BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 75748

Numer sesji rady: XXXII
Z dnia: 21 lutego 2005 r.
B.R.0041-32/2004
PROTOKÓŁ NR 32/2004
obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 21 lutego 2005 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: „Otwieram obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.

Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i prosili o usprawiedliwienie swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, p. Elżbietę Zawistowską – Stańczyk Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, przewodniczących komisji, w których kompetencjach zawarte są sprawy związane z rolnictwem oraz ochroną zdrowia z terenu naszego powiatu, Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, przewodniczących stowarzyszeń o charakterze producenckim, przewodniczących zarządów i kierowników spółek wodnych z terenu naszego powiatu, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 23 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wniosła autopoprawki do porządku obrad. Zaproponowała, aby punkt 12 „Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej PS ZOZ” rozpatrywać jako punkt 8 i następne punkty otrzymają kolejną numerację. W punkcie 14 „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2004 r.” Przewodnicząca poinformowała, że opinię o tym projekcie uchwały przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk a nie Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską p. Zenon Bąkowski. W punktach 11 i 12 w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Piotra Lubera, opinię przedstawi Wiceprzewodniczący Komisji p. Bogdan Parada.
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radna p. Franciszka Łopatyńska w imieniu Klubu radnych „Obywatelski Ruch Samorządowy” zgłosiła autopoprawkę do porządku obrad, dotyczącą wprowadzenia tematu: „rozważenie możliwości dofinansowania zakupu oraz montażu instalacji przeciwpożarowej dla kościoła - zabytku klasy zerowej w Pieraniu”. Radna w uzasadnieniu zaznaczyła, że w Statucie Powiatu Inowrocławskiego znajduje się zapis „ponowne interpelacje radnego w tej samej sprawie wymagają rozpatrzenia na sesji”. Radna przypomniała, że pisemną interpelacje w tej sprawie składała 10 grudnia ubiegłego roku, ustną – 29 grudnia ubiegłego roku i 2 lutego bieżącego roku.

Radca prawny p. Henryka Kowalczewska powiedziała, że w art. 19 ust. 4 Statutu Powiatu Inowrocławskiego jest zapis: „odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. Na wniosek radnego odpowiedź na interpelację może być udzielona na piśmie. Ponowna interpelacja radnego w tej samej wymaga rozpatrzenia na sesji”. Wyjaśniła, że zapis ten nie oznacza rozpatrzenia na sesji w formie uchwały. Interpelacja może zostać omówiona w punkcie „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że Pani radna wystąpiła w imieniu Klubu, w związku z tym, zgodnie ze Statutem powinna to być inicjatywa uchwałodawcza Klubu. Nie możemy wprowadzać na dzisiejszą sesję uchwały.
Następnie Pani Przewodnicząca zapytała, czy jeszcze ktoś chciałby wnieść uwagi lub inne propozycje do porządku obrad. Radni nie wnieśli więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad wraz z wniesionymi autopoprawkami.

Głosowanie (23)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXXII sesji.


3. Przyjęcie protokołu obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Radny p. Stefan Janeczek, sekretarz obrad XXXI sesji Rady Powiatu, poinformował, że protokół XXXI sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia XXXI sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXXI sesji z 2 lutego 2005 roku.


4. Wybór sekretarza obrad.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXXII sesji radną p. Franciszkę Łopatyńską, która wyraziła zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (23)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnej p. Franciszce Łopatyńskiej funkcję sekretarza obrad XXXII sesji.

5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XXXI Sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu 2 lutego 2005 roku.

Informacja została przyjęta.


6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 26 stycznia 2005 roku do 9 lutego 2005 roku.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odniósł się do zapisu w pkt. 3 na str. 6 - „Zarząd na posiedzeniu 26 stycznia 2005 r. postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińkiego w Inowrocławiu”. Radny powiedział: „Chodzi o taką rzecz, już na poprzedniej sesji zgłaszaliśmy, że trzeba się zastanowić nad możliwością rozwiązania problemu budynków, stanowiących własność Starostwa. Był problem wymiany pism pomiędzy Starostą a Prezydentem odnośnie budynków. Z otrzymanych pism tego okresu okazuje się, że nie wszystko jest takie proste i jasne, jak to zostało przedstawione. Okazuje się, że istnieje korespondencja między Starostą a Prezydentem, z czego się ogromnie cieszymy i była również odpowiedź Starosty na propozycję Prezydenta. Problem polega na tym, aby spojrzeć szerzej, jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że możemy zastanowić się nad realizacją rozlokowania, czy to budynków, czy urzędów. Stoimy przed podjęciem poważnej decyzji, na ostatniej sesji podjęto decyzję o zamiarze likwidacji bursy w Mątwach, dzisiaj mamy temat Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego. My jesteśmy radnymi powiatu, ale to nie oznacza, że nas nie interesuje to, co jest w mieście, bo równocześnie jesteśmy wybrani przez mieszkańców miasta. Dla nas nie jest to obojętne i myślę, że dla nas w tej chwili, patrząc na ten temat opuszczenia Szkoły im. Kilińskiego, zagospodarowania bursy, jest taki czas, żeby poprosić Zarząd Powiatu, aby na przyszłą sesję przedstawił nam jakie ma rzeczywiście perspektywy, jakie potrzeby i co planuje. Jesteśmy dzisiaj wzbogaceni z radnym p. Orczykowskim i radnym p. Rosą o dyżur telefoniczny, podczas którego zapytaliśmy społeczeństwo, co myśli o pewnych zmianach. Były to ciekawe telefony rodziców pełnych troski i przemyśleń, myślę, że ten temat na przyszłej sesji musielibyśmy rozwiązać. Dzisiaj Pan Starosta może by nam przybliżył temat szkoły na ulicy Solankowej i temat sprzedaży gruntu o powierzchni 2,476 ha, którego wartość określono na kwotę 478.600 zł. Obecnie są trudności ze zbyciem nieruchomości, ale musimy patrzeć perspektywicznie, ponieważ w niedługim czasie w pobliżu będzie przebiegać trasa szybkiego ruchu i teren ten będzie bardzo ciekawy. Moje zdanie jest takie, że nie należy wyzbywać się wszystkiego, co może być w przyszłości potrzebne. Jeszcze raz proszę Zarząd Powiatu o wyjaśnienie tego tematu i czy patrzono perspektywicznie na ten problem”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, iż z przedstawionej informacji wynika, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu 26 stycznia br. postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu i ten temat będzie omawiany jako punkt 15 porządku obrad.

Radny p. Andrzej Orczykowski poprosił o przedstawienie szerszej informacji na temat wyników przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski powiedział, że wątpliwości, które zgłosił radny p. Piotr Szwagrzyk, a dotyczące zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego, będą przedmiotem dzisiejszych obrad. Następnie Pan Starosta potwierdził, że Zarząd Powiatu z wielką starannością podchodzi do każdej sprawy również do zamiaru sprzedaży, dyslokacji czy likwidacji niektórych obiektów. Propozycje przedstawiane przez Zarząd są propozycjami optymalnymi, są efektem rozsądnych rozważań, nie pominięto tutaj ani interesu młodzieży, jej rodziców, ani mieszkańców naszego powiatu. Z wielką rozwagą Zarząd podszedł również do propozycji Pana Prezydenta, jednak budynek po byłej Szkole im. Staszica jest w tak złym stanie, że wprowadzenie naszej szkoły do tego obiektu byłoby nieporozumieniem. Pan Starosta zapewnił, że Zarząd Powiatu nie wysprzedaje majątku jeśli nie ma takiej potrzeby. Pan radny podnosi sprawę działki pod budownictwo wielorodzinne, moglibyśmy tego również nie sprzedawać, ale mamy zaplanowane inwestycje np. termomodernizację budynków, budowę sali gimnastycznej w III LO, pieniądze są po prostu potrzebne.
Radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu, który pytał o wyniki przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Samochodowych, Pan Starosta odpowiedział, że wykazała ona pewne nieprawidłowości. Zarząd Powiatu uznał, że nie są one bardzo rażące (chodziło o zaciągnięcie niewielkich pożyczek przez pracowników), lecz mimo tego wnioski zostały wyciągnięte aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy odpowiedzi zadowoliły Panie i Panów Radnych, czy są jeszcze uwagi. Uwag nie było.


Informacja została przyjęta.7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Jerzy Naumann:
1. Ponowił swoją interpelację, zgłoszoną na sesji 29 grudnia 2004 r., w której zwracał się w imieniu Samorządu Osiedla Piastowskiego z prośbą o przycięcie gałęzi drzew na ulicy Marulewskiej, które zasłaniają punkty świetlne i w okresie wiosennym na ulicy „nic nie widać”.
2. Zwrócił się również w imieniu Samorządu Osiedla Piastowskiego o naprawienie ulicy Krzywoustego, którą jeżdżą autobusy linii 1, 27 oraz bus linii 26. Stan nawierzchni tej ulicy stanowi duże zagrożenie.


Radny p. Marek Rosa, w związku z informacją Zarządu Powiatu o przeniesieniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziału Komunikacji i Dróg do budynku po byłej bursie w Mątwach, odbył konsultację społeczną z mieszkańcami gminy Złotniki Kujawskie. Wszyscy, z którymi radny rozmawiał, wyrazili swój sprzeciw wobec powyższej decyzji a w szczególności przeniesienia Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Radny poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Rady Gminy Złotniki Kujawskie, gdzie 100 % radnych również opowiedziało się przeciwko tej decyzji. W związku z powyższym radny zgłosił interpelację, aby Wydział Komunikacji i Dróg wrócił do siedziby Gminy Złotniki Kujawskie, a Wójt tej gminy upoważnił go do złożenia deklaracji na ręce Starosty Inowrocławskiego, że bezpłatnie udostępni niezbędne pomieszczenia, jeżeli będzie taka potrzeba.

Radny p. Andrzej Orczykowski zwrócił się z prośbą do Pani Przewodniczącej o interwencję w sprawie interpelacji, którą zgłosił na poprzedniej sesji, a na którą nie otrzymał odpowiedzi. § 19 Statutu Powiatu Inowrocławskiego mówi o 14 - dniowym terminie odpowiedzi. Radny przypomniał, że interpelacja dotyczyła informacji prasowej na temat budowy w okolicach Kruszwicy przemysłowego tuczu trzody chlewnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że być może w ciągu 14 dni odpowiednie służby nie zdołały spenetrować tak ważnego tematu. Kontrolowana jest terminowość odpowiedzi na interpelacje i tam, gdzie są one skomplikowane - 14 dni, to często jest zbyt krótki okres czasu.
Następnie Pani Przewodnicząca powiedziała: „zarówno przy Informacji o pracy Zarządu jak i obecnie analizowanym punkcie Interpelacje i zapytania radnych, nastąpiła diametralna zmiana koncepcji zagospodarowania bursy i dyslokacji niektórych wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa. 2 lutego br. nie kto inny jak radny p. Piotr Szwagrzyk wyraził pozytywną opinię na temat zagospodarowania nie tylko bursy, ale w ogóle gospodarowania majątkiem przez Zarząd Powiatu. Wtedy Wysoka Rada zaakceptowała koncepcję szeroko omówioną przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Jeżeli ktoś doszedł do wniosku, że należy ją zmienić, to proszę wystąpić z konkretną propozycją, a nie rzucać hasła”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział: „nie cofam tego, co powiedziałem na poprzedniej sesji, taką miałem informację. Z tej informacji, która była uważałem, że jest prawidłowo, również podjęta uchwała w sprawie likwidacji bursy. Natomiast zaistniała nowa sytuacji, o której nie wiedzieliśmy. Między innymi była propozycja Prezydenta Miasta Inowrocławia z 28 grudnia ubiegłego roku, która mówiła o możliwości zamiany budynków, a odpowiedź Pana Starosty dotyczyła dwóch budynków i to zmienia postać rzeczy. Może źle odczytano propozycję Pana Prezydenta i w związku z tym, że było wiele telefonów do nas jako do radnych, wyszliśmy z radnym p. Andrzejem Orczykowskim i radnym p. Markiem Rosą na przeciw i mamy teraz na ten temat zupełnie inną wiedzę. Dlatego chcemy doprowadzić do tego, aby na przyszłej sesji na ten temat porozmawiać i żeby Zarząd Powiatu przedstawił nam wyjaśnienia”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała: „zgadzam się z Panem, że konsultacje społeczne trzeba przeprowadzać, tylko przed projektem uchwały, a nie po podjęciu uchwały. Jeżeli radny p. Marek Rosa robi z tej strony konsultacje, to pytam się, czy któryś radny robił konsultacje z tamtej strony ? Jedni będą mieli bliżej, a drudzy dalej”.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok:

a) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok.W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrała p. Alina Janowska Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów. Poinformowała, że Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok działał na podstawie artykułu 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok przyjęty został 19 lutego 2003 r. Uchwałą Rady Powiatu. Uchwalony budżet był zrównoważony i zamykał się kwotą 76.421.147 zł. Realizując budżet Zarząd Powiatu zmuszony był do podejmowania szeregu działań, aby nie utracić płynności finansowej gdyż wykonanie ustawowych zadań powiatu przebiegało w warunkach znacznego niedoboru środków. Przyczyną niedoboru środków był brak spójności między otrzymaną subwencją oświatową a zgłaszanymi w trakcie realizacji budżetu potrzebami placówek oświatowych i edukacyjnych jak również trudności ze znalezieniem nabywców na zakup mienia powiatu, kilkakrotne przetargi, spadek wpływów z najmu i dzierżaw oraz odsetek bankowych. Problem niedoboru środków dał się szczególnie odczuć w IV kwartale 2003 roku. Celem złagodzenia niedoboru środków Zarząd Powiatu dokonał, po szczegółowej analizie, ponownego przeliczenia budżetu, wprowadził nadwyżkę budżetową w kwocie 614.452 zł, rozwiązał pozostałą kwotę rezerwy ogólnej 100.829 zł oraz zaangażował oszczędności wskazane przez jednostki, które je posiadały. W roku 2003 Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła 7 uchwał a Zarząd Powiatu w Inowrocławiu 18 uchwał zmieniających budżet, w wyniku których budżet Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2003 r. ukształtował się następująco:
- planowane dochody – 78.244.136 zł,
- planowane wydatki – 78.858.588 zł,
- deficyt – 614.452 zł.
Żadna z 25 podjętych uchwał zmieniających budżet nie została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. W omawianym okresie do kasy Powiatu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 76.785.004 zł, tj. 98,14 % wielkości planowanej, a poniesione wydatki wyniosły 77.112.708 zł, tj. 97,79 % zakładanych wielkości. Uzyskane dochody były niższe o 327.704 zł od zrealizowanych wydatków, oznacza to, iż z zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 614.452 zł skonsumowano kwotę 327.704 zł, a pozostała kwota 286.748 zł stanowi nadwyżkę budżetową roku sprawozdawczego, którą Zarząd Powiatu będzie mógł za przyzwoleniem Wysokiej Rady w roku bieżącym rozdysponować.
Na zakończenie swego wystąpienia p. Alina Janowska wniosła w imieniu Zarządu Powiatu o przyjęcie przedłożonego sprawozdania.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk, który zapoznał wszystkich zebranych z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok (Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię – za przyjęciem głosowało 3 członków komisji, przeciwny był radny p. Piotr Szwagrzyk, wstrzymała się radna p. Franciszka Łopatyńska – treść opinii w załączeniu) oraz w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie Powiatu opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu (tekst opinii w załączeniu).

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok (uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu) a następnie zgodnie z porządkiem obrad otworzyła dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem.

W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej wystąpiła radna p. Wanda Bańkowska, która przedstawiła stanowisko klubu. Poinformowała, że był to kolejny bardzo trudny rok dla powiatu. Otrzymane z budżetu państwa środki były nie współmierne do zleconych zadań a w dochodach Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku dotacje, subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły aż 90 %. Uchwalając budżet na 2003 rok założyliśmy, iż będzie to budżet zrównoważony, w którym planowane dochody pokrywać będą planowane wydatki. Ponieważ w trakcie realizacji budżetu wystąpił niedobór środków, który szczególnie dotknął placówki oświatowe i edukacyjne, w październiku 2003 roku Rada uchwaliła budżet z deficytem w kwocie 614.452 zł, którego źródłem pokrycia była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Pomimo występujących trudności w realizacji ustawowych zadań powiatu, szczególnie w IV kwartale 2003 roku, prowadzona racjonalna i oszczędna gospodarka posiadanymi środkami, pozwoliła na realizacje zadań bez zaciągania kredytu. Rok 2003 zamknięty został nadwyżką budżetową w kwocie 286.748 zł. Radna poinformowała, iż w oparciu o wnikliwą analizę przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok , w związku z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz zgodnie z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu radni z Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej będą głosować za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2003 rok.

Radny p. Andrzej Sieradzki w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformował, że po wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego sprawozdania oraz bacznej obserwacji pracy Zarządu Powiatu Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2003 rok.

W imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” wystąpił jego Przewodniczący radny p. Andrzej Orczykowski. Powiedział, iż pomimo korzystnych finansowo spraw budżetowych Zarząd Powiatu, jako nadzorujący przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, nie ustrzegł się uchybień. Chodzi o sprawę Muzeum im. Jana Kasprowicza, gdzie nastąpiło przekroczenie uprawnień do dokonywania zmian w budżecie z funduszu celowego oraz o przekroczenie uprawnień do dokonywania zmian w planie jednostki budżetowej – Zarząd Dróg Powiatowych. Z racji tego, że kierownik jednostki, czyli Zarząd Powiatu, ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Klub „Porozumienie Samorządowe” będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu za 2003 rok.

Radny p. Lech Skarbiński w imieniu Klubu Radnych „Obywatelski Ruch Samorządowy” poinformował, iż Klub wstrzyma się od głosowania.


b) wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Stanisława Owedyka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Owedyk poinformował, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wnioskami i dokumentami związanymi z przygotowaniem materiałów do absolutorium, składa wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2003 rok. Ponadto przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok (uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu).

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zarządziła głosowanie projektu uchwały absolutoryjnej.


Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

za – 19 radnych
przeciw – 5 radnych
wstrzymało się – 2 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2003 rok.

8. Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej PS ZOZ.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas powiedział: „w piśmie z 28 stycznia br. przedstawiłem Państwu w zarysie sytuację ekonomiczno – finansową PS ZOZ na podstawie wstępnej informacji finansowej za rok 2004 i zawartych umów oraz prognoz wyników z działalności na 2005 rok, w oparciu o zatwierdzony przez Radę Społeczną plan finansowo – rzeczowy. W związku z tym, że były to dane z połowy stycznia, jestem Państwu winny wyjaśnienie, iż na podstawie obecnie zamykanych ksiąg finansowych dane te nie uległy znacznej zmianie. Rok 2004 pod względem wyniku finansowego był zdecydowanie lepszy od 2003 roku, przychody były większe o ponad 2.000.000 zł (4,8 % w stosunku do 2003 roku), koszty były nieznacznie niższe – można powiedzieć, że pozostawały na tym samym poziomie i udało się osiągnąć wynik o prawie 3.000.000 zł lepszy, czyli stratę bilansową niższą niż w 2003 roku. Do rozliczenia za 2003 i 2004 rok pozostaną świadczenia tzw. ponadlimitowe: za 2003 – prawie 6.000.000 zł (pozew w tej spawie znajduje się w Sądzie), za 2004 – czekamy na odpowiedź Ministra Skarbu na wezwanie do zapłaty za świadczenia ponadlimitowe, świadczone pacjentom pozostającym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, z ogólnej sumy nadlimitu 10.800.000 zł jest to kwota 8.800.000 zł. Gdyby udało się uzyskać chociaż 30 % z należnych opłat za te świadczenia to zakład nie poniósłby bilansowej straty, a przyniósłby zyski. Jeśli chodzi o 2005 rok to założenia do działalności opierały się głównie na dwóch filarach. Pierwszy – utrzymanie zasady, iż dalsze finansowanie tzw. usług ponadlimitowych, czyli świadczenie w zakresie lecznictwa szpitalnego pełnego zakresu usług wszystkim, którzy się zgłaszają, jest nie możliwe do kontynuowania, ponieważ Zakładowi wyczerpały się źródła finansowania takiego deficytu. W związku z tym w ostatnim kwartale 2004 roku podjęliśmy decyzję o ograniczeniu dostępności – do stanów zagrożenia życia, w 2005 r. do wynegocjowanej ilości usług w kontrakcie. Kontrakt na 2005 r. mimo wszystko jest wyższy od kontraktu 2004 r. o prawie 3.000.000 zł. i w związku z tym ograniczenie aż tak bardzo nie dotknie pacjentów z naszego regionu. Przewidujemy, że będzie prowadzona restrykcyjna polityka kosztowa, czyli w żadnym wypadku nie będzie wolno nam zwiększyć kosztów, a w zakresie kosztów zmiennych oszczędności będą rzędu 600.000 zł, czyli są to te koszty, które pociąga za sobą każdy pacjent przyjmowany ponad limit. Planujemy w 2005 r. zakończenie działalności z niewielkim zyskiem bilansowym na poziomie 19.000 zł, jest to szacowanie bardzo ostrożne i warunek niezbędny do tego, aby myśleć o jakiejkolwiek sanacji finansów i działalności Zakładu. Mając w perspektywie ustawę o restrukturyzacji i pomocy publicznej uzyskane z tego tytułu środki, ewentualnie odzyskane środki w przebiegu procesu sądowego w sądzie okręgowym I instancji, które PS ZOZ wygrał z Sejmem i Skarbem Państwa w sprawie o zapłatę z tytułu odszkodowania za wprowadzenie „ustawy 203” w wysokości 50 % ich kosztów w kwocie 5.500.000 zł. z należnymi odsetkami do lipca 2003 r., to wydaje się, że w I półroczu można by było doprowadzić do odzyskania wiarygodności kredytowej, ewentualnie zastanowić się nad udziałem Rady Powiatu w zagwarantowaniu takiego kredytu i wtedy pojawiłoby się „światełko w tunelu”, czyli możliwość długotrwałego, kilkuletniego finansowania jako źródła kredytu długoterminowego. Warunek musi być jeden, musi być restrukturyzacja finansowa czyli zapłata za „203” i za usługi ponadlimitowe, uzyskanie dodatniego wyniku finansowego z działalności w I półroczu i wieloletnie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, dające gwarancję na kilka lat, by potencjalny kredytodawca był przekonany, że jest to do zrealizowania. Myślę, że możemy stworzyć takie warunki, po drugiej stronie jest ustawodawca, który powinien zastanowić się nad kształtem ustawy. Działalność w 2005 r. powinniśmy zamknąć niewielkim dodatnim wynikiem finansowym, który pozwoli myśleć w perspektywie 5 – 7 lat o sanacji naszego zakładu. Myślę, że ten zakład ma prawo funkcjonować, jest dobrze zrestrukturyzowany i przygotowany, cała rzecz leży po stronie finansów i wydaje się, że 2005 r., jeżeli wykorzystamy te wszystkie szanse i zminimalizujemy zagrożenia, pozwoli nam otworzyć drogę do naprawy”.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 18 lutego br. zapoznała się z przedłożoną informacją za 2004 r. i programem na 2005 r. Komisja stwierdziła, że sytuacja ekonomiczna całej służby zdrowia jest bardzo zła. Istniejące rozwiązania systemowe nie spełniają potrzeb i oczekiwań społeczeństwa oraz zatrudnionych pracowników. Z przedłożonej informacji i udzielonych wyjaśnień wynika, że w stosunku do roku 2003 nastąpiła znaczna poprawa wyniku ekonomicznego bowiem zmniejszyła się strata o 2.465.000 zł. Komisja pozytywnie jednomyślnie zaopiniowała przedstawioną informację.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał jakie składniki składają się na przychody własne w wysokości 5.825.000 zł, ujęte na str. 3 powyższej informacji, co znaczy zapis: „na dobrej drodze jest wyegzekwowanie należności z tytułu ustawy 203”. Pan radny poprosił również o przedstawienie stanowiska naszego szpitala w sprawie odrzuconej ustawy o restrukturyzacji i pomocy publicznej.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że możemy podejść do tej informacji w dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna przedstawia faktyczny stan, w którym znajduje się szpital, ale nie możemy jej przyjąć jako dokumentu stwierdzającego. Jeżeli spojrzymy na tą informację nasuwa się jasny wniosek, że proste rezerwy dotyczące szukania oszczędności zostały wyczerpane. Jest obecnie jeden kierunek, w którym zmierza szpital, a mianowicie ratowanie się poprzez weksle, czy układy z wierzycielami – jest to odkładanie problemu w czasie. Radny uważa, że nie możemy tylko przyjąć tej informacji bez określenia możliwości powiatu, należy mieć wypracowane dwa scenariusze działań. Pierwszy – optymistyczny, na który się nakłada wdrożenie ustawy i drugi – pesymistyczny, że nie powiedzie się to. Następnie radny zwrócił się do Pani Przewodniczącej z prośbą zorganizowania spotkania z przewodniczącymi klubów, Starostą Inowrocławskim i Dyrektorem PS ZOZ w celu określenia stanu faktycznego i wypracowania przeciwdziałań. W tej sprawie jest potrzebne porozumienie ponad klubami i ponad podziałami. Sprawa będzie wymagała określenia środków jakimi powiat będzie mógł dysponować.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas udzielając odpowiedzi na pytania poinformował, że przychody własne są to przychody z działalności statutowej, ale innej niż usługi zdrowotne świadczone w oparciu o ubezpieczenia społeczne. Jest to prowadzenie działalności gospodarczej takiej jak: prowadzenie apteki otwartej i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów, dzierżawa powierzchni pod działalność handlową na terenie zakładu, pozyskiwanie przychodów z tytułu dzierżawy gruntu pod parkingi. Przychody te stanowią źródło finansowania deficytu, gdyż z działalności tej wypracowywany jest zysk w wysokości około 1.200.000 zł. – 1.500.000 zł., jest to działalność statutowa, ale nie podstawowa. Jeśli chodzi o „ustawę 203”, która zobowiązywała wszystkie publiczne zakłady opieki zdrowotnej, zatrudniające powyżej 50 osób, do podwyżki wynagrodzeń wszystkim pracownikom a nie tylko pielęgniarkom, to jesteśmy na dobrej drodze. Na poziomie kraju problem ten próbuje się rozwiązać poprzez odrzuconą ustawę o restrukturyzacji i pomocy publicznej. PS ZOZ w Inowrocławiu zaskarżył Narodowy Fundusz Zdrowia i w tym zakresie w sądzie I instancji uzyskał pozytywne postanowienie o przyznaniu odszkodowania w wysokości 5.270.000 zł z należnymi odsetkami od 13 lipca 2003 r. Nie ma możliwości, aby ten proces „przegrać”. Odpowiedzialni za finanse państwa zdają sobie z tego sprawę i próbują ten temat „załatwić” w ustawie o restrukturyzacji i pomocy publicznej poprzez wcześniejsze zrzeczenie się odszkodowań z tego tytułu. O tyle jest to droga uciążliwa, że znając czasookres orzekania, środki, które są potrzebne na bieżąco, mogą wpłynąć za rok lub dwa lata. Omawiając perspektywy sięgnięcia po „dobrodziejstwa” ustawy o restrukturyzacji i pomocy publicznej, należałoby się zastanowić, czy nie zrzec się tych odszkodowań w ogólnej kwocie około 6.000.000 zł. i wziąć pożyczkę z tego tytułu. Według komentatorów prawa Państwo będzie musiało również rozliczyć się z zakładami za świadczenia ponadlimitowe. Ustawodawca w zapisach konstytucyjnych zagwarantował obywatelom równy dostęp do opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w tym gwarantował prawo każdego do ochrony zdrowia i życia. Jeżeli Konstytucja czy ustawa zasadnicza gwarantuje ochronę zdrowia lub życia obywatelowi, to znaczy, że wszystkie przypadki nagłego zagrożenia życia i zdrowia powinny być sfinansowane z finansów publicznych. Finanse publiczne, to nie tylko środki z ubezpieczenia zdrowotnego, ale też środki z budżetu Państwa. Jeżeli środków w Narodowym Funduszu Zdrowia (a wcześniej w Kasach Chorych) nie starczało na te usługi, to ustawodawca, czyli Sejm, powinien wskazać źródło finansowania z budżetu Państwa. Nie wskazał przez wiele lat, kto ma płacić za bezdomnych, nieubezpieczonych, nieubezpieczone kobiety w ciąży, dzieci do 18 roku życia, więźniów. Mamy tutaj dokładnie ten sam mechanizm – gwarantuje się obywatelom dostępność do świadczeń, nakładając obowiązek ten na zakłady nie wskazując źródła finansowania, jest to ewidentne zaniechanie legislacyjne, narażające Zakłady na straty.
Jeżeli chodzi o ustawę o restrukturyzacji i pomocy publicznej, jest ona procedowana od półtora roku. Pomysły na tą ustawę zmieniały się co najmniej raz na kwartał, w zależności kto przy niej „majstrował” i co chciał przez to osiągnąć. Najbardziej korzystny dla zakładów i budzący najmniej kontrowersji był tzw. projekt październikowy, który nie obligował do przekształcania się w spółki użyteczności publicznej, ale dawał premie. Jeżeli zakład szybko tego dokonał, czyli przekształci się w ciągu dwóch lat, to mógł złożyć wniosek o pożyczkę i w ciągu 3 miesięcy otrzymać 50 % środków. W przypadku naszego Zakładu możliwa byłaby pożyczka na 10 lat w kwocie 6.000.000 zł., z czego na przełomie marca, kwietnia mielibyśmy szanse dostać 3.000.000 zł. Jeżeli przekształcilibyśmy się w SUP, to umorzono by nam 80 % pożyczki. Jeżeli natomiast nie przekształcilibyśmy się i dalej nie zadłużali, to po 3 latach umorzono by nam 70 %, a po 5 latach, przy regularnej spłacie umorzono by resztę. Przedstawiony tzw. projekt lutowy proponował w tym tylko zakresie taką oto zmianę: nie ma obligatoryjnego przekształcenia, nie ma obowiązku zrzeczenia się tych odszkodowań, umorzeniu będzie podlegało 50 % z reszty, która zostanie. Po 3 latach to będzie 70 %, po 5 latach – 50 %, a więc ta wersja przewidywała, że maksymalne umorzenie będzie wynosiło 35 % lub 25 % zaciągniętej pożyczki (nie zaś 80 %). Z tego punktu widzenia ten projekt był niekorzystny dla Zakładu. Jeżeli, jako dyrektor miałbym wybór między możliwością uzyskania w ciągu roku tytułem nakazu sądowego odszkodowania w wysokości około 6.500.000 zł., a możliwością sięgnięcia po kredyt długoterminowy z 25 % lub 35 % wysokością umorzenia (1.500.000 zł do 2.000.000 zł), to żadna działalność, ani żadne odsetki nie byłyby w stanie zrekompensować utraty 4.000.000 zł. Ani Państwo ani ja nie znamy poprawek do tego projektu ustawy i tak naprawdę nie wiemy, jaki kształt będzie ona miała. Dzisiaj główną przyczyną tragicznej sytuacji w ochronie zdrowia jest rozbieżność między zapotrzebowaniem a środkami finansowymi, które pozostają do dyspozycji. Zagrożenie świadczeń wynika z zadłużenia Zakładu. Zadłużenie zakładu opieki zdrowotnej, sięgające od 6 do 8 mld, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa finansów publicznych na poziomie samorządu i całego kraju. Dlaczego w takim układzie zakłady opieki zdrowotnej zadłużają się ? Zespół prof. Włodarczyka, powołany do opracowania pierwszej „zielonej księgi”, jednoznacznie stwierdził, że podstawową przyczyną zadłużania zakładów pracy jest niekontrolowany wzrost o 16 % - 20 % kosztów stałych z tytułu realizacji „ustawy 203”, na które nie dano środków. Środki te można było dać w postaci dotacji lub zwiększonych kontraktów na świadczenia. Drugi powód tragicznej sytuacji, to świadczenie usług tzw. ponadlimitowych, za które nikt nie płaci, dopiero trzecia przyczyna to złe zarządzanie, najpierw na poziomie kraju a potem na poziomie zakładu. Nikt nie ma pomysłu na redystrybucję środków, w 1999 r. było 29 mld straty, w 2003 r. było 32 mld. Na refundację leków w 1999 r. wydano ogółem 3 mld, w 2003 r. 3,1 mld. Cały wzrost środków w ochronie zdrowia został skonsumowany przez firmy farmaceutyczne, mało tego środków na świadczenia zdrowotne ubyło. W 1999 r. z budżetu państwa dodatkowo wydano (poza systemem ubezpieczenia) prawie 3,6 % PKB i wtedy ministerstwo kupowało dializy, programy profilaktyczne, leczenie przeszczepu szpiku, transplantacje nerek i serca. W 2003 r. zaś wydano niecałe 2,1 %, wszystko przeszło do Narodowego Funduszu Zdrowia, lecz z całej puli 32 mld zł wszystko „wyjęły” firmy farmaceutyczne. Mamy do czynienia ze złym zarządzaniem i dziwną obstrukcją, dotyczącą prawidłowego gospodarowania lekiem. W związku z powyższym mamy zdefiniowane trzy główne przyczyny złej sytuacji w ochronie zdrowia. Ustawą tą nie rozwiązano żadnej z tych przyczyn, była ona tylko „listkiem figowym”, który miał przykryć kłopoty i dać czas na rozwiązanie problemu. Nie było tam żadnego rozwiązania systemowego, pozwalała ona natomiast wciągnąć zakłady w gry kapitałowe w oparciu o kodeks spółek i trafić na rynek kapitałowy z niekontrolowaną grą. Należy jasno zdefiniować, jaka część środków należy do Państwa i Finansów Publicznych a resztę „wpuścić” na rynek kapitałowy, sprywatyzować bo to jest dobre zarządzanie finansami, lecz jak na razie nie mamy takiej ustawy o ustroju ochrony zdrowia, która by określała za co jest odpowiedzialne Państwo, ile ma być szpitali publicznych. Ta ustawa niczego takiego nie określiła, zmieniana wielokrotnie była dla zakładów szkodliwa.

Radny p. Bogdan Parada zapytał czy szpital opłaca podatek od nieruchomości na rzecz Miasta Inowrocławia, jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas odpowiedział, że szpital zobowiązany jest do naliczania tego podatku. Do 2002 r. podatek był naliczany i na nasz wniosek umarzany, w 2003 r. szpital zapłacił podatek za I kwartał, pozostała część została umorzona, w 2004 r. również zapłacono za I kwartał, pozostała część została odroczona, w tej chwili mam decyzję o egzekucji, czyli odrzucono wniosek o umorzenie podatku, jest to kwota 199.000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca wróciła do wypowiedzi radnego p. Jerzego Gawędy, przyjmując jego wniosek do realizacji. Od początku wszyscy uważamy, że współpraca pomiędzy wszystkimi samorządami terytorialnymi powinna być owocna i efektywna również w zakresie ochrony zdrowia. Pani Przewodnicząca następnie zaproponowała, aby na spotkanie oprócz przewodniczących klubów, Starosty Inowrocławskiego i Dyrektora PS ZOZ zaprosić również przewodniczących rad wszystkich samorządów terytorialnych, Prezydenta Miasta Inowrocławia, wójtów i burmistrzów, ponieważ problem dotyczy szpitala powiatowego, który świadczy usługi wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.

Radny p. Jerzy Gawęda odniósł się do tej propozycji. Stwierdził, że w pierwszym etapie powinna być zrealizowana jego propozycja, w celu wypracowania stanowiska samorządu powiatowego. Drugim etapem mogłoby być odbycie spotkania z przewodniczącymi rad wszystkich samorządów terytorialnych, prezydentem, wójtami i burmistrzami.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała jednak rozszerzenie, ponieważ są inicjatywy innych samorządów terytorialnych a jest możliwość zgodnie z ustawą udzielenia pomocy finansowej z budżetów gmin i miast dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 – 2007.

Z projektem uchwały wystąpił p. Andrzej Florek Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu. Poinformował, że na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego 5 stycznia br. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął uchwałę o obniżeniu poziomu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składanych w 2005 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w działaniach 3.1, 3.2, 3.3 i 3.5 z 75 % do poziomu 60 %. Zgodnie z procedurą sytuacja ta zmusza do wprowadzenia zmian źródeł finansowania zadań inwestycyjnych zgłoszonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 – 2007. Następnie Pan Naczelnik wniósł autopoprawkę w załączniku do projektu uchwały, polegającą na zmianie nazwy zadania nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 C Dźwierzchno – Złotniki Kujawskie ul. Jesionowa w Złotnikach Kujawskich”. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 18 lutego br. zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (25)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 – 2007.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Joanna Kuchta Specjalista ds. Integracji z Unią Europejską. Poinformowała, że załącznik do niniejszej uchwały zawiera zestawienie zmian w planowanych inwestycjach zarówno ze strony Powiatu Inowrocławskiego, jak i samorządów gminy Dąbrowa Biskupia, gminy Gniewkowo, gminy Złotniki Kujawskie oraz miasta Inowrocławia. Zestawienie zmian dotyczy inwestycji, jakie będą realizowane przez beneficjentów ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2005 r. Dokument zawiera zarówno zmiany, jak i nowe inwestycje, które pozwalają wskazanym podmiotom na uzyskanie dofinansowania w ramach pierwszych konkursów, przewidzianych przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Następnie wniosła autopoprawkę w załączniku do projektu uchwały na str. 20 w priorytecie „Lokalna infrastruktura drogowa”, zmieniającą nazwę zadania „Przebudowa drogi nr 2368 C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie ul. Jesionowa w Złotnikach Kujawskich” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 C Dźwierzchno – Złotniki Kujawskie ul. Jesionowa w Złotnikach Kujawskich” oraz zaproponowała zmianę etapu działania z przewidywanym czasem (harmonogramem realizacji) z „III kw. 2005 r.” na „sierpień – listopad 2005 r.”. Powyższe zmiany zostały spowodowane przede wszystkim aktualizacją kosztorysów i aktualizacją studium wykonalności, które upoważnia beneficjenta do wprowadzania tego rodzaju zmian. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Nowakowski. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.


Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.


11. Informacja o stanie zaawansowania prac i wypłat dopłat dla rolnictwa.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przedstawiła wszystkim zebranym Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Elżbietę Zawistowską – Stańczyk.

Pani Elżbieta Zawistwska – Stańczyk przedstawiła Informację o stanie zaawansowania prac i wypłat dopłat dla rolnictwa. Poinformowała, że przez cały ubiegły rok były przyjmowane wnioski o wpis do ewidencji producentów, wpłynęło ich ponad 5 tys., z czego 4.671 osób złożyło również wnioski o dopłaty do powierzchni. Ponad 99 % dopłat trafiło już do rolników na łączną kwotę ponad 36 mln zł. Pozostała niewielka ilość wniosków, które ze względu na swoją złożoność wymagają np. rozstrzygnięcia kwestii wstępnej przez inny organ administracji, bądź kontrola na miejscu wykazała niezgodności. Wnioski te rozpatrzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca kwietnia 2005 r. Od 15 marca br. Biuro Powiatowe w Inowrocławiu rozpocznie przyjmowanie wniosków obszarowych na 2005 r.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Bogdan Parada. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 17 lutego br. zapoznała się z przedłożoną informacją i zaopiniowała ją jednomyślnie pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radna p. Franciszka Łopatyńska powiedziała, że o osiągnięciu tak wysokiego procentu stanu zaawansowania prac i wypłat dopłat dla rolnictwa świadczy wysoka edukacja rolników, ich zaangażowanie, dobra koordynacja pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ODR-u, Izb Rolniczych i Banku Spółdzielczego. Radna zapytała ilu rolników złożyło wnioski o renty strukturalne, ilu młodych rolników złożyło wnioski o bezzwrotną dotację w wysokości 50.000 zł i jak wygląda realizacja tych wniosków.

Pani Elżbieta Zawistowska – Stańczyk odpowiedziała, że do dnia dzisiejszego złożono 178 wniosków o przyznanie renty strukturalnej. Pani kierownik dodała, że nie dysponuje w tej chwili danymi na temat ilości złożonych wniosków o dotacje dla młodego rolnika, ponieważ są one składane w oddziale regionalnym w Toruniu, lecz może je uzyskać. Jeżeli chodzi o realizację wniosków o przyznanie rent strukturalnych – są już wydawane pierwsze postanowienia i decyzje.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zapytała, czy wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Pani Elżbieta Zawistowska – Stańczyk odpowiedziała, że są odpowiednie przepisy i procedury. Wszystkie wnioski są rozpatrywane na bieżąco i indywidualnie dla każdego zainteresowanego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2005 rok.

Z projektem uchwały wystąpił p. Witold Kowalewski Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Poinformował, że uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 r. został powołany koordynator ds. rolnictwa. Do jego zadań należy:
- sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami rolniczymi wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich,
- udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej dla stowarzyszeń i organizacji rolniczych, przy współpracy z Biurem Prawnym,
- zbieranie informacji i sporządzanie analiz w sprawach rolnictwa dla potrzeb Zarządu i Rady Powiatu,
- współpraca z Wydziałem Promocji i Rozwoju Powiatu w celu inicjowania przedsięwzięć pozarolniczych, w tym gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych.
Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Bogdan Parada. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 17 lutego br. dokonała analizy przedłożonego projektu uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.
Radna p. Franciszka Łopatyńska zwróciła uwagę na zapis informujący, że stowarzyszenia producenckie nie skierowały do Starostwa Powiatowego żadnego wniosku o udzielenie pomocy prawnej lub organizacyjnej. Radna zaproponowała, czy nie można by było wyjść naprzeciw tym stowarzyszeniom, zapraszając ich przedstawicieli i informując o zakresie wsparcia ze strony koordynatora ds. rolnictwa.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni jako goście przedstawiciele stowarzyszeń i grup producenckich.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał, czy na terenie powiatu są w obrocie środki (np. rośliny, nasiona) modyfikowane genetycznie i jakie jest w tej sprawie stanowisko Starostwa.

Radny p. Marek Rosa prosząc o głos wyjaśnił różnicę między stowarzyszeniem a grupą producencką. Grupa producencka jest obwarowana jednym kierunkiem produkcji, np. jest grupa producentów pszenicy, grupa producentów jęczmienia. Jest to wąski przedział dla rolników. Radny natomiast należy do stowarzyszenia producentów rolnych w Złotnikach Kujawskich, które prowadzi szeroko rozumianą działalność gospodarczą i nie przekształciło się w grupę producencką. Na terenie gminy Złotniki Kujawskie istnieją trzy stowarzyszenia o podobnym charakterze.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Witold Kowalewski udzielił odpowiedzi na pytanie radnego p. Andrzeja Orczykowskiego. Powiedział, że sprawa produktów genetycznie modyfikowanych jest nadal dyskutowana w naszym kraju. Jeżeli chodzi o interwencję, to powiat nie ma żadnych możliwości w tym zakresie, sprawa wymaga regulacji na szczeblu ogólnopaństwowym.

Radny p. Andrzej Orczykowski odniósł się do tej wypowiedzi. Stwierdził, że generalnie chodzi o to, aby nie wprowadzać na tereny poszczególnych regionów Polski nasion genetycznie modyfikowanych, ponieważ stwarzają one zagrożenie. Czy na terenie naszego powiatu występują przypadki uprawy takich nasion i czy są one w obrocie.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Witold Kowalewski dodał, że ewentualnie Rada Powiatu mogłaby podjąć uchwałę, jako akt prawa miejscowego, zabraniającą rolnikom sprowadzania takich nasion. W tej chwili prawo polskie zezwala je sprowadzać i my nie możemy tego ograniczać. Pan Naczelnik dodał, że nie posiada obecnie informacji na temat obrotu tymi nasionami na terenie naszego powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka w związku z tym, zaproponowała, aby ten temat zaplanować w II półroczu br. jako Informację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Następnie Pani Przewodnicząca zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2005 rok

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.

Wznowienie obrad po przerwie.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2004 rok.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Joanna Piątkowska p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Poinformowała, że w roku 2004 rzecznik odbył 104 dyżury dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego, udzielił 293 porad przy czym wiele spraw wymagało kilkukrotnych konsultacji z konsumentami. Konsumenci zwracali się głównie ze skargami w zakresie przepisów o niezgodności towaru z umową kupna – sprzedaży, umów o dzieło, umowy komisu, ze skargami z zakresu gwarancji, umów najmu lokalu mieszkalnego, ze skargami z zakresu ubezpieczeń, z zakresu wykonania usług, z zakresu umów zawieranych przez konsumentów w tzw. „systemie argentyńskim”. W 89 sprawach skierowano powództwo do sądu powszechnego, znaczna część tych spraw znalazła pozytywne rozstrzygnięcie sądowe lub skończyła się uznaniem powództwa przez stronę przeciwną. W 2004 r. rzecznik wystąpił również do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w sprawie o naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej członek p. Stanisław Owedyk. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała (obecnych 3 członków komisji). Wniósł o podjecie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poprosił o przybliżenie radnym tematu dotyczącego skarg z zakresu umów zawieranych przez konsumentów w tzw. „systemie argentyńskim”.

P.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów p. Joanna Piątkowska poinformowała, że skargi te dotyczyły umów zawartych przez konsumentów przed zmianą przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmiana tej ustawy spowodowała, że tego rodzaju działalność prowadzona przez przedsiębiorcę jest w dzisiejszym stanie prawnym sankcjonowana karnie i w związku z tym tego typu działalności na terenie miasta Inowrocławia nie odnotowano. Nie odnotowano również żadnych skarg ze strony konsumentów. W 35 sprawach z 2004 r. trwają postępowania cywilne i karne. Sprawy cywilne, gdzie stroną jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów, w większości przypadków zostały pozytywnie rozstrzygnięte dla interesu konsumenta, część orzeczeń jest jeszcze nieprawomocna.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2004 rok.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2004 r.

Z projektem uchwały wystąpił p. Marian Świątkowski Sekretarz Powiatu. Poinformował, że w 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wpłynęło na piśmie 12 spraw w tym 9, który miały znamiona skarg i 3 wnioski, nie odnotowano skarg ustnych. Z zarejestrowanych skarg, 4 dotyczyły pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu: 3 Wydziału Komunikacji i Dróg, 1 Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wśród skierowanych skarg 2 dotyczyły pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 1 dotyczyła pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. 3 skargi oddalono gdyż miały charakter cywilno – prawny, bądź Starosta nie był właściwy do ich załatwienia. 5 skarg uznano jako bezzasadne, 1 skarga zasadna jest w trakcie realizacji. W analizowanym okresie zarejestrowano 3 wnioski, z których 2 zostały załatwione pozytywnie, 1 przesłany zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do załatwienia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej Przewodniczący p. Stanisław Owedyk. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 18 lutego br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2004 r.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił p. Ryszard Oczachowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poinformował, że propozycja likwidacji wyżej wymienionej placówki jest elementem strategii mającej na celu zracjonalizowanie sieci placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. W chwili obecnej w placówce funkcjonuje zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: blacharz, lakiernik, mechanik samochodowy, piekarz – cukiernik, fryzjer oraz gimnazjum dla dorosłych. Należy jednocześnie stwierdzić, że od trzech lat obserwuje się systematyczny spadek uczniów chcących uczęszczać do zasadniczych szkół zawodowych. W przypadku likwidacji szkoły istniejące oddziały przeniesione zostaną do zespołów szkół, zgodnie z profilami kształcenia. Pracownicy szkoły w większości znaleźliby zatrudnienie w innych placówkach. Przeprowadzenie powyższej koncepcji spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania powiatowych placówek zapewniających opiekę i wychowanie ucznia w okresie pobierania nauki. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 16 lutego br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.

Radny p. Jerzy Gawęda powiedział, że przed podjęciem takich decyzji powinniśmy jako radni mieć pogłębioną informację. Brakuje informacji o faktycznych kosztach w tej placówce, o sieci placówek szkolnych w powiecie, aby można było jasno sprecyzować, w jakim kierunku reforma zmierza. Radny zaproponował, aby przed podjęciem tej uchwały przedstawić pełną analizę kosztów.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski udzielając odpowiedzi radnemu, powtórzył swoją wypowiedź z 2 lutego br. Informował wtedy, że odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, do których zostałyby przeniesione oddziały z likwidowanej szkoły. W należyty i staranny sposób wyjaśniono wszystkie kwestie, wysłuchano opinii dyrektorów zainteresowanych placówek. Nie było żadnych uwag ani wątpliwości z ich strony, było natomiast zrozumienie i życzliwość.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)

za – 21 radnych
przeciw – 1 radny
wstrzymał się – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że klub radnych „Porozumienie Samorządowe” złożył wniosek do Rady Powiatu o dokonanie zmian w Statucie Powiatu Inowrocławskiego. Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie możliwości głosowania przez radnych w formie głosowania jawnego imiennego. Projekt tej uchwały został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Statutowo – Regulaminową. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Statutowo – Regulaminowej wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Piotr Szwagrzyk. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 18 lutego br. zapoznała się z powyższym projektem uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania
Głosowanie (23)

za – 21 radnych
przeciw – 2 radnych
wstrzymał się - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.


17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że Zarząd Powiatu podpisując umowę z Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie Projektu Centrum Radiologii w Inowrocławiu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, gdzie beneficjentem jest Powiat Inowrocławski, zobowiązany jest zgodnie z § 7 ww. umowy do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w dwóch wybranych formach. Zarząd Powiatu proponuje zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego wraz z notarialnym oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Poręczenie nie może przekraczać kwoty 1.474.190 zł i będzie obowiązywać przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja na posiedzeniu 18 lutego br. omawiała powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowała. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.


Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że zmian dokonuje się na skutek konieczności zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 C Dźwierzchno – Złotniki Kujawskie” zmianie uległa wartość inwestycji oraz procent dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z 75% do 60%). Wprowadza się zmiany po stronie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego, wprowadzając odpłatność za wyżywienie oraz zabezpieczając środki na zakup żywności w internatach, Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu i w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. Dokonuje się planowanych przeniesień wydatków między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75019 „Rady powiatu” poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000 zł poz. „Zakup usług pozostałych” a utworzenie na ww. poz. „Wynagrodzenia bezosobowe”. Powyższe spowodowane zostało koniecznością kwalifikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. W wyniku powyższych zmian budżet na 2005 r. zarówno po stronie planowanych dochodów jak i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 527.933 zł, natomiast deficyt nie ulegnie zmianie. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2005 r. samorządowe jednostki budżetowe nie mogą prowadzić gospodarki finansowej w formie środka specjalnego. Wobec powyższego w uchwale z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. uchyla się zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 18 lutego br. omawiali powyższy projekt uchwały i pozytywnie jednomyślnie go zaopiniowali. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka otworzyła dyskusję i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował, że na interpelację zgłoszoną przez radnego p. Jerzego Naumanna odpowiedź zostanie udzielona na piśmie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Radnemu p. Markowi Rosie Pan Starosta odpowiedział, że trudno nie zgodzić się z krytycznymi głosami w sprawie dyslokacji niektórych wydziałów do budynku po byłej bursie w Mątwach. Zarząd Powiatu uważa jednak, że przemyślenia są racjonalne, zasadne i nie sposób jest je zmienić. Zostaną stworzone odpowiednie warunki pracy zarówno dla pracowników jak i interesantów. Za taką decyzją przemawia również aspekt finansowy. Dokonanie tej dyslokacji spowoduje na pewno rozwój i inne spojrzenie na dzielnicę Inowrocławia – Mątwy. Pan Starosta dodał, że sugestia radnego p. Marka Rosy aby utworzyć filię Wydziału Komunikacji i Dróg w Złotnikach Kujawskich jest nieracjonalna.
Radnemu p. Andrzejowi Orczykowskiemu Pan Starosta odpowiedział, że na terenie naszego powiatu nigdzie nie powstaje ferma przemysłowego tuczu trzody chlewnej. Dodał, że posiada dokument od władz Kruszwicy, który informuje, że na terenie gminy nie istnieje taka ferma. Co prawda w 1999 r. zostało wydane pozwolenie na budowę chlewni na 50 szt., lecz do dzisiaj nie zostało to zadanie zrealizowane, wnioskodawca wycofał się z tego pomysłu. Do Starostwa wpłynął jeszcze jeden wniosek na budowę chlewni w miejscowości Jaszczółtowo gmina Rojewo. Istnieje cała procedura, która skutecznie mogłaby uniemożliwić budowę takiego obiektu. Pan Starosta jeszcze raz podkreślił, że na terenie naszego powiatu nie powstaje nigdzie taka chlewnia.


20. Wnioski i oświadczenia.


Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu Klubu radnych „Porozumienie Samorządowe” zgłosił wniosek, aby na kolejnej sesji Rady Powiatu Zarząd Powiatu przedstawił informację dotyczącą planów usytuowania wydziałów Starostwa i przeznaczenia budynków, w których obecnie się one mieszczą, jak również przedstawił całkowite koszty adaptacji bursy na cele związane z przeniesieniem wydziałów Starostwa łącznie z kosztami adaptacji terenu wokół budynku bursy (utwardzenie terenu, przygotowanie parkingów). Podkreślił, że Zarząd Powiatu, podejmując pewne decyzje, zawsze wnikliwie, zasadnie i racjonalnie je rozpatruje. Stwierdził, że w ubiegłym roku miała miejsce „istna karuzela” decyzji dotyczących niektórych obiektów. W związku z powyższym radny jeszcze raz wnioskował, aby będąc obecnie na początku roku budżetowego, Zarząd Powiatu przygotował informację na ten temat.

Radny p. Andrzej Antoniewicz oświadczył Wysokiej Radzie, że jako członek Zarządu Powiatu i radny Rady Powiatu, zanim na posiedzeniu Zarządu dyskutował sprawy dyslokacji naszych jednostek do bursy w Mątwach, odrobił niejako zadanie domowe i przeanalizował ten projekt. Wśród licznej rzeszy znajomych spotkał się on z przychylną reakcją i praktycznie 100 % zapytanych odpowiedziało – tak. Radny oświadczył, aby mógł być zwolniony, jako członek Zarządu z odpowiedzi na posiedzeniach komisji na pytania dotyczące spraw merytorycznych, bo to nie ma większego sensu, czego dowodem jest dzisiejsza dyskusja. Radny dodał, że zawsze wszystko stara się robić bardzo wiarygodnie, rzetelnie, niczego nigdy nie ukrywa i nie rozumie o czym tak naprawdę dzisiaj mówimy, wracając do tematu zagospodarowania bursy w Mątwach i dyslokacji jednostek.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że prośby Pana radnego i członka Zarządu Powiatu nie może spełnić. Jeżeli jest taka wola radnych, to dwa razy trzeba odpowiadać – raz na posiedzeniach komisji, drugi raz na sesji.

Radny p. Marek Rosa oświadczył, że jako Klub radnych, nie przyjmujemy do wiadomości zarzutu Pani Przewodniczącej, że jesteśmy niekonsekwentni w działaniu. Na poprzedniej sesji poparliśmy decyzję Zarządu Powiatu, ale co do likwidacji bursy w Mątwach, nie wyrażaliśmy natomiast swojej opinii na temat przeniesień wydziałów Starostwa. O tym, że Zarząd Powiatu chce dokonać dyslokacji Wydziału Komunikacji i Dróg, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zarządu Dróg Powiatowych dowiedzieliśmy się oficjalnie na sesji 2 lutego br. z Informacji o pracy Zarządu Powiatu. Radny zapytał, kiedy wcześniej można było dokonać konsultacji ze społeczeństwem ? Wtedy dopiero radny zrozumiał, że Starostwo podejmuje błędną decyzję. Radny poprosił o pisemną odpowiedź na swoją interpelację.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przeprosiła radnego p. Marka Rosę, bo jako mieszkanka powiatu w tym miasta Inowrocławia te sprawy zna, ponieważ od dłuższego czasu były one przedmiotem dyskusji szerszej lub węższej na różnych gremiach i można było to traktować również jako konsultację społeczną, ponieważ żyjemy na bieżąco problemami naszego powiatu.
21. Zakończenie.

O godzinie 14.15 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Franciszka Łopatyńska


Protokołowała
Karolina Florczyk