowski podziękował Panu Staroście za troskę o dzieci ze świetlicy sojoterapeutycznej. Zaznaczył jednak, że te dzieci praktycznie nie mogą mieć innego miejsca poza Mątwami, bo są one z najbiedniejszych rodzin, korzystają z darmowych posiłków, ponieważ nieraz w domu nie mają co jeść. Przede wszystkim nie stać je na to, żeby się przemieszczać i problem ten wymaga rozwiązania – tam na miejscu w Mątwach.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski stwierdził, że ten problem, bardzo ważki jest zadaniem własnym gminy, jednak Starostwo nie chce go „odpychać”. Pan Starosta powiedział, że sugestie p. radnego zostaną uwzględnione i na pewno zostaną one rozważone razem z Prezydentem Brejzą.

Radny p. Andrzej Orczykowski przypomniał, że wcześniej już pytał o mieszkania chronione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Maria Kozłowska poinformowała, że nie ma w Bursie w Mątwach mieszkań chronionych. Jest tylko poszerzona działalność o parę pokoi na tzw. Schronisko dla kobiet. Działa ono w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby matki, które tam przebywają wróciły z powrotem do pokoi, które zajmowały w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny. W Bursie nie ma mieszkań chronionych.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy odpowiedzi zadowoliły Panie i Panów Radnych, czy są jeszcze uwagi. Uwag nie było.
Informacja została przyjęta.

7. Interpelacje i zapytania radnych.


Radna p. Barbara Kozłowska zgłosiła swoje niezadowolenie z przesłanej jej odpowiedzi dotyczącej interpelacji złożonej na sesji Rady Powiatu 24 listopada 2004 roku. Wystąpienie radnej p. Barbary Kozłowskiej i komentarz do otrzymanej odpowiedzi na jej interpelację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radna p. Franciszka Łopatyńska:
1.Odniosła się do odpowiedzi na złożoną wcześniej interpelację, w której zwracała się o możliwość dofinansowania zakupu instalacji przeciwpożarowej dla kościoła zabytku klasy zerowej w Pieraniu. Radna stwierdziła, że otrzymała odpowiedź „wymijającą”. „Wiem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby złożenie wniosku do Komisji Budżetu i Finansów w okresie wcześniejszym, tzn. kiedy planuje się budżet. Niemniej w międzyczasie zdarzają się sytuacje i potrzeby niezależne od nas”. Zacytowała też opinię w tej sprawie wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową: „dotacje na takie prace są określone w art. 77 ustawy – do nakładów koniecznych zalicza się zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej”.

2. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego znajdują się grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych, - zaś dokładnie chodzi o grunty gospodarstwa Wierzbiczany. Rolnicy z Gminy Gniewkowo i Dąbrowa Biskupia ubiegają się od kilku lat - bez skutku- o wydzierżawienie lub zakup tych gruntów. Na mocy ustawy o pełnourolnieniu rolnictwa indywidualnego, 30% zasobu posiadanych przez Agencję gruntów powinna być do dyspozycji rolników. Agencja Nieruchomości Rolnych rozwiązała umowę dzierżawy z Przedsiębiorstwem Rolnym Wierzbiczany i została ogłoszona upadłość tego Przedsiębiorstwa. I tu zaczyna się problem, gdyż do Spółki wszedł syndyk, który doprowadził do poddzierżawienia gruntów Skarbu Państwa bez wiedzy i zgody Agencji, co jest niezgodne z prawem (jednemu rolnikowi umożliwiono powstanie przedsiębiorstwa o wielkości około 1000 ha.). Sprawą tą są zainteresowani rolnicy, władze gminy, izby rolnicze, parlamentarzyści. Zdaniem radnej wskazane by było, aby i Powiat włączył się w te działania, bo przez skuteczną interwencję wszystkich podmiotów i organizacji uniemożliwi się tworzenie latyfundiów, a da wsparcie dla drobnych gospodarstw poprzez ich pełnourolnienie.

Radna p. Regina Czerwińska wskazała na nieprawidłowości występujące przy skrzyżowaniu ulicy Andrzeja z ulicą Szymborską, na którym jest sygnalizacja świetlna. Około 100 metrów przed skrzyżowaniem jest ulica Mała Andrzeja, która jest ulicą ślepą. Jest tam bardzo niski chodnik i kierowcy z Inowrocławia wykorzystują tę sytuację i skracają sobie drogę jeżdżąc tą ślepą uliczką. Na tym terenie biegają i bawią się dzieci, może dojść do wypadku. Radna zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie tej ulicy, chociażby przez zamontowanie barierki i fizyczne jej zamknięcie.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
1. W związku z tym, że dowiedział się o planowanej likwidacji gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej radny zapytał: ile hektarów ziemi jest przewidzianych do ewentualnej dzierżawy, jakie dopłaty z tytułu tych gospodarstw otrzymano w 2004 roku, a jakie są planowane w 2005 roku i na jaki okres czasu ewentualna dzierżawa by obowiązywała. Radny zauważył, że krótkotrwała dzierżawa powoduje wyciągnięcie do maksymalnych rozmiarów tego, co w zasobach ziemi się znajduje, a potem dzierżawca będzie próbował jako uprawniony do pierwokupu kupić ją jak najtaniej. Wskazał na to, aby wydzierżawić conajmniej na 7-8 lat, ewentualnie sprzedać te grunty od razu. Nadmienił, że należy zdać sobie sprawę z tego, że majątek ten trzeba wyprzedawać z namysłem i bardzo dużą ostrożnością.
2. Kolejna sprawa dotyczy stanu dróg. W ubiegłym tygodniu po opadach deszczu zrobiła się na drogach „szklanka”. Zarząd Dróg Powiatowych, co roku występuje do gmin o podanie tych dróg, po których poruszają się autobusy szkolne. Nie może tak być, aby przez dwa dni na tych drogach nic nie robiono z likwidacją gołoledzi, a autobusy miały problemy z jazdą. Radny poinformował, że interweniował bezpośrednio u Pani Zastępcy Dyrektora ZDP (p. Dyrektor był na urlopie) o dwa odcinki dróg – przez Polanowice do Strzelna i przez Giżewo do Kruszwicy. Okazało się również, że dalsze odcinki dróg powiatowych, którymi dowożone są dzieci do szkół między innymi z Witowic do Chełmc, z Janocina do Bachorc, też były pokryte gołoledzią i były problemy z dowozem dzieci.

Radny p. Andrzej Sieradzki poinformował, że w ramach realizacji inwestycji kanalizacyjnej zlewni gmin Jeziora Gopła, w miejscowości Sukowy i okolicznych wsiach pobudowano sieć przepompowni ścieków. Przepompownie te znajdują się przy drogach i wykonano do nich przejazdy z kostki polbrukowej, natomiast nie wykonano przepustów pod tymi przejazdami. W związku z tym stagnuje tam po opadach woda, podmywając drogę i przyległe pola. Radny poprosił stosowne służby o zainteresowanie się tą sprawą.

Radny p. Jerzy Naumann:
1. Nawiązał do interpelacji, którą złożył 24 listopada 2004 roku dotyczącą konieczności wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o naprawę skrzyżowań ulic Szymborska- Marulewska, Świętego Ducha -Andrzeja-Najświętszej Marii Panny. Otrzymał odpowiedź, że skrzyżowania mają być przebudowane, a radny wnosił wówczas o naprawę i usunięcie nierówności, które tam występują.
2. Wysunął propozycję wydłużenia czasu świecenia zielonego światła przy skręcie z ulicy Andrzeja w ulicę Marulewską oraz z ulicy NMP w ulicę Św. Ducha.

Radny p. Andrzej Orczykowski złożył interpelację na piśmie, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Radny p. Piotr Szwagrzyk przypomniał, że półtora roku temu składał interpelację w sprawie możliwości wyjazdu z Bazy karetek pogotowia ratunkowego bezpośrednio na ulicę Toruńską (z pominięciem jazdy ulicą Plebanka). W tamtym czasie zostało to załatwione odmownie. Ponowił interpelację, aby spowodować otwarcie tego odcinka tylko i wyłącznie dla karetek pogotowia ratunkowego.

Radny p. Marek Rosa skierował dwa zapytania, które otrzymał podczas swojego dyżuru odnośnie pobierania opłat na parkingu przy szpitalu, na które nie potrafił odpowiedzieć:
1. „Mamy osobę chorą w rodzinie, posiadamy tzn. stałe wejście na oddział, jesteśmy zamiejscowi. W związku z tym samochód stoi około 10 godzin na parkingu (18 zł.). Czy musimy płacić”.
2. „Codzienne przebywam na Oddziale Rehabilitacji około 3 godzin, dojeżdżam samochodem – opłata 5 zł. Czy muszę płacić”.

Następną interpelację radny skierował do Przewodniczącej Rady Powiatu. „Zanim Zarząd podejmie decyzję o likwidacji gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej sprawę tą skierować na poszczególne komisje”.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004.


Z projektem uchwały wystąpił Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego p. Stanisław Mroczek. Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została zarządzeniem nr 153/2002 Starosty Inowrocławskiego z 20 grudnia 2002 roku. W skład komisji wchodzą:
- Leonard Maciejewski – Przewodniczący
- Andrzej Orczykowski – przedstawiciel Rady Powiatu
- Jan Biernacki – przedstawiciel Rady Powiatu
- Dariusz Witczak – przedstawiciel samorządu gminnego
- Jarosław Kaczor – przedstawiciel samorządu gminnego
- Tomasz Sibora – przedstawiciel samorządu gminnego
- mł. insp. Wiesław Dzierbicki – przedstawiciel Policji
- nadkom. Roman Raczkowski – przedstawiciel Policji
- Stanisław Mroczek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego.
Komisja ściśle współpracuje z Komisją Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 5 posiedzeń, realizując zadania zawarte w planie pracy komisji na rok 2004 i wykonała wszystkie zadania ustawowe. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 31 stycznia br. omawiali powyższy projekt uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowali. Wniosła o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusją i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że jako członek tej komisji z ramienia Rady Powiatu z zadowoleniem uczestniczy w posiedzeniach. Poruszane są tam bardzo ważne problemy dotyczące bezpieczeństwa Powiatu. Poinformował, że będąc członkiem tej komisji dopiero uświadomił sobie, jak wiele zagrożeń jest na terenie Powiatu i są one uwzględnione w działaniach komisji. Wskazał na str. 5 Sprawozdania gdzie zapisano że: „działalność samorządów skierowana była na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, poprzez realizację lokalnych programów (będących składowymi programu powiatowego) w tym zakresie” i tu są między innymi wyszczególnione świetlice socjoterapeutyczne ( to jest to o czym mówiłem). Z tego wynika, że troską Powiatu są problemy rozwiązywane przez te świetlice socjoterapeutyczne.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Raportu o stanie zaawansowania prac w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.


Z projektem uchwały wystąpiła Specjalistka ds. Integracji z Unią Europejską p. Joanna Kuchta. Na wstępie wniosła autopoprawkę do niniejszego opracowania, na str. 9 w ostatnich dwóch wersach dopisać dwa zera po przecinku. Na stronie 10 w planowanym dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również dopisać dwa zera i w kolejnym zadaniu na tej samej stronie – poprawa komunikacji lokalnej poprzez przebudowę drogi gminnej we wsiach Złotowo, Ostrówek, w dwóch pierwszych pozycjach również dopisać dwa zera. Poinformowała, że zasadność podjęcia niniejszej uchwały podyktowana została dokumentem – Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, który stanowi, iż powołany do tych celów pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego razem z Zespołem Zadaniowym zobligowany jest do przedłożenia pod obrady Rady raportu mówiącego o stanie zaawansowania prac w przedmiocie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem strategicznym, który wyznacza nie tylko kierunki rozwoju w najbliższych latach 2004-2006 i fakultatywnie 2007-2013, ale co ważniejsze, przedstawia konkretne inwestycje, jakie zgłoszone zostały przez samorządy gminne Powiatu Inowrocławskiego, organizacje pozarządowe, a także i przedsiębiorstwa do współfinansowania z funduszy strukturalnych. Przedłożone opracowanie zostało podzielone na 4 części: 1 -system wdrażania programu, 2 - promocja Planu Rozwoju Lokalnego, 3 - wdrażania funduszy strukturalnych z Województwie Kujawsko – Pomorskim, 4 – informacja, o inwestycjach zgłoszonych przez poszczególne samorządy, które zostały zaprezentowane do poszczególnych konkursów i które z tych inwestycji otrzymały dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto poinformowała, że pojawił się jeden bardzo ważny element, który nie został ujęty w tym opracowaniu, bo na dzień opracowania jeszcze tych informacji nie było. Wszystkie samorządy gminne, które ubiegały się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymały je i podpisały umowę z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego podjął decyzję o obniżeniu w naszym województwie poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 75% do 60%. Przy założeniu, że środki z budżetu Państwa pozostają na tym samym poziomie (10%), środki z budżetu poszczególnych samorządów ulegają zwiększeniu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 stycznie br. omawiali powyższy projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowali za – 3 członków komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Wniósł o podjęcie uchwały.
Wiceprzewodniczący odczytał wnioski Komisji Rewizyjnej:
1. Brak jest podpisu Naczelnika Wydziału pod Raportem Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego o stanie zaawansowania prac w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego. Podpis jest bardzo istotny, gdyż świadczyłby o sprawdzeniu opracowanego materiału, w którym występują błędy w określeniach wartości planowanych zadań (str.10 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi nr 2268 C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie, ul. Jesionowa w Złotnikach Kujawskich”).
2. Atutem w pozyskiwaniu środków unijnych winny być szkody górnicze, zdegradowane tereny miejskie i powojskowe znajdujące się na terenie powiatu, które muszą być odpowiednio zagospodarowane. Za wioskami głosowali wszyscy członkowie komisji.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Kozłowski powiedział, że wiadomo jest, iż jedyną szansą rozwoju Powiatu jest pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, a jedną z podstaw jest zawarcie inwestycji w Planie Rozwoju Lokalnego. Dobrze się stało, że taki Plan jest i w zależności od potrzeb jest on modyfikowany. Do tego, aby te fundusze uzyskać potrzebne jest prawo własności na różnego rodzaju działki, czy nieruchomości. Wysunął wniosek: „aby przyspieszyć pracę nad przejęciem majątku od wojewody na rzecz Powiatu”. Zdajemy sobie sprawę z tego wszyscy, że w latach 2007-2013 środków z funduszy europejskich ma być znacznie więcej i dobrze by się stało, żeby koniec naszej kadencji uwieńczył przejmowanie naszego majątku, aby w następnym 6 - leciu można było pozyskać znaczne środki dla rozwoju Powiatu, na znacznie korzystniejszych warunkach.

Radna p. Regina Czerwińska zapytała, dlaczego na tyle wniosków, które były złożone, tak mało dostaliśmy dotacji – chodzi o wnioski samorządowe.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu podkreślił, że jest mu niezwykle trudno określić, na jakie środki unijne możemy liczyć. Poinformował, że Starostwo nie otrzymało środków na wspólną inwestycję budowy ul. Jesionowej w Złotnikach, a także na modernizację Pałacu Mieszczańskiego. Starania są czynione i będą czynione na różne zadania, podobnie jak i w gminch, ale jedną z najważniejszych spraw, aby się ubiegać o środki unijne, jest uporządkowanie spraw majątkowych. To czynimy. Pewne procesy dość długo trwają, nie z naszej winy. Pan Starosta przyjął uwagę radnego, bo jest ona absolutnie zasadna.

Specjalistka ds. Integracji Europejskiej p. Joanna Kuchta powiedziała, że Plan Rozwoju Lokalnego, który został przyjęty w roku ubiegłym jest dokumentem zintegrowanym, stworzonym z myślą o wszystkich samorządach Powiatu Inowrocławskiego. Podkreśliła, że realizacja wszystkich zadań ujętych w tym Planie leży w wyłącznej gestii samorządów. Zarząd Powiatu nie może wypowiadać się w imieniu wszystkich samorządów, dlaczego na określoną ilość złożonych projektów dany samorząd otrzymał akurat takie dofinansowanie.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, czy to pomniejszenie ( z 75% do 60%) dopłaty dotyczy nowych projektów, które będą składane, czy tych, które zostały już złożone i czy nie zagrozi to realizacji tych programów.

Specjalistka ds. Integracji Europejskiej p. Joanna Kuchta wyjaśniła, że obniżenie dopłat dotyczyć będzie tylko projektów złożonych w 2005 roku. Projekty, które uzyskały dofinansowanie w roku 2004 będą miały zachowany 75% poziom dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

Radny p. Andrzej Orczykowski zauważył, że na komisji była ta sprawa interpretowana trochę inaczej. Było powiedziane, że pomniejszenie do 60% dotyczy również tych projektów, które są już przyjęte i które zostały jakby wybrane do finansowania. Powoduje to, że Centrum Radiologii, które uzyskało dofinansowanie z Fundusz Europejskiego, a na które budżet Powiatu asygnuje 260 tys. zł. będzie zmuszony wydać więcej ponieważ było to przy 75% dofinansowaniu. Zapytał, która interpretacja jest prawdziwa.

Specjalistka ds. Integracji Europejskiej p. Joanna Kuchta powiedziała, że obniżony poziom dofinansowania do 60% będzie dotyczył tylko i wyłącznie roku 2005. Projekt Centrum Radiologii uzyskał dofinansowanie w roku 2004 oficjalną decyzją Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 12 października, co oznacza, że utrzymane będzie dofinansowanie na poziomie 75%. Tak samo, jeżeli w tym roku będą podpisywane umowy do projektów, które zostały złożone w 2004 roku i którym przyznano dofinansowanie – również będą one finansowane w wysokości 75%.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu o stanie zaawansowania prac w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

Pani Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich p. Ryszard Florek. Na wstępie wniósł autopoprawki do projektu Regulaminu. Na str. 7 w paragrafie 8, ust. 5 zapis otrzymuje brzmienie: „ Biurami – Rady i Kontroli kierują kierownicy”. Dalszą część zdania należy wykreślić. Na str. 18 w paragrafie 22, ust. 1, pkt 3 dotychczasowy zapis o treści: „dokonywanie zbiorczych analiz lokalnego rynku w zakresie podmiotów gospodarczych” wykreślić i zastąpić go: „promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i zagranicą”. Następnie na str. 27 w paragrafie 26, pkt 27 jest błąd literowy w wyrazie „przewody” winno być „przewozy”. Pan Naczelnik poinformował, że przedłożenie nowej wersji Regulaminu spowodowane zostało przede wszystkim nowelizacją niektórych aktów prawnych, a co za tym idzie zmianą zakresu zadań realizowanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego. Odnosi się to głównie do Wydziału Komunikacji i Dróg, Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Geodezji. Nie mniej istotne są również proponowane zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego. Inspirowane zresztą były przez Wysoką Radę, jak na przykład sprawa wyodrębnienia i bezpośredniego podporządkowania Staroście komórki kontroli. Dotyczy to również bezpośredniego usytuowania Inspektora BHP Staroście, zgodnie z wolą ustawodawcy. Proponowana likwidacja Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nie powinna w żadnym stopniu mieć wpływu na realizację zadań określonych w Regulaminie. Zdecydowana większość tych zadań sprowadza się do sprawowania nadzoru Zarządu Powiatu nad działalnością PS ZOZ, który jest jednostką suwerenną i samodzielną w zakresie gospodarki finansowej. Zadania te będą realizowane przez samodzielne stanowisko pracy bezpośrednio podległe Wicestaroście Inowrocławskiemu. W pełni zasadnym i racjonalnym jest na pewno przeniesienia zadań z zakresu PFRON –u do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 stycznia br. zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały. Duże wątpliwości członków komisji wzbudziło samodzielne stanowisko ds. ochrony zdrowia, z racji różnorodności funkcji przypisanych temu stanowisku przy bardzo słabych siłach i środkach, którymi ma dysponować. Komisja wysunęła następujący wniosek: „komisja prosi o rozważenie możliwości przeniesienia do Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu zadania przypisanego pierwotnie samodzielnemu stanowisku ds. ochrony zdrowia, a dotyczącego działań na rzecz rynku pracy w Powiecie Inowrocławskim – opiniowanie informacji, sprawozdań oraz projektów uchwał przygotowywanych przez Powiatowy Urząd Pracy”. Za pozytywnym zaopiniowaniem Regulaminu z przedłożonym wnioskiem głosowali wszyscy członkowie komisji – 3 obecnych. Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna i Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wysunęły następujący wniosek: „Zatrudnić w Starostwie Powiatowym Inspektora BHP, który sprawowałby nadzór nad wszystkimi jednostkami podległymi powiatowi”. Pozostałe komisje Rady nie wniosły żadnych zastrzeżeń. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu P. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Pani Przewodnicząca poprosiła radcę prawego p. Iwonę Dornę o udzielenie odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego w sprawie zatrudnienia w Starostwie Powiatowym Inspektora BHP, który sprawowałby nadzór nad wszystkimi jednostkami podległymi powiatowi. Pani Przewodnicząca zapytała, czy taki wniosek jest zgodny z prawem.

Radca prawny p. Iwona Dorna wskazała, że zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy każdy kierownik zakładu pracy jest odpowiedzialny za należyte funkcjonowanie służby BHP. W związku z tym nie ma prawnej możliwości, żeby w jednym zakładzie pracy, którym jest Starostwo, zatrudniać osobę, która świadczyłaby pracę na rzecz innych zakładów pracy (jednostki organizacyjne powiatu). Za te działania odpowiada zawsze kierownik zakładu pracy i są różne rozwiązania organizacyjne tego problemu. Można zatrudnić pracownika w tym zakresie, ale nie koniecznie, bo wystarczy, że kierownik zakładu pracy ma stosowne uprawnienia w tym zakresie. Często bywa tak, że łączy się wykonywanie tych funkcji i tych zadań z realizacją innych obowiązków pracowniczych. Bywa też tak, że w trybie zamówień publicznych, a jeżeli jest mniejsza kwota – to nie trzeba i można zlecić firmie profesjonalnej taką obsługę. Inne wymagania są w przepisach w stosunku do zakładów pracy zatrudniających większą ilość osób, bo wtedy trzeba tworzyć służbę BHP. Na podstawie przepisów prawa pracy nie ma takich możliwości, aby taką osobę można było zatrudnić w Starostwie Powiatowym, która zajmowałby się obsługą w zakresie BHP innych jednostek. Nie możemy też sprawować nadzoru nad takimi jednostkami, ponieważ zawsze odpowiada za te sprawy kierownik zakładu pracy.

Radny p. Stanisław Owedyk w nawiązaniu do wypowiedzi radcy prawnego wyjaśnił skąd się wziął taki wniosek Komisji Rewizyjnej. Pan Naczelnik wyjaśnił, że bezpośrednio Panu Staroście będzie podlegał Inspektor BHP. Ma to być osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin i odpowiadać za bezpieczeństwo „tego tylko budynku”. W pozostałych jednostkach nie ma inspektorów BHP tylko są tzw. „społecznicy”. Życie pokazuje, że BHP szczególnie w domach pomocy społecznej, w szkolnictwie i innych instytucjach jest bardzo ważne. Komisja kierując taki wniosek miała na myśli koordynowanie prac, poprzez szkolenie i sprawdzanie jednostek.

Pani Przewodnicząca zaproponowała Wysokiej Radzie, aby pozwoliła skierować ten wniosek na ręce Pana Starosty, bo trzeba skonfrontować go z przepisami i wtedy po przeanalizowaniu zgodności z ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi wszyscy radni otrzymają odpowiedź. Ta propozycja nie ma wpływu na merytoryczny kształt zapisu w dzisiejszych zmianach. Natomiast wniosek Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską w sprawie przesunięcia zadań, które Zarząd proponuje na str. 45 do realizacji przez samodzielne stanowisko ds. ochrony zdrowia w ust. 2 zadania z zakresu rynku pracy w Powiecie Inowrocławskim komisja proponuje przesunąć do Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Starostę o opinię do tego wniosku.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zgodził się z zaproponowaną sugestią, że można tego przesunięcia dokonać. Natomiast propozycja dotycząca zatrudnienia Inspektora BHP w Starostwie, żeby sprawował nadzór nad wszystkimi jednostkami w świetle przepisów, o których mówiła Pani mecenas, jest nie do przyjęcia. Ten wniosek nie zostanie spełniony.

Radny p. Stanisław Owedyk jako przykład podał Urząd Miasta Inowrocławia. Jest tam zatrudniony Inspektor BHP, który nadzoruje poprzez szkolenie, sprawdzanie, kontrolowanie stanu w zakresie bezpieczeństwa i przepisów p/poż.
Radny prosił, żeby dowiedzieć się w Urzędzie, w jaki sposób to u nich funkcjonuje.

Pani Przewodnicząca poprosiła radnego (na przyszłość również), żeby nie powoływać się na jakiekolwiek jednostki z zewnątrz, bo każdy ma swoje służby, przepisy są te same, obowiązują w naszym kraju wszystkie samorządy – my jesteśmy samorządem powiatowym. Tak jak powiedziałam wniosek zostanie skierowany do Pana Starosty.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską o przesunięcie zadań z zakresu rynku pracy z samodzielnego stanowiska ds. ochrony zdrowia do Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
za- 24 radnych
przeciw – 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że wniosek uzyskał akceptację Rady.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały z przegłosowanym wnioskiem.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

11. Informacja Zarządu Powiatu w Inowrocławiu oraz Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o realizacji uchwał Zarządu Powiatu związanych z wydzierżawianiem majątku PS ZOZ w Inowrocławiu.


Pani Wanda Jany p.o. Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawiła informację o realizacji uchwał Zarządu Powiatu związanych z wydzierżawianiem majątku PS ZOZ w Inowrocławiu. Poinformowała, że Zarząd Powiatu w roku 2003 i 2004 podjął 6 uchwał. Ich realizacja została opisana w przedłożonej na piśmie Informacji. Wniosła o jej przyjęcie.
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Franciszek Żak. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 1 lutego br. dokonała analizy przedłożonej informacji. Komisja stwierdziła, iż uchwały Zarządu Powiatu są realizowane na bieżąco i prawidłowo z zachowaniem staranności o mienie, będące własnością Powiatu. Komisja Budżetu i Finansów w pełni aprobuje stanowisko Zarządu w sprawie uchwały nr 324/2004 i uważa, iż do czasu wydania stosownych przepisów prawnych należy zachować szczególną ostrożność w zakresie dzierżawy stacji dializ oraz pracowni hemodynamiki i koronarografii. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Marek Rosa zapytał, czy uchwały nr 323/ 2004 i nr 324/2004 zostały wstrzymane tylko poprzez oświadczenie Zarządu Powiatu, czy została podjęta uchwała o wstrzymaniu ich realizacji.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że w pojęciu prawnym nie funkcjonuje tryb wstrzymania uchwały. Uchwała jest w obrocie prawnym i Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jako samodzielny może ją wdrożyć lub nie.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas przypomniał, iż już wcześniej informował, jakie warunki muszą być spełnione, żeby zrealizować uchwałę dotycząca zgody na wydzierżawienie pewnej części majątku i najmu. Chodziło o to, że muszą być znane zapisy ustawy o restrukturyzacji pomocy publicznej, a to nie jest znane. Zmiany te dokonują się cały czas w tym projekcie. Według p. dyrektora proponowane zmiany idą w złym kierunku, jeśli chodzi o interes zakładu. Dla PS ZOZ-ów nie będzie to ustawa korzystna. Pan dyrektor wspomniał, że bierze udział w zespole, który ocenia proponowane zmiany. Są również sygnały, że niekorzystne zmiany mogą się pojawić w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, które nie pozwolą zrealizować tego projektu, a ich realizacja byłaby niedobra dla Zakładu. W związku z tym, jak gdyby nie jest realizowana uchwała z zakresu wydzierżawienia i najmu i nie miała klauzuli nakazu wykonalności. Została ona wywołana, bo było takie niebezpieczeństwo, że pojawi się ustawa o restrukturyzacji pomocy publicznej, w myśl której należało zabezpieczyć pewne środki na to, żeby zrealizować zapisy ustawy i jednocześnie dostać dodatkowe pieniądze z budżetu, jako pożyczkę. To było jakby przygotowanie gruntu na szybkie działanie. Dzisiaj okazuje się, że presja na ustawę jest, tylko posłowie są bardzo ostrożni w uchwaleniu tego aktu prawnego.

Radny p. Andrzej Orczykowski zwrócił uwagę na kwestię, która była przedmiotem zgłoszonej interpelacji. Chodzi o interpretację terminu „najmu” i „dzierżawy”. Tę samą czynność się różnie interpretuje. Raz jest określenie jako „dzierżawa”, a raz jako „najem”. Te decyzje podejmuje Zarząd określając raz jako dzierżawę, a raz jako najem. Według radnego ma to nie tylko znaczenie formalne, że to jest tak nazwane, ale ma to również znacznie poważniejsze. W formie prawnej zarówno jedno określenie jak i drugie nie jest sprzeczne z prawem, natomiast ma inne znaczenie. Radny zwrócił uwagę na to, że wszystko, co dotyczy szpitala i służby zdrowia jest w pewien sposób określone uchwałą, która została podjęta w 2000 roku, a mówiącą o zakresie decydowania przez Dyrektora, Zarząd i Radę Powiatu określonych pewnych pułapów sum. Wskazał na pkt. 6 Informacji, gdzie uchwałę o najmie i dzierżawie stacji podzielono na dwie części, a można było przyjąć jako jedną, bo tak wynika z kodeksu postępowania administracyjnego. Wtedy suma, która była do określenia przekraczałaby 100 tys. Euro i tą uchwałę musiałaby podejmować Rada, a nie Zarząd. Radny zwrócił uwagę Zarządowi, że to nie jest tak do końca obojętne, jakie się przyjmie określenie podejmowania danej uchwały, ponieważ ma to związek również z odniesieniem się do tej uchwały z 2000 roku o podejmowaniu decyzji przez Radę, Zarząd Powiatu lub Dyrektora.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że nie chciałaby absolutnie w żaden sposób, - bo nie jest do tego uprawniona- komentować wypowiedzi żadnego radnego, ale każda uchwała, w tym również uchwała Zarządu jest opiniowana przez radcę prawnego. Ponadto Pani Przewodnicząca powiedziała, że dyskusja na ten temat jest bezprzedmiotowa skoro p. Dyrektor Patalas powiedział, że jedna i druga uchwała nie będzie realizowana.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nikt nie zgłosił się do wypowiedzi. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca stwierdziła, że Zarząd zadość uczynił prośbie radnych o realizacji uchwał Zarządu Powiatu związanych z wydzierżawianiem majątku PS ZOZ w Inowrocławiu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Z projektem uchwały wystąpił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek. Poinformował, że do wcześniej podjętej uchwały nr XXIII/168/2004 z 26 maja 2004 roku wprowadza się następującą zmianę: w paragrafie 4 ust. 1 pkt. 4 wyrazy „2 zł/dziennie” zastąpić wyrazami „0,70 zł/dziennie”. Powyższą zmianę wprowadzono na wniosek Kujawskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców w Inowrocławiu oraz indywidualnych handlowców, a dotyczy ona obniżenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na tymczasowe stoisko handlowe. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Franciszek Żak. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 1 lutego br. zapoznała się przedłożonym projektem uchwały oraz wysłuchała wyjaśnień Dyrektora ZDP p. Janusza Matyska. Komisja również zapoznała się z wnioskiem Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, w którym to komisja wnioskuje, aby odpłatność za zajęcie pasa drogowego ustalić w wysokości 0,40 zł/dziennie. Odpłatność ustanowiona przez Radę Miejską Inowrocławia również wynosi 0,40 zł/dziennie. W takiej sytuacji Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o ustalenie i przyjęcie przez Radę Powiatu kwoty 0,40 zł/dziennie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wniosek został przyjęty przez komisję jednomyślnie przy pełnej frekwencji. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Kozłowski stwierdził, że przy tej mizerii finansowej, jaka występuje w dochodach Starostwa wywołanie tej uchwały zmieniającej zapis z „2 zł/dziennie” na „0,70 zł/dziennie” jest zupełnie zbyteczne. Zupełnym absurdem jest też wniosek Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską – są to sprawy kilku metrów kwadratowych, a dla Powiatu w sumie jakieś wpływy do budżetu są, natomiast dla osoby indywidualnej, handlującej na tak małej powierzchni to są bardzo małe kwoty. Wnioskował o odrzucenie uchwały.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że Zarząd akceptuje propozycję Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską i Komisji Budżetu i Finansów tzn. obniżyć wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego do 0,40 zł/ dziennie.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy ta uchwała w sprawie obniżenia wysokości stawek dotyczy zajęcia pasa drogowego przez kupców, czy w ogóle zajęcia pasa drogowego przez służby drogowe i wszystkich innych, którzy jakąkolwiek inwestycję wykonują i ten pas drogowy zajmują.

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że obniżenie tych stawek dotyczy tylko celów handlowych. Dla innych celów obowiązują stawki, które są określone w podjętej uchwale z dnia 26 maja 2004 roku.

Radny p. Piotr Szwagrzyk stwierdził, że należy wyjść naprzeciw tym, którzy będą mogli zwiększyć pracę na rzecz upiększania miasta i to powinien być „swoisty folklor naszego miasta”. Radny poparł wniosek Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską.

Radny p. Andrzej Orczykowski wrócił do swojej poprzedniej wątpliwości i prosił o jej wyjaśnienie. Podniósł, że przedłożoną uchwałą zmieniana jest uchwała z 26 maja 2004 roku, która mówiła o stawce 2 zł/dziennie. W tym projekcie nie ma rozgraniczenia, że dotyczy tylko kupców. Według radnego dotyczy zmiany całej uchwały. W związku z tym ponowił swoje pytanie, czy ta uchwała dotyczy tylko kupców, czy w ogóle zmiany stawki za zajęcie pasa drogowego.

Pani Przewodnicząca zapytała radnego, czy jak ona odpowie na jego pytanie to będzie wiarygodne, czy radca prawny musi odpowiedzieć.

Radny p. Andrzej Orczykowski powiedział, że jak najbardziej będzie odpowiedź wiarygodna.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że w uchwale z 26 maja 2004 roku paragraf 4 ust. 1 pkt. 4 ma brzmienie: „ za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, o której mowa w paragrafie 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe 2 zł.”. Teraz Zarząd proponuje: „pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe 0,70 zł/dziennie”. Dwie komisje opiniujące występują z inicjatywą 0,40 zł/dziennie, czyli zmieniany jest tylko odcinek dotyczący stoiska handlowego. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji.

Radny p. Lech Skarbiński zaproponował rozszerzenie projektu uchwały dla właścicieli nieruchomości, którzy będą chcieli przeprowadzać elewacje budynków, które będą równocześnie upiększały nasze miasto.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że jest możliwość wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w tym zakresie. Rada rozpatruje projekt uchwały opiniowany przez wewnętrzne komisje Rady Powiatu dotyczące tylko stoisk handlowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nie było. Poprosiła radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, aby sformułował swój wniosek, ponieważ był to najdalej idący wniosek w dzisiejszej dyskusji.

Radny p. Andrzej Kozłowski poinformował, że wobec zmiany przedstawionej przez Pana Starostę wycofuje swój wniosek.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały z wnioskiem Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską oraz Komisji Budżetu i Finansów, które proponują, aby paragraf 1 miał następujące brzmienie: „W uchwale nr XXIII/168/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Nr 87, poz.1513 z dnia 4 sierpnia 2004 r.) wprowadza się następującą zmianę: „w paragrafie 4 ust.1 pkt. 4 wyrazy 2 zł/dziennie zastąpić wyrazami 0,40 zł/dziennie”.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
za- 23 radnych
przeciwnych – 2 radnych
wstrzymało się -0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.


Z projektem uchwały wystąpił Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Józef Ratajczak. Poinformował, że przedstawiony projekt uchwały w sprawie likwidacji Bursy ma na celu dostosowanie istniejącej bazy oświatowej do aktualnych potrzeb. Należy podkreślić, że podjęcie uchwały umożliwi także pełne wykorzystanie obiektu dla potrzeb Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych. Należy też zaznaczyć, że obecnie Powiat dysponuje dwiema bursami oraz trzema internatami, a zatem likwidacja Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach nie utrudni młodzieży chcącej skorzystać z tej formy opieki do jej dostępu, dlatego, że wszystkich chętnych może przyjąć Bursa Szkolna Nr 1 przy ul. Narutowicza 34 w Inowrocławiu. Przeprowadzenie powyższej koncepcji spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania powiatowych placówek zapewniających opiekę i wychowanie ucznia w okresie pobierania nauki. Podjęcie przedłożonej uchwały rozpoczęłoby proces likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego. Po powiadomieniu rodziców, uczniów, organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, Rada Powiatu byłaby władna podjąć uchwałę o jej likwidacji. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 26 stycznie br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Jerzy Gawęda podkreślił, że znany jest cel przeznaczenia Bursy gdyby doszło do jej likwidacji. Zapytał, jakie będzie przeznaczenie budynków, z których instytucje zostaną przeniesione do Bursy.

Radny p. Piotr Szwagrzyk wyraził swoją aprobatę na sposób załatwienia bardzo drażliwego tematu przez Pana Starostę. Stwierdził, że dobrze się stało, iż Pan Starosta porozmawiał bezpośrednio z pracownikami i pewne sytuacje zostały wyjaśnione. Podziękował za to Panu Staroście.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiadając radnemu p. Jerzemu Gawędzie poinformował, że Zarząd rozważa możliwość, aby budynki, które będą zbędne wystawić w drodze przetargu na sprzedaż. Budynek, w którym jest siedziba Zarządu Dróg Powiatowych Latkowie jest również użytkowany przez Zarząd Dróg Krajowych. Z informacji Dyrektora p. Janusza Matyska wynika, że ZDK będzie chętnym do nabycia tego budynku. Natomiast budynek po Wydziale Komunikacji i Dróg i po Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej również Zarząd planuje sprzedać.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
za – 23 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.


Z projektem uchwały wystąpiła Skarbnik Powiatu p. Anny Berendt. Poinformowała, że w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych wysokościach kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2005 rok oraz o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 184.051 zł. Ponadto na skutek otrzymanych zmian harmonogramów wypłat stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w ramach programów unijnych) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o łączną kwotę 71.767 zł. W wyniku powyższych zmian budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (zarówno po stronie planowanych dochodów jak i wydatków) ulegnie zwiększeniu o kwotę 71.767 zł., natomiast deficyt nie ulegnie zmianie. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Franciszek Żak. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 1 lutego br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i jednomyślnie pozytywnie go zaopiniowała. Komisja stwierdziła, iż proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany są zasadne i racjonalne. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

15. Informacja o realizacji planów pracy poszczególnych komisji za II półrocze 2004 roku.


Pani Przewodnicząca poprosiła przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie stosownych informacji.

Informację o realizacji planów pracy Komisji Budżetu i Finansów za II półrocze 2004 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Franciszek Żak.

Informację o realizacji planów pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk.

Informację o realizacji planów pracy Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego za II półrocze 2004 roku przedstawiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska.

Informację o realizacji planów pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu za II półrocze 2004 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz.

Informację o realizacji planów pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za II półrocze 2004 rok przedstawił jej Przewodniczący p. Lucjan Kwiatkowski.

Informację o realizacji planów pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za II półrocze 2004 roku przedstawił jej Przewodniczący p. Piotr Luber.

Informację o realizacji planów pracy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską za II półrocze 2004 roku przedstawił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są uwagi do przedstawionych informacji o realizacji planów pracy poszczególnych komisji.
W stosunku do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca podziękowała Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Komisji oraz członkom poszczególnych komisji za ich pracę, pomysły, inicjatywy tematyczne, wnioski i opinie. Również za wyjazdowe posiedzenia komisji, które są organizowane i posiedzenia wspólne komisji nie tylko naszego samorządu, ale również innych samorządów terytorialnych.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


W związku z tym, że 7 pkt. porządku obrad był bardzo obszerny Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy wszyscy radni, którzy zgłaszali interpelacje życzą sobie, aby Pan Starosta lub z Jego upoważnienia Naczelnicy, Dyrektorzy, Prezesi odpowiadali na te interpelacje, czy też proszą o pisemną informację. Sądzę, że Pan Starosta poprze moją inicjatywę, a Państwo zaakceptują, aby odpowiedzi na interpelacje były na piśmie.

Pan Starosta powiedział, że jeżeli taka będzie wola Wysokiej Rady, to się podporządkujemy tej propozycji. Pan Starosta w kilku słowach odniósł się do trzech interpelacji. Problem, który podniosła radna p. Franciszka Łopatyńska dotyczący gruntów i współpracy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa jest Zarządowi znany. Było skierowane pismo do Agencji w Bydgoszczy, ale Agencja nie za bardzo uwzględniła nasze sugestie. Agencja jest niezawisła i robi to, co uważa za stosowne. Zarząd przyjmuje interpelacje i raz jeszcze podejmie interwencję w tej kwestii.
Interpelacja radnego p. Andrzeja Kozłowskiego dotycząca zamierzeń Zarządu w stosunku do gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej jest słuszna. Zarząd na pewno nie uczyni nic pochopnie. Zarząd Powiatu to przedłożył, aby Wysoka Rada o tych zamierzeniach wiedziała. Najprawdopodobniej dzierżawy będą na 2 lata, bowiem gdyby dzierżawy były na 3 lata lub więcej groziłoby to pierwszeństwem pierwokupu. Jeżeli chodzi o dopłaty unijne do gruntu, to w naszym przypadku, w skali powiatu są to nie małe ilości. Wszystko, co radny sugeruje będzie uwzględnione.
Radny p. Andrzej Orczykowski podniósł problem szeroko pojętej ochrony środowiska, ale również budownictwa przemysłowego – ferm trzody chlewnej. Radny wskazywał teren Kruszwicy, - Zarządowi nic nie jest wiadomo, aby taki zamiar istniał. Natomiast Zarząd od dwóch dni jest w posiadaniu pisma dotyczącego zamiaru budowy fermy trzody chlewnej na terenie gminy Rojewo w miejscowości Jaszczółtowo. Zastępca wójta z p. wójtem z gminy Rojewo wybierają się w tej sprawie do przedsiębiorstw, które już prowadzą podobny tucz. W przypadku Jaszczółtowa chodzi o małą fermę – 300 szt w jednym stadzie, ale przy produkcji przemysłowej mogą powstać zagrożenia. Jest zalecenie w tej sprawie Marszałka Województwa, że przy budowie dużych ferm – kilku tysięcy sztuk należy zachować szczególną ostrożność, a także poczynić uzgodnienia ze stosownym urzędami. Pan Starosta nie potwierdził, że na terenie Kruszwicy „coś się szykuje – być może do nas nie dotarło”.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas udzielił odpowiedzi radnemu p. Markowi Rosie na pytanie dotyczące pobierania opłat na parkingu przy szpitalu. Pan dyrektor powiedział, że zdecydowano się na wydzierżawienie podmiotowi gospodarczemu części parkingów celem prowadzenia parkingu płatnego i z tego tytułu czerpane są korzyści na podstawie czynszu dzierżawnego. Ta część wydzielona za zgodą właściciela prowadzi tam działalność gospodarczą. Jak ktoś stawia samochód na parkingu, na części płatnej, to się decyduje, że za to parkowanie musi uiścić opłatę. Natomiast, jeżeli ktoś jest osobą niepełnosprawną to są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, również część miejsc niepłatnych dla samochodów służbowych i służb specjalnych, które są bezpośrednio przed wejściem do szpitala. Obecnie dla osób niepełnosprawnych przed szpitalem jest kilkanaście miejsc i jest to największa ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Jeżeli byłaby taka sytuacja - potencjalnie, że ktoś potrzebuje, bo ma chorego i przesiaduje na oddziale kilkanaście godzin, często z dziećmi, to zawsze jest możliwość (jest część parkingów wewnętrznych niepłatnych) zwrócenia się do dyrektora administracyjnego- technicznego o wyrażenie zgody na parkowanie na wewnętrznym parkingu. Na pewno w takiej indywidualnej sytuacji, jaka miała miejsce, na pewno p. dyrektor wyraziłby zgodę na parkowanie samochodu na wewnętrznym parkingu. Pan dyrektor poprosił - jak będą takie pytania, to w takich wyjątkowych sytuacjach dyrekcja będzie wyrażała zgodę na możliwość parkowania na parkingach wewnętrznych, ale musi być wydana przepustka przez kierownika działu administracyjno – technicznego. Pan dyrektor zapytał, czy odpowiedź zadawala radnego.

Radny p. Marek Rosa podziękował p. dyrektorowi – odpowiedź w pełni radnego zadowoliła, niemniej jednak przydałaby się stosowna informacja, bo ludzie nie wiedzą o tym, że istnieje taka możliwość.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas poinformował, że ideą jak gdyby wprowadzenia opłat było uzyskiwanie dochodów i teraz albo założymy, że próbujemy ograniczać stratę albo założymy, że tej straty nie ograniczamy. Jeżeli będzie to na skalę masową (ogłoszenie o możliwości parkowania na parkingach wewnętrznych) to stanie się to niemożliwe. Dyrektor zaznaczył, że w tylko w wyjątkowych sytuacjach można zabiegać o stosowne zezwolenie. Poinformował, że były też pytania o honorowych dawców krwi. Honorowi dawcy krwi też oczekują bezpłatnych parkingów, tylko jest jedna uwaga – gospodarka krwią i ustawa, która to reguluje spowodowała, że Stacje Krwiodawstwa są usytuowane w szpitalu, ale są oddzielnym przedsiębiorstwem, prowadzonym na oddzielnych zasadach. Krwi nie oddaję się szpitalowi, krew oddaję się Regionalnej Stacji Krwiodawstwa, a szpital płaci za jedną jednostkę krwi 168 zł. (cena narzucona urzędowo). Oczekiwania od dyrekcji szpitala, że dla tych honorowych dawców krwi zapewni bezpłatny parking, a przecież nikt nie zapewnia szpitalowi bezpłatnej krwi, a nawet Regionalne Centrum Krwiodawstwa bardzo mocno egzekwuje swoje należności za krew. Na pewno, jak będzie taka sytuacja, że pojawią się ochotnicy (duża akcja masowa, przyjeżdża wojsko) to nie ma żadnych przeszkód, aby w takich sytuacjach udostępniać bezpłatny parking wewnętrzny, ale to wyjątkowe sytuacje.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciały usłyszeć odpowiedź ustną na swoją interpelację. Nikt z radnych nie wyraził takiej woli.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że interpelację radnego p. Marka Rosy potraktuje nie jako interpelację tylko jako wniosek. Jak będzie projekt takiej uchwały – o likwidacji gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej to Pani Przewodnicząca postąpi zgodnie ze Statutem Powiatu Inowrocławskiego.

17. Wnioski i oświadczenia.


Radni nie zgłosili żadnych wniosków, ani nie złożyli żadnych oświadczeń.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że „jest wniosek – apel, który każdy z nas otrzymał. Mam nadzieję, że przyjęliśmy go nie tylko indywidualnie i wyłącznie dla siebie, ale również jako cząstkowi właściciele, jako organ założycielski Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę, że jest to proces długofalowy i wymaga czasu, przede wszystkim poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców naszego Powiatu. Mówiła, że przekazanie do jednego procenta należnego podatku dochodowego od osób fizycznych nie powoduje żadnej straty finansowej dla podatnika, tylko on właśnie ma możliwość w tym momencie decydowania, jak te pieniądze zostaną wykorzystane i nakierowane. Jest to tylko odłożenie w czasie zwrotu tego podatku z powrotem do własnej kieszeni. Bardzo prosiła, aby radni byli orędownikami i zrobili wszystko, aby nasz szpital, (a jest szansa jak my się włączymy i pracownicy Starostwa, wszystkie jednostki nasze powiatowe) stał się finansowo lepszy”.

17. a
Pani Przewodnicząca: „z wielką satysfakcją i zaszczytem poinformowała, że wczoraj obronił pracę doktorską nasz radny kolega Andrzej Nowakowski”.
Uścisnęła dłoń p. Doktorowi i wyraziła życzenie, aby coraz większa liczba radnych mogła poszczycić się tytułem naukowym „doktor”.

Radny p. Andrzej Nowakowski bardzo serdeczne wszystkim podziękował.


18. Zakończenie.


O godzinie 15.00 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Sekretarz obrad
Stefan Janeczek


Protokołowała
Jadwiga Antczak

Załączniki:

zal.xxxi.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 105KB
  Data dodania: wtorek, 28 lutego 2006, godz. 11:46
  Typ MIME: application/pdf